Cơ hội việc làm

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
      Quản lý nhà cung cấp
•    Duy trì danh sách các nhà cung ứng để đảm bảo thông tin cập nhật và chính xác
•    Nhận báo cáo về các vấn đề về chất lượng giao hàng của nhà cung ứng từ các phòng ban liên quan, ví dụ: giao hàng trễ, sai số lượng, hàng hóa bị lỗi, v.v.v
•    Phối hợp giữa các nhà cung ứng và các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề hoặc các thay đổi
•    Ghi lại và báo cáo các báo cáo vấn đề để tham khảo trong tương lai. Đề xuất các hành động liên quan đến hiệu quả làm việc của nhà cung ứng, ví dụ: cảnh báo thẻ đỏ, chấm dứt hợp đồng, v.v.v
      Thanh toán:
•    Tổng hợp các yêu cầu / hóa đơn cung ứng từ nhà cung cấp
•    So sánh hóa đơn từ nhà cung cấp với báo cáo giao nhận và đơn đặt hàng để kiểm tra độ khớp giữa hóa đơn thanh toán và số lượng hàng nhận thực tế
•    Chuyển hóa đơn cho phòng Kế toán để tiếp tục xác minh và tiến hành thanh toán
      Cung ứng chung
•    Nhận yêu cầu mua máy móc và thiết bị tài sản từ các nhà máy/ phòng ban, xem xét các đơn đặt hàng để được ủy quyền và tuân thủ chính sách và quy trình của Honda Việt Nam. Tiến hành đặt hàng với các nhà cung ứng phù hợp
•    Yêu cầu báo giá từ nhà cung ứng
•    Đàm phán với các nhà cung ứng tiềm năng dựa trên ngân sách được phê duyệt và phối hợp với các phòng ban liên quan để xác minh hóa đơn của nhà cung ứng so với giá đấu thầu/ giá thương lượng trước khi trình Giám đốc lĩnh vực phê duyệt
•    Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc kiểm tra các lô hàng khi được chuyển đến để đảm bảo rằng các đơn đặt hàng đã được điền chính xác và hàng hóa đáp ứng các thông số kỹ thuật
•    Báo cáo cho ban quản lý về việc thực hiện kế hoạch Cung ứng, tư vấn quản lý để giảm chênh lệch mua hàng và đáp ứng mục tiêu lợi nhuận

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác;
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam.