Giải Reading – Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 11

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What do you think of the friend in the poem?”

( Làm việc theo cặp. Thực hành đọc bài thơ ở trang tiếp theo và đàm đạo câu hỏi : ” Bạn nghĩ gì về người bạn trong bài thơ ”. )

Phương pháp giải:

Dịch bài thơ:

Bạn có một người bạn

Sáng tác bởi Carole King
Khi bạn lo ngại và tuyệt vọng
Bạn cần sự chăm sóc
Và chẳng có gì đúng đắn cả
Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi
Tôi sẽ sớm đến bên bạn
Để làm sáng lên màn đêm đen tối nhất nơi bạn ;
Chỉ cần gọi tên tôi
Bạn biết tôi ở đâu mà
Tôi sẽ chạy lại đến bên bạn
Dù là xuân, hạ, thu, đông
Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi
Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến ,
Bạn có một người bạn !

Lời giải chi tiết:

I think the friend in the poem is a true friend .
( Tôi nghĩ người bạn trong bài thơ là một người bạn thật sự. )

While Bài đọc

WHILE YOU READ

Read the passage the do the tasks that follow.

( Hãy đọc đoạn văn này và làm những bài tập theo sau. )


Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities .
The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair ; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other .
Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship .
Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Thos e who are easily influenced by rumours can never be good friends .
Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others ’. Such people will never keep a friend long .
Lastly, there must be a perfect sympathy between friends – sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible .

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Mọi người ai cũng có một số ít người quen biết, nhưng không ai có nhiều bạn cả, chính do tình bạn thân thiện thật sự thì không có nhiều, và có nhiều người có vẻ như không hề có được tình bạn. Để cho tình bạn được thân thiện và bền vững và kiên cố, cả hai người bạn phải có 1 số ít phẩm chất rất đặc biệt quan trọng .
Phẩm chất tiên phong là tính không ích kỉ. Một người chỉ biết chăm sóc đến quyền lợi và cảm nghĩ của riêng mình không hề là một người bạn thật sự được. Tình bạn là mối quan hệ hai phía, nó sống sót dựa trên cơ sở cho và nhận, và không có tình bạn nào hoàn toàn có thể vĩnh cửu, nếu như chỉ có một bên cho và một bên nhận .
Tính kiên trì là phẩm chất thứ hai của tình bạn. Một số người có vẻ như không có tính kiên cường. Họ nhiệt huyết theo đuổi một sở trường thích nghi, nhưng chẳng bao lâu sau họ cảm thấy chán nó và mở màn cảm thấy bị hấp dẫn bởi một tiềm năng mới nào đó. Những người không lập trường và không kiên cường như vậy thì không hề có được tình bạn bền vững được .
Lòng trung thành với chủ là phẩm chất quan trọng thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận đến nỗi không có điều gì hoài nghi giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ nhiều về những người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những lời đồn đại, những chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bè bạn. Những ai thuận tiện bị ảnh hưởng tác động bởi những lời xì xào không hề nào là những người bạn tốt .
Sự tin yêu có lẽ rằng là phẩm chất thứ tư. Bạn bè phải có sự tin cậy lẫn nhau để mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy bảo đảm an toàn khi kể cho nhau về những bí hiểm riêng tư của mình, Nhưng lại có những người nhiều chuyện không hề giữ kín chuyện của mình hoặc của người khác. Những người như vậy sẽ không khi nào kết bạn lâu bền hơn .
Cuối cùng, giữa bè bạn phải có sự cảm thông trọn vẹn, cảm thông vì mục tiêu, sở trường thích nghi, niềm vui, nỗi buồn, mưu cầu và tham vọng của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm nhau, thì ở đó không có tình bạn.

While Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

( Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ / cụm từ thích hợp. )

acquaintance mutual give-and-take loyal to incapable of unselfish
friend suspicious

Phương pháp giải:

1. mutual ( adj ) : chung, lẫn nhau
2. incapable of : không có năng lực
3. unselfish ( adj ) : không ích kỉ
4. acquaintance ( n ) : quen biết
5. friend ( n ) : bạn hữu
6. give-and-take : cho và nhận
7. loyal to ( adj ) : trung thành với chủ
8. suspicious ( adj ) : hoài nghi

Lời giải chi tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

( Một tình bạn tốt nên được dựa trên sự đồng cảm lẫn nhau. )

2.The children seem to be incapable of working quietly by themselves.

( Trẻ con có vẻ như như tự chúng không có năng lực thao tác một cách yên tĩnh. )

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

( Anh ấy là một người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp sức mọi người mà không nghĩ đến quyền lợi cá thể. )

4. An acquaintance is a person one simply knows, and a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

( Người quen là người đơn thuần mà bạn biết, và một người bạn là người có mối quan hệ thâm thúy hơn. )

5. You can’t always insist on your own way – there has to be some give-and-take.

( Bạn không hề khi nào cũng khăng khăng theo ý mình – phải có sự nhường nhịn. )

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

( Mặc dù có nhiều biến hóa trong đời sống, anh ấy vẫn trung thành với chủ với quy tắc thao tác củ mình. )

7. He started to get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

( Anh ấy khởi đầu hoài nghi khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đến Anh nhiều lần. )

While Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

( Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất những ý tưởng sáng tạo của đoạn văn. )
A. A friend in need is a friend indeed
( Một người luôn Open khi bạn cần mới là người bạn thật sự )
B. Conditions of true friendship
( Những điều kiện kèm theo của tình bạn chân chính )
C. Features of a good friend
( Những đặc thù của một người bạn tốt )
D. Friends and acquaintances
( Bạn bè và người quen )

Lời giải chi tiết:

B. Conditions of true friendship

While Task 3

Task 3. Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi sau. )
1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you ?
( Phẩm chất tiên phong của tình bạn chân thật là gì và nó hoàn toàn có thể cho bạn biết điều gì ? )
2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship ?
( Tại sao những người hay biến hóa và không kiên cường không hề có tình bạn thật sự ? )
3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you ?
( Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thật là ai và nó hoàn toàn có thể cho bạn biết điều gì ? )
4. Why must there be a mutual trust between friends ?
( Tại sao phải có sự tin yêu lẫn nhau giữa hai người bạn ? )
5. Why can’t people who talk too much keep a friend long ?
( Tại sao những người nhiều chuyện không hề kết bạn được bền vững ? )
6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you ?
( Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là gì và nó hoàn toàn có thể cho bạn biết điều gì ? )

Lời giải chi tiết:

1. The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 

( Phẩm chất tiên phong của tình bạn chân thật là tính không ích kỉ. Nó cho ta biết rằng một người chỉ biết chăm sóc đến quyền lợi và cảm nghĩ của riêng mình không hề là một người bạn thực sự được. )

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

( Những người hay biến hóa và không kiên trì không hề có tình bạn thật sự chính bới họ nhiệt huyết theo đuổi một sở trường thích nghi, nhưng chẳng bao lâu họ cảm thấy chán nó và khởi đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một số ít tiềm năng mới nào đó. )

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

( Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thật là lòng trung thành với chủ. Nó cho ta biết rằng hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận đến nỗi không có điều gì hoài nghi giữa họ. )

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

( Phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa hai người bạn vì họ muốn cảm thấy bảo đảm an toàn khi kể cho người kia nghe những bí hiểm thầm kín của mình. )

5. Talkative people can’t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những người nhiều chuyện không thể kết bạn được bền lâu vì họ không thể giữ kín chuyện của mình hoặc của người khác.)

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship.

( Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó cho ta biết rằng để trở thành một người bạn thật sự, bạn phải cảm thông với bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa bạn hữu, thì ở đó sẽ không có tình bạn chân thực. )

After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: “Why do we need to have friends?” Then report … .

( Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi : ” Tại sao tất cả chúng ta cần có bè bạn ? ” Sau đó tường thuật hiệu quả phần tranh luận của bạn với lớp. )

Lời giải chi tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to have friends. Why do you need a friend ? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can’t live separately from others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet .
( Trong đời sống lúc bấy giờ, con người cần có bạn. Tại sao tất cả chúng ta cần có bạn ? Đầu tiên, không hề khước từ rằng bạn hữu san sẻ với tất cả chúng ta không chỉ là niềm vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với tất cả chúng ta và sẽ luôn bên cạnh tất cả chúng ta khi tất cả chúng ta cần. Thứ hai, bạn hữu có những điểm chung mà luôn làm cho tất cả chúng ta vui tươi. Họ hoàn toàn có thể cho tất cả chúng ta lời khuyên khi tất cả chúng ta gặp rặc rối. Con người không hề sống tách rời nhau, đời sống là một hội đồng. Do đó, tất cả chúng ta cần phải có nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cũng cần học từ họ những gì mà mình không biết. )

Gợi ý 2:  

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen ? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you and I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don’t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe and comfortable which we can’t get from others. Friends are a gift to humans. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. Do we have so much reason to have friends in this life ? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need to respect them .
( Bạn đã từng hỏi bản thân rằng nếu bạn chỉ còn một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì sẽ xảy ra ? Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tổng thể những điều tồi tệ trong đời sống này. Chúng ta cần bạn hữu trong đời sống này do tại rất nhiều nguyên do. Không ai trên toàn cầu này sống một mình đơn độc. Kể cả bạn và tôi đều cần bạn hữu bên cạnh. Cuộc sống vốn không công minh và không thuận tiện. Đôi lúc, tất cả chúng ta cảm thấy stress và tuyệt vọng. Đôi lúc tất cả chúng ta mất trấn áp trong đời sống. Chúng ta không biết phải xử lý yếu tố của mình như thế nào. Đây là lúc mà tất cả chúng ta cần bè bạn. Họ sẽ đưa ra sự ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh họ, tất cả chúng ta cảm thấy bảo đảm an toàn và tự do mà không hề cảm thấy được từ những người khác. Bạn bè là món quà dành cho con người. Bạn mang lại niềm vui đến đời sống khi tất cả chúng ta buồn và đau khổ. Chúng ta có quá nhiều nguyên do để để có những người bạn trong đời sống phải không ? đúng vậy, đương nhiên rồi. Bạn bè đóng một vai trò trong đời sống mà tất cả chúng ta cần tôn trọng họ. )

Bài thơ gợi ý:

We need friends for many reasons ,
( Có nhiều nguyên do để tất cả chúng ta cần có bè bạn, )
all throughout the four seasons .
( suốt bốn mùa. )
We need friends to comfort us when we are sad ,
( Chúng ta cần những người bạn giúp tất cả chúng ta cảm thấy tự do khi buồn, )
and to have fun with us when we are glad .
( và san sẻ niềm vui khi tất cả chúng ta vui. )
We need friends to give us good advice .
( Chúng ta cần những người bạn cho tất cả chúng ta lời khuyên đúng đắn. )
We need someone we can count on to treat us nicely .
( Chúng ta cần ai đó hoàn toàn có thể tin cậy họ đối xử tốt với mình. )
We need friends because we are social in nature ,
( Chúng ta cần những người bạn vì tất cả chúng ta thuộc về quốc tế tự nhiên, )
and having friends makes us feel secure .
( và có bè bạn giúp tất cả chúng ta cảm thấy bảo đảm an toàn. )
We need friends to remember us once we have passed
( Chúng ta cần những người bạn nhớ về mình khi tất cả chúng ta đã khuất )

sharing memories that will always last.

( san sẻ những kỉ niệm còn mãi với thời hạn. )

Loigiaihay.com

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp