Quỹ đầu tư Prudential – Thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứ –

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

– Giai đ oạn 2 (từ năm 2002 đến nay): có 7 quỹ đầu tư với tổng số vốn là 247 tỷ

2/ Thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.2/ Quỹ đầu tư Prudential

Quỹđầu tư cân đối Prudential ( PRUBF1 ) được Ủy ban sàn chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) cấp giấy xây dựng vào ngày 05/10/2006. Thời gian hoạt động giải trí của Quỹ là 7 năm do Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản lý quỹ đầu tư sàn chứng khoán Prudential Nước Ta ( PVFMC ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và Ngân hàng Giám sát là Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình Quỹđóng, nghĩa là quỹ kôhng có nghĩa vụ và trách nhiệm mua lại chứng từ do quỹ phát hành theo nhu yếu của nhà đầu tư trong suốt thời hạn hoạt động giải trí của quỹ .
Vào ngày 22/11/2006, quản trị UBCKNN đã cấp giấy phép được cho phép Quỹ

PRUBF1 niêm yết chứng chỉ quỹ tại TTGDCK Tp.HCM với những nội dung sau:
mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng, số lượng chứng chỉ quỹ 50.000.000 đồng và vốn

điều lệ của quỹ 500.000.000.000 đồng ( khoảng chừng 31,2 triệu USD ) .

Chiến lược đầu tư của quỹ PRUBF1 là đầu tư vào một danh mục cân bằng, bao
gồm các công cụ nợ và cổ phiếu các Công ty hoạt động tại Việt Nam có tiềm năng tăng
trưởng trong các lĩnh vực – ngành nghề không hạn chế và phù hợp với các quy định của
pháp luật như: tài chính, ngân hàng, chế biến nông lâm thuỷ hải sản, giao thông vận tải,
công nghệ thông tin, giáo dục – y tế, sản xuất công nghiệp, hàng tiêu dùng và dịch vụ

các ngành khác.

Cơ cấu đầu tư của quỹ PRUBF1 được xác lập như sau : 30-100 % giá trị gia tài ròng của quỹđược đầu tư vào những công cụ nợ gồm có trái phiếu nhà nước, trái phiếu
Chính quyền địa phương, trái phiếu Công ty và tiền gửi Ngân hàng ; 0-70 % giá trị gia tài ròng của quỹđược đầu tư vào CP niêm yết và CP chưa niêm yết. Quỹ sẽ
duy trì tỷ suất tối thiểu 60 % giá trị gia tài ròng của quỹ được đầu tư vào sàn chứng khoán ( trái phiếu và CP ) trong suốt thời hạn hoạt động giải trí của quỹ. Quỹ sẽ nổ lực đạt được cơ cấu tổ chức đầu tư và mức đầu tư tối thiểu 60 % giá trị gia tài ròng vào chứng khoántrong thời hạn sớm nhất hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào tính thanh toán của TTCK.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư