giàu có trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lời khuyên của Chúa Giê-su về sự giàu có

Jesus Gives Counsel About Riches

jw2019

Chúng ta không thể đạt được mục tiêu toàn cầu chỉ bằng việc trở nên giàu có hơn

We’re not going to get to the Global Goals just by getting richer.

ted2019

tôi biết cậu đang theo làm ăn với mấy gã giàu có.

I know you are sucking up to the rich fellas.

OpenSubtitles2018. v3

Castelo Branco sinh ra trong một gia đình giàu có ở đông bắc Brasil.

Castelo Branco was born in a wealthy Northeastern Brazilian family.

WikiMatrix

Ông không thực sự muốn giàu có hơn.

You don’t have to be rich.

WikiMatrix

Emile đã phất lên giàu có từ những vụ đầu tư vào gỗ xẻ và thép.

Emile had earned his wealth quickly, from investments in lumber and steel.

Literature

Các bạn biết đấy, nơi đây chưa bao giờ là một thị trấn giàu có.

You know, we’ve never been a rich town.

OpenSubtitles2018. v3

Người da trắng giàu có.

Rich white folk.

OpenSubtitles2018. v3

Có rất nhiều phụ nữ giàu có xung quanh bạn.

There are plenty of wealthy women around you.

QED

Một chương trình như vậy sẽ giúp đỡ người giàu có hại tới người nghèo.

Such a program will help the rich but harm the poor.

Tatoeba-2020. 08

Ba Tư đã đạt được một số lượng đáng kể sự giàu có từ việc cướp bóc này.

Persia gained a significant amount of wealth from this looting.

WikiMatrix

Đây là một trong những khu vực giàu có ở Bolivia với trữ lượng lớn khí thiên nhiên.

The department is one of the wealthiest departments in Bolivia, with huge reserves of natural gas.

WikiMatrix

Tôi thấy nơi này trên tờ ” Phong cách sống của sự Giàu có và Trơ tráo ”

I saw this place on ” Lifestyles of the Rich and Shameless. “

OpenSubtitles2018. v3

E: Các ông giàu có hơn chúng tôi.

E: You are richer than us.

ted2019

Theo tài khoản của hắn, Chapple không giàu có.

According to his accounts, Chapple’s not rich.

OpenSubtitles2018. v3

Người chồng giàu có.

Your rich husband.

OpenSubtitles2018. v3

Làm tôi giàu có nhé.

Make me rich.

OpenSubtitles2018. v3

Những thùng sơn này đã cứu công ty sơn Dutch Boy, đã làm họ giàu có.

This paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.

ted2019

Sao những người giàu có này lại có những đứa trẻ xuất chúng như thế?

So I suddenly figured that, how come all the rich people are having these extraordinarily gifted children?

QED

Chúng ta phải làm gì để giàu có nơi Đức Chúa Trời?

What must we do in order to be rich toward God?

jw2019

Đầu tiên: tích lũy sự giàu có, quyền lực và uy tín, sau đó làm mất nó.

First: accrue wealth, power and prestige, then lose it.

ted2019

Từ bây giờ chúng ta sẽ giàu có!

From now on we can live as rich men!

OpenSubtitles2018. v3

+ 23 Khi nghe lời ấy, anh ta vô cùng rầu rĩ vì rất giàu có.

+ 23 When he heard this, he became deeply grieved, for he was very rich.

jw2019

Anh giàu có.

You are rich.

OpenSubtitles2018. v3

Thời nay, ai là những “con trai” và “con gái”, và ai là “sự giàu các nước”?

In modern times, who are the “sons” and “daughters,” and who are the “resources of the nations”?

jw2019

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư