Giải vở bài tập toán 5 bài 131 : Luyện tập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là :

a ) m / phút ; b ) m / giây .

Phương pháp giải:

– Đổi số đo về đơn vị chức năng thích hợp .
– Muốn tính tốc độ ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .

Lời giải chi tiết:

a ) Đổi : 21,6 km = 21600 m ; 1 giờ = 60 phút .
Vận tốc xe hơi với đơn vị chức năng đo m / phút là :
21600 : 60 = 360 ( m / phút )
b ) Đổi : 21,6 km = 21600 m ; 1 giờ = 3600 giây .
Vận tốc của xe hơi với đơn vị chức năng đo m / giây là :
21600 : 3600 = 6 ( m / giây )
Đáp số : a ) 360 m / phút ;
b ) 6 m / giây.

Bài 2

Viết vào ô trống ( theo mẫu ) :

Phương pháp giải:

– Đổi số đo thời hạn sang dạng số thập phân có đơn vị chức năng đo là giờ .
– Muốn tính tốc độ ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
\ ( v = s : t \ )

Lời giải chi tiết:

+ ) Ô trống thứ nhất :
Vận tốc cần tìm là :
v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km / giờ
+ ) Ô trống thứ hai :
Đổi : 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
Vận tốc cần tìm là :
v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km / giờ
+ ) Ô trống thứ ba :
Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Vận tốc cần tìm là :
v = 1025 : 1,25 = 820 km / giờ
+ ) Ô trống thứ tư :
Đổi : 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ
Vận tốc cần tìm là :

                    v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

Ta có bảng tác dụng như sau :

Bài 3

Trong một cuộc thi chạy, một vận động viên chạy 1500 m hết 4 phút. Tính tốc độ chạy của vận động viên đó với đơn vị chức năng đo là m / giây .

Phương pháp giải:

– Đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng đo là giây, quan tâm ta có 1 phút = 60 giây .
– Tính tốc độ chạy của vận đông viên đó ta lấy quãng đường chia cho thời hạn chạy hết quãng đường đó .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Quãng đường : 1500 m
Thời gian : 4 phút
Vận tốc : …. m / s ?
Bài giải
Đổi : 4 phút = 240 giây .
Vận tốc chạy của vận động viên là :
1500 : 240 = 6,25 ( m / giây )
Đáp số : 6,25 m / giây.

Bài 4

Hai thành phố A và B cách nhau 160 km, một xe hơi đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính tốc độ của xe hơi, biết rằng xe hơi nghỉ ở dọc đường 45 phút .

Phương pháp giải:

– Tìm thời hạn xe hơi đi từ A đến B không tính thời hạn nghỉ
– Tìm tốc độ của xe hơi ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường : 160 km
Thời gian : từ 6 giờ 30 phút và đến 11 giờ 15 phút
Nghỉ : 45 phút
Vận tốc : … ?

Bài giải

Kể cả thời hạn nghỉ, xe hơi đi từ A đến B hết số thời hạn là :
11 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút
Không tính thời hạn nghỉ, xe hơi đi từ A đến B hết số thời hạn là :
4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ
Vận tốc của xe hơi là :

160 : 4 = 40 (km/giờ)

Đáp số : 40 km / giờ .

Loigiaihay.com

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp