Văn bản hợp nhất Luật Đầu tư năm 2016

LuatVietnam. vn độc quyền cung ứng bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Nước Ta

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
——–

Số : 05 / VBHN-VPQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành Phố Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

LUẬT

ĐẦU TƯ

Luật đầu tư số 67/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái, được sửa đổi, bổ sung bởi :
1. Luật khí tượng thủy văn số 90/2015 / QH13 ngày 23 tháng 11 năm năm ngoái của Quốc hội, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 ;
2. Luật số 03/2016 / QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Quốc hội ban hành Luật đầu tư.[1]

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại từ Nước Ta ra quốc tế .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với nhà đầu tư và tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Cơ quan ĐK đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
2. Dự án đầu tư là tập hợp yêu cầu bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để triển khai những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập .
3. Dự án đầu tư lan rộng ra là dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng dự án Bất Động Sản đang hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại bằng cách lan rộng ra quy mô, nâng cao hiệu suất, thay đổi công nghệ tiên tiến, giảm ô nhiễm hoặc cải tổ môi trường tự nhiên .
4. Dự án đầu tư mới là dự án Bất Động Sản thực thi lần đầu hoặc dự án Bất Động Sản hoạt động giải trí độc lập với dự án Bất Động Sản đang thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .
5. Đầu tư kinh doanh thương mại là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trải qua việc xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư .
6. Giấy ghi nhận ĐK đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin ĐK của nhà đầu tư về dự án Bất Động Sản đầu tư .
7. Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư là mạng lưới hệ thống thông tin nhiệm vụ trình độ để theo dõi, nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích tình hình đầu tư trên khoanh vùng phạm vi cả nước nhằm mục đích ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước và tương hỗ nhà đầu tư trong việc thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .
8. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( sau đây gọi là hợp đồng PPP ) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Bất Động Sản để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại Điều 27 của Luật này .
9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( sau đây gọi là hợp đồng BCC ) là hợp đồng được ký giữa những nhà đầu tư nhằm mục đích hợp tác kinh doanh thương mại phân loại doanh thu, phân loại loại sản phẩm mà không xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
10. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, triển khai dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động giải trí xuất khẩu .
11. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác lập, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực thi dịch vụ cho sản xuất công nghiệp .
12. Khu kinh tế tài chính là khu vực có ranh giới địa lý xác lập, gồm nhiều khu công dụng, được xây dựng để thực thi những tiềm năng lôi cuốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .
13. Nhà đầu tư là tổ chức triển khai, cá thể triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế .
14. Nhà đầu tư quốc tế là cá thể có quốc tịch quốc tế, tổ chức triển khai xây dựng theo pháp lý quốc tế thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta .
15. Nhà đầu tư trong nước là cá thể có quốc tịch Nước Ta, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không có nhà đầu tư quốc tế là thành viên hoặc cổ đông .
16. Tổ chức kinh tế tài chính là tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và những tổ chức triển khai khác triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .
17. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có nhà đầu tư quốc tế là thành viên hoặc cổ đông .
18. Vốn đầu tư là tiền và gia tài khác để thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .

Điều 4. Áp dụng Luật đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

1. Hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân thủ lao lý của Luật này và luật khác có tương quan .
2. Trường hợp có lao lý khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại, ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực thi theo lao lý của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh thương mại theo pháp luật tại Luật chứng khoán, Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm và Luật dầu khí .
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác với lao lý của Luật này thì vận dụng theo pháp luật của điều ước quốc tế đó .
4. Đối với hợp đồng trong đó có tối thiểu một bên tham gia là nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng việc vận dụng pháp lý quốc tế hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận hợp tác đó không trái với pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh

1. Nhà đầu tư được quyền triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm .
2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hành động hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ; được tiếp cận, sử dụng những nguồn vốn tín dụng thanh toán, quỹ tương hỗ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo lao lý của pháp lý .
3. Nhà nước công nhận và bảo lãnh quyền sở hữu về gia tài, vốn đầu tư, thu nhập và những quyền, quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư .
4. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa những nhà đầu tư ; có chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, tăng trưởng bền vững và kiên cố những ngành kinh tế tài chính .
5. Nhà nước tôn trọng và triển khai những điều ước quốc tế tương quan đến đầu tư kinh doanh thương mại mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại sau đây :
a ) Kinh doanh những chất ma túy theo lao lý tại Phụ lục 1 của Luật này ;
b ) Kinh doanh những loại hóa chất, khoáng vật lao lý tại Phụ lục 2 của Luật này ;
c ) Kinh doanh vật mẫu những loại thực vật, động vật hoang dã hoang dã theo pháp luật tại Phụ lục 1 của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã nguy cấp ; vật mẫu những loại động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp, quý và hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo lao lý tại Phụ lục 3 của Luật này ;
d ) Kinh doanh mại dâm ;
đ ) Mua, bán người, mô, bộ phận khung hình người ;
e ) Hoạt động kinh doanh thương mại tương quan đến sinh sản vô tính trên người ;
g ) [ 2 ] Kinh doanh pháo nổ .
2. Việc sản xuất, sử dụng mẫu sản phẩm pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1
Điều này trong nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu và điều tra khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, tìm hiểu tội phạm, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo là ngành, nghề mà việc thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong ngành, nghề đó phải phân phối điều kiện kèm theo vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng .
2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo được lao lý tại Phụ lục 4 của Luật này .
3. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại so với ngành, nghề lao lý tại khoản 2 Điều này được lao lý tại những luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác không được phát hành lao lý về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại .
4. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại phải được pháp luật tương thích với tiềm năng lao lý tại khoản 1 Điều này và phải bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, khách quan, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, ngân sách tuân thủ của nhà đầu tư .
5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại so với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp vương quốc .
6. nhà nước lao lý cụ thể việc công bố và trấn áp điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại .

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Căn cứ điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội và nhu yếu quản trị nhà nước trong từng thời kỳ, nhà nước thanh tra rà soát những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn .

Chương II

BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng giải pháp hành chính .
2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng gia tài vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc vì quyền lợi vương quốc, thực trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán giao dịch, bồi thường theo pháp luật của pháp lý về trưng mua, trưng dụng gia tài và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 10. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải triển khai những nhu yếu sau đây :
a ) Ưu tiên mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ nhà phân phối hoặc đáp ứng dịch vụ trong nước ;
b ) Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ suất nhất định ; hạn chế số lượng, giá trị, loại sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, đáp ứng trong nước ;
c ) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để cung ứng nhu yếu nhập khẩu ;
d ) Đạt được tỷ suất trong nước hóa so với sản phẩm & hàng hóa sản xuất trong nước ;
đ ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng ở trong nước ;
e ) Cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tại một khu vực đơn cử ở trong nước hoặc quốc tế ;
g ) Đặt trụ sở chính tại khu vực theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
2. Căn cứ xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, chủ trương quản trị ngoại hối và năng lực cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc bảo vệ cung ứng nhu yếu ngoại tệ so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc quan trọng khác .

Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi triển khai vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Nhà nước Nước Ta theo lao lý của pháp lý, nhà đầu tư quốc tế được chuyển ra quốc tế những gia tài sau đây :
1. Vốn đầu tư, những khoản thanh lý đầu tư .
2. Thu nhập từ hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .
3. Tiền và gia tài khác thuộc chiếm hữu hợp pháp của nhà đầu tư .

Điều 12. Bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc bảo lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước tham gia thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc quan trọng khác .
2. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

1. Trường hợp văn bản pháp lý mới được phát hành lao lý tặng thêm đầu tư cao hơn khuyến mại đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng khuyến mại đầu tư theo pháp luật của văn bản pháp lý mới cho thời hạn hưởng khuyến mại còn lại của dự án Bất Động Sản .
2. Trường hợp văn bản pháp lý mới được phát hành pháp luật tặng thêm đầu tư thấp hơn khuyến mại đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được liên tục vận dụng khuyến mại đầu tư theo lao lý trước đó cho thời hạn hưởng tặng thêm còn lại của dự án Bất Động Sản .
3. Quy định tại khoản 2 Điều này không vận dụng trong trường hợp biến hóa lao lý của văn bản pháp lý vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường .
4. Trường hợp nhà đầu tư không được liên tục vận dụng tặng thêm đầu tư theo pháp luật tại khoản 3 Điều này thì được xem xét xử lý bằng một hoặc 1 số ít giải pháp sau đây :
a ) Khấu trừ thiệt hại trong thực tiễn của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế ;
b ) Điều chỉnh tiềm năng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;
c ) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại .
5. Đối với giải pháp bảo vệ đầu tư pháp luật tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có nhu yếu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp lý mới có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta được xử lý trải qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được xử lý tại Trọng tài hoặc Tòa án theo lao lý tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này .
2. Tranh chấp giữa những nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được xử lý trải qua Trọng tài Nước Ta hoặc Tòa án Nước Ta, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .
3. Tranh chấp giữa những nhà đầu tư trong đó có tối thiểu một bên là nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này được xử lý trải qua một trong những cơ quan, tổ chức triển khai sau đây :
a ) Tòa án Nước Ta ;
b ) Trọng tài Nước Ta ;
c ) Trọng tài quốc tế ;
d ) Trọng tài quốc tế ;
đ ) Trọng tài do những bên tranh chấp thỏa thuận hợp tác xây dựng .
4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được xử lý trải qua Trọng tài Nước Ta hoặc Tòa án Nước Ta, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác .

Chương III

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Mục 1. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức vận dụng khuyến mại đầu tư :
a ) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thường thì có thời hạn hoặc hàng loạt thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ;
b ) Miễn thuế nhập khẩu so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để tạo gia tài cố định và thắt chặt ; nguyên vật liệu, vật tư, linh phụ kiện để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ;
c ) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất .
2. Đối tượng được hưởng khuyến mại đầu tư :
a ) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề khuyễn mãi thêm đầu tư theo lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Luật này ;
b ) Dự án đầu tư tại địa phận tặng thêm đầu tư theo lao lý tại khoản 2 Điều 16 của Luật này ;
c ) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực thi giải ngân cho vay tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc quyết định hành động chủ trương đầu tư ;
d ) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên ;
đ ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến .
3. Ưu đãi đầu tư được vận dụng so với dự án Bất Động Sản đầu tư mới và dự án Bất Động Sản đầu tư lan rộng ra. Mức tặng thêm đơn cử so với từng loại tặng thêm đầu tư được vận dụng theo lao lý của pháp lý về thuế và pháp lý về đất đai .
4. Ưu đãi đầu tư so với những đối tượng người dùng pháp luật tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này không vận dụng so với dự án Bất Động Sản đầu tư khai thác tài nguyên ; sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo lao lý của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, trừ sản xuất xe hơi .

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Ngành, nghề khuyến mại đầu tư :
a ) Hoạt động công nghệ cao, mẫu sản phẩm công nghiệp tương hỗ công nghệ cao ; hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng ;
b ) Sản xuất vật tư mới, nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng tái tạo ; sản xuất mẫu sản phẩm có giá trị ngày càng tăng từ 30 % trở lên, mẫu sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng ;
c ) Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử, loại sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, xe hơi, phụ tùng xe hơi ; đóng tàu ;
d ) Sản xuất loại sản phẩm công nghiệp tương hỗ cho ngành dệt may, da giày và những loại sản phẩm pháp luật tại điểm c khoản này ;
đ ) Sản xuất loại sản phẩm công nghệ thông tin, ứng dụng, nội dung số ;
e ) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản ; trồng và bảo vệ rừng ; làm muối ; khai thác món ăn hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề cá ; sản xuất giống cây xanh, giống vật nuôi, mẫu sản phẩm công nghệ sinh học ;
g ) Thu gom, giải quyết và xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải ;
h ) Đầu tư tăng trưởng và quản lý và vận hành, quản trị khu công trình kiến trúc ; tăng trưởng vận tải đường bộ hành khách công cộng tại những đô thị ;
i ) Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp ;
k ) Khám bệnh, chữa bệnh ; sản xuất thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, thuốc đa phần, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y ; điều tra và nghiên cứu khoa học về công nghệ tiên tiến bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất những loại thuốc mới ;
l ) Đầu tư cơ sở rèn luyện, tranh tài thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp ; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống ;
m ) Đầu tư TT lão khoa, tinh thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam ; TT chăm nom người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ long dong không nơi phụ thuộc ;
n ) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
2. Địa bàn khuyễn mãi thêm đầu tư :
a ) Địa bàn có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ;
b ) Khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
3. Căn cứ ngành, nghề và địa phận khuyến mại đầu tư pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhà nước phát hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề khuyễn mãi thêm đầu tư và Danh mục địa phận tặng thêm đầu tư .

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Đối với dự án Bất Động Sản được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư ghi nội dung tặng thêm đầu tư, địa thế căn cứ và điều kiện kèm theo vận dụng khuyến mại đầu tư tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
2. Đối với dự án Bất Động Sản không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư được hưởng tặng thêm đầu tư nếu phân phối những điều kiện kèm theo hưởng khuyến mại đầu tư mà không phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư địa thế căn cứ điều kiện kèm theo hưởng tặng thêm đầu tư lao lý tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, lao lý khác của pháp lý có tương quan để tự xác lập khuyến mại đầu tư và triển khai thủ tục hưởng khuyến mại đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại khuyễn mãi thêm đầu tư .

Điều 18. Mở rộng ưu đãi đầu tư

nhà nước trình Quốc hội quyết định hành động vận dụng những khuyến mại đầu tư khác với những tặng thêm đầu tư được pháp luật trong Luật này và những luật khác trong trường hợp cần khuyến khích tăng trưởng một ngành đặc biệt quan trọng quan trọng hoặc đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng .

Mục 2. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 19. Hình thức hỗ trợ đầu tư

1. Các hình thức tương hỗ đầu tư :
a ) Hỗ trợ tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án Bất Động Sản ;
b ) Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực ;
c ) Hỗ trợ tín dụng thanh toán ;
d ) Hỗ trợ tiếp cận mặt phẳng sản xuất, kinh doanh thương mại ; tương hỗ di tán cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành của thành phố, nội thị ;
đ ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
e ) Hỗ trợ tăng trưởng thị trường, phân phối thông tin ;
g ) Hỗ trợ nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng .
2. nhà nước pháp luật cụ thể những hình thức tương hỗ đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều này so với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ cập pháp lý và những đối tượng người tiêu dùng khác tương thích với khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ .

Điều 20. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Căn cứ quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đã được phê duyệt, những Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) thiết kế xây dựng kế hoạch đầu tư tăng trưởng và tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, những khu công dụng thuộc khu kinh tế tài chính .
2. Nhà nước tương hỗ một phần vốn đầu tư tăng trưởng từ ngân sách và vốn tín dụng thanh toán khuyễn mãi thêm để tăng trưởng đồng điệu mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa phận kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả hoặc địa phận kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
3. Nhà nước tương hỗ một phần vốn đầu tư tăng trưởng từ ngân sách, vốn tín dụng thanh toán khuyến mại và vận dụng những phương pháp kêu gọi vốn khác để thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao .

Điều 21. Phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Căn cứ quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch và sắp xếp quỹ đất để tăng trưởng nhà tại, khu công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động thao tác trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
2. Đối với những địa phương gặp khó khăn vất vả trong sắp xếp quỹ đất tăng trưởng nhà tại, khu công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động việc kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần diện tích quy hoạnh đất tăng trưởng nhà tại, khu công trình dịch vụ, tiện ích công cộng .

Chương IV

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Mục 1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư được xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý. Trước khi xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư quốc tế phải có dự án Bất Động Sản đầu tư, triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo lao lý tại Điều 37 của Luật này và phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Tỷ lệ chiếm hữu vốn điều lệ lao lý tại khoản 3 Điều này ;
b ) Hình thức đầu tư, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, đối tác chiến lược Nước Ta tham gia triển khai hoạt động giải trí đầu tư và điều kiện kèm theo khác theo pháp luật của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
2. Nhà đầu tư quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư trải qua tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng theo lao lý tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng .
3. Nhà đầu tư quốc tế được chiếm hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán và những quỹ đầu tư sàn chứng khoán theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán ;
b ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế trong những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc quy đổi chiếm hữu theo hình thức khác triển khai theo pháp luật của pháp lý về cổ phần hóa và quy đổi doanh nghiệp nhà nước ;
c ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế không thuộc pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này triển khai theo lao lý khác của pháp lý có tương quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế tài chính phải cung ứng điều kiện kèm theo và thực thi thủ tục đầu tư theo pháp luật so với nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có hầu hết thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ;
b ) Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên ;
c ) Có nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên .
2. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế không thuộc trường hợp lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực thi điều kiện kèm theo và thủ tục đầu tư theo pháp luật so với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .
3. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế đã xây dựng tại Nước Ta nếu có dự án Bất Động Sản đầu tư mới thì được làm thủ tục thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư đó mà không nhất thiết phải xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới .
4. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế .

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
2. Nhà đầu tư quốc tế đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính triển khai theo lao lý tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này .

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư quốc tế được góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo những hình thức sau đây :
a ) Mua CP phát hành lần đầu hoặc CP phát hành thêm của công ty CP ;
b ) Góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ;
c ) Góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này .
2. Nhà đầu tư quốc tế mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo những hình thức sau đây :
a ) Mua CP của công ty CP từ công ty hoặc cổ đông ;
b ) Mua phần vốn góp của những thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;
c ) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh ;
d ) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp lao lý tại những điểm a, b và c khoản này .
3. Việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế theo những hình thức lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này .

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư triển khai thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhà đầu tư quốc tế góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoạt động giải trí trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế ;
b ) Việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
2. Hồ sơ ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp :
a ) Văn bản ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp gồm những nội dung : thông tin về tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà nhà đầu tư quốc tế dự kiến góp vốn, mua CP, phần vốn góp ; tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư quốc tế sau khi góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai .
3. Thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp :
a ) Nhà đầu tư nộp hồ sơ pháp luật tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức triển khai kinh tế tài chính đặt trụ sở chính ;
b ) Trường hợp việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực thi thủ tục biến hóa cổ đông, thành viên theo lao lý của pháp lý. Trường hợp không phân phối điều kiện kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .
4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này triển khai thủ tục đổi khác cổ đông, thành viên theo lao lý của pháp lý khi góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trường hợp có nhu yếu ĐK việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều này .

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Bất Động Sản ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng mới hoặc tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra, quản trị và quản lý và vận hành khu công trình kiến trúc hoặc cung ứng dịch vụ công .
2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể nghành nghề dịch vụ, điều kiện kèm theo, thủ tục triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP .

Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa những nhà đầu tư trong nước thực thi theo lao lý của pháp lý về dân sự .
2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư quốc tế hoặc giữa những nhà đầu tư quốc tế thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật tại Điều 37 của Luật này .
3. Các bên tham gia hợp đồng BCC xây dựng ban điều phối để thực thi hợp đồng BCC. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban điều phối do những bên thỏa thuận hợp tác .

Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực thi dự án Bất Động Sản ;
b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại ;
c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên ;
d ) Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng ;
đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;
e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;
g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp .
2. Trong quy trình triển khai hợp đồng BCC, những bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận hợp tác sử dụng gia tài hình thành từ việc hợp tác kinh doanh thương mại để xây dựng doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp .
3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận hợp tác những nội dung khác không trái với pháp luật của pháp lý .

Mục 2. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 30. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Trừ những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp lý về đầu tư công, Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
1. Dự án ảnh hưởng tác động lớn đến môi trường tự nhiên hoặc tiềm ẩn năng lực ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến thiên nhiên và môi trường, gồm có :
a ) Nhà máy điện hạt nhân ;
b ) Chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh sắc, khu rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên ; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường tự nhiên từ 500 héc ta trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên .
2. Sử dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên .
3. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở những vùng khác .
4. Dự án có nhu yếu phải vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp lý về đầu tư công và những dự án Bất Động Sản pháp luật tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản sau đây :
1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong những trường hợp sau :
a ) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác ;
b ) Xây dựng và kinh doanh thương mại cảng hàng không quốc tế ; vận tải đường bộ hàng không ;
c ) Xây dựng và kinh doanh thương mại cảng biển vương quốc ;
d ) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí ;
đ ) Hoạt động kinh doanh thương mại cá cược, đặt cược, casino ;
e ) Sản xuất thuốc lá điếu ;
g ) Phát triển kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công dụng trong khu kinh tế tài chính ;
h ) Xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ;
2. Dự án không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên ;
3. Dự án của nhà đầu tư quốc tế trong những nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại vận tải biển, kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí truyền thông, xây dựng tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến 100 % vốn quốc tế ;
4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc quyết định hành động đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo lao lý của pháp lý .

Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp lý về đầu tư công và những dự án Bất Động Sản pháp luật tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản sau đây :
a ) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền ; dự án Bất Động Sản có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
b ) Dự án có sử dụng công nghệ tiên tiến thuộc Danh mục công nghệ tiên tiến hạn chế chuyển giao theo lao lý của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến .
2. Dự án đầu tư lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này triển khai tại khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính tương thích với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư gồm :
a ) Văn bản đề xuất triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;
b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai ;
c ) Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư gồm có những nội dung : nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản, tiềm năng đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và giải pháp kêu gọi vốn, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ đầu tư, nhu yếu về lao động, yêu cầu hưởng khuyễn mãi thêm đầu tư, nhìn nhận tác động ảnh hưởng, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;
d ) Bản sao một trong những tài liệu sau : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu thuyết minh năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ;
đ ) Đề xuất nhu yếu sử dụng đất ; trường hợp dự án Bất Động Sản không đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận hợp tác thuê khu vực hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng khu vực để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;
e ) Giải trình về sử dụng công nghệ tiên tiến so với dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm những nội dung : tên công nghệ tiên tiến, nguồn gốc công nghệ tiên tiến, sơ đồ tiến trình công nghệ tiên tiến ; thông số kỹ thuật kỹ thuật chính, thực trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến chính ;
g ) Hợp đồng BCC so với dự án Bất Động Sản đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .
2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ pháp luật tại khoản 1 Điều này cho cơ quan ĐK đầu tư .
Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư phải thông tin tác dụng cho nhà đầu tư .
3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có tương quan đến những nội dung pháp luật tại khoản 6 Điều này .
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm thẩm định và đánh giá những nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của mình và gửi cơ quan ĐK đầu tư .
5. Cơ quan quản trị về đất đai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng trích lục map ; cơ quan quản trị về quy hoạch cung ứng thông tin quy hoạch để làm cơ sở đánh giá và thẩm định theo lao lý tại Điều này trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan ĐK đầu tư .
6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá gồm :
a ) tin tức về dự án Bất Động Sản gồm : thông tin về nhà đầu tư, tiềm năng, quy mô, khu vực, quá trình triển khai dự án Bất Động Sản ;
b ) Đánh giá việc cung ứng điều kiện kèm theo đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế ( nếu có ) ;
c ) Đánh giá sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch tăng trưởng ngành và quy hoạch sử dụng đất ; nhìn nhận tác động ảnh hưởng, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;
d ) Đánh giá về khuyễn mãi thêm đầu tư và điều kiện kèm theo hưởng tặng thêm đầu tư ( nếu có ) ;
đ ) Đánh giá địa thế căn cứ pháp lý về quyền sử dụng khu vực đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất kiến nghị giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì triển khai thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất, điều kiện kèm theo giao đất, cho thuê đất và được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ;
e ) Đánh giá về công nghệ tiên tiến sử dụng trong dự án Bất Động Sản đầu tư so với dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này .
7. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư, trường hợp khước từ phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
8. Nội dung quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm :
a ) Nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản ;
b ) Tên, tiềm năng, quy mô, vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản, thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản ;
c ) Địa điểm triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;
d ) Tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư : quy trình tiến độ góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn ; quá trình thiết kế xây dựng cơ bản và đưa khu công trình vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; quy trình tiến độ triển khai từng tiến trình so với dự án Bất Động Sản đầu tư có nhiều tiến trình ;
đ ) Công nghệ vận dụng ;
e ) Ưu đãi, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) ;
g ) Thời hạn hiệu lực hiện hành của quyết định hành động chủ trương đầu tư .
9. nhà nước lao lý cụ thể hồ sơ, thủ tục triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Điều 34. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho cơ quan ĐK đầu tư nơi triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư. Hồ sơ gồm :
a ) Hồ sơ theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Phương án giải phóng mặt phẳng, di dân, tái định cư ( nếu có ) ;
c ) Đánh giá sơ bộ tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, những giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;
d ) Đánh giá ảnh hưởng tác động, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản đầu tư .
2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, cơ quan ĐK đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy quan điểm của cơ quan nhà nước có tương quan đến nội dung lao lý tại khoản 6 Điều 33 của Luật này .
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy quan điểm, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm về những nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước, gửi cơ quan ĐK đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có quan điểm đánh giá và thẩm định về hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lao lý tại khoản 4
Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định gồm những nội dung pháp luật tại khoản 6 Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư .
6. Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư gồm những nội dung lao lý tại khoản 8 Điều 33 của Luật này .
7. nhà nước lao lý cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản đầu tư do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Điều 35. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho cơ quan ĐK đầu tư nơi triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư. Hồ sơ gồm có :
a ) Hồ sơ theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Phương án giải phóng mặt phẳng, di dân, tái định cư ( nếu có ) ;
c ) Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường, những giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;
d ) Đánh giá tác động ảnh hưởng, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;
đ ) Đề xuất chính sách, chủ trương đặc trưng ( nếu có ) .
2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư gửi hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước .
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày xây dựng, Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định gồm những nội dung lao lý tại khoản 6 Điều 33 của Luật này và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định trình nhà nước .
4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước gửi Hồ sơ quyết định hành động chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội .
5. Hồ sơ quyết định hành động chủ trương đầu tư gồm :
a ) Tờ trình của nhà nước ;
b ) Hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại khoản 1 Điều này ; c ) Báo cáo thẩm định và đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước ; d ) Tài liệu khác có tương quan .
6. Nội dung thẩm tra :
a ) Việc cung ứng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội ;
b ) Sự cần thiết thực hiện dự án Bất Động Sản ;
c ) Sự tương thích của dự án Bất Động Sản với kế hoạch, quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khác ;
d ) Mục tiêu, quy mô, khu vực, thời hạn, quá trình triển khai dự án Bất Động Sản, nhu yếu sử dụng đất, giải pháp giải phóng mặt phẳng, di dân, tái định cư, giải pháp lựa chọn công nghệ tiên tiến chính, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ;
đ ) Vốn đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn ;
e ) Tác động, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội ;
g ) Cơ chế, chủ trương đặc trưng ; khuyễn mãi thêm, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .
7. nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ thông tin, tài liệu ship hàng cho việc thẩm tra ; báo cáo giải trình về những yếu tố thuộc nội dung dự án Bất Động Sản khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội nhu yếu .
8. Quốc hội xem xét, trải qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây :
a ) Nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản ;
b ) Tên, tiềm năng, quy mô, vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản, quá trình góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn, thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản ;
c ) Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ;
d ) Tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư : quy trình tiến độ thiết kế xây dựng cơ bản và đưa khu công trình vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; quá trình thực thi những tiềm năng hoạt động giải trí, khuôn khổ đa phần của dự án Bất Động Sản ; trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi theo từng quy trình tiến độ, phải lao lý tiềm năng, thời hạn, nội dung hoạt động giải trí của từng quá trình ;
đ ) Công nghệ vận dụng ;
e ) Cơ chế, chủ trương đặc trưng ; khuyến mại, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) ;
g ) Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị quyết về chủ trương đầu tư .
9. nhà nước pháp luật cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục thực thi đánh giá và thẩm định hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư của Hội đồng thẩm định và đánh giá Nhà nước .

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :
a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế ;
b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này .
2. Các trường hợp không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :
a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước ;
b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 2 Điều 23 của Luật này ;
c ) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
3. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi được quyết định hành động chủ trương đầu tư .
4. Trường hợp có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo lao lý tại Điều 37 của Luật này .

Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư theo pháp luật tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư .
2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư theo lao lý tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo lao lý sau đây :
a ) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan ĐK đầu tư ;
b ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ; trường hợp phủ nhận phải thông tin bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .

Điều 38. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính tiếp đón, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng quản lý và điều hành để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư đảm nhiệm, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
a ) Dự án đầu tư triển khai trên địa phận nhiều tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ;
b ) Dự án đầu tư thực thi ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính .

Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư .
2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư .
3. Tên dự án Bất Động Sản đầu tư .
4. Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ; diện tích quy hoạnh đất sử dụng .
5. Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư .
6. Vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản ( gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn kêu gọi ), quá trình góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn .
7. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản .
8. Tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư : quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng cơ bản và đưa khu công trình vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; tiến trình thực thi những tiềm năng hoạt động giải trí, khuôn khổ hầu hết của dự án Bất Động Sản, trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi theo từng quá trình, phải pháp luật tiềm năng, thời hạn, nội dung hoạt động giải trí của từng tiến trình .
9. Ưu đãi, tương hỗ đầu tư và địa thế căn cứ, điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .
10. Các điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản ( nếu có ) .

Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Khi có nhu yếu biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư thực thi thủ tục kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
2. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư gồm :
a ) Văn bản đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;
b ) Báo cáo tình hình tiến hành dự án Bất Động Sản đầu tư đến thời gian đề xuất kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư ;
c ) Quyết định về việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà đầu tư ;
d ) Tài liệu lao lý tại những điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này tương quan đến những nội dung kiểm soát và điều chỉnh .
3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, cơ quan ĐK đầu tư kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ; trường hợp phủ nhận kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư phải thông tin bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .
4. Đối với những dự án Bất Động Sản thuộc diện phải quyết định hành động chủ trương đầu tư, khi kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư tương quan đến tiềm năng, khu vực đầu tư, công nghệ tiên tiến chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10 % tổng vốn đầu tư, thời hạn thực thi, đổi khác nhà đầu tư hoặc đổi khác điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư ( nếu có ), cơ quan ĐK đầu tư triển khai thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
5. Trường hợp yêu cầu của nhà đầu tư về việc kiểm soát và điều chỉnh nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư dẫn đến dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện phải quyết định hành động chủ trương đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư triển khai thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .

Điều 41. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Cơ quan ĐK đầu tư quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trong trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư chấm hết hoạt động giải trí theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này .
2. nhà nước pháp luật cụ thể về trình tự, thủ tục tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .

Mục 4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều 42. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo vệ triển khai dự án Bất Động Sản được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .
2. Mức ký quỹ để bảo vệ triển khai dự án Bất Động Sản từ 1 % đến 3 % vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản địa thế căn cứ vào quy mô, đặc thù và tiến trình thực thi của từng dự án Bất Động Sản đơn cử .
3. Khoản ký quỹ bảo vệ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy trình tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu kinh tế tài chính không quá 70 năm .
2. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu kinh tế tài chính không quá 50 năm. Dự án đầu tư triển khai tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc dự án Bất Động Sản có vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm .
3. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được chuyển giao đất thì thời hạn Nhà nước chậm chuyển giao đất không tính vào thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 44. Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

1. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý .
2. Trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ thực thi quản trị nhà nước về khoa học, công nghệ tiên tiến hoặc để xác lập địa thế căn cứ tính thuế, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền nhu yếu thực thi giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến .

Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt hoặc một phần dự án Bất Động Sản đầu tư cho nhà đầu tư khác khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Không thuộc một trong những trường hợp bị chấm hết hoạt động giải trí theo lao lý tại khoản 1 Điều 48 của Luật này ;
b ) Đáp ứng điều kiện kèm theo đầu tư vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế trong trường hợp nhà đầu tư quốc tế nhận chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện kèm theo vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế ;
c ) Tuân thủ những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý về đất đai, pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản gắn với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ;
d ) Điều kiện pháp luật tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc theo lao lý khác của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .
2. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư để kiểm soát và điều chỉnh nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản .

Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư

1. Đối với dự án Bất Động Sản được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc quyết định hành động chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải yêu cầu bằng văn bản cho cơ quan ĐK đầu tư khi giãn quá trình triển khai vốn đầu tư, quá trình kiến thiết xây dựng và đưa khu công trình chính vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; quy trình tiến độ triển khai những tiềm năng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .
2. Nội dung yêu cầu giãn tiến trình :
a ) Tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư và việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc quyết định hành động chủ trương đầu tư đến thời gian giãn quy trình tiến độ ;
b ) Giải trình nguyên do và thời hạn giãn quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản ;
c ) Kế hoạch liên tục thực thi dự án Bất Động Sản, gồm có kế hoạch góp vốn, quá trình thiết kế xây dựng cơ bản và đưa dự án Bất Động Sản vào hoạt động giải trí ;
d ) Cam kết của nhà đầu tư về việc liên tục thực thi dự án Bất Động Sản .
3. Tổng thời hạn giãn quá trình đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời hạn khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời hạn giãn quá trình đầu tư .
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất kiến nghị, cơ quan ĐK đầu tư có quan điểm bằng văn bản về việc giãn quy trình tiến độ đầu tư .

Điều 47. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan ĐK đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra .
2. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư quyết định hành động ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong những trường hợp sau đây :
a ) Để bảo vệ di tích lịch sử, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc theo lao lý của Luật di sản văn hóa truyền thống ;
b ) Để khắc phục vi phạm môi trường tự nhiên theo ý kiến đề nghị của cơ quan nhà nước quản trị về môi trường tự nhiên ;
c ) Để triển khai những giải pháp bảo vệ an toàn lao động theo đề xuất của cơ quan nhà nước quản trị về lao động ;
d ) Theo quyết định hành động, bản án của Tòa án, Trọng tài ;
đ ) Nhà đầu tư không thực thi đúng nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và đã bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính nhưng liên tục vi phạm .
3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ngừng một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong trường hợp việc triển khai dự án Bất Động Sản có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động đến bảo mật an ninh vương quốc theo ý kiến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Dự án đầu tư bị chấm hết hoạt động giải trí trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhà đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản ;
b ) Theo những điều kiện kèm theo chấm hết hoạt động giải trí được lao lý trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp ;
c ) Hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;
d ) Dự án đầu tư thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có năng lực khắc phục điều kiện kèm theo ngừng hoạt động giải trí ;
đ ) Nhà đầu tư bị Nhà nước tịch thu đất triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc không được liên tục sử dụng khu vực đầu tư và không triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh khu vực đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định hành động tịch thu đất hoặc không được liên tục sử dụng khu vực đầu tư ;
e ) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động giải trí và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động giải trí, cơ quan ĐK đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của nhà đầu tư ;
g ) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực thi hoặc không có năng lực triển khai dự án Bất Động Sản theo quá trình ĐK với cơ quan ĐK đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại Điều 46 của Luật này ;
h ) Theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, Trọng tài .
2. Cơ quan ĐK đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong những trường hợp pháp luật tại những điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này .
3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý về thanh lý tài sản khi dự án Bất Động Sản đầu tư chấm hết hoạt động giải trí .
4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án Bất Động Sản đầu tư bị Nhà nước tịch thu đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị tịch thu đất, cơ quan ra quyết định hành động tịch thu đất tổ chức triển khai thanh lý tài sản gắn liền với đất .

Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

1. Nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC được xây dựng văn phòng điều hành tại Nước Ta để thực thi hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành quản lý do nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC quyết định hành động theo nhu yếu thực thi hợp đồng .
2. Văn phòng quản lý của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC có con dấu ; được mở thông tin tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại hợp đồng BCC và Giấy ghi nhận ĐK xây dựng văn phòng quản lý .
3. Nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ ĐK xây dựng văn phòng điều hành tại cơ quan ĐK đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng quản lý và điều hành .
4. Hồ sơ ĐK xây dựng văn phòng quản lý :
a ) Văn bản ĐK xây dựng văn phòng quản lý và điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta ( nếu có ) của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC ; tên, địa chỉ văn phòng điều hành quản lý ; nội dung, thời hạn, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của văn phòng quản lý và điều hành ; họ, tên, nơi cư trú, chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành quản lý ;
b ) Quyết định của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC về việc xây dựng văn phòng quản lý và điều hành ;
c ) Bản sao quyết định hành động chỉ định người đứng đầu văn phòng điều hành quản lý ;
d ) Bản sao hợp đồng BCC .
5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo pháp luật tại khoản 4 Điều này, cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng quản lý cho nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC .

Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

1. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày có quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng quản lý, nhà đầu tư quốc tế gửi hồ sơ thông tin cho cơ quan ĐK đầu tư nơi đặt văn phòng quản lý và điều hành .
2. Hồ sơ thông tin chấm hết hoạt động giải trí văn phòng điều hành quản lý :
a ) Quyết định chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng quản lý trong trường hợp văn phòng quản lý và điều hành chấm hết hoạt động giải trí trước thời hạn ;
b ) Danh sách chủ nợ và số nợ đã giao dịch thanh toán ;
c ) Danh sách người lao động và quyền hạn người lao động đã được xử lý ;
d ) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế ;
đ ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm xã hội ;
e ) Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu ;
g ) Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng quản lý ;
h ) Bản sao Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;
i ) Bản sao hợp đồng BCC .
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng quản lý và điều hành .

Chương V

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 51. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực thi hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế nhằm mục đích khai thác, tăng trưởng, lan rộng ra thị trường ; tăng năng lực xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ ; tiếp cận công nghệ tiên tiến văn minh, nâng cao năng lượng quản trị và bổ sung nguồn lực tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội quốc gia .
2. Nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế phải tuân thủ lao lý của Luật này, lao lý khác của pháp lý có tương quan, pháp lý của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ tiếp đón đầu tư ( sau đây gọi là nước đảm nhiệm đầu tư ) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu suất cao hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế .

Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo những hình thức sau đây :
a ) Thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư ;
b ) Thực hiện hợp đồng BCC ở quốc tế ;
c ) Mua lại một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở quốc tế để tham gia quản trị và thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại quốc tế ;
d ) Mua, bán sàn chứng khoán, sách vở có giá khác hoặc đầu tư trải qua những quỹ đầu tư sàn chứng khoán, những định chế kinh tế tài chính trung gian khác ở quốc tế ;
đ ) Các hình thức đầu tư khác theo lao lý của pháp lý nước tiếp đón đầu tư .
2. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc triển khai hình thức đầu tư lao lý tại điểm d khoản 1 Điều này .

Điều 53. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn để triển khai hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện kèm theo và thủ tục theo lao lý của pháp lý về ngân hàng nhà nước, về những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, về quản trị ngoại hối .
2. Căn cứ tiềm năng của chủ trương tiền tệ, chủ trương quản trị ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta lao lý việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này để triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế .

Mục 2. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 54. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
a ) Dự án có vốn đầu tư ra quốc tế từ 20.000 tỷ đồng trở lên ;
b ) Dự án nhu yếu vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .
2. Trừ những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
a ) Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, sàn chứng khoán, báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra quốc tế từ 400 tỷ đồng trở lên ;
b ) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra quốc tế từ 800 tỷ đồng trở lên .

Điều 55. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm :
a ) Văn bản ĐK đầu tư ra quốc tế ;
b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai ;
c ) Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư gồm : tiềm năng, quy mô, hình thức, khu vực đầu tư ; xác lập sơ bộ vốn đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn, cơ cấu tổ chức nguồn vốn ; quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản, những tiến trình đầu tư ( nếu có ) ; nghiên cứu và phân tích sơ bộ hiệu suất cao đầu tư của dự án Bất Động Sản ;
d ) Bản sao một trong những tài liệu chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu khác chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ;
đ ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép cam kết sắp xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư ;
e ) Quyết định đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này ;
g ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, sàn chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ tiên tiến, nhà đầu tư nộp văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cung ứng điều kiện kèm theo đầu tư ra quốc tế theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến, Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm .
2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có tương quan .
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm đánh giá và thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản trị .
4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá trình Thủ tướng nhà nước. Báo cáo thẩm định và đánh giá gồm những nội dung sau đây :
a ) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế lao lý tại Điều 58 của Luật này ;
b ) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;
c ) Sự cần thiết thực hiện hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế ;
d ) Sự tương thích của dự án Bất Động Sản với lao lý tại khoản 1 Điều 51 của Luật này ;
đ ) Những nội dung cơ bản của dự án Bất Động Sản : quy mô, hình thức đầu tư, khu vực, thời hạn và tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản, vốn đầu tư, nguồn vốn ;
e ) Đánh giá mức độ rủi ro đáng tiếc tại vương quốc đầu tư .
5. Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế, gồm những nội dung sau đây :
a ) Nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản ;
b ) Mục tiêu, khu vực đầu tư ;
c ) Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư ; tiến trình góp vốn, kêu gọi vốn và tiến trình triển khai hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế ;
d ) Ưu đãi và tương hỗ đầu tư ( nếu có ) .

Điều 56. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại khoản 1 Điều 55 của Luật này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước .
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày xây dựng, Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định gồm những nội dung pháp luật tại khoản 4 Điều 55 của Luật này .
4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước gửi Hồ sơ quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Hồ sơ gồm :
a ) Tờ trình của nhà nước ;
b ) Hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại khoản 1 Điều 55 của Luật này ;
c ) Báo cáo đánh giá và thẩm định của Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước ;
d ) Tài liệu khác có tương quan .
5. Quốc hội xem xét, trải qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ra quốc tế gồm có những nội dung pháp luật tại khoản 5 Điều 55 của Luật này .

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 57. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài

1. Thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ra quốc tế của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước triển khai theo pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp .
2. Hoạt động đầu tư ra quốc tế không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này do nhà đầu tư quyết định hành động theo lao lý của Luật này, Luật doanh nghiệp và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
3. Nhà đầu tư và cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động đầu tư ra quốc tế .

Điều 58. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Hoạt động đầu tư ra quốc tế tương thích với nguyên tắc lao lý tại Điều 51 của Luật này .
2. Hoạt động đầu tư ra quốc tế không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại lao lý tại Điều 6 của Luật này .
3. Nhà đầu tư có cam kết tự sắp xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép cam kết sắp xếp ngoại tệ để thực thi hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế ; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra quốc tế tương tự 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án Bất Động Sản pháp luật tại Điều 54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy quan điểm bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
4. Có quyết định hành động đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này .
5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời gian nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 59. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Đối với những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện phải quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư .
2. Đối với dự án Bất Động Sản không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm :
a ) Văn bản ĐK đầu tư ra quốc tế ;
b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai ;
c ) Quyết định đầu tư ra quốc tế theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này ;
d ) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép cam kết sắp xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo lao lý tại khoản 3 Điều 58 của Luật này ;
đ ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế trong nghành ngân hàng nhà nước, sàn chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ tiên tiến, nhà đầu tư nộp văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân phối điều kiện kèm theo đầu tư ra quốc tế theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến, Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm .
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo lao lý tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế. Trường hợp phủ nhận cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế thì phải thông tin cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thủ tục đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế ; cấp, kiểm soát và điều chỉnh, chấm hết hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .

Điều 60. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư .
2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư .
3. Tên dự án Bất Động Sản đầu tư .
4. Mục tiêu, khu vực đầu tư .
5. Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư ; tiến trình góp vốn, kêu gọi vốn và quy trình tiến độ triển khai hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế .
6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư .
7. Ưu đãi và tương hỗ đầu tư ( nếu có ) .

Điều 61. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Khi có nhu yếu đổi khác nội dung dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế tương quan đến nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản, khu vực đầu tư, tiềm năng, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, quy trình tiến độ đầu tư, khuyến mại đầu tư, việc sử dụng doanh thu để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ở quốc tế, nhà đầu tư nộp hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
2. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế gồm :
a ) Văn bản đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;
b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai ;
c ) Báo cáo tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư đến thời gian nộp hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;
d ) Quyết định kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này ;
đ ) Bản sao Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;
e ) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế tính đến thời gian nộp hồ sơ trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra quốc tế .
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo lao lý tại khoản 2 Điều này .
4. Đối với những dự án Bất Động Sản thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế, khi kiểm soát và điều chỉnh những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực thi thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .
5. Trường hợp yêu cầu của nhà đầu tư về việc kiểm soát và điều chỉnh nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế dẫn đến dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện phải quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .

Điều 62. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

1. Dự án đầu tư ra quốc tế chấm hết hoạt động giải trí trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhà đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản ;
b ) Hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;
c ) Theo những điều kiện kèm theo chấm hết hoạt động giải trí được lao lý trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp ;
d ) Nhà đầu tư chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt vốn đầu tư ở quốc tế cho nhà đầu tư quốc tế ;
đ ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế mà dự án Bất Động Sản đầu tư không được nước tiếp đón đầu tư chấp thuận đồng ý, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án Bất Động Sản đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước đảm nhiệm đầu tư chấp thuận đồng ý mà dự án Bất Động Sản đầu tư không được tiến hành ;
e ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư mà nhà đầu tư không triển khai hoặc không có năng lực triển khai dự án Bất Động Sản theo quá trình ĐK với cơ quan quản trị nhà nước và không thực thi thủ tục kiểm soát và điều chỉnh quá trình đầu tư ;
g ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo giải trình về tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;
h ) Tổ chức kinh tế tài chính ở quốc tế bị giải thể hoặc phá sản theo lao lý của pháp lý nước tiếp đón đầu tư ;
i ) Theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, Trọng tài .
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định hành động chấm hết hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này .

Mục 4. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 63. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Nước Ta ra quốc tế và từ quốc tế vào Nước Ta tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế phải được thực thi trải qua một thông tin tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép tại Nước Ta và phải ĐK tại Ngân hàng Nhà nước Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về quản trị ngoại hối .

Điều 64. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra quốc tế để thực thi hoạt động giải trí đầu tư khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Đã được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này ;
b ) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp đón đầu tư chấp thuận đồng ý hoặc cấp phép. Trường hợp pháp lý của nước đảm nhiệm đầu tư không pháp luật về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đồng ý đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng tỏ quyền hoạt động giải trí đầu tư tại nước đảm nhiệm đầu tư ;
c ) Có thông tin tài khoản vốn theo pháp luật tại Điều 63 của Luật này .
2. Việc chuyển vốn đầu tư ra quốc tế phải tuân thủ những lao lý của pháp lý về quản trị ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến và lao lý khác của pháp lý có tương quan .
3. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc sản phẩm & hàng hóa, máy móc, thiết bị ra quốc tế để ship hàng cho hoạt động giải trí khảo sát, điều tra và nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực thi hoạt động giải trí sẵn sàng chuẩn bị đầu tư khác theo lao lý của nhà nước .

Điều 65. Chuyển lợi nhuận về nước

1. Trừ trường hợp sử dụng doanh thu để đầu tư ở quốc tế theo pháp luật tại Điều 66 của Luật này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý nước tiếp đón đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển hàng loạt doanh thu thu được và những khoản thu nhập khác từ đầu tư ở quốc tế về Nước Ta .
2. Trong thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này mà chưa chuyển doanh thu và những khoản thu nhập khác về Nước Ta, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Nước Ta. Thời hạn chuyển doanh thu về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận đồng ý bằng văn bản .

Điều 66. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

1. Nhà đầu tư sử dụng doanh thu thu được từ hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế để tăng vốn, lan rộng ra hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế phải thực thi thủ tục kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế và báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
2. Trường hợp dùng doanh thu thu được từ dự án Bất Động Sản đầu tư ở quốc tế để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư khác ở quốc tế thì nhà đầu tư phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế cho dự án Bất Động Sản đầu tư đó và phải ĐK thông tin tài khoản vốn, quá trình chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Điều 67. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

1. Ban hành, thông dụng và tổ chức triển khai triển khai văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư .
2. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế .
3. Tổng hợp tình hình đầu tư, nhìn nhận ảnh hưởng tác động và hiệu suất cao kinh tế tài chính vĩ mô của hoạt động giải trí đầu tư .
4. Xây dựng, quản trị và quản lý và vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .
5. Cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế, quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế theo pháp luật tại Luật này .
6. Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính .
7. Tổ chức và triển khai hoạt động giải trí thực thi đầu tư .
8. Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động giải trí đầu tư ; quản trị và phối hợp quản trị hoạt động giải trí đầu tư .
9. Hướng dẫn, tương hỗ, xử lý vướng mắc, nhu yếu của nhà đầu tư trong thực thi hoạt động giải trí đầu tư ; xử lý khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và giải quyết và xử lý vi phạm trong hoạt động giải trí đầu tư .
10. Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư .

Điều 68. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế .
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế .
3. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư :
a ) Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phê duyệt kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;
b ) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;
c ) Ban hành biểu mẫu triển khai thủ tục đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;
d ) Hướng dẫn, phổ cập, tổ chức triển khai thực thi, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư ;
đ ) Tổng hợp, nhìn nhận, báo cáo giải trình tình hình đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;
e ) Xây dựng, quản trị và quản lý và vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư ;
g ) Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan trong việc giám sát, nhìn nhận, thanh tra hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;
h ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc đình chỉ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư đã được cấp, kiểm soát và điều chỉnh không đúng thẩm quyền, trái với pháp luật của pháp lý về đầu tư ;
i ) Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính ;
k ) Quản lý nhà nước về triển khai đầu tư và điều phối hoạt động giải trí triển khai đầu tư tại Nước Ta và ở quốc tế ;
l ) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư ;
m ) Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác về quản trị hoạt động giải trí đầu tư theo phân công của nhà nước và Thủ tướng nhà nước .
4. Trách nhiệm, quyền hạn của những bộ, cơ quan ngang bộ :
a ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thiết kế xây dựng pháp lý, chủ trương tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư ;
b ) Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ trong việc kiến thiết xây dựng và phát hành pháp lý, chủ trương, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn thực thi ;
c ) Trình nhà nước phát hành theo thẩm quyền điều kiện kèm theo đầu tư so với ngành, nghề pháp luật tại Điều 7 của Luật này ;
d ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết kế xây dựng quy hoạch, kế hoạch, hạng mục dự án Bất Động Sản lôi cuốn vốn đầu tư của ngành ; tổ chức triển khai hoạt động, triển khai đầu tư chuyên ngành ;
đ ) Tham gia thẩm định và đánh giá những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc trường hợp quyết định hành động chủ trương đầu tư theo lao lý của Luật này ;
e ) Giám sát, nhìn nhận, thanh tra chuyên ngành việc cung ứng điều kiện kèm theo đầu tư và quản trị nhà nước so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền ;
g ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những Bộ, cơ quan ngang Bộ xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc của dự án Bất Động Sản đầu tư trong nghành quản trị nhà nước ; hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;
h ) Định kỳ nhìn nhận hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
i ) Duy trì, update mạng lưới hệ thống thông tin quản trị đầu tư so với nghành được phân công và tích hợp vào Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .
5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản trị những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính :
a ) Phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ lập và công bố Danh mục dự án Bất Động Sản lôi cuốn đầu tư tại địa phương ;
b ) Chủ trì thực thi thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;
c ) Thực hiện tính năng quản trị nhà nước so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền ;
d ) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc của nhà đầu tư ;
đ ) Định kỳ nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động giải trí đầu tư trên địa phận và báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
e ) Duy trì, update Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư so với nghành được phân công ;
g ) Chỉ đạo việc tổ chức triển khai, giám sát và nhìn nhận thực thi chính sách báo cáo giải trình đầu tư .
6. Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, tương hỗ hoạt động giải trí đầu tư và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư .

Điều 69. Giám sát, đánh giá đầu tư

1. Hoạt động giám sát, nhìn nhận đầu tư gồm :
a ) Giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư ;
b ) Giám sát, nhìn nhận tổng thể và toàn diện đầu tư .
2. Trách nhiệm giám sát, nhìn nhận đầu tư :
a ) Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp thực thi quyền giám sát đầu tư theo pháp luật của pháp lý ;
b ) Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành thực thi giám sát, nhìn nhận toàn diện và tổng thể đầu tư và giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ;
c ) Cơ quan ĐK đầu tư giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ;
d ) Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp tổ chức triển khai thực thi giám sát đầu tư của hội đồng .
3. Nội dung giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư :
a ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng vốn nhà nước để đầu tư kinh doanh thương mại, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành triển khai giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản theo nội dung và tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại quyết định hành động đầu tư ;
b ) Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành triển khai giám sát, nhìn nhận tiềm năng, sự tương thích của dự án Bất Động Sản với quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận, quá trình đầu tư, việc thực thi những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên khác theo pháp luật của pháp lý ;
c ) Cơ quan ĐK đầu tư thực thi giám sát, nhìn nhận những nội dung pháp luật tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư .
4. Nội dung giám sát, nhìn nhận toàn diện và tổng thể đầu tư :
a ) Việc phát hành văn bản quy phạm pháp luật pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành và triển khai những lao lý của pháp lý về đầu tư ;
b ) Tình hình triển khai những dự án Bất Động Sản đầu tư ;
c ) Đánh giá tác dụng thực thi đầu tư của cả nước, những bộ, cơ quan ngang bộ và những địa phương, những dự án Bất Động Sản đầu tư theo phân cấp ;
d ) Kiến nghị cơ quan quản trị nhà nước cùng cấp, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư cấp trên về tác dụng nhìn nhận đầu tư và giải pháp giải quyết và xử lý những vướng mắc và vi phạm pháp lý về đầu tư .
5. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận tự thực thi hoặc thuê chuyên viên, tổ chức triển khai tư vấn có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng để nhìn nhận .
6. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 70. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

1. Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư gồm có :
a ) Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư trong nước ;
b ) Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư quốc tế vào Nước Ta và đầu tư của Nước Ta ra quốc tế .
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan thiết kế xây dựng và quản lý và vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư ; nhìn nhận việc quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống của cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư ở TW và địa phương .
3. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm update không thiếu, kịp thời, đúng mực những thông tin tương quan vào Hệ thống thống tin vương quốc về đầu tư .
4. tin tức về dự án Bất Động Sản đầu tư tàng trữ tại Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 71. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

1. Đối tượng thực thi chính sách báo cáo giải trình :
a ) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;
b ) Cơ quan ĐK đầu tư ;
c ) Nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý của Luật này .
2. Chế độ báo cáo giải trình định kỳ :
a ) Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư báo cáo giải trình cơ quan ĐK đầu tư và cơ quan thống kê trên địa phận về tình hình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, gồm những nội dung : vốn đầu tư triển khai, hiệu quả hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng, giải quyết và xử lý và bảo vệ môi trường tự nhiên và những chỉ tiêu chuyên ngành theo nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí ;
b ) Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cơ quan ĐK đầu tư báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp đón, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và tình hình hoạt động giải trí của những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ;
c ) Hàng quý, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa phận ;
d ) Hàng quý, hàng năm, những bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo giải trình về tình hình cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc những sách vở có giá trị tương tự khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ( nếu có ) ; báo cáo giải trình về hoạt động giải trí đầu tư tương quan đến khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước ;
đ ) Hàng quý, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình đầu tư trên khoanh vùng phạm vi cả nước và báo cáo giải trình nhìn nhận về tình hình triển khai chính sách báo cáo giải trình đầu tư của những cơ quan lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Cơ quan, nhà đầu tư và tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi báo cáo giải trình bằng văn bản và trải qua Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .
4. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều này triển khai báo cáo giải trình đột xuất khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
5. Đối với những dự án Bất Động Sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư báo cáo giải trình cơ quan ĐK đầu tư trước khi khởi đầu triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

1. Đối tượng thực thi chính sách báo cáo giải trình :
a ) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;
b ) Cơ quan ĐK đầu tư ra quốc tế ;
c ) Nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của Luật này .
2. Chế độ báo cáo giải trình của những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh :
a ) Định kỳ 06 tháng và hàng năm, những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo giải trình tình hình quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo tính năng, trách nhiệm của mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước ;
b ) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình đầu tư trên khoanh vùng phạm vi cả nước và báo cáo giải trình nhìn nhận về tình hình triển khai chính sách báo cáo giải trình tình hình quản trị hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Chế độ báo cáo giải trình của nhà đầu tư :
a ) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án Bất Động Sản đầu tư được chấp thuận đồng ý hoặc cấp phép theo pháp luật của pháp lý nước tiếp đón đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông tin bằng văn bản về việc thực thi hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế kèm theo bản sao văn bản đồng ý chấp thuận dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc tài liệu chứng tỏ quyền hoạt động giải trí đầu tư tại nước đảm nhiệm đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư ;
b ) Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư ;
c ) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo lao lý của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư, nhà đầu tư báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo lao lý của pháp lý nước tiếp đón đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;
d ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc thực thi chính sách báo cáo giải trình pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này, nhà đầu tư phải triển khai chính sách báo cáo giải trình đầu tư theo lao lý của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp .
4. Báo cáo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được triển khai bằng văn bản và trải qua Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .
5. Các cơ quan, tổ chức triển khai và nhà đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều này triển khai báo cáo giải trình đột xuất theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có nhu yếu tương quan đến công tác làm việc quản trị nhà nước hoặc những yếu tố phát sinh tương quan đến dự án Bất Động Sản đầu tư .

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 73. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm pháp luật của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .
2. Người tận dụng chức vụ, quyền hạn cản trở hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà so với nhà đầu tư, không thực thi công vụ theo pháp luật của pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp

1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành được triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp có nhu yếu, cơ quan ĐK đầu tư cấp đổi sang Giấy ghi nhận ĐK đầu tư cho nhà đầu tư .
2. Nhà đầu tư đã triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc thuộc diện phải quyết định hành động chủ trương đầu tư theo pháp luật của Luật này thì không phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, quyết định hành động chủ trương đầu tư. Trường hợp có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư thực thi thủ tục theo lao lý tại Luật này .
3. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại pháp luật tại những văn bản quy phạm pháp luật phát hành trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành trái với pháp luật tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 .
4. nhà nước lao lý cụ thể khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 75. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12

Khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao được sửa đổi, bổ sung như sau : “ 1. Doanh nghiệp công nghệ cao phải phân phối đủ những tiêu chuẩn sau đây :
a ) Sản xuất mẫu sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục loại sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích tăng trưởng lao lý tại Điều 6 Luật này ;
b ) Áp dụng những giải pháp thân thiện môi trường tự nhiên, tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng trong sản xuất và quản trị chất lượng loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Nước Ta ; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Nước Ta thì vận dụng tiêu chuẩn của tổ chức triển khai quốc tế chuyên ngành ;
c ) Tiêu chí khác theo lao lý của Thủ tướng nhà nước. ” .

Điều 76. Hiệu lực thi hành[3]

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái .
2. Luật đầu tư số 59/2005 / QH11 và Nghị quyết số 49/2010 / QH12 của Quốc hội về dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc trình Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành .
3. nhà nước, cơ quan có thẩm quyền pháp luật chi tiết cụ thể những điều, khoản được giao trong Luật .

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

TT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1 Acetorphine 3 – O-acetyltetrahydro – 7 – α – ( 1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl ) – 6, 14 – endoetheo – oripavine 25333 – 77-1
2 Acetyl-alpha – methylfenanyl N – [ 1 – ( α – methylphenethyl ) – 4 – piperidyl ] acetanilide 101860 – 00-8
3 Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199 – 58-5
4 Alpha-methylfentanyl N – [ 1 – ( α – methylphenethyl ) – 4 – piperidyl ] propionanilide 79704 – 88-4
5 Beta-hydroxyfentanyl N – [ 1 – ( β – hydroxyphenethyl ) – 4 – piperidyl ] propionanilide 78995 – 10-5
6 Beta-hydroxymethyl-3 – fentanyl N – [ 1 – ( β – hydroxyphenethyl ) – 3 – methyl – 4 – piperidyl ] propinonardlide 78995 – 14-9
7 Brolamphetamine ( DOB ) 2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine 64638 – 07-9
8 Cần sa và những chế phẩm từ cần sa 8063 – 14-7
9 Cathinone ( – ) – α – aminopropiophenone 71031 – 15-7
10 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427 – 00-9
11 DET N, N – diethyltryptamine 7558 – 72-7
12 Delta-9-tetrahydrocanabinol và những đồng phân ( 6 aR, 10 aR ) – 6 a, 7, 8, 10 a – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran – 1 – ol 1972 – 08-3
13 DMA ( ± ) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine 2801 – 68-5
14 DMHP 3 – ( 1,2 – dimethylheptyl ) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran 32904 – 22-6
15 DMT N, N – dimethyltryptamine 61-50-7
16 DOET ( ± ) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – a – phenethylamine 22004 – 32-6
17 Eticyclidine N – ethyl – 1 – phenylcylohexylamine 2201 – 15-2
18 Etorphine Tetrahydro – 7 α – ( 1 – hydroxy – 1 – methylbutyl ) – 6,14 – endoetheno – oripavine 14521 – 96-1
19 Etryptamine 3 – ( 2 – aminobuty ) indole 2235 – 90-7
20 Heroine Diacetylmorphine 561 – 27-3
21 Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine 469 – 79-4
22 MDMA ( ± ) – N-α – dimethyl – 3,4 – ( methylenedioxy ) phenethylamine 42542 – 10-9
23 Mescalin 3,4,5 – trimethoxyphenethylamine 54-04-6
24 Methcathinone 2 – ( methylamino ) – 1 – phenylpropan – 1 – one 5650 – 44-2
25 4 – methylaminorex ( ± ) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 3568 – 94-3
26 3 – methylfentanyl N – ( 3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl ) propionanilide 42045 – 86-3
27 3 – methylthiofentanyl N – [ 3 – methyl – 1 [ 2 – ( 2 – thienyl ) ethyl ] – 4 – piperidyl ] propionanilide 86052 – 04-2
28 MMDA ( ± ) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – α – methylphenylethylamine 13674 – 05-0
29 Morphine methobromide và những chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác ( 5 a, 6 a ) – 17 – Methyl-7, 8 – didehydro-4, 5 – epoxymorphinan-3, 6 – diol – bromomethane ( 1 : 1 ) 125 – 23-5
30 MPPP 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate ( ester ) 13147 – 09-6
31 ( + ) – Lysergide ( LSD ) 9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline – 8 b carboxamide 50-37-3
32 N – hydroxy MDA ( MDOH ) ( ± ) – N – hydroxy – [ α – methyl – 3,4 – ( methylenedyoxy ) phenethyl ] hydroxylamine 74698 – 47-8
33 N-ethyl MDA ( ± ) N – ethyl – methyl – 3,4 – methylenedioxy ) phenethylamine 82801 – 81-8
34 Parα – fluorofentanyl 4 ’ – fluoro – N – ( 1 – phenethyl – 4 – piperidyl ) propionanilide 90736 – 23-5
35 Parahexyl 3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6, 6, 9 – trimethyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran – 1 – ol 117 – 51-1
36 PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate 64-52-8
37 PMA p – methoxy – α – methylphenethylamme 64-13-1
38 Psilocine, Psilotsin 3 – [ 2 – ( dimetylamino ) ethyl ] indol – 4 – ol 520 – 53-6
39 Psilocybine 3 – [ 2 – dimetylaminoethyl ] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate 520 – 52-5
40 Rolicyclidine 1 – ( 1 – phenylcyclohexy ) pyrrolidine 2201 – 39-0
41 STP, DOM 2,5 – dimethoxy – 4, α – dimethylphenethylamine 15588 – 95-1
42 Tenamfetamine ( MDA ) α – methyl – 3,4 – ( methylendioxy ) phenethylamine 4764 – 17-4
43 Tenocyclidine ( TCP ) 1 – [ 1 – ( 2 – thienyl ) cyclohexyl ] piperidine 21500 – 98-1
44 Thiofentanyl N – ( 1 [ 2 – ( 2 – thienyl ) ethyl ] – 4 – piperidyl ] – 4 – propionanilide 1165 – 22-6
45 TMA ( + ) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine 1082 – 88-8

Danh mục này gồm có toàn bộ những muối bất kể khi nào hoàn toàn có thể sống sót của những chất thuộc hạng mục nêu trên .

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT

STT

Tên hóa chất

Số CAS

Mã số HS

A

Các hóa chất độc

1 Các hợp chất O-Alkyl ( ≤ C10, gồm cả cycloalkyl ) alkyl ( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) – phosphonofluoridate 2931.00
Ví dụ : 107 – 44-8 2931.00
Sarin : O-Isopropylmethylphosphonofluoridate 96-64-0 2931.00
Soman : O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
2 Các hợp chất O-Alkyl ( ≤ C10, gồm cả cycloalkyl ) N, N – dialkyl ( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) – phosphoramidocyanidate 2931.00
Ví dụ :
Tabun : O-Ethyl N, N-dimethyl phosphoramidocyanidate 77-81-6 2931.00
3 Các hợp chất O-Alkyl ( H or ≤ C10, gồm cả cycloalkyl ) S – 2 – dialkyl
( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) – aminoethyl alkyl
( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) phosphonothiolate
và những muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng .
2930.90
Ví dụ :
VX : O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 50782 – 69-9 2930.90
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh ( Sufur mustards ) :
ð 2 – Chloroethylchloromethylsulfide
ð Khí gây bỏng : Bis ( 2 – chloroethyl ) sulfide
ð Bis ( 2 – chloroethylthio ) methane
ð Sesquimustard :
1,2 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) ethane
ð 1,3 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) – n-propane
ð 1,4 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) – n-butane
ð 1,5 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) – n-pentane
ð Bis ( 2 – chloroethylthiomethyl ) ether
ð Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy :
Bis ( 2 – chloroethylthioethyl ) ether
2625 – 76-5
505 – 60-2
63869 – 13-6
3563 – 36-8

63905 – 10-2
142868 – 93-7
142868 – 94-8
63918 – 90-1
63918 – 89-8

2930.90
2930.90
2930.90
2930.90

2930.90
2930.90
2930.90
2930.90
2930.90

5 Các hợp chất Lewisite ( chứa Arsen ) :
Lewisite 1 : 2 – Chlorovinyldichloroarsine
541 – 25-3 2931.00
Lewisite 2 : Bis ( 2 – chlorovinyl ) chloroarsine
Lewisite 3 : Tris ( 2 – chlorovinyl ) arsine
40334 – 69-8
40334 – 70-1
2931.00
2931.00
6 Hơi cay Nitơ ( Nitrogen mustards ) :
HN1 : Bis ( 2 – chloro ethyl ) ethylamine
538 – 07-8 2921.19
HN2 : Bis ( 2 – chloroethyl ) methylamme 51-75-2 2921.19
HN3 : Tris ( 2 – chloroethyl ) amine 555 – 77-1 2921.19
7 Saxitoxin 35523 – 89-8 3002.90
8 Ricin 9009 – 86-3 3002.90

B

Các tiền chất

1 Các hợp chất Alkyl ( Me, Et, n-Pr or i-Pr ) phosphonyldifluoride
Ví dụ. DF : Methylphosphonyldifluoride 676 – 99-3 2931.00
2 Các hợp chất O-Alkyl ( H or ≤ C10, gồm cả cycloalkyl ) O – 2 – dialkyl
( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) – aminoethyl alkyl
( Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr ) phosphonite
và những muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng
Ví dụ :
2931.00
quốc lộ : O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 57856 – 11-8 2931.00
3 Chlorosarin : O-Isopropyl
methylphosphonochloridate
1445 – 76-7 2931.00
4 Chlorosoman : O-Pinacolyl
methylphosphonochloridate
7040 – 57-5 2931.00

C

Khoáng vật

1 Amiang màu thuộc nhóm Amphibol

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
NHÓM I: Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh

IA. Thực vật

TT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

NGÀNH THÔNG

PINOPHYTA

LỚP THÔNG

PEVOSIDA

Họ Hoàng đàn Cupressaceae
1 Bách Đài Loan Taiwania cryptomerioides
2 Bách vàng Xanthocyparis vietnamensis
3 Hoàng đàn Cupressus torulosa
4 Sa mộc dầu Cunninghamia konishii
5 Thông nước Glyptostrobus pensilis
Họ Thông Pinaceae
6 Du sam đá vôi Keteleeria davidiana
7 Vân sam Fan si pang Abies delavayi var. nukiangensis

NGÀNH MỘC LAN

MAGNOLIOPHYTA

LỚP MỘC LAN

MAGNOLIOPSIDA

Họ dầu Dipterocarpaceae
8 Chai lá cong Shorea falcata
9 Kiền kiền Phú Quốc Hopea pierrei
10 Sao hình tim Hopea cordata
11 Sao mạng Cà Ná Hopea reticulata
Họ Hoàng liên gai Berberidaceae
12 Hoàng liên gai Berberis julianae
Họ Mao lương Ranunculaceae
13 Hoàng liên chân gà Coptis quinquesecta
14 Hoàng liên Trung Quốc Coptis chinensis
Họ Ngũ gia bì Araliaceae
15 Sâm vũ diệp ( Vũ diệp tam thất ) Panax bipinnatifidus
16 Sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis
17 Tam thất hoang Panax stipuleamtus

LỚP HÀNH

LILIOPSIDA

Họ lan Orchidaceae
18 Các loài Lan kim tuyến Anoectochilus spp .
19 Các loài Lan hài Paphiopedilum spp .

IB. Động vật

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

LỚP THÚ

MAMMALIA

BỘ CÁNH DA

DERMOPTERA

Họ Chồn dơi Cynocephaliadea
1 Chồn bay ( Cầy bay ) Cynocephalus variegatus

BỘ LINH TRƯỞNG

PRIMATES

Họ Cu li Loricedea
2 Cu li lớn Nycticebus bengalensis
3 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus
Họ Khỉ Cercopithecidae
4 Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus villosus
5 Voọc Cát Bà ( Voọc đen đầu vàng ) Trachypithecus poliocephalus
6 Voọc chà vá chân đen Pygathrix nigripes
7 Voọc chà vá chân đỏ ( Voọc chà vá chân nâu ) Pygathrix nemaeus
8 Voọc chà vá chân xám Pygathrix cinerea
9 Voọc đen thành phố Hà Tĩnh ( Voọc gáy trăng ) Trachypithecus hatinhensis
10 Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi
11 Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri
12 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus
13 Voọc xám Trachypithecus barbei
Họ Vượn Hylobatidae
14 Vượn đen má hung Nomascus ( Hylobates ) gabriellae
15 Vượn đen má trắng Nomascus ( Hylobates ) leucogenys
16 Vượn đen tuyền Đông Bắc ( Vượn Cao Vít ) Nomascus ( Hylobates ) nasutus
17 Vượn đen tuyền Tây Bắc Nomascus ( Hylobates ) concolor

BỘ THÚ ĂN THỊT

CARNIVORA

Họ Chó Camidae
18 Sói đỏ ( Chó sói lửa ) Cuon alpinus
Họ Gấu Ursidea
19 Gấu chó Ursus ( Helarctos ) malaycmus
20 Gấu ngựa Ursus ( Selenarctos ) thibetanus
Họ Chồn Mustelidea
21 Rái cá lông mũi Lutra sumatrana
22 Rái cá lông mượt Lutrogale perspicillata
23 Rái cá thường Lutra lutra
24 Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus
Họ Cầy Viverridae
25 Cầy mực ( Cầy đen ) Arctictis binturong
Họ Mèo Felidea
26 Báo gấm Neofelis nebulosa
27 Báo hoa mai Panthera pardus
28 Beo lửa ( Beo vàng ) Catopuma temminckii
29 Hổ Panthera tigris
30 Mèo cá Prionailurus viverrinus
31 Mèo gấm Pardofelis marmorata

BỘ CÓ VÒI

PROBOSCIDEA

32 Voi Elephas maximus

BỘ MÓNG GUỐC LẺ

PERISSODACTYLA

33 Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus

BỘ MÓNG GUỐC

ARTIODACTYLA

NGÓN CHẴN

Họ Hươu nai Cervidea
34 Hươu vàng Axis porcinus
35 Hươu xạ Moschus berezovskii
36 Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis
37 Mang Trường Sơn Muntiacus truongsonensis
38 Nai cà tong Rucervus eldi
Họ Trâu bò Bovidea
39 Bò rừng Bos javanicus
40 Bò tót Bos gaurus
41 Bò xám Bos sauveli
42 Sao la Pseudoryx nghetinhensis
43 Sơn dương Naemorhedus sumatraensis
44 Trâu rừng Bubalus arnee

BỘ TÊ TÊ

PHOLIDOTA

Họ Tê tê Manidae
45 Tê tê java Manis javanica
46 Tê tê vàng Manis pentadactyla

BỘ THỎ RỪNG

LAGOMORPHA

Họ Thỏ rừng Leporidae
47 Thỏ vằn Nesolagus timinsi

BỘ CÁ VOI

CETACEA

Họ Cá heo Delphinidea
48 Cá Heo trắng Nước Trung Hoa Sousa chinensis

BỘ HẢI NGƯU

SIRNIA

49 Bò biển Dugong dugon

LỚP CHIM

AVES

BỘ BỒ NÔNG

PELECANIFORMES

Họ Bồ nông Pelecanidea
50 Bồ nông chân xám Pelecanus philippensis
Họ Cổ rắn Anhingidea
51 Cổ rắn ( Điêng điểng ) Anhinga melanogaster
Họ Diệc Ardeidea
52 Cò trắng Trung Quốc Egretta eulophotes
53 Vạc hoa Gorsachius magnifcus
Họ Hạc Ciconiidea
54 Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus
55 Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
Họ Cò quắm Threskiomithidea
56 Cò thìa Platalea minor
57 Quắm cánh xanh ( Cò quắm cánh xanh ) Pseudibis davisoni
58 Quắm lớn ( Cò quắm lớn ) Thaumatibis gigantea

BỘ NGỖNG

ANSERIFORMES

Họ Vịt Anatidea
59 Ngan cánh trắng Cairina scutulata

BỘ GÀ

GALLIFORMES

Họ Trĩ Phasianidea
60 Gà so cổ hung Arborophila davidi
61 Gà lôi lam mào trắng Lophura echvardsi
62 Gà lôi tía Tragopan temminckii
63 Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini
64 Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum

BỘ SẾU

GRUIFORMES

Họ Sếu Gruidae
65 Sếu đầu đỏ ( Sếu cổ trụi ) Grus antigone
Họ Ô tác Otidae
66 Ô tác Houbaropsis bengalensis

BỘ SẢ

CORACIIFORMES

Họ Hông hoàng Bucerotidae
67 Niệc nâu Ptilolaemus tickelli
68 Niệc cổ hung Aceros nipalensis
69 Niệc mỏ vằn Aceros undulatus
70 Hồng hoàng Buceros bicornis

BỘ SẺ

PASSERRIFORMES

Họ Khướu Timaliidae
71 Khướu Ngọc Linh Garrulax Ngoclinhensis

LỚP BÒ SÁT

REPTILIA

BỘ CÓ VẢY

SQUAMATA

Họ Kỳ đà Varanidae
72 Kỳ đà hoa Varanus salvator
73 Kỳ đà vân ( Kỳ đà núi ) Varanus bengalensis
Họ Rắn hổ Elapidae
74 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah

BỘ RÙA

TESTUDINES

Họ Rùa da Dermochelyidae
75 Rùa da Dermochelys coriacea
Họ Vích Cheloniidae
76 Đồi mồi Eretmochelys imbricata
77 Đồi mồi dứa Lepidochelys olivacea
78 Quản đồng Caretta caretta
79 Vích Chelonia mydas
Họ Rùa đầm Cheloniidae
80 Rùa hộp ba vạch ( Rùa vàng ) Cuora trifasciata
81 Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons
82 Rùa trung bộ Mauremys annamensis
83 Rùa đầu to Platysternon megacephalum
Họ Ba ba Trionychidae
84 Giải khổng lồ Pelochelys cantorii
85 Giải Sin-hoe ( Giải Thượng Hải ) Rafetus swinhoei

LỚP CÁ

BỘ CÁ CHÉP

CYPRINIFORMES

Họ Cá Chép Cyprinidae
86 Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata
87 Cá chép gốc Procypris merus
88 Cá mè Huế Chanodichthys flavpinnis

BỘ CÁ CHÌNH

ANGUILLIFORMES

Họ cá chình Aneuillidae
89 Cá chình nhật Anguilla japonica

BỘ CÁ ĐAO

PRISTIFORMES

Họ cá đao Pristidae
90 Cá đao nước ngọt Pristis microdon

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN [ 4 ]

STT

NGÀNH, NGHỀ

1 Sản xuất con dấu
2 Kinh doanh công cụ tương hỗ ( gồm có cả thay thế sửa chữa )
3 Kinh doanh những loại pháo, trừ pháo nổ
4 Kinh doanh thiết bị, ứng dụng ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, xác định [ 5 ]
5 Kinh doanh súng bắn sơn
6 Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện đi lại chuyên dùng quân sự chiến lược, công an ; linh phụ kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ tiên tiến chuyên dùng sản xuất chúng
7 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
8 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
9 Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
10 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
11 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
12 Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy
13 Hành nghề luật sư
14 Hành nghề công chứng
15 Hành nghề giám định tư pháp trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, kiến thiết xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả
16 Hành nghề đấu giá gia tài
17 Hoạt động dịch vụ của tổ chức triển khai trọng tài thương mại
18 Hành nghề thừa phát lại
19 Hành nghề quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý phá sản
20 Kinh doanh dịch vụ kế toán
21 Kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán
22 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
23 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan
24 Kinh doanh hàng miễn thuế
25 Kinh doanh kho ngoại quan, khu vực thu gom hàng lẻ
26 Kinh doanh khu vực làm thủ tục hải quan, tập trung, kiểm tra, giám sát hải quan
27 Kinh doanh sàn chứng khoán
28 Kinh doanh dịch vụ ĐK, lưu ký, bù trừ và giao dịch thanh toán sàn chứng khoán của Trung tâm lưu ký sàn chứng khoán / Tổ chức thị trường thanh toán giao dịch sàn chứng khoán niêm yết và những loại sàn chứng khoán khác
29 Kinh doanh bảo hiểm
30 Kinh doanh tái bảo hiểm
31 Môi giới bảo hiểm
32 Đại lý bảo hiểm
33 Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
34 Kinh doanh xổ số kiến thiết
35 Kinh doanh game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế
36 Kinh doanh dịch vụ mua và bán nợ
37 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tin tưởng
38 Kinh doanh casino
39 Kinh doanh đặt cược
40 Kinh doanh dịch vụ quản trị quỹ hưu trí tự nguyện
41 Kinh doanh xăng dầu
42 Kinh doanh khí
43 Sản xuất, sửa chữa thay thế chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ( chai LPG )
44 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
45 Kinh doanh vật tư nổ công nghiệp ( gồm có cả hoạt động giải trí tiêu hủy )
46 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
47 Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật tư nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
48 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
49 Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm tăng trưởng, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và tàn phá vũ khí hóa học
50 Kinh doanh rượu
51 Kinh doanh mẫu sản phẩm thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá
52 Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Công Thương
53 Hoạt động Sở thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa
54 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán sỉ, kinh doanh nhỏ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực
55 Xuất khẩu gạo
56 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất sản phẩm & hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng
57 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm ướp đông
58 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất sản phẩm & hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng
59 Nhượng quyền thương mại
60 Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc
61 Kinh doanh tài nguyên
62 Kinh doanh tiền chất công nghiệp
63 Hoạt động mua và bán sản phẩm & hàng hóa và những hoạt động giải trí tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế
64 Kinh doanh theo phương pháp bán hàng đa cấp
65 Hoạt động thương mại điện tử
66 Hoạt động dầu khí
67 Kiểm toán nguồn năng lượng
68 Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
69 Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
70 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề
71 Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
72 Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy an toàn lao động, vệ sinh lao động
73 Kinh doanh dịch vụ việc làm
74 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế
75 Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
76 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
77 Kinh doanh vận tải đường bộ đường đi bộ
78 Kinh doanh dịch vụ bh, bảo trì xe xe hơi
79 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe xe hơi [ 6 ]
80 Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
81 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy lái xe xe hơi
82 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy thẩm tra viên bảo đảm an toàn giao thông vận tải
83 Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
84 Kinh doanh dịch vụ thẩm tra bảo đảm an toàn giao thông vận tải
85 Kinh doanh vận tải đường bộ đường thủy
86 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa thay thế, phục sinh phương tiện đi lại thủy trong nước
87 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy thuyền viên và người lái phương tiện đi lại thủy trong nước
88 Đào tạo, đào tạo và giảng dạy thuyền viên hàng hải và tổ chức triển khai tuyển dụng, đáp ứng thuyền viên hàng hải
89 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải
90 Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển
91 Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
92 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
93 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, thay thế sửa chữa tàu biển
94 Kinh doanh khai thác cảng biển
95 Kinh doanh vận tải đường bộ hàng không
96 Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, sản xuất, bảo trì, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Nước Ta
97 Kinh doanh cảng hàng không quốc tế, trường bay
98 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay
99 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động giải trí bay
100 Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không
101 Kinh doanh vận tải đường bộ đường tàu
102 Kinh doanh kiến trúc đường tàu
103 Kinh doanh đường tàu đô thị
104 Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức
105 Kinh doanh dịch vụ luân chuyển hàng nguy khốn
106 Kinh doanh vận tải đường bộ đường ống
107 Kinh doanh bất động sản
108 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản
109 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị, quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp
110 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng
111 Kinh doanh dịch vụ khảo sát kiến thiết xây dựng
112 Kinh doanh dịch vụ tổ chức triển khai phong cách thiết kế, thẩm tra phong cách thiết kế thiết kế xây dựng
113 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình
114 Kinh doanh dịch vụ xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình
115 Hoạt động kiến thiết xây dựng của nhà thầu quốc tế
116 Kinh doanh dịch vụ quản trị ngân sách đầu tư thiết kế xây dựng
117 Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng
118 Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành kiến thiết xây dựng
119 Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành nhà nhà ở
120 Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành cơ sở hỏa táng
121 Kinh doanh dịch vụ lập phong cách thiết kế quy hoạch kiến thiết xây dựng
122 Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thực thi
123 Kinh doanh loại sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine
124 Kinh doanh dịch vụ bưu chính
125 Kinh doanh dịch vụ viễn thông
126 Kinh doanh dịch vụ xác nhận chữ ký số
127 Hoạt động của nhà xuất bản
128 Kinh doanh dịch vụ in, trừ in vỏ hộp
129 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm
130 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội
131 Kinh doanh game show trên mạng viễn thông, mạng Internet
132 Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
133 Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
134 Dịch Vụ Thương Mại gia công, tái chế, thay thế sửa chữa, làm mới mẫu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục loại sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác chiến lược quốc tế
135 Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet
136 Kinh doanh dịch vụ ĐK, duy trì tên miền “. vn ”
137 Kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng
138 Kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
139 Kinh doanh những thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
140 Hoạt động của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi
141 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông
142 Hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH
143 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt giáo dục quốc tế tại Nước Ta, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư quốc tế
144 Hoạt động của cơ sở giáo dục liên tục
145 Hoạt động của trường chuyên biệt
146 Hoạt động link huấn luyện và đào tạo với quốc tế
147 Kiểm định chất lượng giáo dục
148 Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
149 Khai thác thủy hải sản
150 Kinh doanh thủy hải sản
151 Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi
152 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi
153 Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý tái tạo thiên nhiên và môi trường trong nuôi trồng thủy hải sản
154 Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
155 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES
156 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không pháp luật tại Phụ lục của Công ước CITES
157 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã hoang dã thường thì
158 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển vật mẫu từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục của Công ước CITES
159 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo lao lý tại Phụ lục của Công ước CITES
160 Kinh doanh thực vật rừng, động vật hoang dã rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục tiêu thương mại
161 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
162 Kinh doanh dịch vụ giải quyết và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
163 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
164 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
165 Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
166 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y
167 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật hoang dã
168 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm nom sức khỏe thể chất động vật hoang dã
169 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y ( gồm có thuốc thú y, thuốc thú y thủy hải sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy hải sản )
170 Kinh doanh chăn nuôi tập trung chuyên sâu
171 Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
172 Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
173 Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã
174 Kinh doanh phân bón
175 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón
176 Kinh doanh giống cây cối, giống vật nuôi
177 Kinh doanh giống thủy hải sản
178 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây cối, giống vật nuôi
179 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy hải sản
180 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý tái tạo môi trường tự nhiên trong nuôi trồng thủy hải sản
181 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen
182 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
183 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
184 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng nhà nước mô
185 Kinh doanh dịch vụ tương hỗ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
186 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm
187 Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng
188 Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế sửa chữa
189 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và nghệ thuật
190 Kinh doanh dịch vụ triển khai kỹ thuật mang thai hộ
191 Kinh doanh dược
192 Sản xuất mỹ phẩm
193 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề dịch vụ gia dụng y tế
194 Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Y tế
195 Kinh doanh trang thiết bị y tế
196 Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế
197 Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế
198 Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ ( gồm có : giám định về quyền tác giả và quyền tương quan, giám định chiếm hữu công nghiệp và giám định về quyền so với giống cây cối )
199 Kinh doanh dịch vụ thực thi việc làm bức xạ
200 Kinh doanh dịch vụ tương hỗ ứng dụng nguồn năng lượng nguyên tử
201 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự tương thích
202 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đi lại đo, chuẩn đo lường và thống kê
203 Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy
204 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận, định giá và giám định công nghệ tiên tiến
205 Kinh doanh dịch vụ đại diện thay mặt quyền sở hữu trí tuệ
206 Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và thông dụng phim
207 Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
208 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai xây đắp, giám sát kiến thiết dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu và hồi sinh di tích lịch sử
209 Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
210 Kinh doanh dịch vụ lữ hành
211 Kinh doanh hoạt động giải trí thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
212 Kinh doanh dịch vụ trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức triển khai thi người mẫu, người mẫu
213 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
214 Kinh doanh dịch vụ lưu trú
215 Kinh doanh dịch vụ trình làng mẫu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
216 Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc
217 Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc chiếm hữu nhà nước, chiếm hữu của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa văn hóa truyền thống thuộc diện quản trị chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
218 Kinh doanh dịch vụ kho lưu trữ bảo tàng
219 Kinh doanh game show điện tử ( trừ kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế và kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng trên mạng )
220 Kinh doanh dịch vụ tư vấn tìm hiểu, nhìn nhận đất đai
221 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
222 Kinh doanh dịch vụ thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, kiến thiết xây dựng ứng dụng của mạng lưới hệ thống thông tin đất đai
223 Kinh doanh dịch vụ thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu đất đai
224 Kinh doanh dịch vụ xác lập giá đất
225 Kinh doanh dịch vụ đo đạc và map
226 Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo nhắc nhở khí tượng thủy văn
227 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất
228 Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
229 Kinh doanh dịch vụ tìm hiểu cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo giải trình tài nguyên nước
230 Kinh doanh dịch vụ thăm dò tài nguyên
231 Khai thác tài nguyên
232 Kinh doanh dịch vụ luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn
233 Nhập khẩu phế liệu
234 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường tự nhiên
235 Kinh doanh chế phẩm sinh học trong giải quyết và xử lý chất thải
236 Hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước thương mại
237 Hoạt động kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước
238 Hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô
239 Cung ứng dịch vụ trung gian giao dịch thanh toán
240 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thanh toán
241 Hoạt động ngoại hối của tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán
242 Kinh doanh vàng
243 Hoạt động in, đúc tiền

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hạnh Phúc

[ 1 ] Luật khí tượng thủy văn số 90/2015 / QH13 có địa thế căn cứ phát hành như sau : “ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Quốc hội phát hành Luật khí tượng thủy văn. ”
Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư có địa thế căn cứ phát hành như sau :
“ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư số 67/2014 / QH13. ”
[ 2 ] Điểm này được bổ sung theo lao lý tại khoản 1 Điều 1 của Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
[ 3 ] Điều 56 của Luật khí tượng thủy văn số 90/2015 / QH13, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 lao lý như sau :

Điều 56. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 .
2. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ khu công trình khí tượng thủy văn năm 1994 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. ”
Điều 2 của Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 pháp luật như sau :

Điều 2

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ lao lý tại khoản 2 Điều này .
2. Quy định về những ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo sau đây có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 :
a ) Kinh doanh thiết bị, ứng dụng ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, xác định ;
b ) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe xe hơi .
nhà nước pháp luật việc vận dụng chuyển tiếp so với tổ chức triển khai, cá thể đang đầu tư kinh doanh thương mại trong những ngành, nghề pháp luật tại khoản này .
3. Bãi bỏ 1 số ít điều, khoản của những luật sau đây :
a ) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ;
b ) Điều 151 của Luật kiến thiết xây dựng số 50/2014 / QH13. ”
[ 4 ] Phụ lục này được bổ sung theo lao lý tại Điều 54 của Luật khí tượng thủy văn số 90/2015 / QH13, có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 như sau :

Điều 54. Bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Bổ sung vào Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư số 67/2014 / QH13 như sau :

“268. Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.”.”

Phụ lục này được thay thế sửa chữa bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
[ 5 ] Quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 theo lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
[ 6 ] Quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo của Luật đầu tư, có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư