Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có lời giải chi tiết)

Posted 13/01/2015 by Trần Thanh Phong in chuyên toán L6, Đại Số 6. Tagged : bai tap toan do dang phan so, gia su toan lop 6. 36 phản hồi

DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học viên. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học viên toàn trường. Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học viên nữ, nam khối 6 ?

Giải.

số học sinh khối 6 là :
1008. 5/14 = 360 ( em )
số học viên nữ của khối 6 là :
360. 2/3 = 240 ( em )
số học viên nam của khối 6 là :
360 – 240 = 120 ( em )
Đáp số : nam 120 em ; nữ 40 em .

Bài 2 :

Tổng kết cuối năm, hạnh kiểm của học viên lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt, khá và trung bình. Có 6 học viên xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học viên cả lớp .

  1. a) Tính số học sinh lớp 6A.
  2. b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.

Giải.

a ) Số học sinh lớp 6 a là :
6 : 1/8 = 48 ( em )
b ) Số học sinh còn lại là :
48 – 6 = 42 ( em )
số học viên hạnh kiểm khá là :
42.2 / 7 = 12 ( em )
số học viên hạnh kiểm tốt là :
48 – ( 12 + 6 ) = 30 ( em )
Đáp số : a ) học viên lớp 6 a 48 em ; b ) học viên hạnh kiểm tốt 30 em .

Bài 3 :

Để giúp những bạn miền Trung bị bão lụt, những bạn học viên của ba lớp 6 đã quyên góp được một số ít quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80 % của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

Giải.

đổi : 80 % = 4/5
số quần áo lớp 6 b quyên góp là :
72. 5/6 = 60 ( bộ )
số quần áo lớp 6 c quyên góp là :
60 : 4/5 = 75 ( bộ )
số quần áo cả ba lớp là :
75 + 60 + 72 = 207 ( bộ )
Đáp số : 207 bộ .

Bài 4 :

Kết quả kiểm tra học kì I của lớp 6A là: số bài loại giỏi chiếm 3/5 tổng số bài, số bài khá chiếm 30% tổng số bài và còn lại 5 bài loại trung bình.

a / Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học viên ?
b / Tính tỉ số Tỷ Lệ số học viên giỏi và số học viên trung bình so với cả lớp .

Giải.

đổi 30 % = 3/10
a ) phân số chỉ 5 bài loại trung bình :
1 – 3/5 – 3/10 = 1/10
số học viên lớp 6 a có là :
5 : 1/10 = 50 ( bài )
b ) tỉ số Phần Trăm của số học viên giối với cả lớp :
3/5 = 60 %
tỉ số Tỷ Lệ của số học viên trung bình so với cả lớp :
1/10 = 10 %
Đáp số : a ) 50 em. b ) số học viên giối với cả lớp : 60 % ; số học viên trung bình so với cả lớp : 10 %

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

BÀI 1:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6 h thì đầy bể .

  1. a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
  2. b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)

a ) số phần bể trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy là :
1 : 10 = 1/10 ( bể )
số phần bể trong 1 giờ vòi thứ hai chảy là :
1 : 6 = 1/6 ( bể )
số phần bể trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy là :
1/10 + 1/6 = 4/15 ( bể )
Thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể là :
1 : 4/15 = 15/4 ( giờ ) = 4 giờ 15 phút

  1. b) số phần bể trong 1 giờ vòi thứ ba chảy là:

1 : 15 = 1/15 ( bể )
số phần bể trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy là :
1/10 + 1/6 – 1/15 = 1/5 ( bể )
thời hạn ba vòi cùng chảy đầy bể là :
1 : 1/5 = 5 ( giờ )
Đáp số : a ) 4 giờ 15 phút ; b ) 5 giờ

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp