Ví dụ về lập và phân tích dự án – Tài liệu text

Ví dụ về lập và phân tích dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.55 KB, 2 trang )

Ví dụ:

Công ty ABC dự định thực hiện dự án “Nâng cấp chương trình đào tạo chuyên viên kinh doanh
bất động sản” với những thông tin dưới đây:
Vòng đời dự án:
Việc xây dựng sửa chữa tòa nhà và lắp đặt máy móc thiết bị dự kiến hoàn thành trong năm 2010
(năm 0). Tổ chức hoạt động kinh doanh trong 3 năm tiếp theo và sẽ hoàn tất việc giải quyết công
nợ và thanh lý tài sản ở năm 2014 (năm 4).
Đầu tư:
• Dự án được thực hiện trên một tòa nhà với tiền thuê là 800 triệu đồng/năm (miễn tiền thuê
năm xây dựng và năm thanh lý). Biết rằng, chủ đầu tư phải đặt cọc 200 triệu đồng tại thời
điểm ký hợp đồng thuê nhà (năm 0) và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi hợp đồng thuê
nhà kết thúc vào năm 2014. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư phải chi ra khoảng 800 triệu
đồng cho việc xây dựng sửa chữa lại tòa nhà theo đúng mục đích sử dụng của một dự án đào
tạo.
• Chủ dự án dự kiến chi khoảng 1.200 triệu đồng cho việc mua sắm và lắp đặt máy móc thiết
bị tại năm 2010 (năm 0). Thời gian hữu dụng của các máy móc thiết bị này là 5 năm.
Số khóa đào tạo:
Trong năm hoạt động đầu tiên (năm 2011), dự án sẽ đào tạo được 120 khóa (30 học viên/khóa). Dự
kiến, số khóa đào tạo năm sau cao hơn năm trước khoảng 10 khóa trong suốt tuổi thọ của dự án.
Học phí:
Trong năm hoạt động đầu tiên (năm 2011), dự án sẽ thu học phí với mức 2 triệu đồng/học
viên/khóa, tương đương 60 triệu đồng/khóa và dự kiến mức học phí năm sau cao hơn năm trước
7%.
Chi phí trực tiếp:
Chi phí trực tiếp (chưa kể khấu hao và phân bổ chi phí đầu tư xây dựng sửa chữa) bao gồm tiền
thù lao giảng viên, photo tài liệu, cặp táp, cấp chứng chỉ, điện & internet, tiền thù lao nhân viên
trực lớp, và tiền thức ăn nhẹ cho học viên,… ước khoảng 30 triệu đồng/khóa.
Chi phí quản lý và quảng cáo:
Chi phí quản lý ước tính khoảng 600 triệu đồng/năm. Riêng năm thanh lý chỉ tốn khoảng 20% so
với năm trước đó. Và chi phí quản lý ước tính năm sau cao hơn năm trước là 5%.

Hoạt động đào tạo đòi hỏi chi phí quảng cáo và tiếp thị rất cao, ước tính khoảng 15% trên mỗi khóa
học.
Vay nợ:
Để đủ tiền thanh toán cho đầu tư ban đầu, chủ đầu tư sẽ phải vay ngân hàng EXIMBANK số tiền
bằng 60% giá trị xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị với lãi suất 12%/năm. Khoản vay này sẽ
được hoàn trả vào 3 năm tiếp theo với phương thức trả vốn gốc và lãi đều nhau hàng năm và tiền
lãi sẽ trả theo lãi phát sinh hàng năm.
Vốn lưu động:
Giả sử dự án không có khoản đầu tư vốn lưu động ban đầu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động
dự án có khoản phải trả ước khoảng 10% chi phí trực tiếp, quảng cáo và tiếp thị, khoản tồn quỹ tiền
mặt khoảng 5% doanh thu hàng năm.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 25%
Những thông tin khác:
Đề thi cuối kỳ Lập và Phân tích dự án 1
Để đơn giản, tất cả các giá trị trên đều là giá trị thực (không bị ảnh hưởng bởi yếu tố lạm phát), giả
sử không có tính thuế VAT, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phân bổ hết các chi phí đầu
tư xây dựng sửa chữa tòa nhà trong thời gian hoạt động của dự án, và không có chi phí đầu tư nâng
cấp máy móc thiết bị.
Yêu cầu:
1. Anh/ Chị hãy lập các bảng tính dưới đây:
a. Lịch khấu hao máy móc thiết bị (0.5đ)
b. Tổng doanh thu và tổng chi phí hoạt động (chia theo chi phí trực tiếp (chưa kể khấu hao và
phân bổ chi phí xây dựng sửa chữa), chi phí quản lý, chi phí quảng cáo và tiếp thị) (1đ)
c. Lịch vay và trả nợ (0.5đ)
d. Báo cáo thu nhập dự trù (1.5đ).
2. Anh/ Chị hãy lập Báo cáo ngân lưu theo quan điểm Chủ đầu tư (EPV), với suất chiết tính là
20%, Anh/ Chị cho biết dự án có khả thi hay không (theo NPV và IRR)? (2.5đ)
Đề thi cuối kỳ Lập và Phân tích dự án 2
Hoạt động huấn luyện và đào tạo yên cầu ngân sách quảng cáo và tiếp thị rất cao, ước tính khoảng chừng 15 % trên mỗi khóahọc. Vay nợ : Để đủ tiền thanh toán giao dịch cho đầu tư bắt đầu, chủ đầu tư sẽ phải vay ngân hàng nhà nước EXIMBANK số tiềnbằng 60 % giá trị kiến thiết xây dựng và shopping máy móc thiết bị với lãi suất vay 12 % / năm. Khoản vay này sẽđược hoàn trả vào 3 năm tiếp theo với phương pháp trả vốn gốc và lãi đều nhau hàng năm và tiềnlãi sẽ trả theo lãi phát sinh hàng năm. Vốn lưu động : Giả sử dự án Bất Động Sản không có khoản đầu tư vốn lưu động bắt đầu. Tuy nhiên, trong quy trình hoạt độngdự án có khoản phải trả ước khoảng chừng 10 % ngân sách trực tiếp, quảng cáo và tiếp thị, khoản tồn quỹ tiềnmặt khoảng chừng 5 % lệch giá hàng năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp : 25 % Những thông tin khác : Đề thi cuối kỳ Lập và Phân tích dự án Bất Động Sản 1 Để đơn thuần, tổng thể những giá trị trên đều là giá trị thực ( không bị ảnh hưởng tác động bởi yếu tố lạm phát kinh tế ), giảsử không có tính thuế Hóa Đơn đỏ VAT, khấu hao theo chiêu thức đường thẳng, phân chia hết những ngân sách đầutư thiết kế xây dựng thay thế sửa chữa tòa nhà trong thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản, và không có ngân sách đầu tư nângcấp máy móc thiết bị. Yêu cầu : 1. Anh / Chị hãy lập những bảng tính dưới đây : a. Lịch khấu hao máy móc thiết bị ( 0.5 đ ) b. Tổng doanh thu và tổng ngân sách hoạt động giải trí ( chia theo ngân sách trực tiếp ( chưa kể khấu hao vàphân bổ ngân sách kiến thiết xây dựng thay thế sửa chữa ), ngân sách quản trị, ngân sách quảng cáo và tiếp thị ) ( 1 đ ) c. Lịch vay và trả nợ ( 0.5 đ ) d. Báo cáo thu nhập dự trù ( 1.5 đ ). 2. Anh / Chị hãy lập Báo cáo ngân lưu theo quan điểm Chủ đầu tư ( EPV ), với suất chiết tính là20 %, Anh / Chị cho biết dự án Bất Động Sản có khả thi hay không ( theo NPV và IRR ) ? ( 2.5 đ ) Đề thi cuối kỳ Lập và Phân tích dự án Bất Động Sản 2

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư