Ví dụ minh hoạ về công tác thẩm định dự án đầu t tại ngân hàng cổ phần nhà Thẩm – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (319.23 KB, 49 trang )

+ Tình hình tiêu thụ sản phẩm, đánh giá và dự đoán trong tơng lai
– Thẩm định dự án đầu t : Kiểm tra các yếu tố sau :
+ Khả năng đầu vào, đầu ra và thị trờng tiêu thị sản phẩm + Khả năng về nguồn vốn
+ Xác định mức vốn có thể vay ngân hàng + Xác định khả năng nguồn vốn có thể dùng vào việc trả nợ vốn vay
ngân hàng + Xác định thời hạn trả, mức trả từng kỳ hạn để lên lịch trả nợ
+ Các điều kiện đảm bảo vay vốn.

2.2.2. Ví dụ minh hoạ về công tác thẩm định dự án đầu t tại ngân hàng cổ phần nhà

Dự án đầu t máy móc thiết bị và khuôn dập nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm.
2.2.2 .1. Thẩm định doanh nghiệp vay vốn.
Công ty sản xuất kinh doanh hàng cơ kim khí chủ yếu là bồn chứa nớc bằng thép không rỉ. Sản phẩm chính của công ty là bồn chứa nớc
bằng inox. Sản phẩm cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Trung, và Nam. 60 doanh thu của Công ty là từ thị trờng ngoài Hà Nội. Tốc độ
tăng trởng trung bình là 50 năm. Doanh thu năm 2001 của Công ty là 29,6 tỷ, năm 2002 là 35 tỷ.
Hiện nay Công ty có 240 công nhân viên, trong đó có 150 là công nhân trực tiếp sản xuất, 35 nhân viên bán hàng, 20 cán bộ phụ trách thị tr-
ờng, 25 nhân viên dịch vụ vận chuyển lắp đặt.
– 31 –
Mô hình tổ chức của Công ty:

2.2.2. Thẩm định dự án đầu t Thẩm định sự cần thiết phải đầu t

Hiện nay do nhu cầu đời sống ngời dân ngày một tăng nên việc sử dụng các thiết bị bằng thép không rỉ, đặc biệt là bồn nớc inox ngày càng
nhiều. Với việc đầu t máy móc thiết bị và khuôn dập nâng cao năng lực
sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm sẽ làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm của công ty ; đáp ứng ngày một hoàn hảo hơn cho nhu cầu của thị
trờng Hà Nội và các tỉnh khác.
Thẩm định phơng diện thị trờng và tiêu thụ sản phẩm.
Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua tăng và dự kiến trong thời gian tới còn tăng hơn nữa.
Thị trờng tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở khu vực Hà Nội mà cả thị trờng miền Trung, miền Nam.
Thẩm định phơng diện kỹ thuật công nghệ.
– 32 –
Ban giám đốc
Phòng kế toán Phòng kinh
doanh Xởng sản xuất
Phòng dịch vụ
Đại lý tiêu
thụ sản
phẩm Bộ
phận bán
hàng I
Bộ phận
bán hàng
II Khai
thác thị trờng
Vận chuyển
Lắp đặt
Bảo hành
Công ty đã đầu t rất nhiều máy móc thiết bị hoàn thiện dây chyền sản xuất bồn chứa nớc inox nhằm tăng năng lực sản xuất. Vào năm 2000, công ty
trang bị thêm một máy thép thuỷ lực 200 tấn. Vào năm 2002, Công ty trang bị thêm một máy thép thuỷ lực 400 tấn.
Thẩm định phơng diện môi trờng
Dự án đi vào sản xuất không gây ảnh hởng đến môi trờng xung quanh bởi lẽ toàn bộ máy móc thiết bị và khuôn mẫu đợc thiết kế đồng bộ và nhập
khẩu từ Đài Loan. Nguồn nớc đợc sử dụng trong từng công đoạn sản xuất.
Dự án đi vào hoạt động cũng tạo điều kiện nâng cao môi trờng lao động và tạo thu nhập cao hơn cho ngời lao động.
Thẩm định phơng diện tài chính
Kế hoạch tài chính cho dự án:
Đơn vị: 1.000 đồng
Vốn chủ sở hữu 1.394.275
21,8 Vay ngắn hạn
1.500.000 23,46
Vay trung, dài hạn 3.500.000
54,47
Tổng 6.394.275
100
Dự toán tài chính cho dự án
Đơn vị : 1.000 đồng STT
Chỉ tiêu 2002
2003 2004
2005
1 Doanh thu tõ kinh doanh
35.000.00 38.500.00
42.350.00 46.585.000
2 L·i sau thuÕ
1.575.000 1.732.500
1.905.750 2.096.325
3 Khấu hao cơ bản
920.000 920.000
920.000 900.000
4 Dòng tiền từ hoạt động KD
2.495.000 2.652.500
2.825.750 3.016.325
5 NDH phải trả trong năm
530.000 1.030.000
1.050.000 1.050.000
6 Lãi NH phải trả trong năm
446.400 345.600
244.800 144.000
7 Phải trả cho NH
976.400 7.395.000
1.294.800 1.194.000
– 33 –
Tổng giá trị tài sản xin vay: 3.500.000.000 VND Lãi suất xin vay: 0,75tháng
Thời hạn vay: 4 năm.
Thẩm định tài sản bảo đảm
TS đảm bảo Giấy tờ
Mô tả Đánh giá của NH
TS hiện có Hoá đơn tài chính
Máy móc thiết bị 2 tỷ
TS hình thành từ vốn vay
Tờ khai hải quan Máy móc thiết bị
2,7 tỷ TS riêng
Giấy chứng nhận QSH
Căn hộ số 410 Khu Linh Đàm
300 triệu
Đánh giá của Ngân hàng cổ phần nhà :
1. Hồ sơ pháp lý: đầy đủ và hợp lệ 2. Khả năng trả nợ vay: Qua quá trình thẩm định chúng tôi nhận
thấy tổng số tiền duyệt vay chỉ nên là 3 tỷ đồng chẵn. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm gần
đây cho thấy công ty hoàn toàn có khả năng trả vốn vay trong thời hạn là 3 năm theo phơng thức trả gốc và lãi dần từng tháng.
Tuy nhiên với mục đích lắp đặt thêm thiết bị nên chủ dự án cần khoảng thời gian ân hạn là 3 tháng cho việc lắp đặt chuyển giao
công nghệ và vận hành thử. 3. Tài sản bảo đảm : Dự án có đủ tài sản bảo đảm.
– 34 –
2.3. Những kết quả đạt đợc và những tồn tại trong công tác thẩm định tín dụng đầu t ở Ngân hàng đầu t và phát triển Hà Tây:

Dự án đầu t máy móc thiết bị và khuôn dập nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm.2.2.2 .1. Thẩm định doanh nghiệp vay vốn.Công ty sản xuất kinh doanh hàng cơ kim khí chủ yếu là bồn chứa nớc bằng thép không rỉ. Sản phẩm chính của công ty là bồn chứa nớcbằng inox. Sản phẩm cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Trung, và Nam. 60 doanh thu của Công ty là từ thị trờng ngoài Hà Nội. Tốc độtăng trởng trung bình là 50 năm. Doanh thu năm 2001 của Công ty là 29,6 tỷ, năm 2002 là 35 tỷ.Hiện nay Công ty có 240 công nhân viên, trong đó có 150 là công nhân trực tiếp sản xuất, 35 nhân viên bán hàng, 20 cán bộ phụ trách thị tr-ờng, 25 nhân viên dịch vụ vận chuyển lắp đặt.- 31 -Mô hình tổ chức của Công ty:Hiện nay do nhu cầu đời sống ngời dân ngày một tăng nên việc sử dụng các thiết bị bằng thép không rỉ, đặc biệt là bồn nớc inox ngày càngnhiều. Với việc đầu t máy móc thiết bị và khuôn dập nâng cao năng lựcsản xuất và đa dạng hoá sản phẩm sẽ làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm của công ty ; đáp ứng ngày một hoàn hảo hơn cho nhu cầu của thịtrờng Hà Nội và các tỉnh khác.Thẩm định phơng diện thị trờng và tiêu thụ sản phẩm.Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua tăng và dự kiến trong thời gian tới còn tăng hơn nữa.Thị trờng tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở khu vực Hà Nội mà cả thị trờng miền Trung, miền Nam.Thẩm định phơng diện kỹ thuật công nghệ.- 32 -Ban giám đốcPhòng kế toán Phòng kinhdoanh Xởng sản xuấtPhòng dịch vụĐại lý tiêuthụ sảnphẩm Bộphận bánhàng IBộ phậnbán hàngII Khaithác thị trờngVận chuyểnLắp đặtBảo hànhCông ty đã đầu t rất nhiều máy móc thiết bị hoàn thiện dây chyền sản xuất bồn chứa nớc inox nhằm tăng năng lực sản xuất. Vào năm 2000, công tytrang bị thêm một máy thép thuỷ lực 200 tấn. Vào năm 2002, Công ty trang bị thêm một máy thép thuỷ lực 400 tấn.Thẩm định phơng diện môi trờngDự án đi vào sản xuất không gây ảnh hởng đến môi trờng xung quanh bởi lẽ toàn bộ máy móc thiết bị và khuôn mẫu đợc thiết kế đồng bộ và nhậpkhẩu từ Đài Loan. Nguồn nớc đợc sử dụng trong từng công đoạn sản xuất.Dự án đi vào hoạt động cũng tạo điều kiện nâng cao môi trờng lao động và tạo thu nhập cao hơn cho ngời lao động.Thẩm định phơng diện tài chínhKế hoạch tài chính cho dự án:Đơn vị: 1.000 đồngVốn chủ sở hữu 1.394.27521,8 Vay ngắn hạn1.500.000 23,46Vay trung, dài hạn 3.500.00054,47Tổng 6.394.275100Dự toán tài chính cho dự ánĐơn vị : 1.000 đồng STTChỉ tiêu 20022003 200420051 Doanh thu tõ kinh doanh35.000.00 38.500.0042.350.00 46.585.0002 L·i sau thuÕ1.575.000 1.732.5001.905.750 2.096.3253 Khấu hao cơ bản920.000 920.000920.000 900.0004 Dòng tiền từ hoạt động KD2.495.000 2.652.5002.825.750 3.016.3255 NDH phải trả trong năm530.000 1.030.0001.050.000 1.050.0006 Lãi NH phải trả trong năm446.400 345.600244.800 144.0007 Phải trả cho NH976.400 7.395.0001.294.800 1.194.000- 33 -Tổng giá trị tài sản xin vay: 3.500.000.000 VND Lãi suất xin vay: 0,75thángThời hạn vay: 4 năm.Thẩm định tài sản bảo đảmTS đảm bảo Giấy tờMô tả Đánh giá của NHTS hiện có Hoá đơn tài chínhMáy móc thiết bị 2 tỷTS hình thành từ vốn vayTờ khai hải quan Máy móc thiết bị2,7 tỷ TS riêngGiấy chứng nhận QSHCăn hộ số 410 Khu Linh Đàm300 triệuĐánh giá của Ngân hàng cổ phần nhà :1. Hồ sơ pháp lý: đầy đủ và hợp lệ 2. Khả năng trả nợ vay: Qua quá trình thẩm định chúng tôi nhậnthấy tổng số tiền duyệt vay chỉ nên là 3 tỷ đồng chẵn. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm gầnđây cho thấy công ty hoàn toàn có khả năng trả vốn vay trong thời hạn là 3 năm theo phơng thức trả gốc và lãi dần từng tháng.Tuy nhiên với mục đích lắp đặt thêm thiết bị nên chủ dự án cần khoảng thời gian ân hạn là 3 tháng cho việc lắp đặt chuyển giaocông nghệ và vận hành thử. 3. Tài sản bảo đảm : Dự án có đủ tài sản bảo đảm.- 34 -2.3. Những kết quả đạt đợc và những tồn tại trong công tác thẩm định tín dụng đầu t ở Ngân hàng đầu t và phát triển Hà Tây:

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư