Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư thẩm định dự án điều chỉnh?

Theo phản ánh của ông Trần Việt Hưng ( Tuyên Quang ), lúc bấy giờ trong Luật Xây dựng ( được sửa đổi, bổ trợ năm 2020 ) và những Nghị định : 10/2021 / NĐ-CP, 15/2021 / NĐ-CP của nhà nước chỉ có lao lý về kiểm soát và điều chỉnh dự án, kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở, kiểm soát và điều chỉnh dự trù mà không có lao lý về kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp và dự trù so với dự án chỉ nhu yếu lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ( phong cách thiết kế 1 bước ) .
Ông Hưng ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, việc kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế và dự trù so với dự án chỉ nhu yếu lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh nhưng không làm đổi khác tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì vận dụng theo pháp luật nào ( theo lao lý về kiểm soát và điều chỉnh dự án hay pháp luật về kiểm soát và điều chỉnh phong cách thiết kế sau phong cách thiết kế cơ sở ) ? Cơ quan đánh giá và thẩm định, phê duyệt phong cách thiết kế, dự trù kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp này là người quyết định đầu tư hay là chủ đầu tư ?
Bộ Xây dựng vấn đáp yếu tố này như sau :

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung của báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư kiến thiết xây dựng theo lao lý tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020 / QH14 .
Đối với việc kiểm soát và điều chỉnh báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng ( gồm nội dung phong cách thiết kế, dự trù kiểm soát và điều chỉnh hoặc hàng loạt nội dung của dự án sau khi kiểm soát và điều chỉnh ) như nêu tại câu hỏi của ông Hưng, người quyết định đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, phê duyệt theo lao lý đã nêu và pháp luật của pháp lý có tương quan .

Chinhphu.vn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư