Đại lý dịch vụ viễn thông là gì ? Đại lý dịch vụ viễn thông có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong kinh doanh viễn thông ?

Viễn thông là việc gửi, truyền, nhận và giải quyết và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện đi lại quang học và phương tiện đi lại điện từ khác. Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và giải quyết và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, gồm có dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị ngày càng tăng. Kinh doanh viễn thông gồm có kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông và kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa viễn thông. Kinh doanh dịch vụ viễn thông là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi. Kinh doanh sản phẩm & hàng hóa viễn thông là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, sản xuất, mua và bán, cho thuê ứng dụng và vật tư, thiết bị viễn thông nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi.

Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Vậy, Đại lý dịch vụ viễn thông là gì ? Đại lý dịch vụ viễn thông có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào trong kinh doanh thương mại viễn thông ?

Đại lý dịch vụ viễn thông là gì ?

Theo Điều 166 Luật Thương mại năm 2005, Đại lý thương mại là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc đáp ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho người mua để hưởng thù lao. Tham gia quan hệ đại lý thương mại có hai bên : bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý là thương nhân giao sản phẩm & hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân chuyển nhượng ủy quyền triển khai dịch vụ cho đại lý đáp ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhận sản phẩm & hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền đáp ứng dịch vụ. Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì hai bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân, ngành hàng kinh doanh thương mại tương thích với sản phẩm & hàng hóa đại lý. Theo Khoản 24, Điều 3 của Luật Viễn thông năm 2009, Đại lý dịch vụ viễn thông là tổ chức triển khai, cá thể phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trải qua hợp đồng đại lý ký với doanh nghiệp viễn thông để hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ viễn thông để hưởng chênh lệch giá.

Quyền và nghĩa vụ của đại lý thương mại

a. Quyền của bên đại lý Căn cứ theo Điều 174 của Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác, bên đại lý có những quyền sau đây : + Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp lý có quy định đơn cử về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý so với một loại sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp lý đó. + Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý ; nhận lại gia tài dùng để bảo vệ ( nếu có ) khi kết thúc hợp đồng đại lý ; + Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung ứng thông tin và những điều kiện kèm theo khác có tương quan để triển khai hợp đồng đại lý ; + Quyết định giá bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho người mua so với đại lý bao tiêu ; + Hưởng thù lao, những quyền và quyền lợi hợp pháp khác do hoạt động giải trí đại lý mang lại. b. Nghĩa vụ của bên đại lý Căn cứ theo Điều 175 của Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác, bên đại lý có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

+ Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

+ Thực hiện đúng những thỏa thuận hợp tác về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý ; + Thực hiện những giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp lý ; + Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng so với đại lý bán ; giao hàng mua so với đại lý mua ; tiền đáp ứng dịch vụ so với đại lý đáp ứng dịch vụ ; + Bảo quản hàng hoá sau khi nhận so với đại lý bán hoặc trước khi giao so với đại lý mua ; trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng sản phẩm & hàng hóa của đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý đáp ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra ; + Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí đại lý với bên giao đại lý ; + Trường hợp pháp lý có quy định đơn cử về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý so với một loại sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp lý đó.

Quyền và nghĩa vụ của đại lý dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 15 của Luật Viễn thông số 41/2009 / QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là Luật Viễn thông năm 2009 ), Luật quy định ngoài những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật thương mại, đại lý dịch vụ viễn thông còn có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : 1. Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại khu vực được sử dụng để phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại khu vực đó theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông ; 2. Thực hiện việc cung ứng, bán lại dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông ; 3. Từ chối cung ứng dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm ( Lợi dụng hoạt động giải trí viễn thông nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; gây phương hại đến bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân ; tuyên truyền cuộc chiến tranh xâm lược ; gây hận thù, xích míc giữa những dân tộc bản địa, sắc tộc, tôn giáo ; tuyên truyền, kích động đấm đá bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan dị đoan ; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; Tiết lộ bí hiểm nhà nước, bí hiểm quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, đối ngoại và những thông tin bí hiểm khác do pháp lý quy định ; Thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông ; trộm cắp, sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức triển khai, cá thể khác ; Đưa thông tin xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm của cá thể ; Quảng cáo, tuyên truyền, mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp lý ; Cản trở trái pháp lý, gây rối, phá hoại việc thiết lập hạ tầng viễn thông, việc cung ứng và sử dụng hợp pháp những dịch vụ viễn thông ) hoặc theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; 4. Thực hiện quy định về bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin ; 5. Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông hướng dẫn, cung ứng thông tin về dịch vụ viễn thông và chịu sự kiểm tra, trấn áp của doanh nghiệp viễn thông đó ;

6. Thực hiện thời gian cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của chính quyền địa phương;

7. Cung cấp dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông. Như vậy, trải qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình diễn quy định về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại lý dịch vụ viễn thông trong kinh doanh thương mại viễn thông.

Luật Hoàng Anh

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet