Khái niệm về dịch vụ viễn thông – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (780.35 KB, 126 trang )

Chương 3: Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện đến năm 2010.

CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC NGÀNH KINH DOANH DỊCH

VỤ VIỄN THÔNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ VIỄN THƠNG

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ viễn thơng

Nhà nước xác định viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển viễn thông nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong chiến lược tăng tốc phát triển, cùng với phương châm đóng góp tích cực vào cơng cuộc phát triển kinh tế đất nước theo đường lối “cơng nghiệp hố, hiện
đại hố”, ngành Viễn thông đã liên tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vào chương trình số hóa, thơng minh hố, hiện đại hố tồn mạng lưới
viễn thông, liên doanh hợp tác với các hãng viễn thông lớn trên thế giới đưa ra các giải pháp viễn thông hiện đại ngang tầm quốc tế. Viễn thông đang và sẽ là ngành đi
đầu để tạo sức bật cho các ngành kinh tế khác.
Viễn thông bao gồm: mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông a. Mạng viễn thông: Là tập hợp các thiết bị viễn thông được liên kết với nhau
bằng các đường truyền dẫn, trong đó thiết bị viễn thông được hiểu là các phương tiện kỹ thuật bao gồm cả phần cứng và phần mềm được dùng để thiết lập mạng viễn
thông; các đường truyền dẫn là tập hợp các thiết bị truyền dẫn được liên kết với nhau bằng đường cáp quang viễn thơng, sóng vô tuyến điện, các phương tiện quang
học và các phương tiện điện từ khác.
Mạng viễn thông bao gồm: Mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông chuyên dùng.
b. Dịch vụ viễn thông: Là dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số hiệu, chữ viết, âm
thanh, hình ảnh hoặc các dạng khác của thơng tin giữa các điểm kết cuối của mạng viễn thông.
3
1.1.2 Các loại hình dịch vụ viễn thơng: Dịch vụ viễn thơng bao gồm: Dịch vụ viễn thông cơ bản; dịch vụ giá trị gia tăng; dịch vụ kết nối Internet; dịch vụ truy
nhập Internet; dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thơng.
a. Dịch vụ viễn thơng cơ bản: là dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin dưới
dạng ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh thơng qua mạng viễn thơng hoặc Internet mà khơng làm thay đổi loại hình hoặc nội dung thơng tin được
gửi và nhận qua mạng.
– Dịch vụ cơ bản bao gồm: + Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt, đường dài trong nước, quốc tế gồm: dịch
vụ truyền dẫn, thu, phát tín hiệu truyền hình, dịch vụ điện thoại, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo.
+ Dịch vụ viễn thơng di động nội vùng, tồn quốc gồm: dịch vụ thông tin di động mặt đất, dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến, dịch vụ tin nhắn.
+ Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh + Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh
+ Dịch vụ vô tuyến điện hàng hải và các dịch vụ cơ bản khác do Bộ Bưu chính,
viễn thơng quy định. – Dịch vụ cộng thêm: là dịch vụ được cung cấp thêm đồng thời cùng với dịch vụ
cơ bản, làm phong phú và hoàn thiện thêm dịch vụ cơ bản, trên cơ sở các tính năng kỹ thuật của thiết bị hoặc khả năng phục vụ của doanh nghiệp viễn thông.
b. Dịch vụ giá trị gia tăng: là dịch vụ làm tăng thêm giá trị sử dụng thông tin
của người sử dụng dịch vụ bằng cách hồn thiện loại hình hoặc nội dung thơng tin, hoặc cung cấp khả năng lưu trữ, khôi phục thơng tin đó trên cơ sở sử dụng mạng
viễn thơng hoặc Internet.
c. Dịch vụ kết nối Internet: là dịch vụ cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khả năng kết nối với nhau và với Internet quốc tế.

d. Dịch vụ truy nhập Internet: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng

VỤ VIỄN THÔNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNGNhà nước xác định viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển viễn thông nhằm đáp ứngnhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.Trong chiến lược tăng tốc phát triển, cùng với phương châm đóng góp tích cực vào cơng cuộc phát triển kinh tế đất nước theo đường lối “cơng nghiệp hố, hiệnđại hố”, ngành Viễn thông đã liên tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vào chương trình số hóa, thơng minh hố, hiện đại hố tồn mạng lướiviễn thông, liên doanh hợp tác với các hãng viễn thông lớn trên thế giới đưa ra các giải pháp viễn thông hiện đại ngang tầm quốc tế. Viễn thông đang và sẽ là ngành điđầu để tạo sức bật cho các ngành kinh tế khác.Viễn thông bao gồm: mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông a. Mạng viễn thông: Là tập hợp các thiết bị viễn thông được liên kết với nhaubằng các đường truyền dẫn, trong đó thiết bị viễn thông được hiểu là các phương tiện kỹ thuật bao gồm cả phần cứng và phần mềm được dùng để thiết lập mạng viễnthông; các đường truyền dẫn là tập hợp các thiết bị truyền dẫn được liên kết với nhau bằng đường cáp quang viễn thơng, sóng vô tuyến điện, các phương tiện quanghọc và các phương tiện điện từ khác.Mạng viễn thông bao gồm: Mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông chuyên dùng.b. Dịch vụ viễn thông: Là dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số hiệu, chữ viết, âmthanh, hình ảnh hoặc các dạng khác của thơng tin giữa các điểm kết cuối của mạng viễn thông.1.1.2 Các loại hình dịch vụ viễn thơng: Dịch vụ viễn thơng bao gồm: Dịch vụ viễn thông cơ bản; dịch vụ giá trị gia tăng; dịch vụ kết nối Internet; dịch vụ truynhập Internet; dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thơng.a. Dịch vụ viễn thơng cơ bản: là dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin dướidạng ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh thơng qua mạng viễn thơng hoặc Internet mà khơng làm thay đổi loại hình hoặc nội dung thơng tin đượcgửi và nhận qua mạng.- Dịch vụ cơ bản bao gồm: + Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt, đường dài trong nước, quốc tế gồm: dịchvụ truyền dẫn, thu, phát tín hiệu truyền hình, dịch vụ điện thoại, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo.+ Dịch vụ viễn thơng di động nội vùng, tồn quốc gồm: dịch vụ thông tin di động mặt đất, dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến, dịch vụ tin nhắn.+ Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh + Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh+ Dịch vụ vô tuyến điện hàng hải và các dịch vụ cơ bản khác do Bộ Bưu chính,viễn thơng quy định. – Dịch vụ cộng thêm: là dịch vụ được cung cấp thêm đồng thời cùng với dịch vụcơ bản, làm phong phú và hoàn thiện thêm dịch vụ cơ bản, trên cơ sở các tính năng kỹ thuật của thiết bị hoặc khả năng phục vụ của doanh nghiệp viễn thông.b. Dịch vụ giá trị gia tăng: là dịch vụ làm tăng thêm giá trị sử dụng thông tincủa người sử dụng dịch vụ bằng cách hồn thiện loại hình hoặc nội dung thơng tin, hoặc cung cấp khả năng lưu trữ, khôi phục thơng tin đó trên cơ sở sử dụng mạngviễn thơng hoặc Internet.c. Dịch vụ kết nối Internet: là dịch vụ cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp cung cấp dịch vụ Internet khả năng kết nối với nhau và với Internet quốc tế.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet