Hồ sơ, nội dung thẩm định dự án đầu tư công được quy định như thế nào? Thời gian thẩm định dự án đầu tư công được thực hiện như thế nào?


Tôi muốn biết khi thẩm định dự án đầu tư công thì thành phần hồ sơ gồm những gì? Nội dung thẩm định được quy định như thế nào? Thời gian thẩm định dự án đầu tư công được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công gồm những gì?

Căn cứ khoản 1, 2, 3 Điều 18 Nghị định 40/2020 / NĐ-CP lao lý về thành phần hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công như sau :- Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần thiết kế xây dựng :+ Tờ trình thẩm định dự án, gồm có : sự thiết yếu đầu tư dự án ; tiềm năng và những nội dung hầu hết của báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi dự án ; yêu cầu cấp có thẩm quyền quyết định hành động dự án đầu tư công ;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công;

+ Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp tổng hợp ý kiến hội đồng dân cư nơi thực thi dự án so với những dự án theo pháp luật tại Điều 74 của Luật Đầu tư công ;+ Các tài liệu khác có tương quan ship hàng cho việc thẩm định dự án đầu tư công ( nếu có ) .- Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần kiến thiết xây dựng theo pháp luật của pháp lý về thiết kế xây dựng, quan điểm của hội đồng dân cư lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .- Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ .

Dự án đầu tư công

Dự án đầu tư công

Nội dung thẩm định dự án đầu tư công được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 4, 5, 6 Điều 18 Nghị định 40/2020 / NĐ-CP pháp luật về nội dung thẩm định dự án đầu tư công như sau :- Nội dung thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần thiết kế xây dựng, gồm có :+ Sự tuân thủ những lao lý của pháp lý trong nội dung hồ sơ trình thẩm định ;+ Sự tương thích của dự án với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;+ Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi dự án lao lý tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đầu tư công ;+ Sự tương thích giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; cơ cấu tổ chức nguồn vốn đầu tư, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc kêu gọi những nguồn vốn, nguồn lực khác để triển khai dự án ; nhìn nhận những ngân sách quản lý và vận hành, bảo trì, trùng tu, sửa chữa thay thế lớn trong quy trình khai thác dự án ;

+ Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm, thu nhập và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát triển bền vững.

– Nội dung thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần kiến thiết xây dựng theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng, những nội dung pháp lý thiết kế xây dựng chưa pháp luật tại khoản 4 Điều này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .- Trong quy trình thẩm định dự án đầu tư công với những nội dung pháp luật tại những khoản 4, 5 Điều này, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải thanh tra rà soát, so sánh với những pháp luật trong quyết định hành động chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; chỉ tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của dự án, gồm có cơ cấu tổ chức vốn không được vượt quá mức đã lao lý trong quyết định hành động chủ trương đầu tư ;Trường hợp thiết yếu phải kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phải triển khai theo pháp luật tại Điều 34 của Luật Đầu tư công và Điều 11 của Nghị định này .

Thời gian thẩm định dự án đầu tư công là bao lâu?

Theo Điều 19 Nghị định 40/2020 / NĐ-CP lao lý về thời hạn thẩm định dự án đầu tư công như sau :

“Điều 19. Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

1. Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày;

b) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày;

c) Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày;

d) Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án không phù hợp với các quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án.

2. Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng.

3. Thời gian thẩm định nội bộ do người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định.

4. Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, thời hạn thẩm định dự án đầu tư công được thực thi như sau :- Thời gian thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần thiết kế xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau :+ Dự án nhóm A : Không quá 45 ngày ;+ Dự án nhóm B, C : Không quá 30 ngày ;Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình, dự án không tương thích với những lao lý tại Điều 44 của Luật Đầu tư công, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có quan điểm bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ trợ hồ sơ hoặc hoàn hảo nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình, dự án .- Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần thiết kế xây dựng triển khai theo pháp luật pháp lý về kiến thiết xây dựng .- Thời gian thẩm định nội bộ do người đứng đầu bộ, cơ quan TW và quản trị Ủy ban nhân dân những cấp lao lý .

Mỹ Ngọc

150 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có có ích với bạn không ?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư