Nghiên cứu 2 tính trạng di truyền ở 1 phả hệ người: tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng.

ON

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu 2 tính trạng di truyền ở 1 phả hệ người: tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Trong một gia đình, người chồng (1) có nhóm máu A và người vợ (2) có nhóm máu B; cả hai đều không bị bạch tạng. Họ sinh được 2 người con trai (5) và (6) đều có nhóm máu B và bị bạch tạng; người con gái số (7) có nhóm máu A và không bị bạch tạng. Một gia đình khác gồm người chồng (3) có nhóm máu AB và người vợ (4) có nhóm máu A, họ sinh được hai người con đều không bị bạch tạng, trong đó người gái số (8) có nhóm máu A và người con trai số (9) có nhóm máu B. Người con trai số (6) lớn lên kết hôn với người con gái số (8).

  Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Xác định chính xác kiểu gen của 6 người trong phả hệ.

  II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và bị bạch tạng của cặp 6-8 là 1/16.

  III. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bạch tạng của cặp 6-8 là 3/32.

  IV. Xác suất sinh con gái có nhóm máu B và không bị bạch tạng của cặp 6-8 là 1/32.

  Xem thêm: Quyền chọn Bitcoin là gì? Bitcoin Options là gì?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cả 4 phát biểu đúng.

  I đúng. Có 6 người.

  II đúng.

  Vì người 6 có kiểu gen IBIO;

  Người 8 có kiểu gen 1/2IAIA : 1/2IAIO

  → Sinh con có máu O với xác suất 1/8; Sinh con có máu A với xác suất 3/8; Sinh con có máu B với xác suất 1/8.

  Người số 6 có kiểu gen bb, người số 8 có kiểu gen Bb nên xác suất sinh con bị bạch tạng = 1/2.

  → Xác suất sinh con có máu O và bị bạch tạng là = 1/8 × 1/2 = 1/16.

  III đúng. Xác suất sinh con trai có máu A và không bị bạch tạng = 1/2 × 3/8 × 1/2 = 3/32.

  IV đúng. Xác suất sinh con gái không bị bạch tạng và có máu B = 1/2 × 1/8 × 1/2 = 1/32.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 279824

Xem thêm: Giảm dung lượng PDF – Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là
 • Động vật nào dưới đây hô hấp bằng hệ thống ống khí
 • Loại axit nuclêic nào dưới đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?
 • Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
 • Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là
 • Thành phần nào dưới đây không thuộc cấu trúc Opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?
 • Khi nói về đại Tân sinh, phát biểu nào dưới đây sai?
 • Một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ.
 • Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ
 • Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?
 • Một phân đoạn của gen nằm trong nhân tế bào cây đu đủ có trình tự nucleotide là 3′-ATGTAG-5′
 • Trình tự các pha trong một chu kì tim gồm
 • Nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDd để tạo dòng thuần chủng
 • Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng với kích thước lớn hơn.
 • Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào đây dưới đây đúng?
 • Nếu kiểu gen liên hết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là
 • 1 alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể
 • Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào dưới đây đúng?
 • Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào dưới đây đúng?
 • Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào dưới đây sai?
 • Theo thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN)?
 • Vi khuẩn Bacillus thuringiensis (viết tắt là Bt) tạo ra một loại protein X có thể giết chết một số loài sâu và côn trùng hại cây ngô
 • Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào dưới đây sai?
 • Xét một lôcut gồm 2 alen A và a, tần số alen A là 0,2 thì cấu trúc di truyền của quần thể này là
 • Bộ NST của một loài thực vật có các cặp gen được kí hiệu là Aa; Bb; Dd; Ee.
 • Hô hấp hiếu khí có ưu thế hơn so với hô hấp kị khí ở điểm nào sau đây?
 • Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào dưới đây sai?
 • Khi nói về tiêu hóa ở đột vật, phát biểu nào sau đây đúng?
 • Ví dụ nào sau đây không được xem là thường biến?
 • Hình vẽ dưới đây mô tả khu vực phân bố và mật độ của 4 quần thể cây thuộc 4 loài khác nhau trong một khu vực sống có diện tích 10 ha (tại thời điểm t).
 • Bệnh pheninketo niệu xảy ra do
 • Loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định.
 • Nhận xét nào dưới đây sai về các thể đột biến số lượng NST?
 • Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến gen?
 • Lai phân tích một cây dị hợp tử hai cặp gen (cây X)
 • Alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng
 • Các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của sinh vật nhân thực
 • Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định.
 • Cho hai cây đều có kiểu hình hoa hồng, thân cao giao phấn với nhau (P)
 • Nghiên cứu 2 tính trạng di truyền ở 1 phả hệ người: tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng.

Nghiên cứu 2 tính trạng di truyền ở 1 phả hệ người: tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng.

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Công Nghệ