Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa

Sáng nay (23/6), ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Nội vụ báo cáo việc điều chỉnh mô hình hoạt động, nâng cao vai trò, năng lực, chất lượng hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch.

IMG_8110.JPGTrung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch ( gọi tắt là Trung tâm ) là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thường trực Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, được xây dựng theo Quyết định số 2061 / QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất 04 trung tâm ( Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm tin tức và Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu tăng trưởng và Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ doanh nghiệp ) và chính thức đi vào hoạt động giải trí từ ngày 01/7/2019. Trung tâm hiện có 04 Phó Giám đốc, 01 Phó Giám đốc đảm nhiệm và có 24/34 viên chức ( trống 10 chức vụ ). Trung tâm có trách nhiệm giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh triển khai những hoạt động giải trí xúc tiến góp vốn đầu tư, thương mại, du lịch nhằm mục đích lôi cuốn góp vốn đầu tư vào tỉnh ; đồng thời tư vấn tương hỗ cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tìm kiếm đối tác chiến lược, lan rộng ra thị trường và nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu .Trải qua gần 03 năm hoạt động giải trí, đến nay Trung tâm vẫn còn gặp 1 số ít khó khăn vất vả, sống sót cần phải sớm khắc phục như : chưa phát huy được vai trò là đầu mối và chủ trì trong thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch về xúc tiến góp vốn đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch ; chưa phát huy được vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước theo công dụng, trách nhiệm được giao ; chưa thiết kế xây dựng được những chương trình dài hạn về xúc tiến góp vốn đầu tư, thương mại, du lịch ; chưa biểu lộ được vai trò dữ thế chủ động trong những nghành hoạt động giải trí theo tính năng, trách nhiệm được giao ; chưa bảo vệ quy trình tiến độ và hiệu suất cao ; chưa triển khai xong việc tăng cấp và đưa vào khai thác, quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử nên thông tin còn rời rạc, chưa không thiếu về những nghành nghề dịch vụ để phân phối và tương tác với những nhà đầu tư, doanh nghiệp ; cùng với đó sự phối hợp trong triển khai những hoạt động giải trí xúc tiến giữa Trung tâm với những sở ban ngành và Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố chưa kết nối, chưa được lao lý rõ ràng .

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm, Sở Nội vụ đã đề xuất một số giải pháp thực hiện, cụ thể là: kiện toàn nhân sự, đặc biệt là đội ngũ Lãnh đạo để có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thi tuyển, xét tuyển để bố trí đủ Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, viên chức chuyên môn ở các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ viên chức làm công tác xúc tiến; rà soát, hoàn thiện Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến giữa Trung tâm và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; xem xét, bố trí trụ sở mới tại Bà Rịa để Trung tâm có điều kiện ổn định nơi làm việc. Bên cạnh đó, các sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu  tư, thương mại, du lịch cũng cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Trung tâm, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ Trung tâm hoạt động.

Trên cơ sở quan điểm góp phần của những thành viên tham gia họp, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lê Ngọc Khánh nhu yếu Sở Nội vụ bổ trợ và hoàn hảo lại báo cáo giải trình tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Tỉnh ủy. Ông quan tâm, cần phải nhìn nhận lại hàng loạt tình hình hoạt động giải trí của Trung tâm, nhất là về công dụng, trách nhiệm, quy định, cỗ máy, biên chế thao tác, đồng thời củng cố, tăng cường cỗ máy hoạt động giải trí của Trung tâm .Ngoài ra, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cũng đề xuất Sở Tài chính xem xét, xem xét đề xuất kiến nghị tương hỗ kinh phí đầu tư để giúp Trung tâm thay thế sửa chữa lại trụ sở thao tác hoặc sử dụng những cơ sở nhà, đất sau khi được giải quyết và xử lý, sắp xếp để sắp xếp nơi thao tác mới cho Trung tâm .

Bích Thủy

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá