quản trị mạng viễn thông – Tài liệu text

quản trị mạng viễn thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (612.88 KB, 27 trang )

Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: SỰ PHÁT TRIỂN TRONG QUẢN LÝ MẠNG
1.1. Giới thiệu về quản lý mạng
1.1.1. Định nghĩa quản lý mạng
Định nghĩa quản lý mạng có mô tả khác nhau, dựa trên quan điểm khác nhau. Thông
thường, quản lý mạng được định nghĩa là việc thực hiện các thiết lập của chức năng cần
thiết để kiểm soát, lập kế hoạch, phân bổ, triển khai, phối hợp, giám sát các nguồn tài
nguyên của một mạng viễn thông hoặc mạng máy tính, bao gồm cả chức năng thực hiện như
quy hoạch mạng lưới ban đầu, phân bổ tần số, được xác định trước lưu lượng truy cập định
tuyến để hỗ trợ cân bằng tải, ủy quyền phân phối khóa mật mã, quản lý cấu hình, quản lý
lỗi, quản lý an ninh, quản lý hiệu quả, và quản lý kế toán. Nói chung, quản lý mạng không
bao gồm thiết bị đầu cuối người dùng.
Hegering [HAN99] định nghĩa quản lý mạng như tất cả các biện pháp đảm bảo hoạt
động hiệu quả và hiệu quả của một hệ thống trong phạm vi nguồn lực của mình phù hợp với
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
1
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
các mục tiêu của công ty. Để đạt được điều này, quản lý mạng được giao nhiệm vụ kiểm
soát tài nguyên mạng, phối hợp các dịch vụ mạng, theo dõi trạng thái mạng, và báo cáo tình
trạng mạng và dị thường. Mục tiêu của quản lý mạng là:
• Quản lý tài nguyên hệ thống và dịch vụ: điều này bao gồm kiểm soát,
theo dõi, cập nhật và báo cáo trạng thái hệ thống, cấu hình thiết bị và dịch vụ mạng.
• Đơn giản hóa hệ thống quản lý phức tạp: là nhiệm vụ của hệ thống quản lý ngoại
suy các hệ thống thông tin quản lý vào một hình thức quản lý của con người. Ngược
lại, hệ thống quản lý cũng cần phải có khả năng để giải thích các mục tiêu quản lý
cấp cao.
• Cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy: có nghĩa là để cung cấp cho mạng lưới với chất
lượng cao của dịch vụ và giảm thiểu thời gian chết hệ thống. Hệ thống quản lý phân
phối nên phát hiện và sửa chữa các lỗi mạng và các lỗi. Mạng lưới quản lý phải bảo

vệ chống lại tất cả các mối đe dọa an ninh.
• Duy trì ý thức chi phí: yêu cầu theo dõi tài nguyên hệ thống và người sử dụng
mạng. Tất cả các tài nguyên mạng và sử dụng dịch vụ nên được theo dõi và báo cáo.
Một định nghĩa có thể chấp nhận được xác định quản lý mạng như các hoạt động,
phương pháp, thủ tục, và các công cụ liên quan đến hoạt động, quản lý, bảo trì, và dự phòng
của hệ thống mạng [Cle06].
• Hoạt động giao dịch với việc giữ các mạng (và các dịch vụ mạng cung cấp) lên và
chạy suốt. Nó bao gồm theo dõi mạng để phát hiện các vấn đề càng sớm càng tốt, lý
tưởng nhất là trước khi người dùng bị ảnh hưởng.
• Quản lý giao dịch theo dõi các nguồn tài nguyên trong mạng và cách thức nó được
giao. Nó bao gồm tất cả các “housekeeping” là cần thiết để giữ cho mạng lưới kiểm
soát.
• Bảo trì liên quan đến việc thực hiện sửa chữa và nâng cấp. Ví dụ khi thiết bị phải
được thay thế, khi một router cần một bản vá cho một hình ảnh hệ điều hành, khi một
chuyển đổi mới được thêm vào mạng. Bảo trì cũng liên quan đến các biện pháp khắc
phục và phòng ngừa để làm cho mạng lưới quản lý chạy “tốt hơn”, chẳng hạn như
điều chỉnh các thông số cấu hình thiết bị.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
2
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
• Cung cấp là có liên quan với cấu hình tài nguyên trong mạng để hỗ trợ một dịch vụ
nhất định. Ví dụ, điều này có thể bao gồm thiết lập mạng lưới để một khách hàng
mới có thể nhận được dịch vụ thoại.
Trong ngắn hạn, quản lý mạng liên quan đến quy hoạch, tổ chức giám sát, kế toán,
kiểm soát các hoạt động và các nguồn lực và giữ cho các dịch vụ mạng có sẵn và chính xác.
1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống quản lý mạng
Mạng lưới quản lý có ba thành phần chính: một trung tâm quản lý, một thiết bị quản
lý, và giao thức quản lý một mạng lưới.
Trung tâm quản lý bao gồm quản trị mạng và cơ sở vật chất hoặc của mình.

Một thiết bị quản lý các thiết bị mạng, bao gồm cả phần mềm của nó, được điều
khiển bởi trung tâm quản lý. Bất kỳ trung tâm, cầu nối, router, máy chủ, máy in, hoặc
modem có thể là một thiết bị quản lý.
Các giao thức quản lý mạng là một chính sách giữa trung tâm quản lý và các thiết bị
quản lý. Các giao thức trong bối cảnh này cho phép trung tâm quản lý để có được trạng thái
của thiết bị quản lý.
Quản lý mạng hệ thống bao gồm hai yếu tố chính: một người quản lý và các đại lý.
Quản lý là giao diện điều khiển thông qua đó các quản trị mạng thực hiện chức năng
quản lý mạng. Một nhà quản lý có thể là một thiết bị mạng hành chính, như một máy chủ
quản lý.
Đại lý là các đối tượng giao diện thiết bị thực tế được quản lý. Một đại lý có thể sử
dụng giao thức quản lý mạng để thông báo cho trung tâm quản lý của một sự kiện bất ngờ.
Cầu nối, trung tâm, thiết bị định tuyến hoặc các máy chủ mạng là những ví dụ của các thiết
bị quản lý có chứa các đối tượng quản lý. Những đối tượng quản lý có thể là phần cứng, các
thông số cấu hình, thống kê hiệu suất, và như vậy, liên quan trực tiếp đến hoạt động hiện tại
của thiết bị trong câu hỏi. Những đối tượng này được sắp xếp theo những gì được biết đến
như là một cơ sở dữ liệu thông tin ảo, được gọi là cơ sở thông tin quản lý, còn được gọi là
MIB. Giao thức quản lý mạng (chẳng hạn như SNMP, CMIP) cho phép quản lý và các đại
lý để giao tiếp cho mục đích truy cập các đối tượng này.
Theo quy định tại RFC Internet và các văn bản khác, một phân phối hệ thống quản lý
điển hình bao gồm:
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
3
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
• Phần tử mạng: Thiết bị giao tiếp với mạng, theo các tiêu chuẩn được định nghĩa bởi
ITU-T, với mục đích đang được theo dõi hoặc kiểm soát, được đặt tên là các phần tử
mạng. Đôi khi, chúng còn được gọi là thiết bị quản lý [ITU96]. Các phần tử mạng là
các thiết bị phần cứng như máy tính, thiết bị định tuyến, và các máy chủ đầu cuối
được kết nối với mạng. Một yếu tố mạng là một nút mạng có chứa một tác nhân

SNMP, cư trú trên một mạng lưới quản lý.
• Nhà quản lý: quản lý tạo ra lệnh và nhận được thông báo từ đại lý. Thường chỉ có
một nhà quản lý trong một hệ thống.
• Đại lý: Đại lý thu thập và lưu trữ quản lý thông tin như số lượng các gói tin lỗi nhận
được bởi một phần tử mạng. Một đại lý có kiến thức địa phương thông tin quản lý và
biến đổi những thông tin vào các hình thức tương thích với SNMP. Một đại lý đáp
ứng các lệnh từ người quản lý và gửi thông báo cho người quản lý. Có nhiều đại lý
có khả năng trong một hệ thống.
• Quản lý đối tượng: Một đối tượng quản lý một quan niệm của một tính năng của
một mạng, từ điểm nhìn của hệ thống quản lý [ITU92]. Tất cả các tài nguyên vật lý
và logic, chẳng hạn như tín hiệu thiết bị đầu cuối, các tuyến đường, các bản ghi sự
kiện, báo cáo báo động và dữ liệu thuê bao, được coi là đối tượng quản lý. Ví dụ,
trong các mạng IP, một danh sách các hoạt động hiện tại mạch TCP trong một máy
chủ cụ thể là một đối tượng quản lý. Quản lý đối tượng khác nhau từ các biến, đó là
trường hợp đối tượng cụ thể. Đối tượng quản lý có thể là vô hướng (xác định một
trường hợp đối tượng duy nhất) hoặc dạng bảng (xác định nhiều trường hợp và liên
quan). Trong văn học, quản lý đối tượng “đôi khi được dùng lẫn lộn với” yếu tố quản
lý. “
• Trạm quản lý mạng (NMSs): Đôi khi NMSs là được gọi là bàn giao tiếp. Các thiết
bị này thực hiện các ứng dụng quản lý theo dõi và kiểm soát các phần tử mạng. Về
mặt vật lý, NMSs thường là các máy tính trạm làm việc kỹ thuật tầm cỡ với các CPU
nhanh, mega pixel, màu sắc hiển thị, bộ nhớ đáng kể, và không gian đĩa phong phú.
Ít nhất 1 NMS phải có mặt trong từng môi trường quản lý.
• Quản lý giao thức: giao thức quản lý được sử dụng để truyền tải thông tin quản lý
giữa các đại lý và các trạm quản lý mạng (NMSs). Simple Network Management
Protocol (SNMP) của cộng đồng Internet trên thực tế giao thức quản lý tiêu chuẩn.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
4
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông

• Cơ cấu quản lý thông tin (SMI):
Cấu trúc quản lý thông tin (SMI) ngôn ngữ được sử dụng để xác định các quy tắc để
đặt tên cho các đối tượng và mã hóa các đối tượng trong một trung tâm quản lý
mạng. Nói cách khác, SMI là một ngôn ngữ được định nghĩa một trường hợp cụ thể
của các dữ liệu trong một trung tâm quản lý mạng.
SMI chia nhỏ thành ba phần: định nghĩa mô-đun, định nghĩa đối tượng và định nghĩa
thông báo.
Định nghĩa mô-đun được sử dụng khi mô tả các mô-đun thông tin.Một vĩ mô ASN.1,
MODULE-IDENTITY, được sử dụng để truyền đạt một cách súc tích ngữ nghĩa của
một mô-đun thông tin.
Định nghĩa đối tượng mô tả các đối tượng quản lý.Một vĩ mô ASN.1, OBJECT-
TYPE, được sử dụng để truyền đạt một cách ngắn gọn các cú pháp và ngữ nghĩa của
một đối tượng quản lý.
Định nghĩa thông báo (cũng được gọi là “bẫy”) được sử dụng khi mô tả không được
yêu cầu truyền thông tin quản lý.Một vĩ mô ASN.1, THÔNG BÁO-TYPE, truyền đạt
một cách ngắn gọn các cú pháp và ngữ nghĩa của một thông báo.
• Quản lý thông tin cơ sở (MIB):
Một cơ sở thông tin quản lý (MIB) bắt nguồn từ mô hình OSI / ISO quản lý mạng và
là một loại cơ sở dữ liệu được sử dụng để quản lý các thiết bị trong một mạng lưới
thông tin liên lạc. Nó bao gồm một bộ sưu tập của các đối tượng trong một cơ sở dữ
liệu (ảo) được sử dụng để quản lý các thực thể (chẳng hạn như các bộ định tuyến và
chuyển mạch) trong một mạng.
Đối tượng trong MIB được định nghĩa bằng cách sử dụng một tập hợp con của Ký
hiệu cú pháp trừu tượng Một (ASN.1) được gọi là “Cấu trúc của bản thông tin quản
lý 2 (SMIv2)” RFC 2578. Các phần mềm thực hiện các phân tích cú pháp là một
trình biên dịch MIB.
Cơ sở dữ liệu phân cấp (cây cấu trúc) và các mục được giải quyết thông qua định
danh đối tượng. Xem Hình 1.1 [Mi07].
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
5

SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Hình 1.1: ASN.1 đối tượng nhận dạng tổ chức phân cấp
Tại thư mục gốc của hệ thống phân cấp nhận dạng đối tượng là ba mục: ISO (Tổ
chức quốc tế Tiêu chuẩn), ITU-T (Liên minh Viễn thông-Viễn thông) tiêu chuẩn hóa
quốc tế khu vực, và ISO, ITU-T, chi nhánh chung của hai tổ chức này.Hình 3.1 cho
thấy chỉ là một phần của hệ thống phân cấp.Theo mục ISO là các ngành khác.Ví dụ,
tổ chức (3) chi nhánh được dán nhãn theo tuần tự từ gốc là 1,3.Nếu chúng tôi tiếp tục
theo các mục chi nhánh này, chúng ta thấy một con đường qua Bộ Quốc phòng (6),
Internet (1), quản lý (2), mib2 (1), và ip (4).Con đường này được xác định bởi
(1.3.6.1.2.1.4) để chỉ tất cả các số có nhãn gốc ip (4) nhập cảnh.Bên cạnh mục đó,
mô-đun MIB đại diện cho một số các giao diện mạng và các giao thức Internet
wellknown ở dưới cùng của cây này.Con đường này rõ ràng cho thấy tất cả các tiêu
chuẩn của “IP” liên quan “MIB-2” máy tính mạng “quản lý”.
Internet RFC tài liệu thảo luận MIBs, đáng chú ý là RFC 1155, “Cấu trúc và Xác
định các thông tin quản lý cho TCP / internets dựa trên IP, và hai bạn đồng hành,
RFC 1213,” thông tin quản lý cơ sở cho quản lý mạng của TCP / IP dựa trên internets
“, vàRFC 1157, “A Simple Network Management Protocol.”
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
6
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Các yếu tố cơ bản nhất của một mô hình quản lý mạng dạng sơ đồ đại diện trong kiến
trúc cơ bản của quản lý mạng trong hình 1.2.
Hình 1.2: Quản lý kiến trúc mạng điển hình
Tương tác giữa NMSs và các thiết bị quản lý có thể được bất kỳ của bốn loại khác
nhau của lệnh: đọc, viết, đi qua, và bẫy.
• Đọc: Theo dõi các thiết bị quản lý, NMSs đọc các biến số được duy trì bởi các thiết
bị.
• Viết: Để điều khiển các thiết bị được quản lý, NMSs viết các biến số được lưu trữ

trong các thiết bị quản lý.
• Đi qua: NMSs sử dụng các hoạt động này để xác định các biến số một thiết bị quản
lý hỗ trợ và liên tục thu thập thông tin từ bảng biến (chẳng hạn như các bảng định
tuyến IP) trong các thiết bị quản lý.
• Bẫy: Quản lý các thiết bị sử dụng bẫy không đồng bộ báo cáo các sự kiện nhất định
để NMSs.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
7
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC QUẢN LÝ MẠNG
2.1. Kiến trúc quản lý mạng
Hầu hết các kiến trúc quản lý mạng sử dụng cùng một cấu trúc cơ bản và thiết lập các
mối quan hệ. Trạm cuối (quản lý thiết bị), chẳng hạn như các hệ thống máy tính và các thiết
bị mạng khác, chạy phần mềm cho phép họ gửi thông báo khi họ nhận ra vấn đề (ví dụ, khi
một hoặc nhiều người sử dụng xác định ngưỡng được vượt quá). Khi nhận được các thông
báo này, các thực thể quản lý được lập trình để phản ứng bằng cách thực hiện một, một số,
hoặc một nhóm các hành động, bao gồm cả thông báo điều hành, khai thác sự kiện, tắt hệ
thống, và cố gắng tự động sửa chữa hệ thống. Các đơn vị quản lý cũng có thể thăm dò ý
kiến trạm cuối cùng để kiểm tra các giá trị của các biến nhất định. Bỏ phiếu có thể được tự
động hoặc người dùng khởi xướng, nhưng các đại lý trong các thiết bị quản lý đáp ứng cho
tất cả các cuộc thăm dò. Đại lý là mô-đun phần mềm biên dịch thông tin đầu tiên về các
thiết bị quản lý cư trú, sau đó lưu trữ thông tin này trong một cơ sở dữ liệu quản lý, và cuối
cùng là cung cấp nó cho các cơ quan quản lý trong hệ thống quản lý mạng (NMSs) thông
qua một giao thức quản lý mạng. Giao thức quản lý mạng nổi tiếng bao gồm giao thức quản
lý mạng đơn giản (SNMP) và giao thức quản lý thông tin chung (CMIP). Proxy quản lý các
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
8
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông

đơn vị cung cấp thông tin quản lý thay mặt cho các đơn vị khác. Hình 1.2 cũng mô tả một
kiến trúc mạng lưới quản lý điển hình.
Trong bản chất, có thể được phân loại các mạng thành các mạng viễn thông và mạng
lưới IP. Theo đó, các giải pháp quản lý mạng hiện nay đã đi theo hai hướng kỹ thuật tổng
hợp: ITU-T quản lý mạng viễn thông (TMN) cho các mạng viễn thông và giao thức quản lý
mạng đơn giản IETF (SNMP) cho các mạng IP. Hai phương pháp tiếp cận áp dụng tiêu
chuẩn khác nhau, các giao thức, và triển khai thực hiện.
Đối với việc quản lý mạng của các mạng viễn thông, nó có nguồn gốc từ ITU M.3000
loạt khuyến nghị xây dựng tiêu chuẩn hệ thống kết nối mở (OSI) và được biết đến là quản lý
mạng viễn thông (TMN). TMN được thiết kế cho các mạng công cộng và được hướng đến
hai mục tiêu quan trọng :
– chức năng trong một môi trường đa nhà cung cấp.
– tối ưu hóa các chức năng mạng.
Và cho các mạng IP, nó được hỗ trợ bởi IETF và dựa trên giao thức quản lý mạng
đơn giản (SNMP), mà đã trở thành tiêu chuẩn không chính thức trong các lĩnh vực quản lý
của các mạng IP. Hai mô hình nói chung đã như vậy, thông qua các tiêu chuẩn khác nhau và
phương pháp thực hiện, và cũng được thiết kế cho kiến trúc mạng khác nhau [LS05]. Các
mạng dựa trên SNMP quản lý là chủ yếu cho việc xử lý của thiết bị trong dữ liệu cá nhân và
mạng lưới, và một mức độ nào đó cho các thiết bị truy cập truy cập.
Hình 2.1: Mối quan hệ của TMN với một mạng viễn thông
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
9
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
2.2. Kiến trúc quản lý TMN
Vận hành và bảo trì là một thuật ngữ cổ điển để kiểm soát và giám sát của các mạng
viễn thông. Tuy nhiên, sự phát triển đáng kể của các hoạt động này trong những năm gần
đây đã dẫn đến tăng cường sử dụng “quản lý mạng”. Mục đích của quản lý mạng cho mạng
lưới truyền thông là gấp đôi: để cho phép các mạng viễn thông để cung cấp cho khách hàng
với các dịch vụ họ yêu cầu, mà là để tạo ra sự hài lòng của khách hàng lớn nhất có thể và

cho phép các nhà điều hành để có những dịch vụ được cung cấp với chi phí thấp nhất có thể.
TMN đã được chấp nhận rộng rãi để quản lý mạng lưới viễn thông, khoảng từ mạng
xương sống truyền dẫn tới mạng truy cập. TMN cung cấp một khuôn khổ cấu trúc cho phép
kết nối liên thông và thông tin liên lạc trên các hệ điều hành không đồng nhất và mạng lưới
bưu chính, viễn thông. TMN được định nghĩa trong ITU loạt khuyến nghị M.3000, trong đó
bao gồm một tập hợp các tiêu chuẩn bao gồm cả giao thức phổ biến thông tin quản lý
(CMIP), hướng dẫn định nghĩa của các đối tượng quản lý (GDMO), và ký hiệu cú pháp trừu
tượng (ASN.1).
Khuyến nghị M.3010 định nghĩa các khái niệm TMN quản lý nói chung và giới thiệu
một số kiến trúc quản lý ở các cấp độ khác nhau của sự trừu tượng:
– Một kiến trúc chức năng, trong đó mô tả một số chức năng quản lý
– Một kiến trúc thông tin, trong đó mô tả những khái niệm đã được áp dụng từ quản lý
OSI.
– Một kiến trúc phân lớp logic (LLA), trong đó bao gồm một trong những ý tưởng tốt
nhất của TMN: một mô hình cho thấy làm thế nào quản lý có thể được cấu trúc theo
trách nhiệm khác nhau.
2.2.1. Kiến trúc chức năng
Năm loại khác nhau của các khối chức năng được định nghĩa bởi kiến trúc chức
năng TMN. Nó không phải cần thiết rằng tất cả các loại có mặt trong mỗi cấu hình TMN.
Mặt khác, hầu hết các cấu hình TMN sẽ hỗ trợ nhiều các khối chức năng của cùng một loại.
Hình 2.2 cho thấy tất cả các loại năm của các khối chức năng. Trong hình này, hai
loại (OSF và MF) là hoàn toàn rút ra trong hộp có nhãn”TMN.” Bằng cách này của hình
vẽ chỉ ra rằng các khối chức năng đượchoàn toàn theo quy định của các khuyến nghị TMN.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
10
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Các phần sau đây cung cấp mô tả ngắn, cộng với mối quan hệ giữa các năm các khối chức
năng này.

Hình 2.2: Khối chức năng TMN

OSF: Operations System Functions : khối chức năng của hệ thống
MF: Mediation Functions : khối chức năng trung gian
WSF: Work Station Functions : khối chức năng trạm công tác
NEF: Network Element Functions : khối chức năng phần tử mạng
QAF: Q Adaptor Functions : khối tương thích Q
Kiến trúc chức năng TMN giới thiệu các khái niệm của điểm tham chiếu để
khẳng định các khối chức năng. Năm lớp khác nhau của các điểm tham chiếu được xác
định.
Ba trong số lớp(q, f, x) là hoàn toàn được mô tả bởi các khuyến nghị TMN, các lớp
khác (g và m) được đặt bên ngoài TMN và chỉ một phần mô tả:
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
11
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Hình 2.3: Ví dụ các điểm tham chiếu giữa các khối chức năng
Hình 2.3 cung cấp một ví dụ về các điểm tham chiếu và các khối chức năng. Hình ảnh
cho thấy ví dụ rằng các chức năng hòa giải (MF) có thể đạt được thông qua điểm tham
chiếu q và điểm tham chiếu m có thể được sử dụng để đạt được các chức
năng Adaptor Q (QAF) từ TMN bên ngoài.
2.2.2. Kiến trúc vật lý
Kiến trúc vật lý TMN được định nghĩa ở một mức độ trừu tượng thấp hơn so
với kiến trúc chức năng TMN. Xem hình 2.4.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
12
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Hình 2.4: TMN Xác định nhiều kiến trúc liên quan
Kiến trúc vật lý cho thấy các khối chức năng nên được lập bản đồ khi các khối xây

dựng (thiết bị vật lý) và các điểm tham chiếu khi giao tiếp. Trong thực tế, các kiến trúc vật
lý xác định các khối chức năng và các điểm tham chiếu có thể được thực hiện. Xem hình
2.5. Nó nên được lưu ý tuy nhiên rằng một khối chức năng có thể chứa nhiều thành phần
chức năng và khối một tòa nhà có thể thực hiện nhiều khối chức năng.
Hình 2.5: Mối quan hệ giữa kiến trúc TMN
2.2.3. Kiến trúc thông tin
Kiến trúc thông tin của TMN sử dụng một cách tiếp cận hướng đối tượng và được dựa
trên mô hình OSI quản lý thông tin [ISO93. Theo mô hình này, quan điểm quản lý của một
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
13
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
đối tượng quản lý có thể nhìn thấy tại ranh giới quản lý đối tượng. Xem Hình 2.6. Tại danh
giới này, quan điểm quản lý được mô tả trong điều khoản của:
– Thuộc tính, đó là các đặc tính của đối tượng.
– Các hoạt động, được thực hiện khi đối tượng.
– Hoạt động, được nhắc trong phản ứng để hoạt động.
– Thông báo, được phát ra bởi đối tượng.
Hình 2.6: Một đối tượng quản lý
Các đối tượng quản lý cư trú trong hệ thống quản lý, trong đó bao
gồm các chức năng đại lý để giao tiếp với người quản lý. TMN sử dụng các khái
niệm quản lý trung tâm giống như OSI.
2.2.4. Kiến trúc lớp logic
Để đối phó với sự phức tạp của quản lý, trong khuôn khổ của TMN, lớp logic được
định nghĩa:
– Các thành phần mạng (NE): được tham gia với các chức năng quản lý thành phần
mạng chính nó hỗ trợ, độc lập của bất kỳ hệ thống quản lý. Lớp mạng là yếu tố rất
quan trọng đến hiệu quả của hệ thống quản lý.
– Quản lý thành phần Layer (EML): liên quan đến việc quản lý các thiết bị cá
nhân trong mạng và giữ cho chúng chạy. Điều này bao gồm các chức năng để xem

và thay đổi cấu hình một yếu tố mạng, để theo dõi các tin nhắn báo động phát ra từ
các phần tử trong mạng, và hướng dẫn các phần tử mạng để chạy tự kiểm tra.
– Quản lý mạng Layer (NML): liên quan đến quản lý mối quan hệ phụ
thuộc giữa các yếu tố mạng, nói chung là cần thiết để duy trì kết nối end-to-end của
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
14
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
mạng. Nó được quan tâm với việc giữ mạng chạy như một toàn thể. Ngược lại, mặc
dù yếu tố quản lý cho phép quản lý mọi phần tử trong mạng, nó không bao gồm
các chức năng mà đối phó với việc đảm bảo tính toàn vẹn mạng tổng thể. Có thể ví
dụ, để có một mạng lưới với cấu hình phần tử cá nhân là hoàn toàn hợp lệ
nhưng không phù hợp đúng cách. Kết quả là, mạng không làm việc như dự định. Ví
dụ, để cấu hình một con đường tĩnh trên mạng, mỗi phần tử dọc theo con đường phải
được cấu hình đúng. Nếu không, con đường bị hỏng và dữ liệu không thể đạt đến
đích của nó. Tương tự như vậy, giá trị hẹn giờ cần được điều chỉnh để tránh outs thời
gian quá nhiều và truyền lại. Nhiệm vụ giám sát tại các lớp quản lý mạng liên quan
đến việc đảm bảo rằng dữ liệu chảy trên mạng và đạt đến đích của nó với thông và sự
chậm trễ chấp nhận được. Chính sách kiểm soát các loại cuộc gọi để thừa nhận tại bất
kỳ điểm nào nhập được vào mạng cần phải được phối hợp trên mạng có hiệu quả.
Các loại nhiệm vụ được đề cập ở lớp quản lý mạng. Nó sẽ đưa vào tài khoản bối cảnh
kết nối mạng của các thiết bị cá nhân và liên quan đến việc quản lý các khía cạnh
end-to-end của mạng. Nó cung cấp các khái niệm về một khu rừng, như trái ngược
với cây riêng lẻ. Một ví dụ về một công việc quản lý mạng là quản lý của một kết nối
mạng như một toàn thể, ví dụ cài đặt nó lên và theo dõi nó. Như đã đề cập trước đó,
điều này liên quan đến việc quản lý nhiều thiết bị theo một cách có phối hợp. Quản lý
này bao gồm không chỉ quản lý các thiết bị được cấu hình riêng, nhưng cũng đảm
bảo rằng cấu hình của họ được điều phối
theo những cách nhất định và giám sát qua mạng kết nối, thay vì và ngoài chỉ đơn
giản là đảm bảo yếu tố cá nhân đang lên và chạy. Lớp quản lý mạng làm cho việc sử

dụng các chức năng được cung cấp bởi các lớp quản lý phần tử, cung cấp các chức
năng bổ sung trên đầu trang.
– Dịch vụ quản lý Layer (SML): liên quan đến việc quản lý các dịch vụ
mạng cung cấp và đảm bảo rằng những dịch vụ đang chạy ổn định và hoạt động như
dự định. Ví dụ, khi một đơn đặt hàng của khách hàng một dịch vụ, dịch vụ cần phải
được bật lên. Điều này có thể được yêu cầu cho một nhân viên mới trong
một doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ điện thoại. Chuyển lên dịch vụ điện
thoại có thể, lần lượt, kết quả trong một số hoạt động cần được thực hiện qua mạng
để dịch vụ được kích hoạt: Một số điện thoại phải được phân bổ. Các thư
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
15
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
mục của công ty phải được cập nhật .Máy chủ thư thoại và PBX IP cần
phải được thực hiện nhận thức của phần mở rộng mới. Sau đó, người sử dụng có thể
gọi bàn trợ giúp dịch vụ và phàn nàn rằng dịch vụ không được làm việc đúng cách.
Vấn đề có thể bao gồm chất lượng âm thanh nghèo và các cuộc gọi mà bị ngắt kết
nối bất ngờ. Xử lý sự cố dịch vụ là cần thiết để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn
đề và giải quyết nó. Đây là những ví dụ về các nhiệm vụ điển hình trong việc quản
lý một dịch vụ. Những nhiệm vụ xây dựng chức năng được cung cấp bởi các lớp
quản lý mạng bên dưới và cung cấp giá trị bổ sung trên đầu trang, áp dụng chúng
vào bối cảnh của quản lý một dịch vụ.
– Quản lý kinh doanh Layer (BML): giao dịch với quản lý kinh doanh liên
quan đến việc cung cấp các dịch vụ và tất cả các chức năng hỗ trợ
quan đến việc cung cấp các dịch vụ và tất cả các chức năng hỗ trợ và hóa đơn, trợ
giúp quản lý, dự báo kinh doanh, và nhiều hơn nữa.
Các chức năng của TMN được định nghĩa bao gồm 5 lĩnh vực chính: quản lý cấu
hình, quản lý lỗi, quản lý hoạt động, quản lý kế toán, và quản lý an ninh. Các loại phân
vùng hai chiều như vậy cung cấp một khuôn khổ cấu trúc để phát triển hệ thống quản lý
mạng (xem hình 2.7). Đó là lý do tại sao khái niệm “TMN” là rất phổ biến và có thể được

nhìn thấy trong việc triển khai khác nhau của công nghệ quản lý mạng. CMIP-và giải pháp
quản lý dựa trên CORBA là hai đại diện điển hình của các ứng dụng TMN.
2.3. Internet-Quản lý dựa trên kiến trúc
Mạng IP hiện tại thường được quản lý thông qua Simple Network Management
Protocol (SNMP), được thúc đẩy bởi IETF như đặc điểm kỹ thuật, ban đầu được trình bày
cho Internet. Cho đến nay, đã có một số phiên bản của SNMP. Những người chung
SNMPv1, SNMPv2, và SNMPv3.SNMP là một giao thức lớp ứng dụng và sử dụng User
Datagram Protocol (UDP) để quản lý thông tin trao đổi giữa các thực thể quản lý.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
16
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Hình 2.7: Mô hình lớp quản lý và các khu vực chức năng
2.3.1. Mô hình SNMP cho quản lý mạng
SNMP là một phần của một kiến trúc lớn hơn, được gọi là mạng Internet Quản
lý Framework (NMF). Khung tiêu chuẩn quản lý Internetbao gồm tất cả các công nghệ bao
gồm các giải pháp quản lý mạngTCP / IP. Khung SNMP bao gồm một số thành phần kiến
trúc xác định thông tin quản lý được cấu trúc như thế nào, làm thế nào nó được lưu
trữ, và làm thế nào nó được trao đổi bằng cách sử dụng giao thức SNMP. Khung cũng mô
tả làm thế nào các thành phần khác nhau phù hợp với nhau, làm thế nào SNMP được thực
hiện trong các thiết bị mạng, và làm thế nào các thiết bị tương tác.
2.3.2. Thành phần khung SNMP
Như chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn sau này, khung tiêu chuẩn quản lý Internet là
hoàn toàn thông tin theo định hướng. Nó bao gồm các thành phần chính sau đây (xem hình
1.10):
• Cơ cấu quản lý thông tin (SMI)
• Quản lý Thông tin Căn cứ MIBs
• Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP)
• An ninh và Quản trị
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh

17
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Hình 2.8: Các thành phần của khung Internet TCP / IP tiêu chuẩn quản lý
Quản lý hệ thống mạng TCP / IP SNMP bao gồm một số thành phần cơ bản:
• Các loại thiết bị SNMP
Như chúng ta đã thấy trong chủ đề tổng quan cấp cao trước, ý tưởng tổng thể đằng
sau SNMP là để cho phép các thông tin cần thiết cho quản lý mạng được trao đổi bằng cách
sử dụng giao thức TCP / IP. Cụ thể hơn, giao thức cho phép một quản trị mạng để làm cho
việc sử dụng một thiết bị mạng đặc biệt mà tương tác với các thiết bị mạng khác để thu thập
thông tin từ họ và sửa đổi cách họ hoạt động. Trong ý nghĩa đơn giản, sau đó, hai loại khác
nhau cơ bản của thiết bị phần cứng được định nghĩa:
– Quản lý các nút: các nút thường xuyên trên một mạng đã được
trang bị phần mềm cho phép họ được quản lý bằng cách sử dụng SNMP. Thông
thường các thiết bị TCP / IP, đôi khi được gọi là thiết bị quản lý.
– Trạm quản lý mạng (NMS): Một thiết bị mạng chạy phần mềm đặc biệt để cho
phép nó để quản lý quản lý các nút thường xuyên được đề cập chỉ trên. Một hoặc
nhiều NMSes phải có mặt trên mạng, các thiết bị này như là những người thực
sự “chạy” SNMP.
• Các đối tượng SNMP
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
18
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Mỗi thiết bị tham gia trong quản lý mạng bằng cách sử dụng SNMP chạy một phần
mềm, tổng quát được gọi là một thực thể SNMP. Các thực thể SNMP có trách nhiệm thực
hiện tất cả các chức năng khác nhau của giao thức SNMP. Mỗi thực thể bao gồm hai thành
phần phần mềm chính. Những thành phần bao gồm các thực thể SNMP trên một thiết bị phụ
thuộc vào khóa học về việc liệu thiết bị là một nút quản lý hoặc quản lý một mạng lưới
trạm.

• Các đối tượng nút quản lý
Một nút quản lý SNMP có thể là khá nhiều bất kỳ thiết bị mạng có thể giao tiếp bằng
cách sử dụng giao thức TCP / IP, miễn là nó được lập trình với các phần mềm thực thể thích
hợp SNMP. SNMP được thiết kế để cho phép máy chủ thường xuyên được quản lý, cũng
như các thiết bị kết nối mạng thông minh như thiết bị định tuyến, cầu, trung tâm, và thiết bị
chuyển mạch. Các thiết bị khác “độc đáo” cũng có thể được quản lý tương tự, miễn là họ kết
nối với một giao thức TCP / IP liên mạng: máy in, máy quét, các thiết bị điện tử tiêu dùng,
thậm chí các thiết bị y tế đặc biệt và nhiều hơn nữa.
Thực thể SNMP trên một nút quản lý bao gồm các phần mềm sau đây các yếu
tố và cấu trúc:
– SNMP Agent: Một chương trình phần mềm thực hiện các SNMP giao thức
và cho phép một nút quản lý để cung cấp thông tin đến một NMS và chấp
nhận hướng dẫn từ nó.
– SNMP cơ sở thông tin quản lý (MIB): Xác định loại thông tin được lưu trữ về các nút
đó có thể được thu thập và sử dụng để kiểm soát các nút quản lý. Thông tin trao
đổi bằng cách sử dụng SNMP có dạng của các đối tượng từ MIB.
• Trạm quản lý đối tượng mạng
Trên một mạng lớn hơn, một trạm quản lý mạng có thể là một riêng biệt, hỗ trợ cao
TCP / IP máy tính dành riêng cho quản lý mạng. Tuy nhiên, nó thực sự là phần mềm mà
làm cho một thiết bị vào một NMS, do đó, NMS không có thể là một thiết bị phần cứng
riêng biệt. Nó có thể hành động như là một NMS và cũng thực hiện các chức năng khác trên
mạng.
Thực thể SNMP trên một trạm quản lý mạng bao gồm:
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
19
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
– SNMP Manager: Một chương trình phần mềm thực hiện các giao thức SNMP,
cho phép NMS để thu thập thông tin từ các nút quản lý và gửi hướng dẫn cho
nó.

– SNMP Applications: Một hoặc nhiều ứng dụng phần mềm cho phép quản trị
mạng của con người sử dụng SNMP để quản lý một mạng lưới.
SNMP bao gồm một số lượng nhỏ các trạm quản lý mạng (NMSs) tương tác với các
thiết bị thường xuyên TCP / IP được gọi là các nút quản lý. Quản lý SNMP NMS và các đại
lý SNMP trên các nút quản lý thực hiện các giao thức SNMP và cho phép quản lý mạng
lưới thông tin được trao đổi.Ứng dụng SNMP chạy trên NMS và cung cấp giao diện quản trị
của con người, và cho phép thông tin được thu thập từ các MIBs tại mỗi đại lý SNMP, như
thể hiện trong hình 2.9 [Koz05].
Hình 2.9: Mô hình hoạt động SNMP
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
20
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Trong cách sử dụng SNMP điển hình, có một số hệ thống được quản lý, và một hoặc
nhiều hệ thống quản lý. Một thành phần phần mềm được gọi là một đại lý chạy trên mỗi hệ
thống quản lý và thông tin báo cáo thông qua SNMP cho các hệ thống quản lý.
Về cơ bản, các đại lý SNMP tiếp xúc với quản lý dữ liệu trên các hệ thống quản lý
như các biến (chẳng hạn như “miễn phí bộ nhớ”, “tên hệ thống “,” “số lượng tiến trình đang
chạy”, “tuyến đường mặc định”). Nhưng giao thức này cũng cho phép các nhiệm vụ quản lý
hoạt động, chẳng hạn như sửa đổi và áp dụng một cấu hình mới. Hệ thống quản lý có thể lấy
thông tin thông qua GET, GETNEXT, và GETBULK giao thức hoạt động hoặc đại lý sẽ gửi
dữ liệu mà không được yêu cầu sử dụng Trap hoặc Thông báo cho các hoạt động giao thức.
Hệ thống quản lý cũng có thể gửi thông tin cập nhật cấu hình yêu cầu kiểm soát thông qua
các hoạt động giao thức SET để chủ động quản lý một hệ thống. Cấu hình và kiểm soát hoạt
động chỉ được sử dụng khi thay đổi là cần thiết để cơ sở hạ tầng mạng. Các hoạt động giám
sát thường được thực hiện một cách thường xuyên.
Các biến truy cập thông qua SNMP được tổ chức trong hệ thống phân cấp. Những hệ
thống này, và siêu dữ liệu khác (chẳng hạn như loại và mô tả của biến), được mô tả bởi
Management Information Bases (MIBs).
Mặc dù SNMP chỉ là một triển khai nhẹ cho quản lý mạng, các tiêu chuẩn bổ sung đã

được thêm vào trong những năm gần đây, chẳng hạn như SNMPv3 và RMON để tăng
cường chức năng quản lý của mình, đặc biệt là trong bảo mật và hiệu suất.
2.3.3. RMON: Giám sát mạng từ xa
Việc bổ sung quan trọng nhất để thiết lập cơ bản của tiêu chuẩn SNMP RMON
(mạng lưới giám sát từ xa) tiêu chuẩn, RFC 1271.RMON là một bước tiến quan trọng trong
liên mạng quản lý. Nó định nghĩa một MIB-giám sát từ xa bổ sung MIB-II và cung cấp cho
người quản lý mạng thông tin quan trọng về liên mạng.
RMON MIB được phát triển bởi IETF để hỗ trợ giám sát và phân tích giao thức của
mạng LAN. Phiên bản ban đầu (đôi khi được gọi để như RMON1) tập trung vào OSI lớp 1
và lớp thông tin 2 trong mạng Ethernet và Token Ring. Nó đã được mở rộng bởi RMON2
có thêm hỗ trợ cho một mạng và lớp ứng dụng theo dõi và SMON (Oracle System
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
21
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
MONitor), thêm hỗ trợ cho các mạng chuyển mạch. Nó là một chuẩn công nghiệp đặc điểm
kỹ thuật cung cấp nhiều chức năng được cung cấp bởi các phân tích mạng lưới độc quyền.
Các đại lý của RMON đang được xây dựng vào các thiết bị chuyển mạch và định tuyến cao
cấp.
2.3.4. RMOM 1
Với MIB RMON1, quản lý mạng có thể thu thập thông tin từ các phân đoạn mạng từ
xa cho các mục đích xử lý sự cố và theo dõi hiệu suất. MIB RMON1 cung cấp:
– Hiện tại và lịch sử thống kê lưu lượng truy cập cho một phân đoạn mạng, cho một
máy chủ cụ thể trên một phân đoạn, và giữa các host (ma trận).
– Một báo động linh hoạt và sự kiện cơ chế cho việc thiết lập các ngưỡng và thông báo
cho người quản lý mạng lưới các thay đổi trong hành vi mạng.
– Một bộ lọc mạnh mẽ, linh hoạt và cơ sở nắm bắt các gói tin có thể được sử dụng để
cung cấp một phân tích giao thức phân phối đầy đủ.
Hình 2.10 cho thấy một danh sách các nhóm RMON1 và RMON phù hợp với bên trong Tổ
chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và các tiêu chuẩn IETF.

Hình 2.10: Sơ đồ cây RMON MIB
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
22
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
Việc thực hiện RMON thường hoạt động trong một mô hình máy khách / máy chủ.
Thiết bị giám sát (thường được gọi là “thăm dò” trong bối cảnh này) có chứa các đại lý phần
mềm RMON thu thập thông tin và phân tích các gói tin. Các thiết bị thăm dò này hoạt động
như máy chủ và các ứng dụng quản lý mạng mà giao tiếp chúng hoạt động như khách hàng.
Trong khi cả hai cấu hình đại lý và sử dụng thu thập dữ liệu SNMP, RMON được thiết kế
để hoạt động khác nhau hơn so với các hệ thống dựa trên SNMP:
Thiết bị thăm dò có trách nhiệm nhiều hơn cho thu thập dữ liệu và chế biến, làm
giảm lưu lượng truy cập SNMP và tải xử lý của khách hàng.
Thông tin chỉ được truyền đến các ứng dụng quản lý khi cần thiết, thay vì kiểm soát
vòng liên tục.
Trong ngắn hạn, RMON được thiết kế để theo dõi “ dựa trên lưu lượng”, trong khi
SNMP thường được sử dụng cho quản lý “dựa trên thiết bị”. RMON tương tự như công
nghệ giám sát dựa trên lưu lượng khác như NetFlow và SFlow bởi vì các dữ liệu thu thập
chủ yếu là giao dịch với các mẫu lưu lượng truy cập hơn là tình trạng của các thiết bị cá
nhân. Một bất lợi của hệ thống này là các thiết bị từ xa gánh vác thêm gánh nặng quản lý và
đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn để làm như vậy. Một số thiết bị cân bằng thỏa hiệp này bằng
cách thực hiện chỉ một tập hợp con của các nhóm RMON MIB (xem dưới đây). Một RMON
đại lý việc thực hiện hiện có thể hỗ trợ tối thiểu chỉ có số liệu thống kê, lịch sử, báo động,
và sự kiện.
MIB RMON1 bao gồm 10 nhóm:
1. Thống kê: số liệu thống kê thời gian thực LAN, ví dụ như, sử dụng, va chạm, CRC
lỗi.
2. Lịch sử: lịch sử thống kê được lựa chọn.
3. Báo động: định nghĩa cho RMON SNMP bẫy được gửi đi khi các số liệu thống kê
vượt quá ngưỡng quy định.

4. Host: số liệu thống kê cụ thể host LAN, ví dụ, byte gửi / nhận, khung được gửi /
nhận.
5. Hosts top N: hồ sơ của N kết nối hoạt động mạnh nhất trong một khoảng thời gian
nhất định.
6. Matrix: gửi-nhận được lưu lượng truy cập ma trận giữa các hệ thống.
7. Bộ lọc: xác định gói dữ liệu mô hình quan tâm, ví dụ, địa chỉ MAC hoặc cổng TCP.
8. Capture: thu thập và chuyển tiếp các gói tin phù hợp với bộ lọc.
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
23
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
9. Sự kiện: gửi thông báo (bẫy SNMP) cho nhóm báo động.
10.Token Ring: phần mở rộng cụ thể cho Token Ring.
• Các khả năng của RMON1
– Không cần rời khỏi văn phòng, một người quản lý mạng có thể xem lưu lượng
trên một đoạn mạng LAN, cho dù đoạn đó nằm xung quanh góc hoặc khắp nơi
trên thế giới. Được trang bị với kiến thức giao thông, người quản lý mạng có thể
xác định xu hướng, tắc nghẽn, và các điểm nóng. Khi một vấn đề phát sinh,
RMON1 cũng bao gồm một phân tích giao thức mạnh mẽ để người quản lý mạng
phân phối các công cụ xử lý sự cố ngay lập tức trong tầm tay. Kể từ khi thiết bị
RMON1 vĩnh viễn gắn liền với các phân đoạn mạng, nó đã thu thập dữ liệu về
các mạng LAN từ xa và sẵn sàng để truyền tải nó đến một trạm quản lý trung tâm
mạng bất cứ khi nào cần thiết. Tất cả điều này mạng lưới giám sát và xử lý sự cố
có thể được thực hiện mà không cần tốn thời gian đi lại cần thiết để gửi các
chuyên gia mạng đắt tiền với “lug-able” phân tích giao thức để các trang web từ
xa.
– Triển khai các nguồn lực mạng lưới cán bộ quản lý hiệu quả hơn có nghĩa là một
chuyên gia tại một trang web trung tâm có thể làm việc trên một số vấn đề bằng
cách nhận được thông tin từ thiết bị thăm dò một số các trang web từ xa. Ngoài
ra, một số chuyên gia với các chuyên ngành khác nhau có thể được tập trung vào

một phân khúc duy nhất nhận được thông tin từ một thiết bị thăm dò.
– Quản lý mạng rất cần các công cụ mà có thể tận dụng nguồn lực của họ và tăng
phạm vi kiểm soát của họ. RMON1 không chỉ như vậy. Một nghiên cứu gần đây
của McConnell tư vấn cho thấy rằng bằng cách sử dụng RMON1 phân phối mạng
LAN quản lý và kỹ thuật giám sát từ xa, một đội ngũ quản lý mạng có thể hỗ trợ
là hai và một nửa thời gian người sử dụng và phân đoạn mà không cần thêm nhân
viên. Sử dụng RMON1 và mạng lưới để mang lại những vấn đề chuyên gia là rất
nhiều chi phí-hiệu quả hơn so với gửi đi một người nào đó để các trang web từ xa
với một phân tích giao thức di động.
2.3.5. RMOM 2
Nhóm làm việc RMON2 bắt đầu những nỗ lực của họ trong tháng 7 năm 1994. Cũng
như tiêu chuẩn RMON1, phương pháp tiếp cận để tạo ra một tập hợp các chuyển giao mang
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
24
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
Báo cáo Quản trị mạng viễn thông
lại lợi ích rõ ràng để quản lý mạng, là implementable bởi nhiều nhà cung cấp, và điều đó sẽ
dẫn đến khả năng tương tác thành công giữa các giải pháp phát triển độc lập.
Với những mục tiêu rộng lớn trong đầu, ưu tiên hàng đầu được xác định bởi các
nhóm làm việc RMON2 là để đi lên các chồng giao thức và cung cấp số liệu thống kê về lưu
lượng truy cập mạng và lớp ứng dụng. Bằng cách giám sát tại các lớp giao thức cao hơn,
RMON2 các thông tin mà các nhà quản lý mạng cần phải nhìn xa hơn các phân khúc và
nhận được một liên mạng hoặc xem doanh nghiệp của lưu lượng mạng.
MIB RMON2 bổ sung thêm mười nhóm:
1. Protocol Directory: danh sách các giao thức thăm dò có thể theo dõi.
2. Protocol Distribution: các số liệu thống kê lưu lượng truy cập cho mỗi giao thức.
3. Address Map: bản đồ lớp mạng (IP) địa chỉ lớp MAC .
4. Network-Layer Host: lớp 3 số liệu thống kê lưu lượng truy cập, trung bình mỗi máy
chủ.
5. Network-Layer Matrix: lớp 3 số liệu thống kê lưu lượng truy cập, mỗi cặp nguồn /

đích của máy chủ.
6. Application-Layer Host: số liệu thống kê lưu lượng truy cập bằng giao thức ứng
dụng, cho mỗi máy chủ.
7. Application-Layer Matrix: số liệu thống kê lưu lượng truy cập bằng giao thức ứng
dụng, cho mỗi cặp nguồn / đích của máy chủ.
8. User History: lấy mẫu định kỳ của các biến xác định người sử dụng.
9. Probe Configuration: cấu hình từ xa của thiết bị thăm dò.
10. RMON Conformance: yêu cầu cho phù hợp RMON2 MIB.
• Các khả năng của RMON2
Khả năng có thể nhìn thấy nhất và mang lại lợi ích nhất trong RMON2 được giám sát
ở trên lớp MAC, hỗ trợ giao thức phân phối và cung cấp một cái nhìn của toàn bộ mạng lưới
chứ không phải là một phân khúc duy nhất. Mặc dù nội dung chính xác của RMON2 có thể
thay đổi trong quá trình phát triển tiêu chuẩn, khả năng dự kiến sẽ được phân phối bởi
RMON2 bao gồm:
– Cao hơn lớp thống kê. Số liệu thống kê lưu lượng truy cập, máy chủ, ma trận,
và ma trận các bảng topN tại lớp mạng và lớp ứng dụng. Bằng cách theo dõi
các số liệu thống kê, quản lý mạng có thể nhìn thấy mà khách hàng đang nói
chuyện mà các máy chủ, hệ thống có thể được đặt ở vị trí chính xác trên các
GVHD:Ths. Hoàng Trọng Minh
25
SVTH: Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 &12
vệ chống lại tổng thể những mối rình rập đe dọa bảo mật an ninh. • Duy trì ý thức ngân sách : nhu yếu theo dõi tài nguyên mạng lưới hệ thống và người sử dụngmạng. Tất cả những tài nguyên mạng và sử dụng dịch vụ nên được theo dõi và báo cáo giải trình. Một định nghĩa hoàn toàn có thể gật đầu được xác lập quản trị mạng như những hoạt động giải trí, giải pháp, thủ tục, và những công cụ tương quan đến hoạt động giải trí, quản trị, bảo dưỡng, và dự phòngcủa mạng lưới hệ thống mạng [ Cle06 ]. • Hoạt động thanh toán giao dịch với việc giữ những mạng ( và những dịch vụ mạng cung ứng ) lên vàchạy suốt. Nó gồm có theo dõi mạng để phát hiện những yếu tố càng sớm càng tốt, lýtưởng nhất là trước khi người dùng bị ảnh hưởng tác động. • Quản lý thanh toán giao dịch theo dõi những nguồn tài nguyên trong mạng và phương pháp nó đượcgiao. Nó gồm có tổng thể những “ housekeeping ” là thiết yếu để giữ cho mạng lưới kiểmsoát. • Bảo trì tương quan đến việc triển khai thay thế sửa chữa và tăng cấp. Ví dụ khi thiết bị phảiđược sửa chữa thay thế, khi một router cần một bản vá cho một hình ảnh hệ quản lý và điều hành, khi mộtchuyển thay đổi được thêm vào mạng. Bảo trì cũng tương quan đến những giải pháp khắcphục và phòng ngừa để làm cho mạng lưới quản trị chạy ” tốt hơn “, ví dụ điển hình nhưđiều chỉnh những thông số kỹ thuật thông số kỹ thuật thiết bị. GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông • Cung cấp là có tương quan với thông số kỹ thuật tài nguyên trong mạng để tương hỗ một dịch vụnhất định. Ví dụ, điều này hoàn toàn có thể gồm có thiết lập mạng lưới để một khách hàngmới hoàn toàn có thể nhận được dịch vụ thoại. Trong thời gian ngắn, quản trị mạng tương quan đến quy hoạch, tổ chức triển khai giám sát, kế toán, trấn áp những hoạt động giải trí và những nguồn lực và giữ cho những dịch vụ mạng có sẵn và đúng mực. 1.2. Các thành phần cơ bản của mạng lưới hệ thống quản trị mạngMạng lưới quản trị có ba thành phần chính : một TT quản trị, một thiết bị quảnlý, và giao thức quản trị một mạng lưới. Trung tâm quản trị gồm có quản trị mạng và cơ sở vật chất hoặc của mình. Một thiết bị quản trị những thiết bị mạng, gồm có cả ứng dụng của nó, được điềukhiển bởi TT quản trị. Bất kỳ trung tâm, cầu nối, router, sever, máy in, hoặcmodem hoàn toàn có thể là một thiết bị quản trị. Các giao thức quản trị mạng là một chủ trương giữa TT quản trị và những thiết bịquản lý. Các giao thức trong toàn cảnh này được cho phép TT quản trị để có được trạng tháicủa thiết bị quản trị. Quản lý mạng hệ thống gồm có hai yếu tố chính : một người quản trị và những đại lý. Quản lý là giao diện tinh chỉnh và điều khiển trải qua đó những quản trị mạng triển khai chức năngquản lý mạng. Một nhà quản trị hoàn toàn có thể là một thiết bị mạng hành chính, như một máy chủquản lý. Đại lý là những đối tượng người tiêu dùng giao diện thiết bị thực tiễn được quản trị. Một đại lý hoàn toàn có thể sửdụng giao thức quản trị mạng để thông tin cho TT quản trị của một sự kiện giật mình. Cầu nối, TT, thiết bị định tuyến hoặc những sever mạng là những ví dụ của những thiếtbị quản trị có chứa những đối tượng người dùng quản trị. Những đối tượng người tiêu dùng quản trị hoàn toàn có thể là phần cứng, cácthông số thông số kỹ thuật, thống kê hiệu suất, và như vậy, tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí hiện tạicủa thiết bị trong câu hỏi. Những đối tượng người tiêu dùng này được sắp xếp theo những gì được biết đếnnhư là một cơ sở tài liệu thông tin ảo, được gọi là cơ sở thông tin quản trị, còn được gọi làMIB. Giao thức quản trị mạng ( ví dụ điển hình như SNMP, CMIP ) được cho phép quản trị và những đạilý để tiếp xúc cho mục tiêu truy vấn những đối tượng người dùng này. Theo lao lý tại RFC Internet và những văn bản khác, một phân phối mạng lưới hệ thống quản lýđiển hình bao gồm : GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông • Phần tử mạng : Thiết bị tiếp xúc với mạng, theo những tiêu chuẩn được định nghĩa bởiITU-T, với mục tiêu đang được theo dõi hoặc trấn áp, được đặt tên là những phần tửmạng. Đôi khi, chúng còn được gọi là thiết bị quản trị [ ITU96 ]. Các thành phần mạng làcác thiết bị phần cứng như máy tính, thiết bị định tuyến, và những sever đầu cuốiđược liên kết với mạng. Một yếu tố mạng là một nút mạng có chứa một tác nhânSNMP, cư trú trên một mạng lưới quản trị. • Nhà quản trị : quản trị tạo ra lệnh và nhận được thông tin từ đại lý. Thường chỉ cómột nhà quản trị trong một mạng lưới hệ thống. • Đại lý : Đại lý tích lũy và tàng trữ quản trị thông tin như số lượng những gói tin lỗi nhậnđược bởi một thành phần mạng. Một đại lý có kiến thức và kỹ năng địa phương thông tin quản trị vàbiến đổi những thông tin vào những hình thức thích hợp với SNMP. Một đại lý đápứng những lệnh từ người quản trị và gửi thông tin cho người quản trị. Có nhiều đại lýcó năng lực trong một mạng lưới hệ thống. • Quản lý đối tượng người tiêu dùng : Một đối tượng người tiêu dùng quản trị một ý niệm của một tính năng củamột mạng, từ điểm nhìn của mạng lưới hệ thống quản trị [ ITU92 ]. Tất cả những tài nguyên vật lývà logic, ví dụ điển hình như tín hiệu thiết bị đầu cuối, những tuyến đường, những bản ghi sựkiện, báo cáo giải trình báo động và tài liệu thuê bao, được coi là đối tượng người dùng quản trị. Ví dụ, trong những mạng IP, một list những hoạt động giải trí hiện tại mạch TCP trong một máychủ đơn cử là một đối tượng người dùng quản trị. Quản lý đối tượng người dùng khác nhau từ những biến, đó làtrường hợp đối tượng người tiêu dùng đơn cử. Đối tượng quản trị hoàn toàn có thể là vô hướng ( xác lập mộttrường hợp đối tượng người tiêu dùng duy nhất ) hoặc dạng bảng ( xác lập nhiều trường hợp và liênquan ). Trong văn học, quản trị đối tượng người dùng ” đôi lúc được dùng lẫn lộn với ” yếu tố quảnlý. ” • Trạm quản trị mạng ( NMSs ) : Đôi khi NMSs là được gọi là bàn tiếp xúc. Các thiếtbị này triển khai những ứng dụng quản trị theo dõi và trấn áp những thành phần mạng. Vềmặt vật lý, NMSs thường là những máy tính trạm thao tác kỹ thuật tầm cỡ với những CPUnhanh, mega px, sắc tố hiển thị, bộ nhớ đáng kể, và khoảng trống đĩa phong phú và đa dạng. Ít nhất 1 NMS phải xuất hiện trong từng thiên nhiên và môi trường quản trị. • Quản lý giao thức : giao thức quản trị được sử dụng để truyền tải thông tin quản lýgiữa những đại lý và những trạm quản trị mạng ( NMSs ). Simple Network ManagementProtocol ( SNMP ) của hội đồng Internet trên trong thực tiễn giao thức quản trị tiêu chuẩn. GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông • Cơ cấu quản trị thông tin ( SMI ) : Cấu trúc quản trị thông tin ( SMI ) ngôn từ được sử dụng để xác lập những quy tắc đểđặt tên cho những đối tượng người dùng và mã hóa những đối tượng người tiêu dùng trong một TT quản lýmạng. Nói cách khác, SMI là một ngôn từ được định nghĩa một trường hợp cụ thểcủa những tài liệu trong một TT quản trị mạng. SMI chia nhỏ thành ba phần : định nghĩa mô-đun, định nghĩa đối tượng người tiêu dùng và định nghĩathông báo. Định nghĩa mô-đun được sử dụng khi miêu tả những mô-đun thông tin. Một vĩ mô ASN. 1, MODULE-IDENTITY, được sử dụng để truyền đạt một cách súc tích ngữ nghĩa củamột mô-đun thông tin. Định nghĩa đối tượng người dùng miêu tả những đối tượng người dùng quản trị. Một vĩ mô ASN. 1, OBJECT-TYPE, được sử dụng để truyền đạt một cách ngắn gọn những cú pháp và ngữ nghĩa củamột đối tượng người dùng quản trị. Định nghĩa thông tin ( cũng được gọi là ” bẫy ” ) được sử dụng khi diễn đạt không đượcyêu cầu truyền thông tin quản trị. Một vĩ mô ASN. 1, THÔNG BÁO-TYPE, truyền đạtmột cách ngắn gọn những cú pháp và ngữ nghĩa của một thông tin. • Quản lý thông tin cơ sở ( MIB ) : Một cơ sở thông tin quản trị ( MIB ) bắt nguồn từ quy mô OSI / ISO quản trị mạng vàlà một loại cơ sở tài liệu được sử dụng để quản trị những thiết bị trong một mạng lướithông tin liên lạc. Nó gồm có một bộ sưu tập của những đối tượng người dùng trong một cơ sở dữliệu ( ảo ) được sử dụng để quản trị những thực thể ( ví dụ điển hình như những bộ định tuyến vàchuyển mạch ) trong một mạng. Đối tượng trong MIB được định nghĩa bằng cách sử dụng một tập hợp con của Kýhiệu cú pháp trừu tượng Một ( ASN. 1 ) được gọi là ” Cấu trúc của bản thông tin quảnlý 2 ( SMIv2 ) ” RFC 2578. Các ứng dụng thực thi những nghiên cứu và phân tích cú pháp là mộttrình biên dịch MIB.Cơ sở dữ liệu phân cấp ( cây cấu trúc ) và những mục được xử lý trải qua địnhdanh đối tượng người tiêu dùng. Xem Hình 1.1 [ Mi07 ]. GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngHình 1.1 : ASN. 1 đối tượng người dùng nhận dạng tổ chức triển khai phân cấpTại thư mục gốc của mạng lưới hệ thống phân cấp nhận dạng đối tượng người tiêu dùng là ba mục : ISO ( Tổchức quốc tế Tiêu chuẩn ), ITU-T ( Liên minh Viễn thông-Viễn thông ) tiêu chuẩn hóaquốc tế khu vực, và ISO, ITU-T, Trụ sở chung của hai tổ chức triển khai này. Hình 3.1 chothấy chỉ là một phần của mạng lưới hệ thống phân cấp. Theo mục ISO là những ngành khác. Ví dụ, tổ chức triển khai ( 3 ) Trụ sở được dán nhãn theo tuần tự từ gốc là 1,3. Nếu chúng tôi tiếp tụctheo những mục Trụ sở này, tất cả chúng ta thấy một con đường qua Bộ Quốc phòng ( 6 ), Internet ( 1 ), quản trị ( 2 ), mib2 ( 1 ), và ip ( 4 ). Con đường này được xác lập bởi ( 1.3.6. 1.2.1. 4 ) để chỉ tổng thể những số có nhãn gốc ip ( 4 ) nhập cư. Bên cạnh mục đó, mô-đun MIB đại diện thay mặt cho 1 số ít những giao diện mạng và những giao thức Internetwellknown ở dưới cùng của cây này. Con đường này rõ ràng cho thấy tổng thể những tiêuchuẩn của ” IP ” tương quan ” MIB-2 ” máy tính mạng ” quản trị “. Internet RFC tài liệu luận bàn MIBs, đáng quan tâm là RFC 1155, ” Cấu trúc và Xácđịnh những thông tin quản trị cho TCP / internets dựa trên IP, và hai bạn sát cánh, RFC 1213, ” thông tin quản trị cơ sở cho quản trị mạng của TCP / IP dựa trên internets “, vàRFC 1157, ” A Simple Network Management Protocol. ” GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngCác yếu tố cơ bản nhất của một quy mô quản trị mạng dạng sơ đồ đại diện thay mặt trong kiếntrúc cơ bản của quản trị mạng trong hình 1.2. Hình 1.2 : Quản lý kiến trúc mạng điển hìnhTương tác giữa NMSs và những thiết bị quản trị hoàn toàn có thể được bất kể của bốn loại khácnhau của lệnh : đọc, viết, đi qua, và bẫy. • Đọc : Theo dõi những thiết bị quản trị, NMSs đọc những biến số được duy trì bởi những thiếtbị. • Viết : Để điều khiển và tinh chỉnh những thiết bị được quản trị, NMSs viết những biến số được lưu trữtrong những thiết bị quản trị. • Đi qua : NMSs sử dụng những hoạt động giải trí này để xác lập những biến số một thiết bị quảnlý tương hỗ và liên tục tích lũy thông tin từ bảng biến ( ví dụ điển hình như những bảng địnhtuyến IP ) trong những thiết bị quản trị. • Bẫy : Quản lý những thiết bị sử dụng bẫy không đồng điệu báo cáo giải trình những sự kiện nhất địnhđể NMSs. GVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngCHƯƠNG II : KIẾN TRÚC QUẢN LÝ MẠNG2. 1. Kiến trúc quản trị mạngHầu hết những kiến trúc quản trị mạng sử dụng cùng một cấu trúc cơ bản và thiết lập cácmối quan hệ. Trạm cuối ( quản trị thiết bị ), ví dụ điển hình như những mạng lưới hệ thống máy tính và những thiếtbị mạng khác, chạy ứng dụng được cho phép họ gửi thông tin khi họ nhận ra yếu tố ( ví dụ, khimột hoặc nhiều người sử dụng xác lập ngưỡng được vượt quá ). Khi nhận được những thôngbáo này, những thực thể quản trị được lập trình để phản ứng bằng cách triển khai một, 1 số ít, hoặc một nhóm những hành vi, gồm có cả thông tin điều hành quản lý, khai thác sự kiện, tắt hệthống, và nỗ lực tự động hóa thay thế sửa chữa mạng lưới hệ thống. Các đơn vị chức năng quản trị cũng hoàn toàn có thể thăm dò ýkiến trạm sau cuối để kiểm tra những giá trị của những biến nhất định. Bỏ phiếu hoàn toàn có thể được tựđộng hoặc người dùng khởi xướng, nhưng những đại lý trong những thiết bị quản trị cung ứng chotất cả những cuộc thăm dò. Đại lý là mô-đun ứng dụng biên dịch thông tin tiên phong về cácthiết bị quản trị cư trú, sau đó tàng trữ thông tin này trong một cơ sở tài liệu quản trị, và cuốicùng là cung ứng nó cho những cơ quan quản trị trong mạng lưới hệ thống quản trị mạng ( NMSs ) thôngqua một giao thức quản trị mạng. Giao thức quản trị mạng nổi tiếng gồm có giao thức quảnlý mạng đơn thuần ( SNMP ) và giao thức quản trị thông tin chung ( CMIP ). Proxy quản trị cácGVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngđơn vị cung ứng thông tin quản trị thay mặt đại diện cho những đơn vị chức năng khác. Hình 1.2 cũng miêu tả mộtkiến trúc mạng lưới quản trị nổi bật. Trong thực chất, hoàn toàn có thể được phân loại những mạng thành những mạng viễn thông và mạnglưới IP. Theo đó, những giải pháp quản trị mạng lúc bấy giờ đã đi theo hai hướng kỹ thuật tổnghợp : ITU-T quản trị mạng viễn thông ( TMN ) cho những mạng viễn thông và giao thức quản lýmạng đơn thuần IETF ( SNMP ) cho những mạng IP. Hai chiêu thức tiếp cận vận dụng tiêuchuẩn khác nhau, những giao thức, và tiến hành thực thi. Đối với việc quản trị mạng của những mạng viễn thông, nó có nguồn gốc từ ITU M. 3000 loạt khuyến nghị thiết kế xây dựng tiêu chuẩn mạng lưới hệ thống liên kết mở ( OSI ) và được biết đến là quản lýmạng viễn thông ( TMN ). TMN được phong cách thiết kế cho những mạng công cộng và được hướng đếnhai tiềm năng quan trọng : – công dụng trong một môi trường tự nhiên đa nhà phân phối. – tối ưu hóa những công dụng mạng. Và cho những mạng IP, nó được tương hỗ bởi IETF và dựa trên giao thức quản trị mạngđơn giản ( SNMP ), mà đã trở thành tiêu chuẩn không chính thức trong những nghành quản lýcủa những mạng IP. Hai quy mô nói chung đã như vậy, trải qua những tiêu chuẩn khác nhau vàphương pháp triển khai, và cũng được phong cách thiết kế cho kiến trúc mạng khác nhau [ LS05 ]. Cácmạng dựa trên SNMP quản trị là hầu hết cho việc giải quyết và xử lý của thiết bị trong tài liệu cá thể vàmạng lưới, và một mức độ nào đó cho những thiết bị truy vấn truy vấn. Hình 2.1 : Mối quan hệ của TMN với một mạng viễn thôngGVHD : Ths. Hoàng Trọng MinhSVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông2. 2. Kiến trúc quản trị TMNVận hành và bảo dưỡng là một thuật ngữ cổ xưa để trấn áp và giám sát của những mạngviễn thông. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kể của những hoạt động giải trí này trong những năm gầnđây đã dẫn đến tăng cường sử dụng ” quản trị mạng “. Mục đích của quản trị mạng cho mạnglưới tiếp thị quảng cáo là gấp đôi : để cho phép những mạng viễn thông để phân phối cho khách hàngvới những dịch vụ họ nhu yếu, mà là để tạo ra sự hài lòng của người mua lớn nhất hoàn toàn có thể vàcho phép những nhà điều hành quản lý để có những dịch vụ được cung ứng với ngân sách thấp nhất hoàn toàn có thể. TMN đã được gật đầu thoáng đãng để quản trị mạng lưới viễn thông, khoảng chừng từ mạngxương sống truyền dẫn tới mạng truy vấn. TMN cung ứng một khuôn khổ cấu trúc cho phépkết nối liên thông và thông tin liên lạc trên những hệ điều hành quản lý không như nhau và mạng lướibưu chính, viễn thông. TMN được định nghĩa trong ITU loạt khuyến nghị M. 3000, trong đóbao gồm một tập hợp những tiêu chuẩn gồm có cả giao thức phổ cập thông tin quản trị ( CMIP ), hướng dẫn định nghĩa của những đối tượng người dùng quản trị ( GDMO ), và ký hiệu cú pháp trừutượng ( ASN. 1 ). Khuyến nghị M. 3010 định nghĩa những khái niệm TMN quản trị nói chung và giới thiệumột số kiến trúc quản trị ở những Lever khác nhau của sự trừu tượng : – Một kiến trúc tính năng, trong đó miêu tả 1 số ít tính năng quản trị – Một kiến trúc thông tin, trong đó diễn đạt những khái niệm đã được vận dụng từ quản lýOSI. – Một kiến trúc phân lớp logic ( LLA ), trong đó gồm có một trong những sáng tạo độc đáo tốtnhất của TMN : một quy mô cho thấy làm thế nào quản trị hoàn toàn có thể được cấu trúc theotrách nhiệm khác nhau. 2.2.1. Kiến trúc chức năngNăm loại khác nhau của những khối tính năng được định nghĩa bởi kiến trúc chứcnăng TMN. Nó không phải thiết yếu rằng tổng thể những loại xuất hiện trong mỗi thông số kỹ thuật TMN.Mặt khác, hầu hết những thông số kỹ thuật TMN sẽ tương hỗ nhiều những khối công dụng của cùng một loại. Hình 2.2 cho thấy toàn bộ những loại năm của những khối tính năng. Trong hình này, hailoại ( OSF và MF ) là trọn vẹn rút ra trong hộp có nhãn ” TMN. ” Bằng cách này của hìnhvẽ chỉ ra rằng những khối công dụng đượchoàn toàn theo pháp luật của những khuyến nghị TMN.GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh10SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngCác phần sau đây cung ứng diễn đạt ngắn, cộng với mối quan hệ giữa những năm những khối chứcnăng này. Hình 2.2 : Khối tính năng TMNOSF : Operations System Functions : khối tính năng của hệ thốngMF : Mediation Functions : khối công dụng trung gianWSF : Work Station Functions : khối tính năng trạm công tácNEF : Network Element Functions : khối công dụng thành phần mạngQAF : Q Adaptor Functions : khối thích hợp QKiến trúc công dụng TMN ra mắt những khái niệm của điểm tham chiếu đểkhẳng định những khối tính năng. Năm lớp khác nhau của những điểm tham chiếu được xácđịnh. Ba trong số lớp ( q, f, x ) là trọn vẹn được miêu tả bởi những khuyến nghị TMN, những lớpkhác ( g và m ) được đặt bên ngoài TMN và chỉ một phần miêu tả : GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh11SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngHình 2.3 : Ví dụ những điểm tham chiếu giữa những khối chức năngHình 2.3 cung ứng một ví dụ về những điểm tham chiếu và những khối công dụng. Hình ảnhcho thấy ví dụ rằng những công dụng hòa giải ( MF ) hoàn toàn có thể đạt được trải qua điểm thamchiếu q và điểm tham chiếu m hoàn toàn có thể được sử dụng để đạt được những chứcnăng Adaptor Q ( QAF ) từ TMN bên ngoài. 2.2.2. Kiến trúc vật lýKiến trúc vật lý TMN được định nghĩa ở một mức độ trừu tượng thấp hơn sovới kiến trúc tính năng TMN. Xem hình 2.4. GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh12SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngHình 2.4 : TMN Xác định nhiều kiến trúc liên quanKiến trúc vật lý cho thấy những khối công dụng nên được lập map khi những khối xâydựng ( thiết bị vật lý ) và những điểm tham chiếu khi tiếp xúc. Trong trong thực tiễn, những kiến trúc vậtlý xác lập những khối tính năng và những điểm tham chiếu hoàn toàn có thể được triển khai. Xem hình2. 5. Nó nên được quan tâm tuy nhiên rằng một khối tính năng hoàn toàn có thể chứa nhiều thành phầnchức năng và khối một tòa nhà hoàn toàn có thể thực thi nhiều khối công dụng. Hình 2.5 : Mối quan hệ giữa kiến trúc TMN2. 2.3. Kiến trúc thông tinKiến trúc thông tin của TMN sử dụng một cách tiếp cận hướng đối tượng người tiêu dùng và được dựatrên quy mô OSI quản trị thông tin [ ISO93. Theo quy mô này, quan điểm quản trị của mộtGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh13SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngđối tượng quản trị hoàn toàn có thể nhìn thấy tại ranh giới quản trị đối tượng người tiêu dùng. Xem Hình 2.6. Tại danhgiới này, quan điểm quản trị được diễn đạt trong lao lý của : – Thuộc tính, đó là những đặc tính của đối tượng người tiêu dùng. – Các hoạt động giải trí, được triển khai khi đối tượng người tiêu dùng. – Hoạt động, được nhắc trong phản ứng để hoạt động giải trí. – Thông báo, được phát ra bởi đối tượng người tiêu dùng. Hình 2.6 : Một đối tượng người dùng quản lýCác đối tượng người tiêu dùng quản trị cư trú trong mạng lưới hệ thống quản trị, trong đó baogồm những công dụng đại lý để tiếp xúc với người quản trị. TMN sử dụng những kháiniệm quản trị TT giống như OSI. 2.2.4. Kiến trúc lớp logicĐể đối phó với sự phức tạp của quản trị, trong khuôn khổ của TMN, lớp logic đượcđịnh nghĩa : – Các thành phần mạng ( NE ) : được tham gia với những công dụng quản trị thành phầnmạng chính nó tương hỗ, độc lập của bất kể mạng lưới hệ thống quản trị. Lớp mạng là yếu tố rấtquan trọng đến hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống quản trị. – Quản lý thành phần Layer ( EML ) : tương quan đến việc quản trị những thiết bị cánhân trong mạng và giữ cho chúng chạy. Điều này gồm có những tính năng để xemvà biến hóa thông số kỹ thuật một yếu tố mạng, để theo dõi những tin nhắn báo động phát ra từcác thành phần trong mạng, và hướng dẫn những thành phần mạng để chạy tự kiểm tra. – Quản lý mạng Layer ( NML ) : tương quan đến quản trị mối quan hệ phụthuộc giữa những yếu tố mạng, nói chung là thiết yếu để duy trì liên kết end-to-end củaGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh14SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngmạng. Nó được chăm sóc với việc giữ mạng chạy như một toàn thể. Ngược lại, mặcdù yếu tố quản trị được cho phép quản trị mọi thành phần trong mạng, nó không bao gồmcác tính năng mà đối phó với việc bảo vệ tính toàn vẹn mạng toàn diện và tổng thể. Có thể vídụ, để có một mạng lưới với thông số kỹ thuật thành phần cá thể là trọn vẹn hợp lệnhưng không tương thích đúng cách. Kết quả là, mạng không thao tác như dự tính. Vídụ, để thông số kỹ thuật một con đường tĩnh trên mạng, mỗi thành phần dọc theo con đường phảiđược thông số kỹ thuật đúng. Nếu không, con đường bị hỏng và tài liệu không hề đạt đếnđích của nó. Tương tự như vậy, giá trị hẹn giờ cần được kiểm soát và điều chỉnh để tránh outs thờigian quá nhiều và truyền lại. Nhiệm vụ giám sát tại những lớp quản trị mạng liên quanđến việc bảo vệ rằng tài liệu chảy trên mạng và đạt đến đích của nó với thông và sựchậm trễ đồng ý được. Chính sách trấn áp những loại cuộc gọi để thừa nhận tại bấtkỳ điểm nào nhập được vào mạng cần phải được phối hợp trên mạng có hiệu suất cao. Các loại trách nhiệm được đề cập ở lớp quản trị mạng. Nó sẽ đưa vào thông tin tài khoản bối cảnhkết nối mạng của những thiết bị cá thể và tương quan đến việc quản trị những khía cạnhend-to-end của mạng. Nó phân phối những khái niệm về một khu rừng, như trái ngượcvới cây riêng không liên quan gì đến nhau. Một ví dụ về một việc làm quản trị mạng là quản trị của một kết nốimạng như một toàn thể, ví dụ thiết lập nó lên và theo dõi nó. Như đã đề cập trước đó, điều này tương quan đến việc quản trị nhiều thiết bị theo một cách có phối hợp. Quản lýnày gồm có không chỉ quản trị những thiết bị được thông số kỹ thuật riêng, nhưng cũng đảmbảo rằng thông số kỹ thuật của họ được điều phốitheo những cách nhất định và giám sát qua mạng liên kết, thay vì và ngoài chỉ đơngiản là bảo vệ yếu tố cá thể đang lên và chạy. Lớp quản trị mạng làm cho việc sửdụng những tính năng được cung ứng bởi những lớp quản trị thành phần, phân phối những chứcnăng bổ trợ trên đầu trang. – Dịch Vụ Thương Mại quản trị Layer ( SML ) : tương quan đến việc quản trị những dịch vụmạng cung ứng và bảo vệ rằng những dịch vụ đang chạy không thay đổi và hoạt động giải trí nhưdự định. Ví dụ, khi một đơn đặt hàng của người mua một dịch vụ, dịch vụ cần phảiđược bật lên. Điều này hoàn toàn có thể được nhu yếu cho một nhân viên cấp dưới mới trongmột doanh nghiệp có nhu yếu dịch vụ điện thoại thông minh. Chuyển lên dịch vụ điệnthoại hoàn toàn có thể, lần lượt, tác dụng trong một số ít hoạt động giải trí cần được triển khai qua mạngđể dịch vụ được kích hoạt : Một số điện thoại thông minh phải được phân chia. Các thưGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh15SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngmục của công ty phải được update. Máy chủ thư thoại và PBX IP cầnphải được thực thi nhận thức của phần lan rộng ra mới. Sau đó, người sử dụng có thểgọi bàn trợ giúp dịch vụ và phàn nàn rằng dịch vụ không được thao tác đúng cách. Vấn đề hoàn toàn có thể gồm có chất lượng âm thanh nghèo và những cuộc gọi mà bị ngắt kếtnối giật mình. Xử lý sự cố dịch vụ là thiết yếu để xác lập nguyên do nền tảng của vấnđề và xử lý nó. Đây là những ví dụ về những trách nhiệm nổi bật trong việc quảnlý một dịch vụ. Những trách nhiệm thiết kế xây dựng tính năng được cung ứng bởi những lớpquản lý mạng bên dưới và phân phối giá trị bổ trợ trên đầu trang, vận dụng chúngvào toàn cảnh của quản trị một dịch vụ. – Quản lý kinh doanh thương mại Layer ( BML ) : thanh toán giao dịch với quản trị kinh doanh thương mại liênquan đến việc phân phối những dịch vụ và toàn bộ những công dụng hỗ trợquan đến việc cung ứng những dịch vụ và toàn bộ những tính năng tương hỗ và hóa đơn, trợgiúp quản trị, dự báo kinh doanh thương mại, và nhiều hơn nữa. Các tính năng của TMN được định nghĩa gồm có 5 nghành chính : quản trị cấuhình, quản trị lỗi, quản trị hoạt động giải trí, quản trị kế toán, và quản trị bảo mật an ninh. Các loại phânvùng hai chiều như vậy cung ứng một khuôn khổ cấu trúc để tăng trưởng mạng lưới hệ thống quản lýmạng ( xem hình 2.7 ). Đó là nguyên do tại sao khái niệm ” TMN ” là rất phổ cập và hoàn toàn có thể đượcnhìn thấy trong việc tiến hành khác nhau của công nghệ tiên tiến quản trị mạng. CMIP-và giải phápquản lý dựa trên CORBA là hai đại diện thay mặt nổi bật của những ứng dụng TMN. 2.3. Internet-Quản lý dựa trên kiến trúcMạng IP hiện tại thường được quản trị trải qua Simple Network ManagementProtocol ( SNMP ), được thôi thúc bởi IETF như đặc thù kỹ thuật, bắt đầu được trình bàycho Internet. Cho đến nay, đã có 1 số ít phiên bản của SNMP. Những người chungSNMPv1, SNMPv2, và SNMPv3. SNMP là một giao thức lớp ứng dụng và sử dụng UserDatagram Protocol ( UDP ) để quản trị thông tin trao đổi giữa những thực thể quản trị. GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh16SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngHình 2.7 : Mô hình lớp quản trị và những khu vực chức năng2. 3.1. Mô hình SNMP cho quản trị mạngSNMP là một phần của một kiến trúc lớn hơn, được gọi là mạng Internet Quảnlý Framework ( NMF ). Khung tiêu chuẩn quản trị Internetbao gồm tổng thể những công nghệ tiên tiến baogồm những giải pháp quản trị mạngTCP / IP. Khung SNMP gồm có một số ít thành phần kiếntrúc xác lập thông tin quản trị được cấu trúc như thế nào, làm thế nào nó được lưutrữ, và làm thế nào nó được trao đổi bằng cách sử dụng giao thức SNMP. Khung cũng môtả làm thế nào những thành phần khác nhau tương thích với nhau, làm thế nào SNMP được thựchiện trong những thiết bị mạng, và làm thế nào những thiết bị tương tác. 2.3.2. Thành phần khung SNMPNhư tất cả chúng ta sẽ khám phá chi tiết cụ thể hơn sau này, khung tiêu chuẩn quản trị Internet làhoàn toàn thông tin theo khuynh hướng. Nó gồm có những thành phần chính sau đây ( xem hình1. 10 ) : • Cơ cấu quản trị thông tin ( SMI ) • Quản lý tin tức Căn cứ MIBs • Giao thức quản trị mạng đơn thuần ( SNMP ) • An ninh và Quản trịGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh17SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngHình 2.8 : Các thành phần của khung Internet TCP / IP tiêu chuẩn quản lýQuản lý mạng lưới hệ thống mạng TCP / IP SNMP gồm có một số ít thành phần cơ bản : • Các loại thiết bị SNMPNhư tất cả chúng ta đã thấy trong chủ đề tổng quan cấp cao trước, ý tưởng sáng tạo tổng thể và toàn diện đằngsau SNMP là để cho phép những thông tin thiết yếu cho quản trị mạng được trao đổi bằng cáchsử dụng giao thức TCP / IP. Cụ thể hơn, giao thức được cho phép một quản trị mạng để làm choviệc sử dụng một thiết bị mạng đặc biệt quan trọng mà tương tác với những thiết bị mạng khác để thu thậpthông tin từ họ và sửa đổi cách họ hoạt động giải trí. Trong ý nghĩa đơn thuần, sau đó, hai loại khácnhau cơ bản của thiết bị phần cứng được định nghĩa : – Quản lý những nút : những nút tiếp tục trên một mạng đã đượctrang bị ứng dụng được cho phép họ được quản trị bằng cách sử dụng SNMP. Thôngthường những thiết bị TCP / IP, đôi lúc được gọi là thiết bị quản trị. – Trạm quản trị mạng ( NMS ) : Một thiết bị mạng chạy ứng dụng đặc biệt quan trọng để chophép nó để quản trị quản trị những nút tiếp tục được đề cập chỉ trên. Một hoặcnhiều NMSes phải xuất hiện trên mạng, những thiết bị này như thể những người thựcsự ” chạy ” SNMP. • Các đối tượng người dùng SNMPGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh18SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngMỗi thiết bị tham gia trong quản trị mạng bằng cách sử dụng SNMP chạy một phầnmềm, tổng quát được gọi là một thực thể SNMP. Các thực thể SNMP có nghĩa vụ và trách nhiệm thựchiện tổng thể những tính năng khác nhau của giao thức SNMP. Mỗi thực thể gồm có hai thànhphần ứng dụng chính. Những thành phần gồm có những thực thể SNMP trên một thiết bị phụthuộc vào khóa học về việc liệu thiết bị là một nút quản trị hoặc quản trị một mạng lướitrạm. • Các đối tượng người dùng nút quản lýMột nút quản trị SNMP hoàn toàn có thể là khá nhiều bất kể thiết bị mạng hoàn toàn có thể tiếp xúc bằngcách sử dụng giao thức TCP / IP, miễn là nó được lập trình với những ứng dụng thực thể thíchhợp SNMP. SNMP được phong cách thiết kế để cho phép sever liên tục được quản trị, cũngnhư những thiết bị liên kết mạng mưu trí như thiết bị định tuyến, cầu, TT, và thiết bịchuyển mạch. Các thiết bị khác ” độc lạ ” cũng hoàn toàn có thể được quản trị tương tự như, miễn là họ kếtnối với một giao thức TCP / IP liên mạng : máy in, máy quét, những thiết bị điện tử tiêu dùng, thậm chí còn những thiết bị y tế đặc biệt quan trọng và nhiều hơn nữa. Thực thể SNMP trên một nút quản trị gồm có những ứng dụng sau đây những yếutố và cấu trúc : – SNMP Agent : Một chương trình ứng dụng triển khai những SNMP giao thứcvà được cho phép một nút quản trị để phân phối thông tin đến một NMS và chấpnhận hướng dẫn từ nó. – SNMP cơ sở thông tin quản trị ( MIB ) : Xác định loại thông tin được tàng trữ về những nútđó hoàn toàn có thể được tích lũy và sử dụng để trấn áp những nút quản trị. Thông tin traođổi bằng cách sử dụng SNMP có dạng của những đối tượng người dùng từ MIB. • Trạm quản trị đối tượng người tiêu dùng mạngTrên một mạng lớn hơn, một trạm quản trị mạng hoàn toàn có thể là một riêng không liên quan gì đến nhau, tương hỗ caoTCP / IP máy tính dành riêng cho quản trị mạng. Tuy nhiên, nó thực sự là ứng dụng màlàm cho một thiết bị vào một NMS, do đó, NMS không hoàn toàn có thể là một thiết bị phần cứngriêng biệt. Nó hoàn toàn có thể hành vi như thể một NMS và cũng triển khai những công dụng khác trênmạng. Thực thể SNMP trên một trạm quản trị mạng gồm có : GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh19SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông – SNMP Manager : Một chương trình ứng dụng thực thi những giao thức SNMP, được cho phép NMS để tích lũy thông tin từ những nút quản trị và gửi hướng dẫn chonó. – SNMP Applications : Một hoặc nhiều ứng dụng ứng dụng được cho phép quản trịmạng của con người sử dụng SNMP để quản trị một mạng lưới. SNMP gồm có một số lượng nhỏ những trạm quản trị mạng ( NMSs ) tương tác với cácthiết bị tiếp tục TCP / IP được gọi là những nút quản trị. Quản lý SNMP NMS và những đạilý SNMP trên những nút quản trị thực thi những giao thức SNMP và được cho phép quản trị mạnglưới thông tin được trao đổi. Ứng dụng SNMP chạy trên NMS và cung ứng giao diện quản trịcủa con người, và được cho phép thông tin được tích lũy từ những MIBs tại mỗi đại lý SNMP, nhưthể hiện trong hình 2.9 [ Koz05 ]. Hình 2.9 : Mô hình hoạt động giải trí SNMPGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh20SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngTrong cách sử dụng SNMP nổi bật, có 1 số ít mạng lưới hệ thống được quản trị, và một hoặcnhiều mạng lưới hệ thống quản trị. Một thành phần ứng dụng được gọi là một đại lý chạy trên mỗi hệthống quản trị và thông tin báo cáo giải trình trải qua SNMP cho những mạng lưới hệ thống quản trị. Về cơ bản, những đại lý SNMP tiếp xúc với quản trị tài liệu trên những mạng lưới hệ thống quản lýnhư những biến ( ví dụ điển hình như “ không tính tiền bộ nhớ ”, “ tên mạng lưới hệ thống “, ” “ số lượng tiến trình đangchạy ”, “ tuyến đường mặc định ” ). Nhưng giao thức này cũng được cho phép những trách nhiệm quản lýhoạt động, ví dụ điển hình như sửa đổi và vận dụng một thông số kỹ thuật mới. Hệ thống quản trị hoàn toàn có thể lấythông tin trải qua GET, GETNEXT, và GETBULK giao thức hoạt động giải trí hoặc đại lý sẽ gửidữ liệu mà không được nhu yếu sử dụng Trap hoặc Thông báo cho những hoạt động giải trí giao thức. Hệ thống quản trị cũng hoàn toàn có thể gửi thông tin update thông số kỹ thuật nhu yếu trấn áp thông quacác hoạt động giải trí giao thức SET để dữ thế chủ động quản trị một mạng lưới hệ thống. Cấu hình và trấn áp hoạtđộng chỉ được sử dụng khi đổi khác là thiết yếu để hạ tầng mạng. Các hoạt động giải trí giámsát thường được triển khai một cách liên tục. Các biến truy vấn trải qua SNMP được tổ chức triển khai trong mạng lưới hệ thống phân cấp. Những hệthống này, và siêu dữ liệu khác ( ví dụ điển hình như loại và diễn đạt của biến ), được miêu tả bởiManagement Information Bases ( MIBs ). Mặc dù SNMP chỉ là một tiến hành nhẹ cho quản trị mạng, những tiêu chuẩn bổ trợ đãđược thêm vào trong những năm gần đây, ví dụ điển hình như SNMPv3 và RMON để tăngcường công dụng quản trị của mình, đặc biệt quan trọng là trong bảo mật thông tin và hiệu suất. 2.3.3. RMON : Giám sát mạng từ xaViệc bổ trợ quan trọng nhất để thiết lập cơ bản của tiêu chuẩn SNMP RMON ( mạng lưới giám sát từ xa ) tiêu chuẩn, RFC 1271. RMON là một bước tiến quan trọng trongliên mạng quản trị. Nó định nghĩa một MIB-giám sát từ xa bổ trợ MIB-II và cung ứng chongười quản trị mạng thông tin quan trọng về liên mạng. RMON MIB được tăng trưởng bởi IETF để tương hỗ giám sát và nghiên cứu và phân tích giao thức củamạng LAN. Phiên bản bắt đầu ( nhiều lúc được gọi để như RMON1 ) tập trung chuyên sâu vào OSI lớp 1 và lớp thông tin 2 trong mạng Ethernet và Token Ring. Nó đã được lan rộng ra bởi RMON2có thêm tương hỗ cho một mạng và lớp ứng dụng theo dõi và SMON ( Oracle SystemGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh21SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngMONitor ), thêm tương hỗ cho những mạng chuyển mạch. Nó là một chuẩn công nghiệp đặc điểmkỹ thuật cung ứng nhiều công dụng được phân phối bởi những nghiên cứu và phân tích mạng lưới độc quyền. Các đại lý của RMON đang được thiết kế xây dựng vào những thiết bị chuyển mạch và định tuyến caocấp. 2.3.4. RMOM 1V ới MIB RMON1, quản trị mạng hoàn toàn có thể tích lũy thông tin từ những phân đoạn mạng từxa cho những mục tiêu giải quyết và xử lý sự cố và theo dõi hiệu suất. MIB RMON1 phân phối : – Hiện tại và lịch sử vẻ vang thống kê lưu lượng truy vấn cho một phân đoạn mạng, cho mộtmáy chủ đơn cử trên một phân đoạn, và giữa những host ( ma trận ). – Một báo động linh động và sự kiện chính sách cho việc thiết lập những ngưỡng và thông báocho người quản trị mạng lưới những biến hóa trong hành vi mạng. – Một bộ lọc can đảm và mạnh mẽ, linh động và cơ sở chớp lấy những gói tin hoàn toàn có thể được sử dụng đểcung cấp một nghiên cứu và phân tích giao thức phân phối vừa đủ. Hình 2.10 cho thấy một list những nhóm RMON1 và RMON tương thích với bên trong Tổchức tiêu chuẩn quốc tế ( ISO ) và những tiêu chuẩn IETF.Hình 2.10 : Sơ đồ cây RMON MIBGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh22SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thôngViệc triển khai RMON thường hoạt động giải trí trong một quy mô máy khách / sever. Thiết bị giám sát ( thường được gọi là ” thăm dò ” trong toàn cảnh này ) có chứa những đại lý phầnmềm RMON tích lũy thông tin và nghiên cứu và phân tích những gói tin. Các thiết bị thăm dò này hoạt độngnhư sever và những ứng dụng quản trị mạng mà tiếp xúc chúng hoạt động giải trí như người mua. Trong khi cả hai thông số kỹ thuật đại lý và sử dụng thu thập dữ liệu SNMP, RMON được thiết kếđể hoạt động giải trí khác nhau hơn so với những mạng lưới hệ thống dựa trên SNMP : Thiết bị thăm dò có nghĩa vụ và trách nhiệm nhiều hơn cho thu thập dữ liệu và chế biến, làmgiảm lưu lượng truy vấn SNMP và tải giải quyết và xử lý của người mua. Thông tin chỉ được truyền đến những ứng dụng quản trị khi thiết yếu, thay vì kiểm soátvòng liên tục. Trong thời gian ngắn, RMON được phong cách thiết kế để theo dõi “ dựa trên lưu lượng ”, trong khiSNMP thường được sử dụng cho quản trị ” dựa trên thiết bị “. RMON tựa như như côngnghệ giám sát dựa trên lưu lượng khác như NetFlow và SFlow chính bới những tài liệu thu thậpchủ yếu là thanh toán giao dịch với những mẫu lưu lượng truy vấn hơn là thực trạng của những thiết bị cánhân. Một bất lợi của mạng lưới hệ thống này là những thiết bị từ xa gánh vác thêm gánh nặng quản trị vàđòi hỏi nhiều nguồn lực hơn để làm như vậy. Một số thiết bị cân đối thỏa hiệp này bằngcách thực thi chỉ một tập hợp con của những nhóm RMON MIB ( xem dưới đây ). Một RMONđại lý việc triển khai hiện hoàn toàn có thể tương hỗ tối thiểu chỉ có số liệu thống kê, lịch sử dân tộc, báo động, và sự kiện. MIB RMON1 gồm có 10 nhóm : 1. Thống kê : số liệu thống kê thời hạn thực LAN, ví dụ như, sử dụng, va chạm, CRClỗi. 2. Lịch sử : lịch sử vẻ vang thống kê được lựa chọn. 3. Báo động : định nghĩa cho RMON SNMP bẫy được gửi đi khi những số liệu thống kêvượt quá ngưỡng lao lý. 4. Host : số liệu thống kê đơn cử host LAN, ví dụ, byte gửi / nhận, khung được gửi / nhận. 5. Hosts top N : hồ sơ của N liên kết hoạt động giải trí mạnh nhất trong một khoảng chừng thời giannhất định. 6. Matrix : gửi-nhận được lưu lượng truy vấn ma trận giữa những mạng lưới hệ thống. 7. Bộ lọc : xác lập gói dữ liệu quy mô chăm sóc, ví dụ, địa chỉ MAC hoặc cổng TCP. 8. Capture : tích lũy và chuyển tiếp những gói tin tương thích với bộ lọc. GVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh23SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thông9. Sự kiện : gửi thông tin ( bẫy SNMP ) cho nhóm báo động. 10. Token Ring : phần lan rộng ra đơn cử cho Token Ring. • Các năng lực của RMON1 – Không cần rời khỏi văn phòng, một người quản trị mạng hoàn toàn có thể xem lưu lượngtrên một đoạn mạng LAN, mặc dầu đoạn đó nằm xung quanh góc hoặc khắp nơitrên quốc tế. Được trang bị với kiến thức và kỹ năng giao thông vận tải, người quản trị mạng có thểxác định xu thế, ùn tắc, và những điểm trung tâm. Khi một yếu tố phát sinh, RMON1 cũng gồm có một nghiên cứu và phân tích giao thức can đảm và mạnh mẽ để người quản trị mạngphân phối những công cụ xử lý sự cố ngay lập tức trong tầm tay. Kể từ khi thiết bịRMON1 vĩnh viễn gắn liền với những phân đoạn mạng, nó đã thu thập dữ liệu vềcác mạng LAN từ xa và chuẩn bị sẵn sàng để truyền tải nó đến một trạm quản trị trung tâmmạng bất kể khi nào thiết yếu. Tất cả điều này mạng lưới giám sát và xử lý sự cốcó thể được thực thi mà không cần tốn thời hạn đi lại thiết yếu để gửi cácchuyên gia mạng đắt tiền với “ lug-able ” nghiên cứu và phân tích giao thức để những website từxa. – Triển khai những nguồn lực mạng lưới cán bộ quản trị hiệu suất cao hơn có nghĩa là mộtchuyên gia tại một website TT hoàn toàn có thể thao tác trên một số ít yếu tố bằngcách nhận được thông tin từ thiết bị thăm dò một số ít những website từ xa. Ngoàira, một số ít chuyên viên với những chuyên ngành khác nhau hoàn toàn có thể được tập trung chuyên sâu vàomột phân khúc duy nhất nhận được thông tin từ một thiết bị thăm dò. – Quản lý mạng rất cần những công cụ mà hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực của họ và tăngphạm vi trấn áp của họ. RMON1 không riêng gì như vậy. Một nghiên cứu và điều tra gần đâycủa McConnell tư vấn cho thấy rằng bằng cách sử dụng RMON1 phân phối mạngLAN quản trị và kỹ thuật giám sát từ xa, một đội ngũ quản trị mạng hoàn toàn có thể hỗ trợlà hai và 50% thời hạn người sử dụng và phân đoạn mà không cần thêm nhânviên. Sử dụng RMON1 và mạng lưới để mang lại những yếu tố chuyên viên là rấtnhiều chi phí-hiệu quả hơn so với gửi đi một người nào đó để những website từ xavới một nghiên cứu và phân tích giao thức di động. 2.3.5. RMOM 2N hóm thao tác RMON2 khởi đầu những nỗ lực của họ trong tháng 7 năm 1994. Cũngnhư tiêu chuẩn RMON1, chiêu thức tiếp cận để tạo ra một tập hợp những chuyển giao mangGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh24SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12B áo cáo Quản trị mạng viễn thônglại quyền lợi rõ ràng để quản trị mạng, là implementable bởi nhiều nhà phân phối, và điều đó sẽdẫn đến năng lực tương tác thành công giữa những giải pháp tăng trưởng độc lập. Với những tiềm năng to lớn trong đầu, ưu tiên số 1 được xác lập bởi cácnhóm thao tác RMON2 là để đi lên những chồng giao thức và cung ứng số liệu thống kê về lưulượng truy vấn mạng và lớp ứng dụng. Bằng cách giám sát tại những lớp giao thức cao hơn, RMON2 những thông tin mà những nhà quản trị mạng cần phải nhìn xa hơn những phân khúc vànhận được một liên mạng hoặc xem doanh nghiệp của lưu lượng mạng. MIB RMON2 bổ trợ thêm mười nhóm : 1. Protocol Directory : list những giao thức thăm dò hoàn toàn có thể theo dõi. 2. Protocol Distribution : những số liệu thống kê lưu lượng truy vấn cho mỗi giao thức. 3. Address Map : map lớp mạng ( IP ) địa chỉ lớp MAC. 4. Network-Layer Host : lớp 3 số liệu thống kê lưu lượng truy vấn, trung bình mỗi máychủ. 5. Network-Layer Matrix : lớp 3 số liệu thống kê lưu lượng truy vấn, mỗi cặp nguồn / đích của sever. 6. Application-Layer Host : số liệu thống kê lưu lượng truy vấn bằng giao thức ứngdụng, cho mỗi sever. 7. Application-Layer Matrix : số liệu thống kê lưu lượng truy vấn bằng giao thức ứngdụng, cho mỗi cặp nguồn / đích của sever. 8. User History : lấy mẫu định kỳ của những biến xác lập người sử dụng. 9. Probe Configuration : thông số kỹ thuật từ xa của thiết bị thăm dò. 10. RMON Conformance : nhu yếu cho tương thích RMON2 MIB. • Các năng lực của RMON2Khả năng hoàn toàn có thể nhìn thấy nhất và mang lại quyền lợi nhất trong RMON2 được giám sátở trên lớp MAC, tương hỗ giao thức phân phối và cung ứng một cái nhìn của hàng loạt mạng lướichứ không phải là một phân khúc duy nhất. Mặc dù nội dung đúng chuẩn của RMON2 có thểthay đổi trong quy trình tăng trưởng tiêu chuẩn, năng lực dự kiến sẽ được phân phối bởiRMON2 gồm có : – Cao hơn lớp thống kê. Số liệu thống kê lưu lượng truy vấn, sever, ma trận, và ma trận những bảng topN tại lớp mạng và lớp ứng dụng. Bằng cách theo dõicác số liệu thống kê, quản trị mạng hoàn toàn có thể nhìn thấy mà người mua đang nóichuyện mà những sever, mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể được đặt ở vị trí đúng chuẩn trên cácGVHD : Ths. Hoàng Trọng Minh25SVTH : Nhóm 5 lớp L10CQVT 7 và 12

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet