Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định dự án đầu tư – Những vấn đề mới nhất

Thẩm định dự án đầu tư gồm những bước sau :Có thể bạn chăm sóc

  • 10 lý do nên đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam

Hồ sơ trình thẩm định

– Hồ sơ trình thẩm định 1 dự án đầu tư gồm có :

– Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu

– Dự án gồm có phần thuyết minh và phong cách thiết kế cơ sở .
– Các văn bản khác tương quan đến dự án .

Thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng công trình:

Người quyết định hành động đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chức năng trình độ thường trực cấp quyết định hành động đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở của cơ quan quản trị nhà nước theo lao lý và lấy quan điểm của những cơ quan tương quan để thẩm định dự án. Người quyết định hành động đầu tư hoàn toàn có thể thuê tư vấn để thẩm tra 1 phần hoặc hàng loạt nội dung thẩm định dự án .

Đối với các dự án đã phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư  có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án .

Thủ tướng cơ quan chính phủ xây dựng hội đồng thẩm định nhà nước về những dự án đầu tư để tổ chức triển khai thẩm định dự án do Thủ tướng chính phủ nước nhà quyết định hành động đầu tư và dự án khác nếu thấy thiết yếu. Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư là quản trị hội đồng thẩm định nhà nước về những dự án đầu tư .

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Cơ quan cấp bộ tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Đầu mối tổ chức triển khai thẩm định dự án là đơn vị chức năng trình độ thường trực người quyết định hành động đầu tư .
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Sở kế hoạch đầu tư là đầu mối tổ chức triển khai thẩm định dự án .
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chức năng có công dụng quản trị kế hoạch ngân sách thường trực người quyết định hành động đầu tư .

Đối với các dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thì việc  thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc thẩm định phong cách thiết kế cơ sở được triển khai cùng lúc với việc thẩm định dự án không phải tổ chức triển khai thẩm định riêng .
Các cơ quan quản trị nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở .
Bộ quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên nghành so với dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A .
Sở quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên nghành so với dự án nhóm B, nhóm C .
Bộ Xây Dựng phát hành thông tư pháp luật đơn cử về thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở của những cơ quan nêu trên .

Nội dung thẩm định một dự án đầu tư

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án,bao gồm:

Sự thiết yếu phải đầu tư .
Các yếu tố nguồn vào của dự án như : quy mô, hiệu suất, công nghệ tiên tiến, thời hạn, quá trình thực thi dự án .
Phân tích kinh tế tài chính .
Tổng mức đầu tư .

Hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án,bao gồm:

Sự tương thích với quy hoạch .
Nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên ( nếu có ) .
Khả năng giải phóng mặt phẳng .
Khả năng kêu gọi vốn phân phối quy trình tiến độ thực thi dự án .
Kinh nghiệm quản trị của chủ đầu tư .
Khả năng hoàn trả vốn vay .
Giải pháp phòng cháy, chữa cháy .
Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến dự án như quốc phòng, bảo mật an ninh, môi trường tự nhiên và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm:

Sự tương thích của phong cách thiết kế cơ sở với quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng hoặc tổng mặt phẳng được phê duyệt .
Sự tương thích của phong cách thiết kế cơ sở với giải pháp tuyến khu công trình được chọn so với khu công trình kiến thiết xây dựng theo tuyến .
Sự tương thích của phong cách thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô thiết kế xây dựng và những chỉ tiêu quy hoạch đã được đồng ý chấp thuận so với khu công trình thiết kế xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng được phê duyệt .
Sự tương thích của việc liên kết với hạ tầng kỹ thuật của khu vực .
Sự hài hòa và hợp lý của giải pháp công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến so với khu công trình có nhu yếu về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến .
Việc vận dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng, thiên nhiên và môi trường, phòng cháy, chữa cháy .
Điều kiện năng lượng hoạt động giải trí thiết kế xây dựng của tổ chức triển khai tư vấn, năng lượng hành nghề của cá thể lập phong cách thiết kế cơ sở theo lao lý .

Thời gian thẩm định dự án

Đối với dự án quan trọng vương quốc thời hạn thẩm định dự án không quá 90 ngày thao tác .

Đối với dự án nhóm A thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm B thời hạn thẩm định dự án không quá 30 ngày thao tác .
Đối với dự án nhóm C thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày thao tác .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư