Ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954

A. Mục tiêu
– Phân tích được đặc thù tình hình nước Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết .
– Phân tích được trách nhiệm kế hoạch chung, trách nhiệm kế hoạch, vị trí của cách mạng mỗi miền Bắc, Nam và quan hệ của cách mạng hai miền trong thời kỳ 1954 – 1975, từ đó làm rõ đặc thù lớn nhất, độc lạ nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1954 – 1075 .
– Tóm tắt nội dung và nhận xét được ý nghĩa những kế hoạch kinh tế tài chính – xã hội được triển khai ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960 .

– Trình bày và phân tích được ý nghĩa các phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mĩ và tay sai trong những năm 1954 – 1959.

– Phân tích được điều kiện kèm theo bùng nổ và ý nghĩa của trào lưu “ Đồng Khởi ” ( 1959 – 1960 ) .
– Trình bày được nội dung chính và nghiên cứu và phân tích được ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III của Đảng ( tháng 9/1960 ) .
– Nêu được những thành tựu điển hình nổi bật về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống của nhân dân miền Bắc trong việc triển khai kế hoạch nhà nước 5 năm ( 1961 – 1965 ) .
– Tóm tắt được thủ đoạn và hành vi của Mĩ trong những quá trình 1954 – 1960, 1960 – 1965, 1965 – 1968, 1969 – 1973 và 1973 – 1975 .
– So sánh được những kế hoạch cuộc chiến tranh của đế quốc Mĩ ở Việt Nam .
– Tóm tắt được những chặng đường đánh Mĩ và thắng Mĩ của nhân dân Việt Nam ( 1954 – 1975 ) .
– Phân tích được thủ đoạn, hành vi của Mĩ trong cuộc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Giải thích được trách nhiệm của nhân dân miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1975 .
– Trình bày được toàn cảnh, diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 .
– Trình bày và nhận xét được những thắng lợi của cuộc đấu tranh trên ba mặt trận của nhân dân Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1973 .
– Trình bày được thực trạng kí kết, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm hết cuộc chiến tranh lập lại tự do ở Việt Nam .
So sánh được thực trạng, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương .
– Nêu được toàn cảnh lịch sử, chủ trương và kế hoạch giải phóng trọn vẹn miền Nam trong quy trình tiến độ 1973 – 1975 .
– Trình bày được diễn biến chính và nghiên cứu và phân tích được ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 .
– Phân tích được đặc thù, đặc thù, ý nghĩa lịch sử và nguyên do thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước .

B. Nội dung ôn tập

I. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống Mĩ và tay sai ở miền Nam (1954 – 1965)

1. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết và nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong thời kì mới

a. Tình hình nước Việt Nam sau khi kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954
– Với việc kí kết và thực thi Hiệp định Giơnevơ, nước Việt Nam trong thời điểm tạm thời bị chia cắt thành hai miền, với hai chính sách chính trị khác nhau .
– Miền Bắc trọn vẹn được giải phóng. Ngày 10/10/1954, bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô. Ngày 16/5/1955, toán lính Pháp ở đầu cuối rút khỏi hòn đảo Cát Bà. Cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân đã triển khai xong, tạo điều kiện kèm theo cho miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .
– Ở miền Nam, tháng 5/1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa triển khai cuộc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc. Mĩ vào thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền sở tại, thủ đoạn chia cắt lâu dài hơn nước Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và địa thế căn cứ quân sự chiến lược của Mĩ .
b. Nhiệm vụ cách mạng
– Tiến hành đồng thời hai kế hoạch cách mạng ở hai miền : cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới độc lập thống nhất Tổ quốc. Đây là đặc thù lớn nhất, độc lạ nhât của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 .
– Vai trò và mối quan hệ của cách mạng hai miền : Miền Bắc có vai trò quyết định hành động nhất so với cách mạng cả nước, còn miền Nam có vai trò quyết định hành động trực tiếp trong cuộc đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc .
– Cách mạng hai miền có quan hệ gắn bó ngặt nghèo với nhau, phối hợp với nhau, tạo điều kiện kèm theo cho nhau tăng trưởng. Đó là quan hệ giữa hậu phương với tuyền tuyến .

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)

a. Sự nghiệp cách mạng ở Miền Bắc
– Hoàn thành cải cách ruộng đất ( 1954 – 1957 )
+ Sau khi trọn vẹn được giải phóng, miền Bắc liên tục triển khai cải cách ruộng đất, triển khai khẩu hiệu “ người cày có ruộng ” .
+ Cuộc cải cách ruộng đất : từ cuối 1953 – 1956 đã thực thi 5 đợt cải cách. Kết quả : thu 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ tay địa chủ chủ cho 2 triệu nông hộ. Khẩu hiệu “ người cày có ruộng ” đã hoàn thành xong .
+ Ý nghĩa : Mặc dù có những hạn chế, việc cải cách ruộng đất đã đưa đến xoá bỏ triệt để chính sách chiếm hữu ruộng đất phong kiến. Sau cải cách, bộ mặt nông thôn miền Bắc có nhiều biến hóa, khối liên minh công nông được củng cố .
– Bước đầu kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ( 1961 – 1965 )
– Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III của Đảng ( tháng 9/1960 ) :
+ Xác định trách nhiệm kế hoạch chung của cách mạng cả nước : Tăng cường đoàn kết những dân tộc bản địa, quyết tâm đấu tranh giữ vững hoà bình ; tăng cường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời tăng cường cách mạng, dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở miền Nam ; tiến tới tự do thống nhất quốc gia trên cơ sở độc lập và dân chủ ; thiết kế xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp thêm phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tự do quốc tế .
+ Xác định trách nhiệm kế hoạch của cách mạng mỗi miền :
Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực thi tái tạo xã hội chủ nghĩa và kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiến thiết xây dựng miền Bắc vững mạnh là tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất quốc gia .
Miền Nam liên tục cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân, lật đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, nhằm mục đích giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới độc lập thống nhất quốc gia .
+ Xác định vai trò của cách mạng mỗi miền và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền .
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định hành động nhất so với sự tăng trưởng của cách mạng cả nước .
Cách mạng dân tộc bản địa đân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định hành động trực tiếp so với sự nghiệp giải phóng miền Nam .
Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và ảnh hưởng tác động lẫn nhau, và đều nhằm mục đích thực thi một trách nhiệm kế hoạch chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới độc lập thống nhất quốc gia .
+ Thông Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất ( 1961 – 1965 ) ; bầu Ban Chấp hành Trung ương mới .
+ Ý nghĩa
Nghị quyết của Đại hội đã soi sáng những yếu tố đa phần của cách mạng Việt Nam ở cả hai miền Nam, Bắc, hướng dẫn và thôi thúc nhân dân hai miền nhiệt huyết phấn đấu giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở miền Nam ; triển khai độc lập thống nhất quốc gia .
– Miền Bắc triển khai kế hoạch Nhà nước 5 năm ( 1961 – 1965 )
+ Mục tiêu : Bước đầu thiết kế xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội .
+ Nhiều trào lưu thi đua yêu nước sôi sục dã diễn ra trên miền Bắc : Duyên hải, Đại phong, Thành công, Ba nhất, Hai tốt …, đặc biệt quan trọng là trào lưu Mỗi người thao tác bằng hai vì miền Nam ruột thịt .
+ Công nghiệp : Được ưu tiên kiến thiết xây dựng. Giá trị sản lượng ngành công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với năm 1960 ;
+ Nông nghiệp : Thực hiện chủ trương thiết kế xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao, nhiều hợp tác xã đã đạt hiệu suất 5 tấn thóc / ha …
+ Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên tăng trưởng, góp thêm phần củng cố quan hệ sản xuất, cải tổ đời sống nhân dân .
+ Hệ thống giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường sông, đường hàng không được củng cố. Việc đi lại trong nước và giao thông vận tải quốc tế thuận tiện hơn ;
+ Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến ĐH tăng trưởng nhanh ;
+ Hệ thống y tế, chăm nom sức khỏe thể chất được tăng trưởng ;
+ Mặc dù kế hoạch này phải bỏ lỡ, vì từ ngày 5/8/1964, đế quốc Mĩ thực thi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhưng những tác dụng đạt được là rất đáng tự hào, nhờ đó, miền Bắc đứng vững trong thử thách của cuộc chiến tranh và triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm hậu phương so với tiền tuyến miền Nam .
b. Miền Nam đấu tranh chống Mĩ và chính quyền sở tại Hồ Chí Minh
– Phong trào “ Đồng khởi ” ( 1959 – 1960 )
* Điều kiện lịch sử :
– Từ sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 được kí kết, nhân dân miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang trong kháng chiến chống Pháp sang đấu tranh chính trị, đòi thi hành Hiệp định ; rồi tăng trưởng lên đấu tranh chính trị có vũ trang tự vệ, chống những chủ trương khủng bố của quân địch .
Qua thực tiễn đấu tranh, lực lượng chính trị được bảo tồn và tăng trưởng, lực lượng vũ trang cà căn cứ địa cách mạng được thiết kế xây dựng lại ở nhiều nơi. Đó là điều kiện kèm theo để liên tục đưa cách mạng tiến lên .
– Những năm 1957 – 1959, Mĩ và tay sai tăng cường dùng đấm đá bạo lực khủng bố trào lưu đấu tranh của quần chúng. Tháng 5/1959, chính quyền sở tại Hồ Chí Minh ra Luật 10 – 59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp lý, làm cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề .
Sự đàn áp của quân địch làm cho xích míc giữa nhân dân miền Nam với đế quốc Mĩ và tay sai càng tăng trưởng nóng bức. Cuộc đấu tranh ở miền Nam yên cầu phải có một giải pháp kinh khủng để đưa cách mạng tién lên .
– Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( tháng 1/1959 ) khẳng định chắc chắn con đường cách mạng đấm đá bạo lực, chuyển cách mạng miền Nam tiến lên đấu tranh vũ trang .
* Diễn biến
– Phong trào từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương như cuộc nổi dậy ở Vĩnh Thạnh ( Tỉnh Bình Định ), Bác Ái ( Ninh Thuận ) tháng 2/1959, Trà Bồng ( Tỉnh Quảng Ngãi ) tháng 8/1959, lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng .
– Tại Bến Tre, ngày 17/1/1960, “ Đồng khởi ” nổ ra ở huyện Mỏ Cày ( Bến Tre ), sau đó nhanh gọn lan nhanh toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền sở tại của địch .
– Đồng khởi nhanh gọn lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số ít nơi ở Trung Trung Bộ .
* Kết quả :
– Đến năm 1960, nhân dân miền Nam đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên .
– Thắng lợi của “ Đồng khởi ” dẫn đến sự sinh ra của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20-12-1960 ), giương cao ngọn cờ đoàn kết mọi những tầng lớp nhân dân miền Nam, đấu tranh chống Mỹ và tay sai, nhằm mục đích thực thi một miền Nam Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ, trung lập, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc .
* Ý nghĩa
– “ Đồng khởi ” thắng lợi ghi lại bước ngoặt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên làm cuộc chiến tranh cách mạng. .
– Chấm dứt thời kỳ không thay đổi trong thời điểm tạm thời của chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, mở ra thời kì khủng hoảng cục bộ của chính sách TP HCM .
– Chống kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” của đế quốc Mĩ ( 1961 – 1965 )
* Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ”
– Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền sở tại tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ chuyển sang triển khai kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” ( 1961 – 1965 ) .
– “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” là một mô hình cuộc chiến tranh thực đân mới, được triển khai bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của mạng lưới hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh của Mĩ, nhằm mục đích chống lại những lực lượng cách mạng và yêu nước .
– Biện pháp :
+ Thực hiện liên tục hai kế hoạch : “ kế hoạch Xtalây – Taylo ” ( bình định miền Nam trong vòng 18 tháng ) và “ kế hoạch Giôn xơn – Mắc Namara ” ( bình định miền Nam trong 24 tháng ) .
+ Tăng cường thiết kế xây dựng quân đội Hồ Chí Minh làm lực lượng chiến đấu hầu hết trên mặt trận ; tăng nhanh viện trợ quân sự chiến lược cho quân đội Hồ Chí Minh, với nhiều vũ khí và phương tiện đi lại chién tranh văn minh, nhất là những giải pháp mới như “ trực thăng vận ” và “ thiết xa vận ” ; tăng cố vấn Mĩ để chỉ huy, xây dựng Bộ chỉ huy quân sự chiến lược Mĩ – MACV ( năm 1962 ) .
+ Ra sức dồn dân, lập “ ấp chiến lược ”, dự tính dồn 10 triệu nông dân vào 16.000 ấp, nhằm mục đích kìm kẹp và bóc lột quần chúng, tách rời nhân dân với trào lưu cách mạng, triển khai “ tát nước bắt cá ” .
* Miền Nam chiến đấu chống kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” của Mĩ
– Trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc tiến công, tàn phá nhiều đồn bốt lẻ của địch. Tháng 1/1963, giành thắng lợi lớn trong chiến dịch Ấp Bắc ; chứng minh quân dân miền Nam trọn vẹn có năng lực đánh thắng “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” của Mĩ, mở ra trào lưu “ Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công ” .
– Trên mặt trận chống bình định, trào lưu nổi dậy chống và phá “ ấp chiến lược ” diễn ra rất gay go kinh khủng, đến cuối năm 1962, cách mạng trấn áp trên nửa tổng số ấp với gần 70 % số dân .
– Phong trào đấu tranh chính trị ở những đô thị như Hồ Chí Minh, Huế, TP. Đà Nẵng có bước tăng trưởng, nhất là những trào lưu đấu tranh của học viên, sinh viên, kinh doanh nhỏ lẻ, phật tử. Phong trào cũng tăng trưởng mạnh ở những vùng nông thôn, điển hình nổi bật là cuộc đấu tranh của đội quân tóc dài .
– Do thất bại, nội bộ Mĩ và tay sai lục đục, dẫn tới cuộc thay máu chính quyền, giết chế Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ( tháng 11/1963 ). Từ cuối năm 1964, Mĩ thực thi kế hoạch Giôn Xơn – Mắc Namara. Số quân Mĩ ở miền Nam lên tới 25 000, nhưng vẫn không cứu vãn được tình hình .
– Trong đông – xuân 1964 – 1965, phối hợp với đấu tranh chính trị và binh vận, những lực lượng vũ trang giải phóng tăng cường tiến công địch, giành thắng lợi trong những chiến dịch Bình Giã ( Bà Rịa ), An Lão ( Tỉnh Bình Định ), Ba Gia ( Tỉnh Quảng Ngãi ), Đồng Xoài ( Biên Hoà ), đẩy quân đội Hồ Chí Minh đứng trước rủi ro tiềm ẩn tan rã .
Phong trào đô thị và trào lưu nổi dậy phá “ ấp chiến lược ” liên tục tăng trưởng mạnh. Đến tháng 6/1965, địch chỉ còn trấn áp được 2.200 trong tổng số 16.000 ấp. Xương sống của “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” bị bẻ gãy. Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” của Mĩ bị thất bại .
– Ý nghĩa : Đây là thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch thứ hai của quân dân miền Nam, đồng thời là thất bại có ý nghĩa kế hoạch lần thứ hai của Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang kế hoạch “ Chiến tranh cục bộ ”, trực tiếp đưa quân Mĩ vào tham chiến ở miền Nam .

II. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược (1965 – 1973)

1. Nhân dân miền Nam chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược (1965 – 1973)

a. Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam ( 1965 – 1968 )
* Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ
– Sau thất bại của kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ”, Mĩ chuyển sang kế hoạch “ Chiến tranh cục bộ ” ở miền Nam
– “ Chiến tranh cục bộ ” là một mô hình cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, được thực thi bằng quân Mĩ, quân một số ít nước liên minh Mĩ và quân đội TP HCM ; nhằm mục đích nhanh gọn tạo ra lợi thế về quân sự chiến lược, giành lại thế dữ thế chủ động trên mặt trận .
– Thủ đoạn :
+ Ồ ạt đổ quân viễn chinh Mỹ, quân những nước thân Mĩ và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh vào miền Nam. Đến năm 1968 ,. số quân viễn chinh Mĩ ở miền Nam lên tới hơn 50 vạn .
+ Tiến hành hai cuộc phản công kế hoạch mùa khô ( 1965 – 1966 và 1966 – 1967 ) bằng hàng loạt cuộc hành quân “ tìm diệt ” và “ bình định ” vào “ Đất thánh Việt Cộng ” .
+ Kết hợp với việc triển khai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm mục đích phá hoại công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiêu hủy tiềm lực kinh tế tài chính – quốc phòng miền Bắc, ngăn ngừa sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ Bắc vào Nam, đồng thời làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân Việt Nam .
b. Chiến đấu chống kế hoạch “ Chiến tranh cục bộ ” của Mĩ
* Thắng lợi trên mặt trận quân sự chiến lược :
– Ngày 18/8/1965, quân Mĩ mở cuộc hành quân vào Vạn Tường ( Tỉnh Quảng Ngãi ). Sau một ngày chiến đấu, quân nòng cốt và quân dân địa phương đã đẩy lùi được cuộc hành quân của 1 sư đoàn quân Mĩ có những phương tiện đi lại cuộc chiến tranh và vũ khí tân tiến, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên, chứng tỏ năng lực đánh thắng kế hoạch “ cuộc chiến tranh cục bộ ”, khởi đầu cao trào “ Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt ” trên khắp miền Nam .
– Đập tan cuộc phản công kế hoạch mùa khô thứ nhất ( Đông – Xuân 1965 – 1966 ), bẻ gãy 450 cuộc hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân “ tìm diệt ” lớn của địch, nhằm mục đích vào hai hướng kế hoạch chính ở Đông Nam Bộ và Liên khu V .
– Đập tan cuộc phản công kế hoạch mùa khô thứ hai ( Đông – Xuân 1966 – 1967 ) với 895 cuộc hành quân, trong đó 3 cuộc hành quân lớn “ tìm diệt ” và “ bình định ”, lớn nhất là cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào địa thế căn cứ Dương Minh Châu ( Bắc Tây Ninh ), nhằm mục đích tàn phá quân nòng cốt và cơ quan đầu não của cách mạng .
– Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, diễn ra hàng loạt trên toàn miền Nam, trọng tâm là những đô thị, khởi đầu bằng cuộc tập kích kế hoạch của quân nòng cốt vào hầu khắp những đô thị trong đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 ( Tết Mậu Thân ) ; làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải công bố “ Phi Mĩ hóa cuộc chiến tranh ” ; ngừng ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán Pari để bàn về chấm hết cuộc chiến tranh ; mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước .
* Thắng lợi trên về chính trị, ngoại giao :
– Phong trào chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng “ ấp chiến lược ” diễn ra can đảm và mạnh mẽ ở nông thôn. Ở thành thị : công nhân, những những tầng lớp nhân dân lao động, học viên, sinh viên, Phật tử và 1 số ít sĩ quan quân đội Hồ Chí Minh … đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ .
– Từ đầu năm 1967, đấu tranh ngoại giao được nâng lên thành một mặt trận, nhằm mục đích tích hợp với đấu tranh quân sự chiến lược và đấu tranh chính trị, đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước liên tục tiến lên .
– Uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến cuối năm 1967, mặt trận đã có cơ quan thường trực ở hầu hết những nước xã hội chủ nghĩa và một số ít nước thuộc “ quốc tế thứ ba ”. Cương lĩnh của mặt trận được 41 nước và 12 tổ chức triển khai quốc tế, 5 tổ chức triển khai khu vực lên tiếng ủng hộ .
– Sau đòn tiến công giật mình của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân ( 1968 ), chính quyền sở tại Giôn-xơn phải công bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra và khởi đầu đàm phán với Việt Nam .

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1965 – 1968)

a. Miền Bắc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ( 1965 – 1968 )
* Mĩ triển khai cuộc chiến tranh bằng không quân và thủy quân phá hoại miền Bắc
– Âm mưu :
+ Phá tiềm lực kinh tế tài chính, quốc phòng, phá công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc .
+ Ngăn chặn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam .
+ Uy hiếp ý thức, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân Việt Nam .
– Thủ đoạn :
+ Mĩ dựng lên “ Sự kiện vịnh Bắc Bộ ” ( tháng 8/1964 ), sau đó lấy cớ “ trả đũa ” quân giải phóng tiến công quân Mĩ ở Plâyku ( tháng 2/1965 ), chính thức triển khai cuộc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất .

+ Huy động một lực lượng không quân và hải quân lớn, gồm hàng nghìn máy bay tối tân như F111, B52… và các vũ khí hiện đại, leo tháng đánh phá miền Bắc.

+ Nhằm vào tổng thể những tiềm năng quân sự chiến lược, giao thông vận tải, nhà máy sản xuất, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, đền, chùa, nhà thời thánh …
* Miền Bắc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại
– Trong hơn 4 năm ( tháng 8/1964 đến tháng 11/1968 ), quân dân miền Bắc tiến hành cuộc cuộc chiến tranh nhân dân, phối hợp ba thứ quân, phối hợp những quân chủng và binh chủng, bắn rơi 3.243 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mĩ ; bắn cháy, bán chìm 143 tàu chiến. Mĩ phải công bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc ( tháng 11/1968 ) .
b. Miền Bắc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm hậu phương lớn
– Từ năm 1959, tuyến đường kế hoạch Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển mở màn được khai thông .
– Trong 4 năm ( 1965 – 1968 ), miền Bắc đã đưa hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men, … vào mặt trận miền Nam .

III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973)

1. Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”

a. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ
– Âm mưu :
+ Sau thất bại của “ Chiến tranh cục bộ ”, Mĩ phải chuyển sang kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ” và lan rộng ra cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực thi kế hoạch “ Đông Dương hóa cuộc chiến tranh ” .
“ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ” cũng là một hình thức cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được thực thi bằng quân đội tay sai là đa phần, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, phục vụ hầu cần của Mĩ, do cố vấn Mĩ chỉ huy .
+ Âm mưu : Chia cắt vĩnh viễn nước Việt Nam, biến miền Nam thành một vương quốc riêng không liên quan gì đến nhau, thành thuộc địa kiểu mới và địa thế căn cứ quân sự chiến lược của Mĩ .
– Thủ đoạn :
+ Tăng cường kiến thiết xây dựng quân đội Hồ Chí Minh làm lực lượng chiến đấu đa phần trên mặt trận, thay cho quân Mĩ rút dần về nước, triển khai “ dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam ” .
+ Sử dụng quân đội Hồ Chí Minh lan rộng ra cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia ( 1970 ), tăng cường cuộc chiến tranh ở Lào ( 1971 ), thực thi “ Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương ” .
+ Tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô, nhằm mục đích hạn chế sự giúp sức của những nước này so với nhân dân Việt Nam .
+ Sẵn sàng Mĩ hoá trở lại cuộc cuộc chiến tranh khi thiết yếu .
b. Chiến đấu chống kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ” và “ Đông Dương hóa cuộc chiến tranh ” của Mĩ
* Thắng lợi quân sự chiến lược :
– Từ tháng 4 đến tháng 6/1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Campuchia, đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội TP HCM, loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 địch, giải phóng nhiều vùng đất đai to lớn .
– Từ tháng 2 – 3/1971, bộ đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào, đập tan cuộc hành quân “ Lam Sơn – 719 ”, loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 quân địch, giữ vững đường hiên chạy kế hoạch của cách mạng Đông Dương .
– Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972
+ Từ ngày 30/3/1972, quân ta mở cuộc tiến công kế hoạch, lấy Quảng Trị làm hướng đa phần, cùng với những hướng tiến công ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên, rồi tăng trưởng rộng khắp miền Nam .
+ Kết quả : Chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng đất đai to lớn và đông dân .
+ Ý nghĩa : Giáng đòn nặng vào kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ”, buộc Mĩ phải công bố “ Mĩ hóa ” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược ( thừa nhận thất bại của kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ” ) .
– Ngày 16/4/1972, Tổng thống Nich-xơn phát động trở lại cuộc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, đặc biệt quan trọng là mở cuộc tập kích kế hoạch bằng máy bay B52 vào Thành Phố Hà Nội và Hải Phòng Đất Cảng. Quân và dân miền Bắc đã làm nên trận “ Điện Biên Phủ trên không ” .
Cùng với cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ, miền Bắc làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm hậu phương so với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ba năm ( 1969 – 1971 ), hàng chục vạn người trẻ tuổi nhập ngũ vào mặt trận. Khối lượng vật chất đưa vào những mặt trận tăng lên 1,6 lần .
* Thắng lợi về chính trị, ngoại giao :
– Ngày 6/6/1969, nhà nước cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng, được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao .
– Hội nghị cấp cao 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia ( tháng 4/1970 ), bộc lộ quyết tâm của nhân dân 3 nước đoàn kết chiến đấu chống Mĩ .
– Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pari về chấm hết cuộc chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí kết, nội dung cơ bản như sau :
+ Hoa Kì và những nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam .
+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm hết mọi hoạt động giải trí quân sự chiến lược chống miền Bắc Việt Nam .
+ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân những nước liên minh, cam kết không dính líu quân sự chiến lược hoặc can thiệp vào việc làm nội bộ của miền Nam Việt Nam .
+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định hành động tương lai chính trị của họ, trải qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của quốc tế .
+ Hai miền Nam – Bắc Việt Nam sẽ thương lượng về việc thống nhất quốc gia không có sự can thiệp của quốc tế .
+ Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt .
+ Các bên công nhận trong thực tiễn ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền sở tại, hai quân đội, hai vùng trấn áp và ba lực lượng chính trị .
+ Hoa Kì cam kết góp thêm phần vào việc hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh ở Việt Nam .
+ Ý nghĩa :
Là thắng lợi của sự tích hợp giữa đấu tranh chính trị, quân sự chiến lược, ngoại giao, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc bản địa .
Nhân dân Việt Nam cơ bản triển khai xong trách nhiệm đánh cho Mĩ cút, làm so sánh lực lượng ở miền Nam biến hóa cho cách mạng, tạo ra điều kiện kèm theo thuận tiện để tiến lên giải phóng trọn vẹn miền Nam .

III. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

1. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chiếm”

a. Âm mưu và hành vi mới của Mĩ và chính quyền sở tại TP HCM
– Ngày 29/3/1973, toán lính của Mĩ cuối rút khỏi miền Nam, nhưng Mĩ vẫn theo đuổi tiềm năng Việt Nam hóa cuộc chiến tranh, duy trì một lực lượng thủy quân và không quân ở Vịnh Bắc Bộ, Thailand và Guam, để lại ở miền Nam “ những người lính không mặc quân phục ” cùng những nhân viên cấp dưới dân sự ; đổi tên cơ quan chỉ huy quân sự chiến lược Mỹ ( MACV ) thành cơ quan ngoại giao – tùy viên quốc phòng ( DAO ). Trước ngày ký Hiệp định Pari, Mỹ chuyển giao những địa thế căn cứ quân sự chiến lược Mỹ cho chính quyền sở tại Hồ Chí Minh cùng với viện trợ khẩn cấp một lượng vật chất khổng lồ ( 1 )
– Mĩ dung túng và cùng với chính quyền sở tại Hồ Chí Minh phá hoại Hiệp định Paris, nhất là ba yếu tố : ngừng bắn, thả tù chính trị và thực thi những quyền tự do dân chủ ở miền Nam .
Chính quyền TP HCM triển khai chiến dịch “ tràn ngập chủ quyền lãnh thổ ”, mở những cuộc hành quân “ bình định – lấn chiếm ” vùng giải phóng .
b. Cuộc chiến đấu chống địch phá hoại Hiệp định Paris
– Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần 21, nhận định và đánh giá quân địch vẫn là đế quốc Mĩ và tập đoàn lớn Nguyễn Văn Thiệu ; xác lập trách nhiệm cơ bản của cách mạng miền Nam là liên tục cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ; khẳng định chắc chắn con đường cách mạng đấm đá bạo lực, nắm vững kế hoạch tiến công, đấu tranh trên ba mặt trận : quân sự chiến lược, chính trị, ngoại giao .
– Thực hiện Nghị quyết 21, cuối năm 1973, quân và dân miền Nam đã dữ thế chủ động mở những cuộc tiến công, trọng tâm là đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội ở Đường 14 – Phước Long ( 6/1/1975 ). Trận thám thính kế hoạch Phước Long cho thấy rõ sự suy yếu của quân đội Hồ Chí Minh và năng lực can thiệp của Mĩ là rất hạn chế .

2. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

a. Chủ trương, kế hoạch giải phóng trọn vẹn miền Nam :
– Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng ( lan rộng ra ) cuối năm 1974 đầu năm 1975 đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng trọn vẹn miền Nam trong hai năm 1975 – 1976 ;
– Hội nghị nhấn mạnh vấn đề, nếu thời cơ kế hoạch đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trọn vẹn miền Nam trong năm 1975, cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân .
b. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975
* Chiến dịch Tây Nguyên ( từ ngày 4/3 đến ngày 24/3/1975 )
– Vì sao Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công hầu hết trong năm 1975 ?
+ Tây Nguyên là địa phận kế hoạch quan trọng nhất ở miền Nam .
+ Đây là nơi địch có sở hở trong kế hoạch phòng ngự : do địch đánh giá và nhận định sai hướng tiến công của ta, địch ít quan tâm phòng thủ Tây Nguyên, mà chú trọng vùng chung quanh TP HCM và khu vực Huế – TP. Đà Nẵng .
Lực lượng địch ở Tây Nguyên có Quân đoàn 2, nhưng phải chia ra chiếm giữ nhiều vị trí. Địch ở Tây Nguyên bố phòng sơ hở, chú trọng Kontum, không quan tâm phòng thủ Buôn Ma Thuột .
+ Là nơi ta có nhiều lợi thế : Địa hình thuận tiện cho việc mở chiến dịch tiến công lớn, có cơ sở phục vụ hầu cần vững mạnh, đồng bào Tây Nguyên rất trung thành với chủ với cách mạng .
– Diễn biến :
+ 4/3/1975, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum nhằm mục đích lôi cuốn quân địch vào hướng đó .
+ Ngày 10/3/1975, ta mở cuộc tiến công vào Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi .
+ Ngày 12/3/1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành .
+ Sau 2 đòn đau nói trên, mạng lưới hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất ý thức, hàng ngũ rối loạn .
+ Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút hàng loạt lực lượng khỏi Tây Nguyên, về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên dường tháo chạy, chúng bị quân ta truy kích hủy hoại. Đến ngày 24/3/1975, Tây Nguyên to lớn với 60 vạn dân trọn vẹn được giải phóng .
– Ý nghĩa :
+ Mở ra quy trình sụp đổ trọn vẹn của quân đội và chính quyền sở tại Hồ Chí Minh .
+ Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ tiến công kế hoạch ở Tây Nguyên tăng trưởng thành tổng tiến công kế hoạch trên toàn miền Nam .
* Các chiến dịch giải phóng Huế và TP. Đà Nẵng ( từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/1975 )
– Nhận thấy thời cơ kế hoạch đến nhanh và rất là thuận tiện, ngay khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp nối, Bộ Chính trị có quyết định hành động kịp thời kế hoạch giải phóng Hồ Chí Minh và toàn miền Nam, thứ nhất là mở những chiến dịch giải phóng Huế và TP. Đà Nẵng .
– Diễn biến :
+ Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày 21/3/1975, quân ta đánh chặn những đường tháo chạy của chúng, hình thành thế vây hãm thành phố Huế. Ngày 25/3, quân ta tiến vào cố đô Huế, đến hôm sau thì giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên .
Cùng thời hạn này, ta tổ chức triển khai tiến công, hủy hoại nhiều vị trí địch ở phía Nam Thành Phố Đà Nẵng như Tam Kì, Chu Lai, Tỉnh Quảng Ngãi, đẩy Đà Nẵng vào thế bị cô lập .
+ TP. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 2 ở miền Nam, địa thế căn cứ quân sự chiến lược phối hợp hải – lục – không quân lớn nhất của Mĩ và quân đội TP HCM. Ngày 29/3, quân ta từ 3 phía Bắc, nam và Tây tiến công giải phóng Thành Phố Đà Nẵng, đập tan 10 vạn quân địch .
+ Từ cuối tháng 3 – 4, nhân dân những tỉnh còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số ít tỉnh Nam Bộ nổi dậy đánh địch, giành quyền làm chủ. Các hòn đảo biển miền Trung lần lượt được giải phóng .
– Ý nghĩa : Chiến thắng Huế – Thành Phố Đà Nẵng gây nên tâm lí vô vọng trong chính quyền sở tại Hồ Chí Minh, đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo .
* Chiến dịch Hồ Chí Minh ( từ ngày 26/4 – 30/4/1975 ) :
– Sau thắng lợi của những đòn tiến công kế hoạch ở Tây Nguyên và Huế – Thành Phố Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định và đánh giá : “ Thời cơ kế hoạch đã đến, ta có điều kiện kèm theo hoàn thành xong sớm quyết tâm giải phóng miền Nam ” ; quyết định hành động mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào Hồ Chí Minh – Gia Định ; nhấn mạnh vấn đề : “ Phải tập trung chuyên sâu nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất, giải phóng miền Nam trước mùa mưa ” .
Ngày 14/4/1975, chiến dịch giải phóng Hồ Chí Minh – Gia Định được Bộ Chính trị quyết định hành động mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh .
– Diễn biến :
+ Trước khi mở màn chiến dịch giải phóng Hồ Chí Minh ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang .
+ Do những phòng tuyến phòng thủ bị chọc thủng và Phnôm Pênh được giải phóng, nội bộ Mĩ và chính quyền sở tại TP HCM càng thêm bồn chồn. Ngày 18/4/1975, Tổng thống Mĩ ra lệnh di tán hết người Mĩ khỏi TP HCM. Ngày 21/4, Nguyễn văn Thiệu từ chức tổng thống .
+ 17 giờ ngày 26/4, năm cánh quân, với lực lượng 5 quân đoàn và tyương đương quân đoàn, nhanh gọn vượt qua những tuyến phòng thủ vòng ngoài tiến vào TT TP HCM, đánh chiếm những cơ quan đầu não của địch .
+ 10 giờ 45 ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt hàng loạt nhà nước Trung ương TP HCM, Dương Văn Minh công bố đầu hàng .
+ 11 giờ 30, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng .
– Cùng thời hạn trên, lực lượng vũ trang và nhân dân những tỉnh còn lại tiến công và nổi dậy, theo phương pháp xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh. Đến ngày 2/5/1975, Châu Đốc là tỉnh ở đầu cuối ở miền Nam được giải phóng .

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)

1. Nguyên nhân thắng lợi

– Có sự chỉ huy của Đảng, với đường lối chính trị, quân sự chiến lược độc lập, tự chủ, đúng đắn, phát minh sáng tạo ; với tư tưởng kế hoạch tiến công, giải pháp đấu tranh linh động, tích hợp đấu tranh quân sự chiến lược – chính trị – ngoại giao .
– Nhân dân giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động chịu khó, chiến đấu dũng mãnh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, kiến thiết xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất .
– Có hậu phương miền Bắc, cung ứng kịp thời những nhu yếu của cuộc chiến đấu ở hai miền .
– Có sự đoàn kết trợ giúp lẫn nhau của ba dân tộc bản địa ở Đông Dương ; sự đống ý, ủng hộ, trợ giúp của Liên Xô, Trung Quốc, những nước xã hội chủ nghĩa, những lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hoà bình trên quốc tế, kể cả nhân dân Mĩ .
2. Ý nghĩa lịch sử
– Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm hết ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, triển khai xong cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc .
– Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc bản địa – kỉ nguyên quốc gia độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội .
– Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và quốc tế, là nguồn cổ vũ to lớn so với trào lưu giải phóng dân tộc bản địa quốc tế .
– “ Mãi mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc bản địa ta như một trong những trang chói lọi nhất, một hình tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử quốc tế như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy ” .

C. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Phân tích đặc thù tình hình nước Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết .
Câu 2. Phân tích trách nhiệm kế hoạch của cách mạng Việt Nam, trách nhiệm và vị trí của cách mạng mỗi miền Bắc, Nam thời kỳ 1954 – 1975 .
Câu 3. Đường lối xuyên suốt quy trình cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra là gì ? Nêu bộc lộ đơn cử của đường lối đó trong thời kỳ 1954 – 1975 .
Câu 4. Đặc điểm lớn nhất, độc lạ nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1954 – 1975 là gì ? Những yếu tố nào pháp luật đặc thù đó ?
Câu 5. Phân tích điều kiện kèm theo bùng nổ, diễn biến và ý nghĩa của trào lưu “ Đồng khởi ” ở miền Nam ( 1959 – 1960 ) .
Câu 6. Nêu thủ đoạn và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” ở miền Nam ( 1961 – 1965 ). Quân và dân ta ở miền Nam đánh thắng kế hoạch “ Chiến tranh đặc biệt quan trọng ” của đế quốc Mĩ như thế nào ?
Câu 7. Trình bày thực trạng lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghiã Đại hội đại biểu toàn nước làn thứ III của Đảng Lao động Việt Nam ( 9/1960 ) .
Câu 8. Tóm tắt thành tựu của nhân dân miền Bắc trong việc triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961 – 1965 ). Phân tích ý nghĩa của những thành tựu đó .
Câu 9. Nêu thủ đoạn và thủ đoạn của Mĩ trong kế hoạch “ Chiến tranh cục bộ ” ở miền Nam ( 1965 – 1968 ). Trình bày những thắng lợi trên mặt trận quân sự chiến lược của quân dân ta ở miền Nam trong cuộc chiến đấu chống kế hoạch “ Chiến tranh cục bộ ” của Mĩ .
Câu 10. Trình bày thủ đoạn, thủ đoạn của Mĩ trong hai lần triển khai cuộc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Quân và dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ như thế nào ?
Câu 11. Trình bày thủ đoạn, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ”. Nêu những thắng lợi quân sự chiến lược của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong cuộc chiến đấu chống kế hoạch “ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ” và “ Đông Dương hoá cuộc chiến tranh ” của Mĩ ( từ năm 1969 đến năm 1972 ) .
Câu 12. Trình bày những thắng lợi về chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1973 .
Câu 13. Nêu những thắng lợi quân sự chiến lược của quân dân hai miền Nam, Bắc trực tiếp đưa đến việc triệu tập Hội nghị và kí kết Hiệp định Pari về chấm hết cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở Việt Nam .
Câu 14. Chiến thắng nào của quân dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ trực tiếp đã buộc Mĩ phải công bố “ Mĩ hóa ” trở lại cuộc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Tóm tắt thực trạng lịch sử và diễn biến của thắng lợi đó .
Câu 15. Sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân Việt Nam đã cơ bản triển khai xong trách nhiệm “ đánh cho Mĩ cút ” ? Phân tích ảnh hưởng tác động của sự kiện đó so với cách mạng miền Nam .
Câu 16. Trình bày thực trạng kí kết và nội dung cơ bản của Hiệp định Paris về chấm hết cuộc chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam ( 1-1973 ) .

Câu 17. Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng xác định kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam như thế nào? Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Xem thêm: Samsung Galaxy A72

Câu 18. Vì sao Tây Nguyên được Bộ Chính trị chọn làm hướng tiến công đa phần trong năm 1975 ?
Câu 19. Phân tích nguyên do thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954 – 1975 ) .
Câu 20. Phân tích vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước .