Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo – Luật Việt An

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư muốn triển khai đầu tư kinh doanh thương mại nhưng không muốn tự mình đứng ra xây dựng doanh nghiệp. Pháp luật Nước Ta đã được cho phép xây dựng Quỹ đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo để lôi cuốn những nguồn vốn này, tạo điều kiện kèm theo tương hỗ cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo. Công ty Luật Việt An hướng dẫn cụ thể tiến trình xây dựng và hoạt động giải trí của Quỹ đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo để những nhà đầu tư có thêm thông tin tìm hiểu thêm .

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017;
 • Nghị định 38/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Pháp lý về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân;
 • Số lượng nhà đầu tư tối đa: 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ.
 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.
 • Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
 • Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ.

Danh Mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

 • Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật;
 • Đầu tư không quá 50% vốn Điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư.

Trình tự thực hiện thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Trình tự thực hiện theo quy định thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

Quý khách có thể tham khảo bài viết “Thành lập công ty”  tại https://ta-ogilvy.vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep

Bước 2: Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Hồ sơ thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

 • Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
 • Điều lệ quỹ;
 • Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có);
 • Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp;
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.

Thủ tục thông báo thành lập quỹ đầu tư

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải hồ sơ thành lập quỹ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thành lập quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của công ty thực hiện quản lý quỹ và gửi bản sao thông báo thành lập quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý khách hàng có nhu yếu xây dựng quỹ đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo xin vui mắt liên hệ Công ty luật Việt An để được tương hỗ cụ thể !

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư