Hướng dẫn thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư

Chi tiết câu hỏiTại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công pháp luật : “ Trình tự lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt dự toán trách nhiệm chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm quy hoạch được lao lý như sau :
( a ) Căn cứ trách nhiệm chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm quy hoạch lập dự toán trách nhiệm chuẩn bị đầu tư, trách nhiệm quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp quyết định ;

(b) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

( c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công thẩm định những nội dung dự toán theo lao lý của pháp lý về tiêu chuẩn, định mức kinh phí đầu tư trách nhiệm chuẩn bị đầu tư, trách nhiệm quy hoạch ;
( d ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá, chủ đầu tư hoàn hảo dự toán trách nhiệm chuẩn bị đầu tư, trách nhiệm quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp phê duyệt dự toán ” .

Tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án:

( 1 ) Ngân sách chi tiêu chuẩn bị dự án Bất Động Sản gồm ngân sách để triển khai những việc làm : Khảo sát thiết kế xây dựng ; lập, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi đầu tư thiết kế xây dựng, chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ( nếu có ) ; lập, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi đầu tư kiến thiết xây dựng, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng và những việc làm thiết yếu khác tương quan đến chuẩn bị dự án Bất Động Sản .
( 2 ) Cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm chuẩn bị dự án Bất Động Sản hoặc chủ đầu tư ( trong trường hợp đã xác lập được chủ đầu tư ) tổ chức triển khai lập, đánh giá và thẩm định và phê duyệt dự toán ngân sách chuẩn bị dự án Bất Động Sản lao lý tại Khoản 1 Điều này, trừ những trường hợp lao lý tại Khoản 3, 4 Điều này .

(3) Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

( 4 ) Đối với dự toán ngân sách thuê tư vấn quốc tế triển khai việc làm nêu tại Khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định và đánh giá, phê duyệt dự toán triển khai theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định này .
( 5 ) Dự toán ngân sách chuẩn bị dự án Bất Động Sản lao lý tại Khoản 1 Điều này sau khi được phê duyệt được update vào tổng mức đầu tư kiến thiết xây dựng ” .
Căn cứ những pháp luật nêu trên, tôi xin hỏi, cơ quan thẩm định và đánh giá dự toán chuẩn bị đầu tư so với dự án Bất Động Sản có cấu phần kiến thiết xây dựng thực thi theo lao lý tại Điểm b Khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu tư công hay thực thi theo pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư