lời giải trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi không có lời giải thích thuyết phục nào cho vấn đề này.

I have no convincing explanation for this.

Literature

Hãy xem lời giải đáp cho các câu hỏi này trong sách Khải huyền.

Note how those questions are answered in the book of Revelation.

jw2019

Ông không nói nhưng ông có lời giải đáp.

You don’t speak but you do have answers.

OpenSubtitles2018. v3

Anh, cũng bị ngi ngờ, trừ khi anh đưa ra được lời giải thích xác đáng

are a suspect unless you give us a good explanation.

OpenSubtitles2018. v3

Đọc lời giải thích sau đây về ân điển của Chúa:

Read the following explanation of the Lord’s grace:

LDS

Những khoa học gia tài giỏi đã chiếm giải Nobel nhờ khám phá ra các lời giải đáp.

Brilliant scientists have won Nobel prizes for uncovering the answers.

jw2019

Chúng ta cần lời giải đáp.

We need answers.

OpenSubtitles2018. v3

(b) Tại sao ngày nay chúng ta chú ý đến lời giải thích của Đa-ni-ên?

(b) Why is Daniel’s explanation of interest to us today?

jw2019

Một người thì nói nó có thể cho lời giải đáp về nguồn gốc của vũ trụ.

One said that it could answer questions on the origin of the universe.

jw2019

Tạp chí này cung cấp lời giải đáp thỏa đáng từ Kinh Thánh”.

This magazine gives the Bible’s enlightening answers to those questions.”

jw2019

Bài tiếp theo sẽ cho biết lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh.

The following article provides Scriptural answers to these questions.

jw2019

Đây là một ví dụ về câu đố mà các bạn sẽ phải tìm lời giải.

Here’s an example of the puzzle you’re going to solve .

QED

Cũng tìm lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh cho nhiều câu hỏi khác, chẳng hạn như:

Also find Bible-based answers to many other questions, including:

jw2019

Tìm lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh về nhiều câu hỏi như:

Find Bible-based answers to dozens of questions, including:

jw2019

Thì còn có những lời giải thích và chứng cứ.

There’s explaining and there’s showing.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong quyển sách đầy sức thu hút này.

You will find answers to such questions in this fascinating 192-page book.

jw2019

Không có lời giải thích nào cho việc xảy đến với Tom.

There’s no explanation for what happened to Tom .

Tatoeba-2020. 08

Đó là lời giải thích duy nhất.

That’s the only explanation .

QED

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cố tìm lời giải đáp từ Kinh Thánh.

But I never tried to find answers from the Bible.

jw2019

Nhiều nghi vấn—Ít lời giải đáp thỏa đáng

Many Questions —Few Satisfying Answers

jw2019

Các lời giải thích này mâu thuẫn với bằng chứng khoa học.

These interpretations fly in the face of scientific fact.

jw2019

Không có lời giải thích nào khác.

There is no other explanation.

OpenSubtitles2018. v3

Về phần mình Mêmê không đợi và cũng không muốn có lời giải thích.

Meme, for her part, did not expect or want any .

Literature

Cả hai giấc mơ đều xảy ra đúng như lời giải mộng.

Both dreams came to pass.

LDS

Rất có thể lời giải đáp có ở trong sách.

Most likely his questions are answered in the book.

jw2019

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp