Quyết định phê duyệt dự án đầu tư là gì ? | Chia sẻ Hồ sơ xây dựng – Wiki Fin

Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp những hoạt động giải trí có tương quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm mục đích đạt được những tiềm năng đã định bằng việc tạo ra những tác dụng đơn cử trong một thời hạn nhất định, trải qua việc sử dụng những nguồn lực xác lập .

>> Tham khảo : Các bước thực hiện dự án đầu tư từ A->Z

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình diễn một cách chi tiết cụ thể đơn cử và có mạng lưới mạng lưới hệ thống những hoạt động giải trí vui chơi, ngân sách theo một kế hoạch để đạt được những công dụng và thực thi được những tiềm năng nhất định trong tương lai. Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp những hoạt động giải trí vui chơi có đối sánh tương quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm mục đích mục tiêu đạt được những tiềm năng đã định bằng việc tạo ra những tính năng đơn cử trong một thời hạn nhất định, trải qua việc sử dụng những nguồn lực xác lập .

Xét trên góc nhìn quản trị, dự án đầu tư là một công cụ quản trị việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra những hiệu quả kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, xã hội trong một thời hạn dài .
Dự án là một chuỗi những hoạt động giải trí link được tạo ra nhằm mục đích đạt hiệu quả nhất định trong khoanh vùng phạm vi ngân sách và thời hạn xác lập .
Tùy theo từng dự án đầu tư sẽ có người phê duyệt khách nhau

Xác định thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Ø Phê duyệt dự án là phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật ( CDPLkhoản 15 )
Ø Người phê duyệt dự án là người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ( CDPLkhoản 27 )

Ø  Thẩm quyền quyết định đầu tư (tra cứu nhanh trong chuyên mục TIỆN ÍCH) được quy định cụ thể như sau:

 Đối với dự án quan trọng quốc gia:

Thủ tướng nhà nước quyết định hành vi đầu tư ( phê duyệt ) dự án quan trọng vương quốc ( CDPLkhoản 1 )

  1. Đối với dự án nhóm A, B, C:
  2. a. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):
  • Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án (CDPLkhoản 1c)

ü Công trình bảo mật an ninh quốc phòng pháp luật tại ( CDPL mục VI )
ü Công trình tôn giáo lao lý tại ( CDPL mục I khoản 2 đ )

  • Đối với các trường hợp còn lại: Người đứng đầu Bộ/ngành/UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án (CDPLkhoản 2)
  1. b. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Vốn đầu tư công lao lý tại ( CDPLkhoản 21 )
Thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ( phê duyệt ) dự án lao lý tại ( CDPL ) như sau :

  • Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
  • Đối với các trường hợp còn lại:

ü Dự án nhóm A :
– Dự án do địa phương quản trị : quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt
– Dự án do doanh nghiệp nhà nước quản trị : cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu phê duyệt ( CDPLkhoản 1 b )
Doanh nghiệp nhà nước pháp luật tại ( CDPLkhoản 8 )
– Dự án do Bộ / cơ quan TW, cơ quan / tổ chức triển khai khác quản trị : Người đứng đầu phê duyệt

ü Dự án nhóm B và C :

– Dự án do địa phương quản trị : quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp phê duyệt, quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh và huyện được phân cấp phê duyệt cho cấp dưới
– Dự án do doanh nghiệp nhà nước quản trị :
o Đối với dự án có giá trị > 50 % vốn chủ sở hữu … : cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu phê duyệt ( CDPLkhoản 1 b )
o Đối với dự án có giá trị < 50 % vốn chủ sở hữu … : Hội đồng thành viên / quản trị công ty phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt – Dự án do Bộ / cơ quan TW, cơ quan / tổ chức triển khai khác quản trị : Người đứng đầu phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt

  1. c. Đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công:

Thẩm quyền quyết định hành vi đầu tư ( phê duyệt ) dự án lao lý tại ( CDPLkhoản 2,3 ), đơn cử như sau :

  • Đối với dự án do doanh nghiệp quản lý:

ü Dự án của doanh nghiệp nhà nước :
– Đối với dự án nhóm A và dự án có giá trị > 50 % vốn chủ sở hữu … : cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu phê duyệt ( CDPL khoản 1 b )
– Đối với dự án nhóm B trở xuống có giá trị < 50 % vốn chủ sở hữu … : Hội đồng thành viên / quản trị công ty phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt ü Dự án của doanh nghiệp khác : – Dự án của công ty CP : o Đối với dự án có giá trị > 35 % tổng tài sản … : Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ( CDPL khoản 2 d )
o Đối với dự án có giá trị < 35 % tổng tài sản … : Hội đồng quản trị phê duyệt ( CDPL khoản 1 ) – Dự án của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên : Hội đồng thành viên phê duyệt ( CDPL khoản 2 c ) – Dự án của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên : Hội đồng thành viên phê duyệt ( CDPL khoản 1 ), hoặc quản trị công ty ( nếu có ) phê duyệt ( CDPL khoản 1 ) – Dự án của công ty hợp danh : Hội đồng thành viên phê duyệt ( CDPL khoản 3 đ ) – Dự án của doanh nghiệp tư nhân : Chủ doanh nghiệp phê duyệt ( CDPL khoản 1 )

  • Đối với dự án do cơ quan/tổ chức khác quản lý: Người đại diện có thẩm quyền phê duyệt

Tham khảo : Mẫu thư hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải
như thế nào ?Bạn không biếtnhư thế nào ?
Xem thêm : MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – JobsGO Blog

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư