LawNet – Văn bản pháp luật – Thư viện pháp luật – Tra cứu Pháp Luật Việt Nam

QUỐC
HỘI

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Luật số : 41/2009 / QH12


Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

LUẬT

VIỄN THÔNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật viễn thông,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm
vi điều chỉnh

Luật này lao lý về hoạt động giải trí viễn thông, gồm có góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại viễn thông ; viễn thông công ích ; quản trị viễn thông ; kiến thiết xây dựng khu công trình viễn thông ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí viễn thông .

Điều 2. Đối
tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế trực tiếp tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí viễn thông tại Nước Ta .

Điều 3. Giải
thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Viễn thông là việc gửi,
truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh
hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang
học và phương tiện điện từ khác.

2. Thiết bị viễn thông
thiết bị kỹ thuật, bao gồm phần cứng và phần mềm, được dùng để thực hiện viễn
thông.

3. Thiết bị đầu cuối
thiết bị viễn thông cố định hoặc di động được đấu nối vào điểm kết cuối của mạng
viễn thông để gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin của người sử dụng.

4. Thiết bị đầu cuối thuê bao
là thiết bị đầu cuối của thuê bao viễn thông.

5. Thiết bị mạng là thiết
bị viễn thông được lắp đặt trên mạng viễn thông để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ
viễn thông.

6. Hàng hóa viễn thông
phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông.

7. Dịch vụ viễn thông
dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng
dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.

8. Dịch vụ ứng dụng viễn
thông
là dịch vụ sử dụng đường truyền dẫn viễn thông hoặc mạng viễn thông để
cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát thanh, truyền
hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục và
lĩnh vực khác.

9. Đường truyền dẫn là tập
hợp thiết bị viễn thông dùng để xác lập một phần hoặc toàn bộ đường truyền
thông tin giữa hai điểm xác định.

10. Mạng viễn thông là tập
hợp thiết bị viễn thông được liên kết với nhau bằng đường truyền dẫn để cung cấp
dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.

11. Mạng viễn thông công cộng
là mạng viễn thông do doanh nghiệp viễn thông thiết lập để cung cấp dịch vụ
viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông cho công chúng nhằm mục đích sinh lợi.

12. Mạng viễn thông dùng
riêng
là mạng viễn thông do tổ chức hoạt động tại Việt Nam thiết lập để
cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông cho các thành viên của
mạng không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.

13. Mạng nội bộ là mạng
viễn thông do tổ chức, cá nhân thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi
xác định mà tổ chức, cá nhân đó được quyền sử dụng hợp pháp để phục vụ liên lạc
nội bộ không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.

14. Internet là hệ thống
thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet và tài nguyên Internet để cung cấp
các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

15. Điểm kết cuối của mạng viễn
thông công cộng
là điểm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn thông theo các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm việc đấu nối thiết bị đầu cuối vào mạng viễn
thông và phân định ranh giới kinh tế, kỹ thuật giữa doanh nghiệp viễn thông và
người sử dụng dịch vụ viễn thông.

16. Kết nối viễn thông
việc liên kết vật lý và lô gích các mạng viễn thông, qua đó người sử dụng dịch
vụ viễn thông của mạng này có thể truy nhập đến người sử dụng hoặc dịch vụ của
mạng kia và ngược lại.

17. Công trình viễn thông
công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột,
cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó.

18. Cơ sở hạ tầng viễn thông
tập hợp thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn
thông.

19. Phương tiện thiết yếu
bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng viễn thông do một hoặc một số doanh nghiệp
viễn thông độc quyền chiếm giữ hoặc chiếm giữ phần lớn trên thị trường viễn
thông và việc thiết lập mới bộ phận cơ sở hạ tầng này để thay thế là không khả
thi về kinh tế, kỹ thuật.

20. Tài nguyên viễn thông
tài nguyên quốc gia, bao gồm kho số viễn thông, tài nguyên Internet, phổ tần số
vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

21. Kho số viễn thông
tập hợp mã, số thuộc quyền quản lý của Việt Nam được quy hoạch thống nhất để
thiết lập mạng viễn thông, cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông.

22. Tài nguyên Internet
tập hợp tên và số thuộc quyền quản lý của Việt Nam được quy hoạch thống nhất để
bảo đảm cho hoạt động Internet.

Tài nguyên Internet gồm có tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng và tên, số khác theo lao lý của những tổ chức triển khai viễn thông và Internet quốc tế .

23. Doanh nghiệp viễn thông
doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được cấp giấy phép kinh
doanh dịch vụ viễn thông.

Doanh nghiệp viễn thông gồm có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có hạ tầng mạng và doanh nghiệp phân phối dịch vụ không có hạ tầng mạng .

24. Đại lý dịch vụ viễn thông
là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ
viễn thông thông qua hợp đồng đại lý ký với doanh nghiệp viễn thông để hưởng
hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ viễn thông để hưởng chênh lệch giá.

25. Người sử dụng dịch vụ viễn
thông
là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông với
doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông.

26.Thuê bao viễn thông
người sử dụng dịch vụ viễn thông có gắn với việc ấn định tài nguyên viễn thông
hoặc đường truyền dẫn viễn thông cụ thể.

27. Bán lại dịch vụ viễn
thông
là việc doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông cung cấp dịch
vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trên cơ sở thuê đường truyền
dẫn hoặc mua lưu lượng viễn thông thông qua hợp đồng ký với doanh nghiệp viễn
thông khác.

Điều 4.
Chính sách của Nhà nước về viễn thông

1. Tạo điều kiện kèm theo cho tổ chức triển khai, cá thể thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính tham gia góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại viễn thông để tăng trưởng nhanh và hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, góp thêm phần bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân .
2. Bảo đảm môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu lành lạnh trong hoạt động giải trí viễn thông .
3. Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tăng trưởng hạ tầng và cung ứng dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; phân định rõ hoạt động giải trí viễn thông công ích và kinh doanh thương mại viễn thông ; thôi thúc việc sử dụng Internet trong nghành giáo dục, huấn luyện và đào tạo, y tế và điều tra và nghiên cứu khoa học .
4. Tập trung góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tân tiến hóa mạng viễn thông dùng riêng Giao hàng hoạt động giải trí quốc phòng, bảo mật an ninh, hoạt động giải trí của những cơ quan Đảng, Nhà nước .
5. Khuyến khích tăng trưởng nguồn nhân lực viễn thông cung ứng nhu yếu quản trị, khai thác, kinh doanh thương mại hiệu suất cao hạ tầng viễn thông .
6. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, những bên cùng có lợi, tương thích với pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 5. Bảo
đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin

1. Bảo đảm bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức triển khai, cá thể ; trường hợp phát hiện những hành vi phá hoại, xâm phạm hạ tầng viễn thông, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an nơi gần nhất .
2. Tổ chức, cá thể tham gia hoạt động giải trí viễn thông không được gây hại đến môi trường tự nhiên và hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội khác. Tổ chức, cá thể trong những hoạt động giải trí của mình không được gây nhiễu có hại, làm hư hỏng thiết bị khu công trình, mạng viễn thông, gây hại đến hoạt động giải trí của hạ tầng viễn thông .
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông công cộng, chủ mạng viễn thông dùng riêng, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông dùng riêng, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ mạng viễn thông, thiết bị đầu cuối của mình và tham gia bảo vệ hạ tầng viễn thông công cộng
4. Tổ chức, cá thể tham gia hoạt động giải trí viễn thông chịu sự quản trị, thanh tra, kiểm tra và thực thi nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin .
5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được kêu gọi một phần hoặc hàng loạt hạ tầng viễn thông trong trường hợp khẩn cấp theo lao lý của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc và thực trạng khẩn cấp .
6. Khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối điểm truy nhập mạng viễn thông và những điều kiện kèm theo kỹ thuật, nhiệm vụ thiết yếu khác để cơ quan đó triển khai trách nhiệm trấn áp và bảo vệ bảo mật an ninh thông tin .
7. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực thi ngăn ngừa khẩn cấp và ngừng cung ứng dịch vụ viễn thông so với trường hợp bạo động, bạo loạn, sử dụng dịch vụ viễn thông xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
8. Bộ tin tức và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan có tương quan lao lý việc bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin trong hoạt động giải trí viễn thông .

Điều 6. Bảo
đảm bí mật thông tin

1. Tổ chức, cá thể tham gia hoạt động giải trí viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bí hiểm nhà nước theo lao lý của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước .
2. Tổ chức, cá thể khi gửi, truyền hoặc lưu giữ thông tin thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước trên mạng viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm mã hóa thông tin theo lao lý của pháp lý về cơ yếu .
3. tin tức riêng chuyển qua mạng viễn thông công cộng của mọi tổ chức triển khai, cá thể được bảo vệ bí hiểm. Việc trấn áp thông tin trên mạng viễn thông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai theo pháp luật của pháp lý .
4. Doanh nghiệp viễn thông không được bật mý thông tin riêng tương quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, gồm có tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, vị trí máy gọi, vị trí máy được gọi, thời hạn gọi và thông tin riêng khác mà người sử dụng đã cung ứng khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý chấp thuận cung ứng thông tin ;
b ) Các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với nhau về việc trao đổi phân phối thông tin tương quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để ship hàng cho việc tính giá cước, lập hóa đơn và ngăn ngừa hành vi trốn tránh thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng ;
c ) Khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .

Điều 7.
Thông tin ưu tiên truyền qua mạng viễn thông

1. Thông tin khẩn cấp ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh .
2. tin tức khẩn cấp Giao hàng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, hỏa hoạn, thảm họa khác .
3. tin tức khẩn cấp ship hàng cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh .
4. Trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý về thực trạng khẩn cấp .

Điều 8. Quy
hoạch phát triển viễn thông quốc gia

1. Quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc là quy hoạch tổng thể và toàn diện xác lập tiềm năng, nguyên tắc, khuynh hướng tăng trưởng thị trường viễn thông, hạ tầng viễn thông, công nghệ tiên tiến, dịch vụ viễn thông và những giải pháp thực thi .
2. Việc thiết kế xây dựng quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc được thực thi theo những nguyên tắc sau đây :
a ) Phù hợp với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia trong từng thời kỳ ; tuân thủ pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
b ) Phù hợp với khuynh hướng quy tụ công nghệ tiên tiến và dịch vụ viễn thông ; tạo điều kiện kèm theo cho việc ứng dụng công nghệ tiên tiến mới, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển ;
c ) Bảo đảm quản trị, khai thác và sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí và đúng mục tiêu ;
d ) Bảo đảm tăng trưởng viễn thông bền vững và kiên cố, hài hòa ; thu hẹp khoảng cách tăng trưởng viễn thông giữa những vùng, miền ;
đ ) Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin .
3. Bộ tin tức và Truyền thông kiến thiết xây dựng quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai triển khai quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc .
4. Trên cơ sở quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc, doanh nghiệp viễn thông thiết kế xây dựng quy hoạch, kế hoạch của doanh nghiệp mình .

Điều 9.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về viễn thông

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về viễn thông
2. Bộ tin tức và Truyền thông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai thống nhất quản trị nhà nước về viễn thông, có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật về viễn thông ; kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc ;
b ) Tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông, kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc ;
c ) Quản lý, điều tiết thị trường viễn thông ; quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông và nhiệm vụ viễn thông ;
d ) Chủ động phối hợp với Bộ Công thương triển khai quản trị cạnh tranh đối đầu trong hoạt động giải trí thiết lập hạ tầng viễn thông và cung ứng dịch vụ viễn thông theo lao lý của pháp lý về cạnh tranh đối đầu ;
đ ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí viễn thông ;
e ) Đào tạo, tu dưỡng, tăng trưởng nguồn nhân lực ; nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí viễn thông ;
g ) Hợp tác quốc tế về viễn thông .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông thực thi quản trị nhà nước về viễn thông .
4. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về viễn thông tại địa phương .

Điều 10. Cơ
quan quản lý chuyên ngành về viễn thông

Cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông là cơ quan thuộc Bộ tin tức và Truyền thông, có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước về viễn thông theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Điều 11.
Thanh tra chuyên ngành về viễn thông

Thanh tra chuyên ngành về viễn thông và tổ chức triển khai cỗ máy thanh tra chuyên ngành do Bộ tin tức và Truyền thông triển khai theo pháp luật của pháp lý về thanh tra .

Điều 12.
Các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông

1. Lợi dụng hoạt động giải trí viễn thông nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; gây phương hại đến bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân ; tuyên truyền cuộc chiến tranh xâm lược ; gây hận thù, xích míc giữa những dân tộc bản địa, sắc tộc, tôn giáo ; tuyên truyền, kích động đấm đá bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan dị đoan ; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa .
2. Tiết lộ bí hiểm nhà nước, bí hiểm quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, đối ngoại và những thông tin bí hiểm khác do pháp lý pháp luật .
3. Thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông ; trộm cắp, sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức triển khai, cá thể khác .
4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm của cá thể .
5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo lao lý của pháp lý .
6. Cản trở trái pháp lý, gây rối, phá hoại việc thiết lập hạ tầng viễn thông, việc phân phối và sử dụng hợp pháp những dịch vụ viễn thông .

Chương 2.

KINH DOANH VIỄN THÔNG

Điều 13.
Hình thức kinh doanh viễn thông

1. Kinh doanh viễn thông gồm có kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông và kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa viễn thông .
Kinh doanh dịch vụ viễn thông là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .
Kinh doanh sản phẩm & hàng hóa viễn thông là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, sản xuất, mua và bán, cho thuê ứng dụng và vật tư, thiết bị viễn thông nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .
2. Việc kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông phải theo những pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
Việc kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa viễn thông phải theo những lao lý tại Điều 51 và Điều 52 của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 14.
Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông

1. Ngoài những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ không có hạ tầng mạng còn có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Xây dựng, lắp ráp, chiếm hữu hệ thống thiết bị viễn thông và đường truyền dẫn trong khoanh vùng phạm vi cơ sở và điểm ship hàng công cộng của mình để phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông ;
b ) Thuê đường truyền dẫn để liên kết hệ thống thiết bị viễn thông, những cơ sở, điểm Giao hàng công cộng của mình với nhau và với mạng viễn thông công cộng của doanh nghiệp viễn thông khác ;
c ) Thuê đường truyền dẫn hoặc mua lưu lượng viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác để bán lại cho người sử dụng dịch vụ viễn thông ;
d ) Cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại hạ tầng viễn thông ;
đ ) Được phân chia tài nguyên viễn thông theo quy hoạch tài nguyên viễn thông và pháp luật quản trị tài nguyên viễn thông ;
e ) Thực hiện trách nhiệm viễn thông công ích do Nhà nước giao và góp phần kinh tế tài chính vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta ;
g ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã ĐK hoặc công bố ; bảo vệ tính đúng, đủ, đúng chuẩn giá cước theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông ;
h ) Chịu sự trấn áp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin ;
i ) Báo cáo định kỳ hoặc theo nhu yếu của cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông về hoạt động giải trí của doanh nghiệp ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, kịp thời của nội dung và số liệu báo cáo giải trình .
2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có hạ tầng mạng có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Được sử dụng khoảng trống, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển để kiến thiết xây dựng hạ tầng viễn thông theo đúng quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ;
b ) Cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê hạ tầng viễn thông ;
c ) Tham gia thực thi cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ;
d ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 15.
Quyền, nghĩa vụ của đại lý dịch vụ viễn thông

Ngoài những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Luật thương mại, đại lý dịch vụ viễn thông còn có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại khu vực được sử dụng để phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại khu vực đó theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông ;
2. Thực hiện việc cung ứng, bán lại dịch vụ viễn thông theo pháp luật của Luật này ;
3. Từ chối phân phối dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm pháp luật tại Điều 12 của Luật này hoặc theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
4. Thực hiện pháp luật về bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin ;
5. Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông hướng dẫn, phân phối thông tin về dịch vụ viễn thông và chịu sự kiểm tra, trấn áp của doanh nghiệp viễn thông đó ;
6. Thực hiện thời hạn cung ứng dịch vụ viễn thông theo lao lý của chính quyền sở tại địa phương ;
7. Cung cấp dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông .

Điều 16.
Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông

1. Người sử dụng dịch vụ viễn thông có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Lựa chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông để giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông ;
b ) Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông phân phối thông tin thiết yếu tương quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông ;
c ) Sử dụng dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông ;
d ) Từ chối sử dụng một phần hoặc hàng loạt dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông ;
đ ) Được bảo vệ bí hiểm thông tin riêng theo lao lý của pháp lý ;
e ) Khiếu nại về giá cước, chất lượng dịch vụ ; được hoàn trả giá cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông gây ra ;
g ) Thanh toán khá đầy đủ và đúng hạn giá cước dịch vụ viễn thông ;
h ) Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông ;
i ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung thông tin truyền, đưa, tàng trữ trên mạng viễn thông ;
k ) Không được sử dụng hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp viễn thông để kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông .
2. Thuê bao viễn thông có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Thiết kế, lắp ráp hoặc thuê tổ chức triển khai, cá thể khác phong cách thiết kế, lắp ráp thiết bị đầu cuối thuê bao và mạng nội bộ trong khoanh vùng phạm vi khu vực mà mình sử dụng cho đến điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng ;
b ) Thực hiện pháp luật về quản trị tài nguyên viễn thông và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông ;
c ) Cung cấp vừa đủ, đúng chuẩn những thông tin của thuê bao cho doanh nghiệp viễn thông khi giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông ;
d ) Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã và thiết bị đầu cuối thuê bao của mình ;
đ ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 17. Sở
hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Nhà nước nắm CP chi phối trong doanh nghiệp phân phối dịch vụ có hạ tầng mạng có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với hoạt động giải trí của hàng loạt hạ tầng viễn thông vương quốc và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .
Thủ tướng nhà nước phát hành Danh mục doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm CP chi phối .
2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể tỷ suất vốn hoặc CP tối đa một tổ chức triển khai, cá thể được quyền nắm giữ trong hai hoặc nhiều doanh nghiệp viễn thông khác nhau cùng kinh doanh thương mại trong một thị trường viễn thông để bảo vệ cạnh tranh đối đầu lành mạnh .

Điều 18. Đầu
tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Hoạt động góp vốn đầu tư trong kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông phải theo lao lý của Luật này và pháp lý về góp vốn đầu tư .
2. Hình thức, điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư quốc tế và tỷ suất phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông phải theo những lao lý của pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể hình thức, điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư quốc tế và tỷ suất phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế trong kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông .
3. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế thực thi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư lần đầu kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông tại Nước Ta phải thực thi những pháp luật sau đây :
a ) Có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và triển khai thủ tục ĐK góp vốn đầu tư hoặc thẩm tra góp vốn đầu tư tại cơ quan quản trị nhà nước về góp vốn đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư. Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư đồng thời là Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
b ) Xin cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông theo pháp luật tại những điều 34, 35 và 36 của Luật này .
4. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đã xây dựng tại Việt Nam tiến hành hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông phải thực thi những lao lý sau đây :
a ) Làm thủ tục sửa đổi, bổ trợ Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư đã có ;
b ) Xin cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông theo lao lý tại những điều 34, 35 và 36 của Luật này .
5. Doanh nghiệp Nước Ta không có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, nhà đầu tư trong nước triển khai hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông phải thực thi những pháp luật sau đây :
a ) Đăng ký kinh doanh thương mại theo lao lý của Luật doanh nghiệp và những lao lý khác của pháp lý có tương quan ;
b ) Xin cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông theo lao lý tại những điều 34, 35 và 36 của Luật này và không phải làm thủ tục ĐK góp vốn đầu tư, thẩm tra góp vốn đầu tư .
6. Hoạt động góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông ra quốc tế phải theo những lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư của Nước Ta và nước đảm nhiệm góp vốn đầu tư .

Điều 19. Cạnh
tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Doanh nghiệp viễn thông không được thực thi những hành vi hạn chế cạnh tranh đối đầu, cạnh tranh đối đầu không lành mạnh theo lao lý của Luật cạnh tranh đối đầu .
2. Ngoài những lao lý tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện đi lại thiết yếu không được thực thi những hành vi sau đây :
a ) Bù chéo dịch vụ viễn thông để cạnh tranh đối đầu không lành mạnh ;
b ) Sử dụng lợi thế về mạng viễn thông, phương tiện đi lại thiết yếu để cản trở việc xâm nhập thị trường, hạn chế, gây khó khăn vất vả cho hoạt động giải trí cung ứng dịch vụ viễn thông của những doanh nghiệp viễn thông khác ;
c ) Sử dụng thông tin thu được từ doanh nghiệp viễn thông khác vào mục tiêu cạnh tranh đối đầu không lành mạnh ;
d ) Không cung ứng kịp thời cho doanh nghiệp viễn thông khác thông tin kỹ thuật về phương tiện đi lại thiết yếu và thông tin thương mại tương quan thiết yếu để cung ứng dịch vụ viễn thông .
3. Doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện đi lại thiết yếu phải thực thi thống kê, kế toán riêng so với dịch vụ viễn thông chiếm thị trường khống chế để xác lập giá tiền dịch vụ viễn thông chiếm thị trường khống chế .
4. Từng thời kỳ, Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường so với những dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản trị cạnh tranh đối đầu, Danh mục doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện đi lại thiết yếu ; lao lý và tổ chức triển khai thực thi giải pháp quản trị nhằm mục đích thôi thúc cạnh tranh đối đầu và bảo vệ cạnh tranh đối đầu lành mạnh trong kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông .
5. Các doanh nghiệp viễn thông khi tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính có thị trường phối hợp từ 30 % đến 50 % trên thị trường dịch vụ tương quan phải thông tin cho cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông trước khi triển khai tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính .
6. Việc triển khai pháp luật tại khoản 1 Điều 25 của Luật cạnh tranh đối đầu trong hoạt động giải trí viễn thông phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bộ tin tức và Truyền thông .
7. Bộ tin tức và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công thương pháp luật chi tiết cụ thể việc thực thi những khoản 1, 5 và 6 Điều này .

Chương 3.

VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Điều 20. Hoạt
động viễn thông công ích

1. Hoạt động viễn thông công ích là việc phân phối dịch vụ viễn thông công ích và việc thực thi trách nhiệm viễn thông công ích do Nhà nước giao .
2. Thương Mại Dịch Vụ viễn thông công ích gồm có dịch vụ viễn thông phổ cập và dịch vụ viễn thông bắt buộc .
Thương Mại Dịch Vụ viễn thông phổ cập là dịch vụ viễn thông được phân phối đến mọi người dân theo hạng mục, điều kiện kèm theo, chất lượng và giá cước do Nhà nước pháp luật .
Dịch Vụ Thương Mại viễn thông bắt buộc là dịch vụ viễn thông được cung ứng theo nhu yếu của Nhà nước để bảo vệ thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp theo pháp luật của pháp lý .
3. Kinh phí cho việc phân phối dịch vụ viễn thông công ích được bảo vệ từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta ; kinh phí đầu tư cho việc thực thi trách nhiệm viễn thông công ích do Nhà nước giao được bảo vệ từ ngân sách nhà nước .
4. Việc lựa chọn doanh nghiệp phân phối dịch vụ viễn thông công ích được thực thi trải qua đặt hàng, đấu thầu hoặc giao kế hoạch .

Điều 21. Quản
lý hoạt động viễn thông công ích

1. Thủ tướng nhà nước phê duyệt chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tương thích với quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc ; lao lý trách nhiệm viễn thông công ích sử dụng ngân sách nhà nước .
2. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính kiến thiết xây dựng chương trình phân phối dịch vụ viễn thông công ích trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;
b ) Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng, giá cước, đối tượng người dùng và khoanh vùng phạm vi cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ;
c ) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích hằng năm ;
d ) Quản lý, kiểm tra việc phân phối dịch vụ viễn thông công ích và triển khai trách nhiệm công ích của doanh nghiệp viễn thông .

Điều 22. Quỹ
dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

1. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta là tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhà nước, hoạt động giải trí không vì mục tiêu doanh thu để tương hỗ thực thi chủ trương của Nhà nước về phân phối dịch vụ viễn thông công ích .
2. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta được hình thành từ những nguồn sau đây :
a ) Đóng góp theo tỷ suất lệch giá dịch vụ viễn thông của những doanh nghiệp viễn thông ;
b ) Viện trợ, hỗ trợ vốn, góp phần tự nguyện của tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ;
c ) Các nguồn hợp pháp khác .
3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta ; lao lý chính sách góp phần và sử dụng nguồn kinh tế tài chính của Quỹ .
4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông phát hành lao lý về việc hạch toán, thu nộp những khoản góp phần cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta ; Quy chế quản lý tài chính Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Nước Ta .

Chương 4.

THIẾT LẬP MẠNG VÀ CUNG CẤP
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Điều 23.
Thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ

1. Việc lắp ráp, đấu nối thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ vào mạng viễn thông công cộng phải theo pháp luật về quản trị tài nguyên viễn thông, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông .
2. Việc hòa mạng thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ vào mạng viễn thông công cộng do doanh nghiệp viễn thông thực thi trải qua hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông .

Điều 24.
Thiết lập mạng viễn thông

1. Mạng viễn thông được kiến thiết xây dựng và tăng trưởng theo kế hoạch, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phát hành .
2. Tổ chức thiết lập mạng viễn thông phải có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo pháp luật của Luật này .
3. Thủ tướng nhà nước lao lý cụ thể việc thiết lập và hoạt động giải trí của mạng viễn thông dùng riêng Giao hàng những cơ quan Đảng, Nhà nước .
4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lao lý việc thiết lập và hoạt động giải trí của mạng viễn thông dùng riêng Giao hàng quốc phòng, bảo mật an ninh .
5. Trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chi tiết cụ thể việc thiết lập mạng viễn thông công cộng và những mạng viễn thông dùng riêng sau đây :
a ) Mạng viễn thông dùng riêng có đường truyền dẫn hữu tuyến do tổ chức triển khai thiết kế xây dựng ;
b ) Mạng viễn thông dùng riêng mà thành viên của mạng là tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta hoặc tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta có cùng mục tiêu, đặc thù hoạt động giải trí và được link với nhau bằng điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí hoặc hình thức khác ;
c ) Mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự quốc tế, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế có trụ sở tại Nước Ta được hưởng quyền khuyễn mãi thêm, miễn trừ ngoại giao hoặc tặng thêm, miễn trừ lãnh sự ;
d ) Các mạng viễn thông dùng riêng khác .

Điều 25.
Cung cấp dịch vụ viễn thông

1. Tổ chức phân phối dịch vụ viễn thông phải có giấy phép phân phối dịch vụ viễn thông, trừ những trường hợp lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Luật này .
2. Việc phân phối dịch vụ ứng dụng viễn thông phải theo những pháp luật của Luật này về liên kết, quản trị tài nguyên viễn thông, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
3. Việc phân phối dịch vụ viễn thông được thực thi trực tiếp hoặc bán lại dịch vụ trên cơ sở hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông giữa doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông với người sử dụng dịch vụ viễn thông .
4. Doanh nghiệp viễn thông phải ĐK hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông mẫu .
5. Việc phân phối dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải theo những lao lý của pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
6. Doanh nghiệp viễn thông Nước Ta phân phối dịch vụ viễn thông ra quốc tế phải theo những pháp luật của pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và pháp lý của nước mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ .
7. Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chi tiết cụ thể việc cung ứng dịch vụ viễn thông .

Điều 26. Từ
chối cung cấp dịch vụ viễn thông

Doanh nghiệp viễn thông không được phủ nhận giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm hết hợp đồng với người sử dụng dịch vụ viễn thông, trừ những trường hợp sau đây :
1. Người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm hợp đồng đã giao kết ;
2. Người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch giá cước đã bị những doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận hợp tác khước từ phân phối dịch vụ ;
3. Việc phân phối dịch vụ viễn thông được cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông xác nhận bằng văn bản là không khả thi về kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
4. Có nhu yếu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

Điều 27. Ngừng
kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Khi ngừng kinh doanh thương mại một phần hoặc hàng loạt dịch vụ viễn thông đã được cấp phép, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông, đồng thời có giải pháp bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và những bên có tương quan .
2. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện đi lại thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp phân phối dịch vụ viễn thông công ích chỉ được ngừng kinh doanh thương mại một phần hoặc hàng loạt những dịch vụ viễn thông khi được Bộ tin tức và Truyền thông đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể điều kiện kèm theo, thủ tục ngừng một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông .

Điều 28.
Liên lạc nghiệp vụ

1. Doanh nghiệp viễn thông được sử dụng liên lạc trong nước và quốc tế qua mạng viễn thông do doanh nghiệp khai thác để quản trị, điều hành quản lý, giải quyết và xử lý kỹ thuật, nhiệm vụ và được miễn giá cước sử dụng dịch vụ .
2. Doanh nghiệp viễn thông lao lý cụ thể đối tượng người tiêu dùng, khoanh vùng phạm vi, mức sử dụng và phát hành quy định quản trị liên lạc nghiệp vụ nội bộ doanh nghiệp .

Điều 29. Dịch
vụ viễn thông khẩn cấp

1. Thương Mại Dịch Vụ viễn thông khẩn cấp là dịch vụ gọi đến những số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu .
2. Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật những số liên lạc khẩn cấp trong quy hoạch kho số viễn thông vương quốc ; hướng dẫn triển khai cung ứng dịch vụ viễn thông khẩn cấp .
3. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông và đăng trong Danh bạ điện thoại thông minh công cộng những số liên lạc khẩn cấp ;
b ) Bảo đảm năng lực truy nhập của người sử dụng dịch vụ viễn thông đến những số liên lạc khẩn cấp ;
c ) Miễn giá cước gọi đến những số liên lạc khẩn cấp cho người sử dụng dịch vụ điện thoại thông minh cố định và thắt chặt nội hạt .

Điều 30. Dịch
vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định

1. Danh bạ điện thoại cảm ứng công cộng là tập hợp những thông tin về tên, địa chỉ, số thuê bao và thông tin tương quan khác của thuê bao điện thoại thông minh cố định và thắt chặt, được lưu giữ dưới dạng bản in, bản điện tử, trên mạng do doanh nghiệp viễn thông phát hành và quản trị .
2. Thuê bao điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt có quyền ĐK hoặc khước từ ĐK thông tin thuê bao của mình vào Danh bạ điện thoại thông minh công cộng .
3. Dịch Vụ Thương Mại trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại thông minh cố định và thắt chặt là dịch vụ trợ giúp người sử dụng dịch vụ viễn thông tra cứu số thuê bao điện thoại thông minh cố định và thắt chặt bằng Danh bạ điện thoại thông minh công cộng .
4. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối không lấy phí cho người sử dụng dịch vụ điện thoại thông minh cố định và thắt chặt tối thiểu một trong những hình thức Danh bạ điện thoại thông minh công cộng lao lý tại khoản 1 Điều này .

5. Bộ Thông tin và Truyền thông
quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại
cố định.

Điều 31. Dịch
vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định

1. Dịch Vụ Thương Mại báo hỏng số thuê bao điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt là dịch vụ điện thoại thông minh cố định và thắt chặt nội hạt thông tin việc hoạt động giải trí không thông thường hoặc mất liên lạc của số thuê bao điện thoại thông minh cố định và thắt chặt do doanh nghiệp quản trị và nhu yếu khắc phục sự cố .
2. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ năng lực truy nhập và miễn giá cước so với dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt cho người sử dụng dịch vụ viễn thông .

Điều 32. Lập
hóa đơn và thanh toán giá cước dịch vụ viễn thông

1. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hóa đơn giao dịch thanh toán giá cước dịch vụ đúng chuẩn, rất đầy đủ, kịp thời cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán giao dịch theo hình thức trả sau. Người sử dụng dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khá đầy đủ, kịp thời giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông phân phối theo hóa đơn thanh toán giao dịch .
2. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ đúng chuẩn số tiền mà người sử dụng dịch vụ viễn thông phải giao dịch thanh toán theo giá cước lao lý so với dịch vụ viễn thông giao dịch thanh toán theo hình thức trả trước .
3. Hóa đơn giao dịch thanh toán giá cước dịch vụ viễn thông phải bộc lộ không thiếu, đúng mực, rõ ràng những nội dung sau đây :
a ) Giá cước và số tiền phải giao dịch thanh toán so với từng loại dịch vụ viễn thông ;
b ) Tổng số tiền phải giao dịch thanh toán ;
c ) Thuế giá trị ngày càng tăng .
4. Trong trường hợp lập hóa đơn thanh toán giao dịch giá cước dịch vụ viễn thông hằng tháng theo hợp đồng, nếu không có thỏa thuận hợp tác khác giữa doanh nghiệp viễn thông và thuê bao viễn thông, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hoặc thuê tổ chức triển khai khác cung ứng cho thuê bao viễn thông bảng kê cụ thể không lấy phí một lần kèm theo hóa đơn so với những dịch vụ viễn thông theo hạng mục dịch vụ do Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật .

Điều 33.
Hoàn trả giá cước và bồi thường thiệt hại

1. Doanh nghiệp viễn thông phân phối dịch vụ không đúng thời hạn và chất lượng theo hợp đồng đã giao kết với người sử dụng dịch vụ viễn thông thì phải hoàn trả một phần hoặc hàng loạt giá cước đã thu .
2. Doanh nghiệp viễn thông không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ viễn thông không bảo vệ thời hạn và chất lượng gây ra .
3. Trong việc cung ứng, sử dụng dịch vụ viễn thông, những bên giao kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho phía bên kia .
4. Các bên giao kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng .

Chương 5.

CẤP GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG

Điều 34. Giấy
phép viễn thông

1. Giấy phép viễn thông gồm có giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông và giấy phép nhiệm vụ viễn thông .
2. Giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông gồm có :
a ) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có hạ tầng mạng ;
b ) Giấy phép cung ứng dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp phân phối dịch vụ không có hạ tầng mạng .
3. Giấy phép nhiệm vụ viễn thông gồm có :
a ) Giấy phép lắp ráp cáp viễn thông trên biển, có thời hạn không quá 25 năm được cấp cho tổ chức triển khai lắp ráp cáp viễn thông trên biển cập bờ hoặc đi qua vùng nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa, vùng độc quyền kinh tế tài chính của Nước Ta ;
b ) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho tổ chức triển khai thiết lập mạng dùng riêng ;
c ) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 01 năm được cấp cho tổ chức triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thẩm quyền, điều kiện kèm theo, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ trợ, gia hạn, tịch thu giấy phép viễn thông .

Điều 35.
Nguyên tắc cấp giấy phép viễn thông

1. Phù hợp với kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc .
2. Ưu tiên cấp giấy phép viễn thông cho dự án Bất Động Sản có năng lực tiến hành nhanh trên thực tiễn, có cam kết cung ứng dịch vụ lâu bền hơn cho phần đông người sử dụng dịch vụ viễn thông ; dự án Bất Động Sản cung ứng dịch vụ viễn thông đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
3. Trường hợp việc cấp giấy phép viễn thông có tương quan đến sử dụng tài nguyên viễn thông thì chỉ được xét cấp nếu việc phân chia tài nguyên viễn thông là khả thi, theo đúng quy hoạch được phê duyệt và bảo vệ sử dụng hiệu suất cao tài nguyên viễn thông .
4. Tổ chức được cấp giấy phép viễn thông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực của hồ sơ đề xuất cấp giấy phép viễn thông, về việc tiến hành thực thi những pháp luật tại giấy phép và cam kết với cơ quan cấp phép .
5. Tổ chức được cấp giấy phép viễn thông phải nộp phí quyền hoạt động giải trí viễn thông và lệ phí cấp giấy phép viễn thông theo lao lý của pháp lý về phí và lệ phí .

Điều 36. Điều
kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phân phối dịch vụ viễn thông khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông ;
b ) Có đủ năng lực kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cỗ máy và nhân lực tương thích với quy mô của dự án Bất Động Sản ;
c ) Có giải pháp kỹ thuật, giải pháp kinh doanh thương mại khả thi tương thích với kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc, những lao lý về tài nguyên viễn thông, liên kết, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông ;
d ) Có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin .
2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Các điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;
b ) Vốn pháp định và mức cam kết góp vốn đầu tư theo pháp luật của nhà nước .

Điều 37. Điều
kiện cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông

1. Tổ chức Nước Ta và tổ chức triển khai quốc tế được cấp Giấy phép lắp ráp cáp viễn thông trên biển khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Cam kết tuân thủ lao lý của pháp lý Nước Ta ;
b ) Cam kết không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên biển ;
c ) Cam kết không thực thi hoạt động giải trí khác ngoài việc khảo sát, lắp ráp, bảo trì, thay thế sửa chữa tuyến cáp viễn thông ;
d ) Cung cấp khá đầy đủ, đúng mực, kịp thời thông tin tương quan đến tuyến cáp cho cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông ;
đ ) Chịu sự kiểm tra, trấn áp, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi khảo sát, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa thay thế tuyến cáp trong vùng biển Nước Ta và chịu mọi ngân sách cho hoạt động giải trí kiểm tra, trấn áp, hướng dẫn .
2. Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Cam kết thiết lập mạng viễn thông dùng riêng chỉ để phân phối dịch vụ cho những thành viên của mạng, không vì mục tiêu kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông ;
b ) Có giải pháp kỹ thuật, nhiệm vụ tương thích với quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc, những pháp luật về tài nguyên viễn thông, liên kết, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông ;
c ) Có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và bảo mật an ninh thông tin .
3. Tổ chức được cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Dịch Vụ Thương Mại được ý kiến đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được lao lý trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài tài nguyên viễn thông đã được phân chia ;
b ) Phạm vi và quy mô thử nghiệm được số lượng giới hạn để nhìn nhận công nghệ tiên tiến, thị trường trước khi kinh doanh thương mại chính thức ;
c ) Phương án thử nghiệm tương thích với lao lý về liên kết, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông .

Điều 38. Điều
kiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp mới giấy phép viễn thông

1. Giấy phép viễn thông được gia hạn khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Tổ chức được cấp giấy phép viễn thông theo những lao lý trong giấy phép viễn thông và lao lý của Luật này ;
b ) Tổng thời hạn cấp lần đầu và những lần gia hạn giấy phép viễn thông không được vượt quá thời hạn tối đa lao lý cho loại giấy phép đó ; trường hợp giấy phép có thời hạn cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa lao lý cho loại giấy phép đó thì khi giấy phép hết hạn sử dụng, chỉ được xem xét gia hạn không quá một năm .
2. Việc cấp mới giấy phép viễn thông cho tổ chức triển khai khi giấy phép đã cấp hết hạn được thực thi theo lao lý tại những điều 35, 36 và 37 của Luật này có xem xét việc triển khai nội dung lao lý trong giấy phép viễn thông đã cấp và quyền hạn của người sử dụng dịch vụ viễn thông .
3. Việc sửa đổi, bổ trợ giấy phép viễn thông trong thời hạn giấy phép còn hiệu lực thực thi hiện hành được triển khai theo ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai được cấp giấy phép hoặc theo nhu yếu của Bộ tin tức và Truyền thông phải tương thích với quy hoạch tài nguyên viễn thông, liên kết, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông .

Điều 39.
Thu hồi giấy phép viễn thông

1. Tổ chức bị tịch thu giấy phép viễn thông nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này ;
b ) Có hành vi gian dối hoặc phân phối thông tin trá hình để được cấp giấy phép viễn thông ;
c ) Hoạt động không tương thích với nội dung giấy phép viễn thông được cấp, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
d ) Không tiến hành trên trong thực tiễn nội dung pháp luật trong giấy phép viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp giấy phép ;
đ ) Không thông tin cho Bộ tin tức và Truyền thông khi ngừng cung ứng những dịch vụ viễn thông theo giấy phép viễn thông được cấp một năm liên tục .
2. Tổ chức bị tịch thu giấy phép viễn thông trong trường hợp pháp luật tại những điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này sau thời hạn một năm kể từ ngày bị tịch thu giấy phép có quyền ý kiến đề nghị cấp giấy phép viễn thông, nếu đã khắc phục hậu quả gây ra và có đủ điều kiện kèm theo để được cấp giấy phép viễn thông theo lao lý tại Luật này .

Điều 40. Miễn
giấy phép viễn thông

Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí viễn thông được miễn giấy phép viễn thông trong những trường hợp sau đây :
1. Kinh doanh sản phẩm & hàng hóa viễn thông ;
2. Cung cấp dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn thông ;
3. Thuê đường truyền dẫn để phân phối dịch vụ ứng dụng viễn thông ;
4. Mạng viễn thông dùng riêng, trừ những trường hợp pháp luật tại những điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 24 của Luật này .

Điều 41.
Phí quyền hoạt động viễn thông

1. Phí quyền hoạt động giải trí viễn thông là khoản tiền tổ chức triển khai trả cho Nhà nước để được quyền thiết lập mạng, phân phối dịch vụ viễn thông. Phí quyền hoạt động giải trí viễn thông được xác lập trên cơ sở khoanh vùng phạm vi, quy mô mạng viễn thông, lệch giá dịch vụ viễn thông ; số lượng và giá trị tài nguyên viễn thông được phân chia ; mức sử dụng khoảng trống, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển để thiết lập mạng viễn thông, kiến thiết xây dựng khu công trình viễn thông, điểm cung ứng dịch vụ viễn thông công cộng .
2. Tổ chức có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phí quyền hoạt động giải trí viễn thông theo một trong ba hình thức sau đây :
a ) Nộp hằng năm theo tỷ suất Xác Suất lệch giá ;
b ) Nộp hằng năm theo mức cố định và thắt chặt ;
c ) Nộp một lần theo mức cố định và thắt chặt cho hàng loạt thời hạn của giấy phép .
3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý cụ thể mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí quyền hoạt động giải trí viễn thông .

Chương 6.

KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Điều 42.
Nguyên tắc kết nối viễn thông

1. Doanh nghiệp viễn thông có quyền liên kết mạng viễn thông của mình với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác, có nghĩa vụ và trách nhiệm cho doanh nghiệp viễn thông khác liên kết với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của mình .
2. Việc liên kết mạng, dịch vụ viễn thông được triển khai theo những nguyên tắc sau đây :
a ) Thông qua thương lượng trên cơ sở bảo vệ công minh, hài hòa và hợp lý, tương thích với quyền, quyền lợi của những bên tham gia ;
b ) Sử dụng hiệu suất cao tài nguyên viễn thông và hạ tầng viễn thông ;
c ) Bảo đảm nhu yếu kỹ thuật về liên kết viễn thông và bảo đảm an toàn, thống nhất của những mạng viễn thông ;
d ) Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 43. Kết
nối mạng viễn thông công cộng

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có hạ tầng mạng khi liên kết mạng viễn thông công cộng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Cung cấp liên kết tại bất kể điểm nào khả thi về mặt kỹ thuật trên mạng viễn thông ;
b ) Bảo đảm liên kết kịp thời, hài hòa và hợp lý, công khai minh bạch, minh bạch ;
c ) Không phân biệt đối xử về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông .
2. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện đi lại thiết yếu khi liên kết mạng viễn thông công cộng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc đàm phán và triển khai liên kết của doanh nghiệp viễn thông khác ;
b ) Xây dựng, ĐK với cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông và công bố công khai minh bạch bản thỏa thuận hợp tác liên kết mẫu ;
c ) Thực hiện những lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Giá cước liên kết viễn thông được thiết kế xây dựng trên cơ sở giá tiền, phân tách hài hòa và hợp lý theo những bộ phận cấu thành mạng hoặc theo quy trình dịch vụ, không phân biệt những mô hình dịch vụ .
4. Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể thủ tục ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác liên kết những mạng viễn thông công cộng ; chủ trì hiệp thương và xử lý tranh chấp liên kết giữa những doanh nghiệp viễn thông .

Điều 44. Kết
nối mạng viễn thông dùng riêng

1. Mạng viễn thông dùng riêng được liên kết vào mạng viễn thông công cộng trên cơ sở bảo vệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mạng viễn thông công cộng và tuân thủ những lao lý về liên kết giữa mạng viễn thông dùng riêng với mạng viễn thông công cộng .
2. Việc liên kết mạng viễn thông dùng riêng với mạng viễn thông công cộng được triển khai trải qua hợp đồng liên kết bằng văn bản giữa doanh nghiệp viễn thông và tổ chức triển khai có mạng viễn thông dùng riêng .
3. Các mạng viễn thông dùng riêng không được liên kết trực tiếp với nhau, trừ trường hợp có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông .
4. Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chi tiết cụ thể việc liên kết mạng viễn thông dùng riêng với mạng viễn thông công cộng .

Điều 45.
Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

1. Chia sẻ hạ tầng viễn thông là việc sử dụng chung một phần mạng, khu công trình, thiết bị viễn thông giữa những doanh nghiệp viễn thông nhằm mục đích bảo vệ thiết lập mạng và phân phối dịch vụ viễn thông hiệu suất cao, thuận tiện, nhanh gọn hoặc bảo vệ nhu yếu về cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường và quy hoạch đô thị .
2. Việc san sẻ hạ tầng viễn thông được thực thi trải qua hợp đồng trên cơ sở bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những doanh nghiệp viễn thông .
3. Cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông quyết định hành động việc san sẻ hạ tầng viễn thông trong những trường hợp sau đây :
a ) Sử dụng chung phương tiện đi lại thiết yếu nếu những doanh nghiệp viễn thông không đạt được thỏa thuận hợp tác ;
b ) Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để bảo vệ nhu yếu về cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường và quy hoạch đô thị ;
c ) Sử dụng chung hạ tầng viễn thông để Giao hàng hoạt động giải trí viễn thông công ích .
4. Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể việc san sẻ hạ tầng viễn thông .

Chương 7.

TÀI NGUYÊN VIỄN THÔNG

Điều 46. Quản
lý tài nguyên viễn thông

1. Quản lý tài nguyên viễn thông gồm có quy hoạch, phân chia, cấp, ĐK, ấn định, sử dụng, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng, tịch thu quyền sử dụng, hoàn trả tài nguyên viễn thông .
2. Việc quản trị tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh trong hoạt động giải trí viễn thông được thực thi theo pháp luật của Luật tần số vô tuyến điện và những pháp luật của Luật này .
3. Việc quản trị tài nguyên viễn thông được triển khai theo những nguyên tắc sau đây :
a ) Phù hợp với kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc ;
b ) Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung ứng dịch vụ viễn thông ;
c ) Bảo đảm công minh, công khai minh bạch, minh bạch trong việc cấp, phân chia tài nguyên viễn thông ;
d ) Bảo đảm việc sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí, đúng mục tiêu ;
đ ) Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể được phân chia tài nguyên viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông .
4. Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể việc quản trị kho số viễn thông, tài nguyên Internet .

Điều 47.
Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet

1. Việc quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực thi theo những nguyên tắc sau đây :
a ) Phù hợp với kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc ;
b ) Bảo đảm update công nghệ tiên tiến mới, tương thích với xu thế quy tụ công nghệ tiên tiến, dịch vụ ;
c ) Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung ứng dịch vụ viễn thông ;
d ) Bảo đảm việc sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, đúng mục tiêu ;
đ ) Phù hợp với lao lý về kho số viễn thông, tài nguyên Internet của những tổ chức triển khai quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
e ) Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
2. Bộ tin tức và Truyền thông phát hành quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet .

Điều 48.
Phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông, tài nguyên Internet

1. Việc phân chia, ấn định, cấp, ĐK ( sau đây gọi là phân chia ) và sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet được triển khai theo những nguyên tắc sau đây :
a ) Phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet ;
b ) Bảo đảm công minh, công khai minh bạch, minh bạch trong việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet ;
c ) Bảo đảm sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet được phân chia hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí, đúng mục tiêu ;
d ) Ưu tiên phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet cho tổ chức triển khai có năng lượng phân phối dịch vụ viễn thông nhanh gọn trên thực tiễn ; phân phối dịch vụ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả và ship hàng hoạt động giải trí viễn thông công ích ;
đ ) Ưu tiên phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet cho tổ chức triển khai có năng lượng ứng dụng công nghệ tiên tiến mới, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, phân phối nhu yếu quy tụ công nghệ tiên tiến, dịch vụ .
2. Việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực thi theo những phương pháp sau đây :
a ) Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có giá trị thương mại cao, có nhu yếu sử dụng vượt quá năng lực phân chia ;
b ) Trực tiếp theo quy hoạch trên cơ sở tổ chức triển khai, cá thể ĐK trước được xét cấp trước hoặc được quyền sử dụng trước, trừ trường hợp lao lý tại điểm a khoản này ;
c ) Các phương pháp phân chia khác theo lao lý của pháp lý .
3. Tổ chức, cá thể được phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Sử dụng, cho thuê, cấp lại kho số viễn thông, tài nguyên Internet được phân chia theo đúng mục tiêu, khoanh vùng phạm vi, đối tượng người tiêu dùng theo quyết định hành động phân chia và lao lý quản trị kho số viễn thông, pháp luật quản trị và sử dụng tài nguyên Internet ;
b ) Định kỳ hoặc theo nhu yếu báo cáo giải trình Bộ tin tức và Truyền thông về kế hoạch và tình hình sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đã được phân chia ;
c ) Nộp tiền đấu giá trong trường hợp được phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet trải qua đấu giá ;
d ) Nộp phí sử dụng, lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
4. Tổ chức, cá thể không còn nhu yếu sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải hoàn trả cho cơ quan quản trị kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
5. Thủ tướng nhà nước pháp luật cụ thể việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet trải qua đấu giá, chuyển nhượng ủy quyền ; nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường khi tịch thu kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
6. Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể việc thi tuyển, đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet và hạng mục kho số viễn thông, tài nguyên Internet được đấu giá trong từng thời kỳ .
7. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông lao lý chi tiết cụ thể mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí sử dụng, lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet .

Điều 49. Chuyển
nhượng kho số viễn thông, tài nguyên Internet

1. Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được chuyển nhượng ủy quyền gồm có :
a ) Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ tin tức và Truyền thông phân chia cho tổ chức triển khai, cá thể trải qua đấu giá .
b ) Tên miền Internet, trừ những tên miền vương quốc Nước Ta “. vn ” dành cho những cơ quan Đảng, Nhà nước và những tổ chức triển khai khác theo lao lý của Bộ tin tức và Truyền thông .
2. Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được chuyển nhượng ủy quyền theo những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Tổ chức, cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải có quyền sử dụng hợp pháp kho số viễn thông, tài nguyên Internet đó ;
b ) Tổ chức, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải được phép hoạt động giải trí hoặc đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư, khai thác, sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đó ;
c ) Các bên tham gia chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet ;
d ) Các bên tham gia chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ;
đ ) Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ tin tức và Truyền thông phân chia cho tổ chức triển khai, cá thể trải qua đấu giá phải được Bộ tin tức và Truyền thông đồng ý chấp thuận .

Điều 50.
Thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet

1. Thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động thu lại quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đã phân chia cho tổ chức triển khai, cá thể còn thời hạn sử dụng .
2. Việc tịch thu kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực thi trong những trường hợp sau đây :
a ) Thu hồi để sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet Giao hàng quyền lợi vương quốc, quyền lợi công cộng, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ;
b ) Mục đích, đối tượng người dùng sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet không còn tương thích với quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet hiện hành ;
c ) Tổ chức, cá thể đã được phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet không nộp lệ phí phân chia, phí sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
3. Tổ chức, cá thể bị tịch thu kho số viễn thông, tài nguyên Internet pháp luật tại khoản 2 Điều này phải ngừng sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet theo quyết định hành động tịch thu kho số viễn thông, tài nguyên Internet .
4. Nhà nước bồi thường cho tổ chức triển khai, cá thể bị tịch thu kho số viễn thông, tài nguyên Internet lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này .

Chương 8.

QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN, QUY
CHUẨN KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CƯỚC VIỄN THÔNG

Điều 51.
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông

1. Hệ thống tiêu chuẩn viễn thông gồm có tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn vương quốc và tiêu chuẩn cơ sở so với thiết bị viễn thông, liên kết viễn thông, khu công trình viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông được công bố, vận dụng tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .
2. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật viễn thông gồm có quy chuẩn kỹ thuật vương quốc so với thiết bị viễn thông, liên kết viễn thông, khu công trình viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông được thiết kế xây dựng, phát hành tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .

Điều 52. Quản
lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn
thông

1. Tổ chức, cá thể trước khi đưa thiết bị đầu cuối thuộc Danh mục thiết bị viễn thông có năng lực gây mất bảo đảm an toàn vào lưu thông trên thị trường hoặc liên kết vào mạng viễn thông công cộng phải thực thi việc ghi nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy .
2. Doanh nghiệp viễn thông trước khi đưa những thiết bị mạng, thiết bị đo lường và thống kê tính giá cước thuộc Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định vào hoạt động giải trí phải thực thi việc kiểm định .
3. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, kiểm tra, trấn áp chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản trị chất lượng .
4. Việc thừa nhận lẫn nhau về tác dụng nhìn nhận sự tương thích với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông giữa Nước Ta với vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ được thực thi theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; giữa tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích của Nước Ta với tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên .
5. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và đánh giá và công bố tiêu chuẩn vương quốc về viễn thông sau khi thống nhất với Bộ tin tức và Truyền thông .
6. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, pháp luật nhìn nhận sự tương thích với quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị viễn thông, mạng và dịch vụ viễn thông ;
b ) Thực hiện quản trị chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông ;
c ) Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông có năng lực gây mất bảo đảm an toàn, Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định, Danh mục mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản trị chất lượng ;
d ) Quản lý hoạt động giải trí của tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông ship hàng nhu yếu quản trị chất lượng thiết bị, mạng và dịch vụ viễn thông .

Điều 53.
Giá cước viễn thông

1. Giá cước viễn thông gồm giá cước vận dụng so với người sử dụng dịch vụ viễn thông và giá cước giữa những doanh nghiệp viễn thông .
2. Giá cước vận dụng so với người sử dụng dịch vụ viễn thông là giá cước người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán giao dịch cho doanh nghiệp viễn thông khi sử dụng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung ứng .
3. Giá cước giữa những doanh nghiệp viễn thông là giá cước thanh toán giao dịch giữa những doanh nghiệp viễn thông khi doanh nghiệp này mua lại dịch vụ hoặc sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối hoặc chuyển tiếp dịch vụ viễn thông ; trường hợp doanh nghiệp này sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối dịch vụ viễn thông, giá cước thanh toán giao dịch giữa những doanh nghiệp viễn thông được gọi là giá cước liên kết viễn thông .

Điều 54.
Nguyên tắc xác định giá cước viễn thông

1. Tôn trọng quyền tự xác lập và cạnh tranh đối đầu về giá cước của doanh nghiệp viễn thông .
2. Bảo đảm hài hòa quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông ; quyền lợi của Nhà nước .
3. Bảo đảm thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu lành mạnh và thực thi hoạt động giải trí viễn thông công ích .
4. Thực hiện bình đẳng, không phân biệt trong quản trị và quy định giá cước viễn thông, trừ trường hợp cần khuyến khích doanh nghiệp mới tham gia thị trường .

Điều 55.
Căn cứ xác định giá cước viễn thông

Giá cước viễn thông được xác lập dựa trên cơ sở những địa thế căn cứ sau đây :
1. Chính sách và tiềm năng tăng trưởng viễn thông từng thời kỳ ; pháp lý về giá, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
2. Trên cơ sở giá tiền, quan hệ cung – cầu trên thị trường và đối sánh tương quan tương thích với giá cước viễn thông của những nước trong khu vực và trên quốc tế ;
3. Không bù chéo giữa những dịch vụ viễn thông

Điều 56. Quản
lý giá cước viễn thông

1. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Quy định về quản trị giá cước viễn thông ; quyết định hành động giá cước viễn thông do Nhà nước pháp luật ;
b ) Chủ trì phối hợp với Bộ Công thương pháp luật hoạt động giải trí khuyến mại trong phân phối dịch vụ viễn thông ;
c ) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính pháp luật việc miễn, giảm giá cước viễn thông Giao hàng hoạt động giải trí viễn thông công ích ;
d ) Chỉ đạo và hướng dẫn triển khai chính sách báo cáo giải trình, kế toán, truy thuế kiểm toán ship hàng hoạt động giải trí quản trị giá cước viễn thông ;
đ ) Quy định chiêu thức xác lập giá tiền dịch vụ viễn thông ;
e ) Kiểm soát, đình chỉ vận dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất không thay đổi thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước .
2. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Quyết định giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp phân phối, trừ dịch vụ thuộc hạng mục giá cước viễn thông do Nhà nước lao lý ;
b ) Trình Bộ tin tức và Truyền thông giải pháp giá cước dịch vụ viễn thông do Nhà nước pháp luật ;
c ) Hạch toán ngân sách, xác lập giá tiền, niêm yết, thông báo giá cước dịch vụ viễn thông ;
d ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình, kế toán, truy thuế kiểm toán ship hàng hoạt động giải trí quản trị giá cước viễn thông ;
đ ) Không được áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất không thay đổi thị trường, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông khác và của Nhà nước .

Chương 9.

CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Điều 57.
Quy hoạch công trình viễn thông

1. Công trình viễn thông công cộng được ưu tiên sử dụng khoảng trống, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển. Điểm phân phối dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên đặt tại nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu và những khu vực công cộng khác để Giao hàng nhu yếu của người sử dụng dịch vụ viễn thông .
2. Quy hoạch kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao phải có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để bảo vệ tính thống nhất, đồng điệu trong góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập hạ tầng viễn thông và phân phối, sử dụng dịch vụ viễn thông .
3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương phải tương thích với quy hoạch tăng trưởng viễn thông vương quốc, quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và là nội dung bắt buộc trong quy hoạch thiết kế xây dựng vùng, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị và quy hoạch thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn theo pháp luật của Luật kiến thiết xây dựng và Luật quy hoạch đô thị .

Điều 58. Đất
sử dụng cho công trình viễn thông

1. Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm giao đất cho việc thiết kế xây dựng khu công trình viễn thông quan trọng tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc hoặc được sử dụng làm điểm cung ứng dịch vụ viễn thông công cộng trên địa phận .
2. Chủ góp vốn đầu tư khi lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư khu công trình viễn thông quan trọng tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc hoặc được sử dụng làm điểm cung ứng dịch vụ viễn thông công cộng phải xác lập rõ diện tích quy hoạnh đất cần sử dụng, giải pháp bồi thường, giải phóng mặt phẳng và thực thi dự án Bất Động Sản sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và giao đất .
3. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì phối hợp với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản khu công trình viễn thông lập và triển khai kế hoạch giải phóng mặt phẳng ; bồi thường thiệt hại về đất đai, gia tài ; bảo vệ diện tích quy hoạnh đất dành cho dự án Bất Động Sản khu công trình viễn thông lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 59.
Thiết kế, xây dựng công trình viễn thông

1. Công trình giao thông vận tải, cột điện, đường điện, tuyến cấp nước, thoát nước và những khu công trình hoạt động giải trí kỹ thuật khác phải được phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng để bảo vệ việc lắp ráp, bảo vệ đường truyền dẫn, khu công trình viễn thông .
2. Việc kiến thiết xây dựng khu công trình viễn thông phải tương thích với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động là nội dung bắt buộc phải có khi phong cách thiết kế cơ sở mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải, cung ứng nguồn năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và những khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác .
3. Tổ chức, cá thể kiến thiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông gắn liền với việc góp vốn đầu tư, lắp ráp thiết bị, đường cáp viễn thông phải thông tin cho cơ quan quản trị về viễn thông tại địa phương .

Điều 60. Sử
dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

1. Việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải, cung ứng nguồn năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và những khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác được thực thi theo nguyên tắc hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, bảo vệ cảnh sắc, môi trường tự nhiên, tương thích với quy hoạch đô thị và quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
2. nhà nước pháp luật cụ thể việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải, phân phối nguồn năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và những khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác .

Điều 61. Quản
lý công trình viễn thông

1. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Bộ Công thương hướng dẫn việc lập quy hoạch, phong cách thiết kế, xây đắp hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phối hợp với khu công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải, cung ứng nguồn năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và những khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo pháp luật tại Điều 57, Điều 60 Luật này ;
b ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW thiết kế xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương ;
c ) Ban hành pháp luật sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa những doanh nghiệp viễn thông .
2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương theo pháp luật của Bộ tin tức và Truyền thông ; công bố, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực thi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương ;
b ) Tổ chức việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giữa những ngành viễn thông, điện lực, giao thông vận tải, cấp nước, thoát nước và những ngành khác tại địa phương .
3. Tổ chức, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những lao lý về quy hoạch, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải, cung ứng nguồn năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và những khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác .

Chương
10.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 62. Hiệu
lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 .
2. Các pháp luật về viễn thông của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002 / PL-UBTVQH10 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành .

Điều 63.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật ; hướng dẫn những nội dung thiết yếu khác của Luật này để cung ứng nhu yếu quản trị nhà nước .

Luật này đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng
11 năm 2009

 

CHỦ
TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet