Kế toán chủ đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 195

Kế toán chủ đầu tư xây dựng cơ bản – Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề “kế toán chủ đầu tư xây dựng cơ bản” theo hướng dẫn của Thông tư 195/2012/TT-BTC

1. Hệ thống tài khoản kế toán

1.1 Đối với Ban quản lý dự án đầu tư

Áp dụng Hệ thống thông tin tài khoản phát hành theo Quyết định 15 và thực thi sửa đổi, bổ trợ 1 số ít thông tin tài khoản, đổi tên 1 số ít thông tin tài khoản kế toán, sau :
a ) Tài khoản 152 – “ Nguyên liệu, vật tư ” bổ trợ 07 Tài khoản cấp 2 :

(1) Tài khoản 1521 – Vật liệu trong kho

( 2 ) Tài khoản 1522 – Vật liệu giao cho bên nhận thầu
( 3 ) Tài khoản 1523 – Thiết bị trong kho
( 4 ) Tài khoản 1524 – Thiết bị đưa đi lắp
( 5 ) Tài khoản 1525 – Thiết bị tạm sử dụng
( 6 ) Tài khoản 1526 – Vật liệu, thiết bị đưa gia công
( 7 ) Tài khoản 1528 – Vật liệu khác
b ) Tài khoản 154 – “ Chi tiêu sản xuất kinh doanh thương mại dở dang ” đổi thành “ Ngân sách chi tiêu sản xuất thử dở dang ” .
c ) Tài khoản 241 – “ Xây dựng cơ bản dở dang ” đổi thành “ Ngân sách chi tiêu đầu tư thiết kế xây dựng ” và bỏ thông tin tài khoản cấp 2 .
d ) Tài khoản 336 – “ Phải trả nội bộ ” bổ trợ 04 thông tin tài khoản cấp 2 :
( 1 ) Tài khoản 3361 – Phải trả nội bộ về vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;
( 2 ) Tài khoản 3362 – Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá ;
( 3 ) Tài khoản 3363 – Phải trả nội bộ về ngân sách đi vay đủ điều kiện kèm theo vốn hoá ;
( 4 ) Tài khoản 3368 – Phải trả nội bộ khác .
đ ) Tài khoản 511 – “ Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ” đổi thành “ Doanh thu ” và bỏ thông tin tài khoản cấp 2 của TK 511 .
e ) Tài khoản 632 – “ Giá vốn hàng bán ” đổi thành “ Giá vốn phân phối dịch vụ ” .
f ) Tài khoản 642 – “ giá thành quản trị doanh nghiệp ” đổi thành “ Ngân sách chi tiêu Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư ” .
g ) Tài khoản 002 – “ Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công ” đổi thành “ Tài sản nhận giữ hộ ” .
h ) Tài khoản 008 – “ Dự toán chi sự nghiệp, dự án Bất Động Sản ” đổi thành “ Dự toán được duyệt ” .
Hệ thống thông tin tài khoản kế toán vận dụng cho Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư thực thi theo Danh mục thông tin tài khoản phát hành kèm theo tại Phụ lục số 1 a .
Trường hợp Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư cần bổ trợ Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi Tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và giải pháp hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh đặc trưng phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi triển khai .
Các Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư hoàn toàn có thể mở thêm Tài khoản cấp 2 và Tài khoản cấp 3 so với những thông tin tài khoản không có pháp luật Tài khoản cấp 2, Tài khoản cấp 3 tại Danh mục Hệ thống thông tin tài khoản kế toán đã pháp luật trong Thông tư này nhằm mục đích ship hàng nhu yếu quản trị của Đơn vị chủ đầu tư mà không phải ý kiến đề nghị Bộ Tài chính đồng ý chấp thuận .

1.2 Đối với Chủ đầu tư có thành lập BQLDAĐT

Áp dụng Hệ thống thông tin tài khoản phát hành theo Quyết định 15 và bổ trợ 1 số ít thông tin tài khoản cấp 2 như sau :
– Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ bổ trợ 02 Tài khoản cấp 2 :
+ Tài khoản 1362 – Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
+ Tài khoản 1363 – Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay đủ điều kiện kèm theo được vốn hoá

1.3 Đối với Đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tưthì vận dụng Hệ thống thông tin tài khoản phát hành theo Quyết định 15 .

*Lưu ý: Đơn vị chủ đầu tư sử dụng TK 241 làm tài khoản tập hợp chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Như vậy khi phát sinh chi phí hoặc chi phí phân chia theo tỷ lệ % thì tập hợp vào TK 241 chi tiết theo tài khoản cấp 2,3,4 và theo đối tượng Công trình, hạng mục CT. Khi hoàn thành thì tiến hành nghiệm thu và khi đó Chủ tịch HĐQT hoặc TGĐ phê duyệt quyết toán, kế toán hạch toán sang TSCĐ.

2. Hệ thống báo cáo tài chính

2.1 Báo cáo tài chính của Ban quản lý dự án đầu tư 

a) Hệ thống Báo cáo tài chính:

– Bảng Cân đối kế toán
– Nguồn vốn đầu tư

– Thực hiện đầu tư xây dựng                

– Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính

b) Phụ biểu báo cáo tài chính

– Chi tiết nguồn vốn đầu tư
– Thực hiện đầu tư theo dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình
– Quyết toán vốn đầu tư theo dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoàn thành xong chuyển giao sử dụng
– Ngân sách chi tiêu khác
– Ngân sách chi tiêu Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư

*Lưu ý: Hồ sơ hoàn công do Đơn vị tự xây dựng nên cần thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng và nghiệm thu hoàn công. Hồ sơ hoàn công gồm có:

– Sơ đồ, map, hồ sơ phong cách thiết kế … khởi đầu và sau cuối
– Biên bản quyết toán kèm theo bảng tổng hợp quyết toán khu công trình
– Quyết định phê duyệt quyết toán của người có thẩm quyền của đơn vị chức năng
– Các văn bản, hồ sơ khác tương quan .

2.2 Đối với  Đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư

Công tác kế toán dự án Bất Động Sản đầu tư được thực thi trên cùng một mạng lưới hệ thống sổ kế toán của đơn vị chức năng thì ngoài mạng lưới hệ thống biểu mẫu báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo lao lý của chính sách kế toán doanh nghiệp, đơn vị chức năng phải lập 02 biểu mẫu báo cáo giải trình và 04 phụ biểu cụ thể sau :

a) Báo cáo tài chính

– Nguồn vốn đầu tư
– Thực hiện đầu tư kiến thiết xây dựng

b) Phụ biểu báo cáo tài chính

– Chi tiết nguồn vốn đầu tư
– Thực hiện đầu tư theo dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình
– Quyết toán vốn đầu tư theo dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoàn thành xong chuyển giao sử dụng
– Ngân sách chi tiêu khác

2.3 Đối với các dự án có phân cấp quản lý đầu tư:

– Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư cấp trên và cấp dưới phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo pháp luật của Thông tư này tương thích với phân cấp quản trị vốn đầu tư và phân cấp kinh tế tài chính của đơn vị chức năng .
– Ban quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư cấp trên, ngoài việc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính của bản thân, đơn vị chức năng cấp trên còn phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính tổng hợp từ báo cáo giải trình kinh tế tài chính của mình và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng cấp dưới thường trực .
Ngoài báo cáo giải trình kinh tế tài chính lao lý trên, đơn vị chức năng quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư phải lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính khác theo nhu yếu của cơ quan thanh toán giao dịch vốn, những tổ chức triển khai cho vay hoặc hỗ trợ vốn, viện trợ vốn đầu tư .

*Lưu ý: Khi quyết định đầu tư xây dựng thì bao giờ chủ đầu tư đều phải lập dự toán. Việc lập dự toán rất dễ dàng bởi chủ đầu tư chính là nội bộ đơn vị. Việc xử lý chi phí cũng không bị hạn chế bởi cũng có thể tự thay đổi phù hợp. Mỗi một loại Công trình XD thì tỷ lệ chi phí cũng khác nhau, nên không có khuôn mẫu mà nó phụ thuộc vào tư vấn, khảo sát, thiết kế mà đơn vị thuê lập.

3. Thời hạn lập, gửi báo cáo tài chính và nơi nhận Báo cáo tài chính

– Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng chủ đầu tư được lập và gửi cuối mỗi quý, cuối năm kinh tế tài chính .
– Thời hạn nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý : chậm nhất là 20 ngày sau khi kết thúc quý .
– Thời hạn nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm : chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc năm .

– Nơi nhận báo cáo tài chính:

Nơi nhận báo cáo  Đơn vị BQL dự án cấp trên Chủ đầu tư Cấp trên của chủ đầu tư Cơ quan thống kê (*)
A 1 2 3 4
– Chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư x x x x
– Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư     x x

( * ) Chỉ gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm cho cơ quan Thống kê

Trên đây Kế toán Việt Hưng chia sẻ về kế toán chủ đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 195 mong rằng sẽ giúp ích trong công tá làm nghề của các bạn tại Doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực kế toán xây dựng.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư