Hình thức đối tác công tư PPP (Public – Private Partner) là gì?

Hình thức đối tác chiến lược công tư PPP ( tiếng Anh : Public – Private Partner ) là hình thức góp vốn đầu tư được thực thi trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp. Có rất nhiều loại hợp đồng khác nhau trong hình thức này .book-on-wooden-tableHình minh họa ( Nguồn : vietthink ) .

Hình thức đối tác công tư PPP (Public – Private Partner)

Hình thức đối tác công tư PPP – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Public – Private Partner, được viết tắt là PPP.

“Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.” (Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Các loại hợp đồng theo hình thức đối tác công tư PPP

Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Hợp đồng BOT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Hợp đồng BTO) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo các điều kiện quy định.

Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (Hợp đồng BOO) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư sở hữu và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (Hợp đồng BTL) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định.

Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (Hợp đồng BLT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (Hợp đồng O&M) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định. (Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp