Giải vở bài tập toán 4 bài 124 : Luyện tập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi so sánh kết quả của \(\displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7}\) và \(\displaystyle {5 \over 7} \times {3 \over 8}.\)

\ ( \ displaystyle { 3 \ over 8 } \ times { 5 \ over 7 } = \, …. \ ) \ ( \ displaystyle { 5 \ over 7 } \ times { 3 \ over 8 } = …. \ )
Vậy \ ( \ displaystyle { 3 \ over 8 } \ times { 5 \ over 7 } \, …. \, { 5 \ over 7 } \ times { 3 \ over 8 }. \ )

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số .

Lời giải chi tiết:

\ ( \ displaystyle { 3 \ over 8 } \ times { 5 \ over 7 } = { { 3 \ times 5 } \ over { 8 \ times 7 } } = { { 15 } \ over { 56 } } ; \ )
\ ( \ displaystyle { 5 \ over 7 } \ times { 3 \ over 8 } = { { 5 \ times 3 } \ over { 7 \ times 8 } } = { { 15 } \ over { 56 } }. \ )
Mà : \ ( \ displaystyle { { 15 } \ over { 56 } } = { { 15 } \ over { 56 } }. \ )
Vậy \ ( \ displaystyle { 3 \ over 8 } \ times { 5 \ over 7 } = { 5 \ over 7 } \ times { 3 \ over 8 } \ )

Bài 2

Tính bằng hai cách :
a ) \ ( \ displaystyle { 3 \ over 4 } \ times { 1 \ over 2 } \ times 2 \ )
b ) \ ( \ displaystyle \ left ( { { 3 \ over 4 } + { 1 \ over 2 } } \ right ) \ times { 5 \ over 7 } \ )
c ) \ ( \ displaystyle { 5 \ over 7 } \ times { { 13 } \ over { 21 } } + { 2 \ over 7 } \ times { { 13 } \ over { 21 } } \ )

Phương pháp giải:

a ) Cách 1 : Tính lần lượt từ trái sang phải .
Cách 2 : Áp dụng đặc thù phối hợp của phép nhân : \ ( a \ times b \ times c = a \ times ( b \ times c ) \ )
b ) Cách 1 : Tính biểu thức trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau .
Cách 2 : Áp dụng công thức \ ( ( a + b ) \ times c = a \ times c + b \ times c. \ )
c ) Cách 1 : Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực thi phép nhân trước, triển khai phép cộng sau .
Cách 2 : Áp dụng công thức : \ ( a \ times c + b \ times c = ( a + b ) \ times c. \ )

Lời giải chi tiết:

a )
Cách 1 : \ ( \ displaystyle { 3 \ over 4 } \ times { 1 \ over 2 } \ times 2 = { { 3 } \ over { 8 } } \ times 2 = { 3 \ over 4 } \ )
Cách 2 : \ ( \ displaystyle { 3 \ over 4 } \ times { 1 \ over 2 } \ times 2 = \ dfrac { 3 } { 4 } \ times \ left ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ times 2 \ right ) \ ) = \ ( \ displaystyle { 3 \ over 4 } \ times 1 = { 3 \ over 4 } \ )
b )
Cách 1 :
\ ( \ displaystyle \ left ( { { 3 \ over 4 } + { 1 \ over 2 } } \ right ) \ times { 5 \ over 7 } = \ left ( { { { 3 } \ over 4 } } + \ dfrac { 2 } { 4 } \ right ) \ times { 5 \ over 7 } \ )
\ ( \ displaystyle = { { 5 } \ over 4 } \ times { 5 \ over 7 } \ ) \ ( \ displaystyle = { { 5 \ times 5 } \ over { 4 \ times 7 } } = { { 25 } \ over { 28 } } \ )
Cách 2 :
\ ( \ displaystyle \ left ( { { 3 \ over 4 } + { 1 \ over 2 } } \ right ) \ times { 5 \ over 7 } = { 3 \ over 4 } \ times { 5 \ over 7 } + { 1 \ over 2 } \ times { 5 \ over 7 } \ )
\ ( \ displaystyle = { { 15 } \ over { 28 } } + { 5 \ over { 14 } } \ ) \ ( \ displaystyle = { { 15 } \ over { 28 } } + { { 10 } \ over { 28 } } = { { 25 } \ over { 28 } } \ )
c )
Cách 1 :

\(\displaystyle {5 \over 7} \times {{13} \over {21}} + {2 \over 7} \times {{13} \over {21}} \)\(\displaystyle = {{5 \times 13} \over {7 \times 21}} + {{2 \times 13} \over {7 \times 21}}\)

\ ( \ displaystyle = { { 65 } \ over { 147 } } + { { 26 } \ over { 147 } } = { { 91 } \ over { 147 } } = { { 13 } \ over { 21 } } \ )
Cách 2 :
\ ( \ displaystyle { 5 \ over 7 } \ times { { 13 } \ over { 21 } } + { 2 \ over 7 } \ times { { 13 } \ over { 21 } } \ ) \ ( \ displaystyle = \ left ( { { 5 \ over 7 } + { 2 \ over 7 } } \ right ) \ times { { 13 } \ over { 21 } } = 1 \ times { { 13 } \ over { 21 } } = { { 13 } \ over { 21 } } \ )

Bài 3

Tính \ ( \ displaystyle { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } + { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } \ ) bằng 2 cách .
Cách 1 :
\ ( \ displaystyle { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } + { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } = { 7 \ over 5 } \ times 2 + { 4 \ over 3 } \ times 2 \ ) \ ( = … \ )
Cách 2 :
\ ( \ displaystyle { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } + { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } = \ left ( { { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } } \ right ) \ times 2 \ ) \ ( = … \ )

Phương pháp giải:

Tính tiếp những biểu thức đã cho theo quy tắc :

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực thi phép nhân, chia trước ; triển khai phép cộng, trừ sau .

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :
\ ( \ displaystyle { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } + { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } = { 7 \ over 5 } \ times 2 + { 4 \ over 3 } \ times 2 \ )
\ ( \ displaystyle = { { 14 } \ over 5 } + { 8 \ over 3 } = { 42 \ over 15 } + { { 40 } \ over { 15 } } = { { 82 } \ over { 15 } } \ )
Cách 2 :
\ ( \ displaystyle { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } + { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } = \ left ( { { 7 \ over 5 } + { 4 \ over 3 } } \ right ) \ times 2 \ )
\ ( \ displaystyle = \ left ( { 21 \ over 15 } + { { { 20 } \ over { 15 } } } \ right ) \ times 2 = { { 41 } \ over { 15 } } \ times 2 = { { 82 } \ over { 15 } } \ )

Bài 4

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng \ ( \ displaystyle { 3 \ over 5 } m \ ), chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích quy hoạnh tấm kính đó .

Phương pháp giải:

– Tính chiều dài tấm kính ta lấy chiều rộng tấm kính nhân với \ ( 2. \ )
– Tính diện tích quy hoạnh tấm kính ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Chiều rộng : \ ( \ displaystyle { 3 \ over 5 } m \ )
Chiều dài : Gấp đôi chiều rộng
Diện tích hình chữ nhật : …. ?
Bài giải
Chiều dài tấm kính hình chữ nhật là :
\ ( \ displaystyle { 3 \ over 5 } \ times 2 = { 6 \ over 5 } \, \, \ left ( m \ right ) \ )
Diện tích tấm kính hình chữ nhật là :

\(\displaystyle {3 \over 5} \times {6 \over 5} = {{18} \over {25}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số : \ ( \ displaystyle { { 18 } \ over { 25 } } \, { m ^ 2 }. \ )

Loigiaihay.com

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp