Hỏi đáp CSTC

Kính gửi : Bộ Tài chính. Quỹ đầu tư phát triển địa phương trước đây hoạt động giải trí theo Nghị định số 138 / 2007 / NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 138 / 2007 / NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 ; nay hoạt động giải trí theo Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 lao lý về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Tại Điều 16 Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP Ban hành hạng mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thì “ 1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về hạng mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành quyết định hành động hạng mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. ”. Như vậy, trường hợp trong Danh mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành có nghành nghề dịch vụ đầu tư bất động sản ( Khu dân cư ) thì Quỹ đầu tư phát triển địa phương có được hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nghành bất động sản hay không ? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp giúp để việc tiến hành Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP được thực thi theo đúng lao lý của pháp lý. Trân trọng !

– Khoản 1 Điều 15Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương quy định:“Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm, tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Quỹ đầu tư phát triển địa phương đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương bao gồm: giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.”

– Theo pháp luật tại Điều 16 Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP :

“1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

2. Trường hợp có nhu yếu bổ trợ hoặc kiểm soát và điều chỉnh hạng mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành quyết định hành động sửa đổi, bổ trợ theo pháp luật tại Điều 15 và khoản 1 Điều này. ”- Điều 18. Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP lao lý :“ 1. Đối tượng đầu tư của Quỹ là những dự án Bất Động Sản, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh thương mại chính thuộc hạng mục nghành đầu tư, cho vay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành theo pháp luật tại Điều 16 Nghị định này .

2. Căn cứ vào danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ lựa chọn, thẩm định, quyết định đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu tư quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này.”

– Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP pháp luật :Chủ đầu tư thuộc đối tượng người dùng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải phân phối những điều kiện kèm theo sau :

a) Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hànhtheo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

b ) Không là công ty con của Quỹ đầu tư phát triển địa phương .c ) Chủ đầu tư là pháp nhân có năng lượng pháp luật dân sự theo lao lý của pháp lý. ”Như vậy, theo lao lý nêu trên Quỹ ĐTPT địa phương được tiến hành những hoạt động giải trí đầu tư, cho vay trong những ngành, nghề thuộc hạng mục nghành nghề dịch vụ đầu tư, cho vay đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành, phê duyệt. Đồng thời, hoạt động giải trí đầu tư, cho vay của Quỹ ĐTPT địa phương phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo và bảo vệ đúng đối tượng người dùng, hình thức và thẩm quyền quyết định hành động theo lao lý tại Mục 2 và Mục 3 Chương III Nghị định số 147 / 2020 / NĐ-CP của nhà nước. Cấp có thẩm quyền quyết định hành động về hoạt động giải trí cho vay / đầu tư của Quỹ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình bảo vệ tuân thủ đúng những pháp luật hiện hành. / .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư