Dự án đầu tư xây dựng mặc dù có tên gọi là khu đô thị, khu dân cư có quy mô dân số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha thì có thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP?


Dự án đầu tư xây dựng là khu đô thị, khu dân cư nhưng có quy mô dân số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha có thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP? Mong được tư vấn! Cám ơn nhiều!

Dự án đầu tư xây dựng là khu đô thị, khu dân cư nhưng có quy mô dân số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha có thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP?

Theo Công văn 2541 / CV-TCT năm 2022 hướng dẫn nội dung về thực thi dự án đầu tư kinh doanh thương mại theo quy định của pháp lý do Tổ công tác làm việc đặc biệt quan trọng của Thủ tướng nhà nước về thanh tra rà soát, tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc và thôi thúc thực thi dự án đầu tư phát hành có vấn đáp như sau :Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/202 / NĐ-CP ( được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 108 Nghị định 31/2021 / NĐ-CP ) thì việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được triển khai so với dự án đầu tư có sử dụng đất để kiến thiết xây dựng khu đô thị ; thiết kế xây dựng khu công trình gia dụng có một hoặc nhiều công suất gồm : nhà ở thương mại ; trụ sở, văn phòng thao tác ; khu công trình thương mại, dịch vụ .Như vậy, theo quy định nêu trên thì những dự án đầu tư có sử dụng đất để kiến thiết xây dựng khu đô thị ; khu công trình gia dụng có một hoặc nhiều công suất nhà tại thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi dự án phải tổ chức triển khai đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP nêu trên .

Dự án đầu tư xây dựng là khu đô thị, khu dân cư nhưng có quy mô dân số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha có thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP?

Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng là khu đô thị, khu dân cư nhưng có quy mô dân số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha có thuộc đối tượng người dùng tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP ? 

Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định ra sao?

Theo Điều 11 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP ( được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021 / NĐ-CP ) thì điều kiện kèm theo xác lập dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định như sau :

“Điều 11. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Thuộc các dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định này mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

3. Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

4. Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

5. Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều 26 của Luật Đấu thầu.”

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất được quy định ra sao?

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất được quy định tại Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP) cụ thể như sau:

Điều 10. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

b) Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

c) Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều này.

2. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

a) Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

b) Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

c) Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

3. Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu.

Tấn Lộc

21 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có hữu dụng với bạn không ?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư