Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020

Sau đây là tổng hợp các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đầu tư năm 2020:

I. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định này lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Đầu tư về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ; ngành, nghề và điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế ; bảo vệ đầu tư kinh doanh thương mại ; khuyến mại, tương hỗ đầu tư ; thủ tục đầu tư ; hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế ; thực thi đầu tư ; quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và đầu tư ra quốc tế .
Hoạt động đầu tư ra quốc tế theo những hình thức lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư ; hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế trong nghành dầu khí ; thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Quốc hội và giám sát, nhìn nhận đầu tư được lao lý tại những Nghị định riêng của nhà nước .
Nghị định này vận dụng so với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế .

2. Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định này pháp luật về :
– Trình tự, thủ tục thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc theo pháp luật tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng ; trình tự, thủ tục đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án Bất Động Sản do Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư theo pháp luật tại Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ; trình tự, thủ tục thẩm định và đánh giá, đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản do Quốc hội chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư theo pháp luật tại Luật Đầu tư .
– Giám sát, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư, giám sát, nhìn nhận toàn diện và tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của hội đồng so với hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ; ngân sách giám sát, nhìn nhận đầu tư ; quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí giám sát, nhìn nhận đầu tư .
– Việc giám sát, nhìn nhận hoạt động giải trí đầu tư sàn chứng khoán thực thi theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán .

– Việc giám sát, đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng các nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và điều ước quốc tế liên quan.

Đối tượng vận dụng của Nghị định này gồm có :
– Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc theo pháp luật tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng ; dự án Bất Động Sản do Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư theo lao lý tại Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ; dự án Bất Động Sản do Quốc hội chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư theo pháp luật tại Luật Đầu tư .
– Các cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giám sát, nhìn nhận đầu tư và những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư và giám sát, nhìn nhận đầu tư .

II. THÔNG TƯ

1. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư này lao lý những mẫu văn bản, báo cáo giải trình tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta, đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế và thực thi đầu tư .
Đối tượng vận dụng :
– Nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta và nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế .

– Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư.

– Tổ chức, cá thể khác tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta, hoạt động giải trí đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế và hoạt động giải trí triển khai đầu tư .

TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư