Đề tài: “Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở chủ đầu tư pdf – Tài liệu text

Đề tài: “Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở chủ đầu tư pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.22 MB, 35 trang )

Tên đề tài: “Kế toán chi phí đầu tư
xây dựng cơ bản ở chủ đầu tư”
Danh sách thành viên
NỘI DUNG BÀI
Mở đầu
Nội dung chính
Kết thúc
Ví dụ
Cơ sở lý thuyết
1. Đặc điểm kế toán ở đơn
vị chủ đầu tư
Chi phí đầu tư
Chi phí đầu tư
Vốn đầu tư
Là toàn bộ những chi phí để đạt
được mục đích đầu tư
Chi phí xây dựng
Chi phí xây dựng
Chi phí khác
Chi phí khác
Trình tự đầu tư – xây dựng
Chuẩn bị
đầu tư
Thực hiện
đầu tư
Kết thúc
xây dựng
Hình thức
chủ đầu tư
trực tiếp
quản lý

dự án
Hình thức
chủ
nhiệm
điều hành
dự án
Hình
thức chìa
khóa
trao tay
Hình
thức
tự làm
Các hình thức tổ chức quản lý dự án
Tùy theo quy mô, tính chất của dự án chủ đầu tư có thể
lựa chọn một trong các hình thức quản lý, thực hiện sau:
-> Vì vậy, tùy theo từng dự án đầu tư mà chủ đầu tư có
thể thành lập hoặc không thành lập Ban quản lý dự án
tự do xác định tổ chức công tác kế toán quá trình đầu tư
xây dựng
Nhiệm vụ của kế toán
ở đơn vị chủ đầu tư

Ghi chép, phản ánh chính
xác kịp thời vốn đầu tư
XDCB đã được hình thành
và tình hình sử dụng vốn
đầu tư XDCB.

Qua đó kiểm tra,

giám sát việc sử dụng hợp
lý, tiết kiệm vốn đầu tư, việc
thực hiện kế hoạch đầu tư
XDCB.

Tính toán chính xác,
kịp thời giá trị công trình
đã được hoàn thành bàn
giao. Quyết toán vốn đầu
tư khi công trình hoàn
thành.
2. Quy định kế toán chi phí ĐTXDCB
ND của chi phí đầu tư XDCB
CP
xây lắp
CP
thiết bị
CP
khác
Quy định kế toán
chi phí ĐTXDCB
 Phải ghi nhận theo giá gốc.
Giá gốc bao gồm: CP xây lắp, CP thiết bi,
CP dự phòng, CP khác.
 Kế toán ĐTXDCB phải theo dõi công trình,
hạng mục công trình và ở mỗi hạng mục công
trình phải được hạch toán chi tiết từng nội
dung chi phí ĐTXDCB.
Hóa đơn GTGT
Chứng từ kế toán

Bảng kê thanh toán tạm ứng
Biên lai nộp thuế, lệ phí
Biên bản nghiệm thu khối
lượng xây lắp hoàn thành
Hóa đơn thanh toán theo
tiến độ kế hoạch
3. Kế toán chi phí đầu tư XDCB
– Báo cáo
quyết toán
vốn đầu tư
– Phiếu chi, báo nợ
bao gồm hai TK cấp 2
Tài
khoản
241
TK 2412:
xây dựng
cơ bản
TK 2411:
mua sắm
TSCĐ
Tài khoản sử dụng
Ngoài ra, sử dụng một số tài
khoản liên quan như:
TK152, TK153, TK214, TK335,
TK211, TK411
– Kết cấu TK 241:
– CP ĐTXDCB, mua sắm, sửa
chữa lớn TSCĐ phát sinh
(TSCĐHH và TSCĐVH);

– CP cải tạo, nâng cấp TSCĐ;
– CP mua sắm BĐS ĐT (TH cần
có giai đoạn ĐTXD);
– CP đầu tư XDCB BĐS đầu tư;
– CP phát sinh sau ghi nhận ban
đầu TSCĐ, BĐS ĐT.
– Giá trị TSCĐ hình thành qua ĐTXDCB,
mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng;
– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản
duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán
được duyệt;
– Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ
hoàn thành, kết chuyển khi quyết toán
được duyệt;
– Giá trị BĐS ĐT hình thành qua
ĐTXDCB đã hoàn thành;
– Kết chuyển CP phát sinh sau ghi nhận
ban đầu TSCĐ, BĐS ĐT vào các TK có
liên quan.
– CP dự án ĐTXD và sửa chữa lớn
TSCĐDD;
– Giá trị công trình XD và sửa chữa
lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng
chưa bàn giao đưa vào sử dụng
hoặc quyết toán chưa được duyệt;
– Giá trị BĐS ĐT đang ĐTXDDD.
TK 241Bên Nợ Bên Có
Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
Kế toán chi phí ĐTXD theo hình thức chủ nhiệm
điều hành dự án.

Chủ đầu tư tổ chức chọn thầu và ký kết
hợp đồng với một tổ chức tư vấn thay
mình làm chủ nhiệm điều hành dự án đứng
ra giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ
chức khảo sát thiết kế, cung ứng vật tư,
thiệt bị … thực hiện các nhiệm vụ của quá
trình thực hiện dự án, đồng thời chịu trách
nhiệm giám sát, quản lý toàn bộ quá trình
thực hiện dự án.
ND

bản
Chi phí xây dựng cơ bản

Khi XK thiết bị không cần lắp đặt đưa lắp đặt ở công trình.
Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCB
Có TK 152 – thiết bị trong kho

Khi xuất kho thiết bị cần lắp đặt đi lắp đặt
Nợ TK 152 – thiết bị lắp đặt
Có TK 152 – thiết bị trong kho.

Khi đơn vị lắp đặt quyết toán số thiết bị cần lắp đặt đã lắp vào công
trình.
Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCB
Có TK 152– thiết bị lắp đặt

Chi phí kiến thiết cơ bản như: chi đền bù, di dời, xây dựng công
trình tạm, chi phí quyền sử dụng đất.
Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCB

Có TK 111,112,141…

Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí ban quản lý dự án
Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCB
Có TK 642 – Chi phí ban quản lý dự án

Giá trị khối lượng XD, LĐ do nhà thầu bàn giao.
Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCB
Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Khi giá trị công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
Nợ TK 2412
Có TK 2411 – CP đầu tư XDCB

Chi phí không được duyệt bỏ phải thu lại
Nợ TK 1388 – phải thu khác
Có TK 2 411 CP đầu tư XDCB

Chi phí ĐTXDCB được duyệt (kể cả chi phí được duyệt bỏ)
Nợ TK 441,341
Có TK 2412 – Dự án công trình, hạng mục công trình hoàn
thành đưa vào sử dụng chờ duyệt
quyết toán.

Bàn giao chi phí lãi vay đầu tư phải trả.
Nợ TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác
Có TK 441,341

Bàn giao thuế GTGT cho kế toán bộ phận SXKD
Nợ TK 441,341

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
Chi phí chạy thử, sản xuất thử

Tập hợp chi phí sản xuất thử:
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất thử dở dang
Có TK 152, 153, 334, 338, 111,112, …

Phế liệu thu hồi từ SX thử, hoặc là có các khoản phải bồi thường:
Nợ TK 1528, 111, : giá trị thu hồi
Nợ TK 1388,…: giá trị bắt bồi thường
Có TK 154: Chi phí sản xuất thử dở dang

Chi phí sản xuất thử có tải không thu được sản phẩm:
Nợ TK 2411: chi phí đầu tư XDCB
Có TK 154: Chi phí sản xuất thử dở dang
Hạch toán chi phí theo hình thức chủ nhiệm
điều hành dự án
Kế toán ở bộ phận xây
dựng cơ bản sẽ tập hợp:
Chi phí
XDCB
Chi phí
chạy
thử sản
xuất thử
Kế toán
ở bộ
phận
SXKD
Kế toán ở bộ phận SXKD


Kế toán bộ phận SXKD nhận công trình hạng mục công
trình hoàn thành từ BQL dự án.
Nợ TK 211 – TSCĐ HH
Có TK 411, 341

Kế toán bộ phận SXKD nhận bàn giao nguyên vật liệu, công
cụ dụng cụ,… nếu có
Nợ TK 152,153,…
Có TK 411,341

Nhận bàn giao thuế GTGT từ Ban QLDA.
Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 411,341

Trường hợp sản xuất thử thu được sản phẩm
+ Thu được sản phẩm nhập kho:
Nợ TK 155: Thành phẩm nhập kho
Có TK 154: Chi phí sản xuất thử dở dang
+ Khi xuất bán:
Giá vốn:
Nợ TK 511: Doanh thu
Có TK 155: Thành phẩm
Có TK 154: CPSX thử dở dang (nếu thành phẩm
không nhập kho)
Doanh thu:
Nợ TK 111, 112, 131: Giá thanh toán
Có TK 511: Doanh thu
Có TK 3331: Thuế GTGT
Nội dung cơ bản

Chủ đầu tư tổ chức chọn thầu và trực
tiếp ký hợp đồng với một hoặc nhiều tổ
chức tư vấn để thực hiện công tác khảo
sát, thiết kế công trình, soạn thảo hồ sơ
mời thầu, tổ chức đấu thầu hoặc chọn
thầu.
Sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với
đơn vị trúng thầu xây lắp, nhiệm vụ giám
sát, quản lý quá trình thi công đảm bảo
tiến độ và chất lượng công trình vẫn do tổ
chức tư vấn đã được lựa chọn đảm nhận.
Kế toán chi phí ĐTXDCB theo hình thức
chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Khi nhập kho thiết bị,vật tư của công trình kế toán ghi:
+ Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo PPTT:
Nợ TK 152 – NVL (chi tiết VL và thiết bị XDCB)
Có TK 111 – tiền mặt
Có TK 331 – phải trả người bán
Có TK 341 – vay dài hạn
+ Nếu đv thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo PPKT thuế:
Nợ TK 152 – NVL (chi tiết VL và thiết bị XDCB)
Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào
Có TK 111 – tiền mặt
Có TK 112 – tiền gửi ngân hàng
Có TK 331 – phải trả người bán
Có TK 341 – vay dài hạn
Hạch toán chi phí ĐTXDCB theo
hình thức chủ ĐT trực tiếp quản lý dự án
Khi xuất thiết bị cho bên thi công lắp đặt:
+ Đối với thiết bị không cần lắp đặt, ghi:

Nợ TK 241 – XDCBDD (2412)
(chi tiết công tác mua sắm thiết bị)
Có TK 152 – NVL
(chi tiết VL, thiết bị XDCB trong kho)
+ Đối với thiết bị cần lắp:
Khi xuất thiết bị cho đơn vị lắp đặt:
Nợ TK 152 – NVL (chi tiết thiết bị XDCB đưa đi lắp)
Có TK 152 – NVL
(chi tiết VL, thiết bị XDCB trong kho)
Khi nhận được biên bản quyết toán lắp đặt thiết bị, kế toán ghi:
Nợ TK 241 – XDCBDD (2412)
(chi tiết công tác mua sắm thiết bị)
Có TK 152 – NVL (chi tiết thiết bị XDCB đưa đi
lắp)
Kế toán chi phí ĐTXDCB theo hình
thức chìa khóa trao tay
o
Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu dự án
để lựa chọn một nhà thầu (tổng thầu
XD) đảm nhận toàn bộ công việc
trong quá trình thực hiện dự án (khảo
sát, thiết kế, mua sắm vật tư )
o
Hình thức chìa khóa trao tay thường
được áp dụng trong việc XD các công
trình nhà ở, công trình dân dụng và
công trình sản xuất kinh doanh có
quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản.
Nội dung cơ bản

Khi phát sinh khoản CP lãi vay phải trả trong thời
gian thực hiện dự án ĐT, kế toán ghi:
Nợ TK 241 – XDCBDD (2412)
(chi tiết chi phí khác)
Có TK 335 – chi phí trả trước
Hạch toán chi phí ĐTXDCB theo
hình thức chìa khóa trao tay

Khi chi phí chuẩn bị đầu tư dự án và các CP KTCB
khác, kế toán ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412 – chi tiết liên quan)
Có TK 111,112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Có TK 341 – vay dài hạn

Khi ứng tiền cho đơn vị thi công xây lắp theo hợp đồng giao nhận, kế
toán ghi:
Nợ TK 331 – phải trả người
Có TK 112 – tiền gửi ngân hàng
Có TK 341 – vay dài hạn
Kế toán chi phí ĐTXDCB
theo hình thức tự làm
Nội dung cơ bản
Áp dụng khi chủ đầu tư đủ
năng lực hoạt động sản xuất, xây
dựng, quản lý phù hợp với yêu
cầu thực hiện của dự án và dự án
sử dụng vốn hợp pháp của chủ
đầu tư như vốn tự có, vốn tự huy
động của các tổ chức, cá nhân,
trừ vốn vay của các tổ chức tín

dụng.
Hạch toán chi phí ĐTXDCB
+ TH kế toán ĐTXDCB thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán, khi phát
sinh CP ĐTXDCB, kế toán ghi:
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản (2412)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 152, 153, 214, 334, 111, 112,…
+ TH kế toán ĐTXDCB tiến hành trên hệ thống sổ kế toán riêng
Khi nhận vật tư tiền vốn để phục vụ đầu tư:
Nợ TK 111, 112, 152, 153,…
Có TK 336 – phải trả nội bộ
Khi phát sinh CP ĐTXDCB, kế toán ghi:
Nợ TK 241 – XDCB (2412)
Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 152, 153, 214, 334, 111, 112,…
Khi PS khoản CP lãi vay trong thời gian thực hiện ĐT
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản
Có TK 335 – Chi phí trả trước khác
Quyết toán vốn ĐTXDCB

Vốn ĐT được quyết toán là toàn bộ CP
hợp pháp đã thực hiện trong quá trình ĐT
để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Với các dự án có nhiều hạng mục công
trình mà mỗi hạng mục công trình hoặc
nhóm các hạng mục công trình khi hoàn
thành có thể đưa vào khai thác sử dụng độc
lập thì chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán
vốn đầu tư theo hạng mục, công trình

người có thẩm quyền phê duyệt.
Kế toán
ĐTXD trong
trường hợp
DN có thành
lập ban quản
lý dự án và tổ
chức công tác
kế toán riêng
quá trình
ĐTXDCB
dự ánHình thứcchủnhiệmđiều hànhdự ánHìnhthức chìakhóatrao tayHìnhthứctự làmCác hình thức tổ chức triển khai quản trị dự ánTùy theo quy mô, đặc thù của dự án Bất Động Sản chủ đầu tư có thểlựa chọn một trong những hình thức quản trị, triển khai sau : -> Vì vậy, tùy theo từng dự án Bất Động Sản đầu tư mà chủ đầu tư cóthể xây dựng hoặc không xây dựng Ban quản trị dự ántự do xác lập tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán quy trình đầu tưxây dựngNhiệm vụ của kế toánở đơn vị chủ đầu tưGhi chép, phản ánh chínhxác kịp thời vốn đầu tưXDCB đã được hình thànhvà tình hình sử dụng vốnđầu tư XDCB.Qua đó kiểm tra, giám sát việc sử dụng hợplý, tiết kiệm ngân sách và chi phí vốn đầu tư, việcthực hiện kế hoạch đầu tưXDCB. Tính toán đúng mực, kịp thời giá trị công trìnhđã được hoàn thành xong bàngiao. Quyết toán vốn đầutư khi khu công trình hoànthành. 2. Quy định kế toán chi phí ĐTXDCBND của chi phí đầu tư XDCBCPxây lắpCPthiết bịCPkhácQuy định kế toánchi phí ĐTXDCB  Phải ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc gồm có : CP xây lắp, CP thiết bi, CP dự trữ, CP khác.  Kế toán ĐTXDCB phải theo dõi khu công trình, khuôn khổ khu công trình và ở mỗi khuôn khổ côngtrình phải được hạch toán chi tiết cụ thể từng nộidung chi phí ĐTXDCB.Hóa đơn GTGTChứng từ kế toánBảng kê giao dịch thanh toán tạm ứngBiên lai nộp thuế, lệ phíBiên bản nghiệm thu sát hoạch khốilượng xây lắp hoàn thànhHóa đơn giao dịch thanh toán theotiến độ kế hoạch3. Kế toán chi phí đầu tư XDCB – Báo cáoquyết toánvốn đầu tư – Phiếu chi, báo nợbao gồm hai TK cấp 2T àikhoản241TK 2412 : xây dựngcơ bảnTK 2411 : mua sắmTSCĐTài khoản sử dụngNgoài ra, sử dụng 1 số ít tàikhoản tương quan như : TK152, TK153, TK214, TK335, TK211, TK411 – Kết cấu TK 241 : – CP ĐTXDCB, shopping, sửachữa lớn TSCĐ phát sinh ( TSCĐHH và TSCĐVH ) ; – CP tái tạo, tăng cấp TSCĐ ; – CP shopping BĐS ĐT ( TH cầncó tiến trình ĐTXD ) ; – CP đầu tư XDCB BĐS đầu tư ; – CP phát sinh sau ghi nhận banđầu TSCĐ, BĐS ĐT. – Giá trị TSCĐ hình thành qua ĐTXDCB, shopping đã hoàn thành xong đưa vào sử dụng ; – Giá trị khu công trình bị vô hiệu và những khoảnduyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toánđược duyệt ; – Giá trị khu công trình sửa chữa thay thế lớn TSCĐhoàn thành, kết chuyển khi quyết toánđược duyệt ; – Giá trị BĐS ĐT hình thành quaĐTXDCB đã triển khai xong ; – Kết chuyển CP phát sinh sau ghi nhậnban đầu TSCĐ, BĐS ĐT vào những TK cóliên quan. – CP dự án Bất Động Sản ĐTXD và sửa chữa thay thế lớnTSCĐDD ; – Giá trị khu công trình XD và sửa chữalớn TSCĐ đã triển khai xong nhưngchưa chuyển giao đưa vào sử dụnghoặc quyết toán chưa được duyệt ; – Giá trị BĐS ĐT đang ĐTXDDD.TK 241B ên Nợ Bên CóKế toán 1 số ít nhiệm vụ chủ yếuKế toán chi phí ĐTXD theo hình thức chủ nhiệmđiều hành dự án Bất Động Sản. Chủ đầu tư tổ chức triển khai chọn thầu và ký kếthợp đồng với một tổ chức triển khai tư vấn thaymình làm chủ nhiệm quản lý dự án Bất Động Sản đứngra thanh toán giao dịch, ký kết hợp đồng với những tổchức khảo sát phong cách thiết kế, đáp ứng vật tư, thiệt bị … thực thi những trách nhiệm của quátrình triển khai dự án Bất Động Sản, đồng thời chịu tráchnhiệm giám sát, quản trị hàng loạt quá trìnhthực hiện dự án Bất Động Sản. NDcơbảnChi phí xây dựng cơ bảnKhi XK thiết bị không cần lắp ráp đưa lắp ráp ở khu công trình. Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCBCó TK 152 – thiết bị trong khoKhi xuất kho thiết bị cần lắp ráp đi lắp đặtNợ TK 152 – thiết bị lắp đặtCó TK 152 – thiết bị trong kho. Khi đơn vị lắp ráp quyết toán số thiết bị cần lắp ráp đã lắp vào côngtrình. Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCBCó TK 152 – thiết bị lắp đặtChi phí thiết kế cơ bản như : chi đền bù, sơ tán, xây dựng côngtrình tạm, chi phí quyền sử dụng đất. Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCBCó TK 111,112,141 … Kết chuyển hoặc phân chia chi phí ban quản trị dự ánNợ TK 2411 – CP đầu tư XDCBCó TK 642 – Chi phí ban quản trị dự ánGiá trị khối lượng XD, LĐ do nhà thầu chuyển giao. Nợ TK 2411 – CP đầu tư XDCBCó TK 331 – Phải trả cho người bán. Khi giá trị khu công trình hoàn thành xong chuyển giao đưa vào sử dụng. Nợ TK 2412C ó TK 2411 – CP đầu tư XDCBChi phí không được duyệt bỏ phải thu lạiNợ TK 1388 – phải thu khácCó TK 2 411 CP đầu tư XDCBChi phí ĐTXDCB được duyệt ( kể cả chi phí được duyệt bỏ ) Nợ TK 441,341 Có TK 2412 – Dự án khu công trình, khuôn khổ khu công trình hoànthành đưa vào sử dụng chờ duyệtquyết toán. Bàn giao chi phí lãi vay đầu tư phải trả. Nợ TK 3388 – Phải trả, phải nộp khácCó TK 441,341 Bàn giao thuế GTGT cho kế toán bộ phận SXKDNợ TK 441,341 Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ. Chi phí chạy thử, sản xuất thửTập hợp chi phí sản xuất thử : Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất thử dở dangCó TK 152, 153, 334, 338, 111,112, … Phế liệu tịch thu từ SX thử, hoặc là có những khoản phải bồi thường : Nợ TK 1528, 111, : giá trị thu hồiNợ TK 1388, … : giá trị bắt bồi thườngCó TK 154 : Chi phí sản xuất thử dở dangChi phí sản xuất thử có tải không thu được loại sản phẩm : Nợ TK 2411 : chi phí đầu tư XDCBCó TK 154 : Chi phí sản xuất thử dở dangHạch toán chi phí theo hình thức chủ nhiệmđiều hành dự ánKế toán ở bộ phận xâydựng cơ bản sẽ tập hợp : Chi phíXDCBChi phíchạythử sảnxuất thửKế toánở bộphậnSXKDKế toán ở bộ phận SXKDKế toán bộ phận SXKD nhận khu công trình khuôn khổ côngtrình hoàn thành xong từ BQL dự án Bất Động Sản. Nợ TK 211 – TSCĐ HHCó TK 411, 341K ế toán bộ phận SXKD nhận chuyển giao nguyên vật liệu, côngcụ dụng cụ, … nếu cóNợ TK 152,153, … Có TK 411,341 Nhận chuyển giao thuế GTGT từ Ban QLDA.Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừCó TK 411,341 Trường hợp sản xuất thử thu được loại sản phẩm + Thu được loại sản phẩm nhập kho : Nợ TK 155 : Thành phẩm nhập khoCó TK 154 : Chi phí sản xuất thử dở dang + Khi xuất bán : Giá vốn : Nợ TK 511 : Doanh thuCó TK 155 : Thành phẩmCó TK 154 : CPSX thử dở dang ( nếu thành phẩmkhông nhập kho ) Doanh thu : Nợ TK 111, 112, 131 : Giá thanh toánCó TK 511 : Doanh thuCó TK 3331 : Thuế GTGTNội dung cơ bảnChủ đầu tư tổ chức triển khai chọn thầu và trựctiếp ký hợp đồng với một hoặc nhiều tổchức tư vấn để triển khai công tác làm việc khảosát, phong cách thiết kế khu công trình, soạn thảo hồ sơmời thầu, tổ chức triển khai đấu thầu hoặc chọnthầu. Sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng vớiđơn vị trúng thầu xây lắp, trách nhiệm giámsát, quản trị quy trình xây đắp đảm bảotiến độ và chất lượng khu công trình vẫn do tổchức tư vấn đã được lựa chọn tiếp đón. Kế toán chi phí ĐTXDCB theo hình thứcchủ đầu tư trực tiếp quản trị dự ánKhi nhập kho thiết bị, vật tư của khu công trình kế toán ghi : + Nếu đơn vị thuộc đối tượng người dùng tính thuế GTGT theo PPTT : Nợ TK 152 – NVL ( chi tiết cụ thể VL và thiết bị XDCB ) Có TK 111 – tiền mặtCó TK 331 – phải trả người bánCó TK 341 – vay dài hạn + Nếu đv thuộc đối tượng người dùng tính thuế GTGT theo PPKT thuế : Nợ TK 152 – NVL ( chi tiết cụ thể VL và thiết bị XDCB ) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vàoCó TK 111 – tiền mặtCó TK 112 – tiền gửi ngân hàngCó TK 331 – phải trả người bánCó TK 341 – vay dài hạnHạch toán chi phí ĐTXDCB theohình thức chủ ĐT trực tiếp quản trị dự ánKhi xuất thiết bị cho bên thiết kế lắp ráp : + Đối với thiết bị không cần lắp ráp, ghi : Nợ TK 241 – XDCBDD ( 2412 ) ( cụ thể công tác làm việc shopping thiết bị ) Có TK 152 – NVL ( cụ thể VL, thiết bị XDCB trong kho ) + Đối với thiết bị cần lắp : Khi xuất thiết bị cho đơn vị lắp ráp : Nợ TK 152 – NVL ( cụ thể thiết bị XDCB đưa đi lắp ) Có TK 152 – NVL ( cụ thể VL, thiết bị XDCB trong kho ) Khi nhận được biên bản quyết toán lắp ráp thiết bị, kế toán ghi : Nợ TK 241 – XDCBDD ( 2412 ) ( chi tiết cụ thể công tác làm việc shopping thiết bị ) Có TK 152 – NVL ( chi tiết cụ thể thiết bị XDCB đưa đilắp ) Kế toán chi phí ĐTXDCB theo hìnhthức chìa khóa trao tayChủ đầu tư tổ chức triển khai đấu thầu dự ánđể lựa chọn một nhà thầu ( tổng thầuXD ) đảm nhiệm hàng loạt công việctrong quy trình triển khai dự án Bất Động Sản ( khảosát, phong cách thiết kế, shopping vật tư ) Hình thức chìa khóa trao tay thườngđược vận dụng trong việc XD những côngtrình nhà tại, khu công trình gia dụng vàcông trình sản xuất kinh doanh thương mại cóquy mô nhỏ, kỹ thuật đơn thuần. Nội dung cơ bảnKhi phát sinh khoản CP lãi vay phải trả trong thờigian triển khai dự án Bất Động Sản ĐT, kế toán ghi : Nợ TK 241 – XDCBDD ( 2412 ) ( chi tiết cụ thể chi phí khác ) Có TK 335 – chi phí trả trướcHạch toán chi phí ĐTXDCB theohình thức chìa khóa trao tayKhi chi phí chuẩn bị sẵn sàng đầu tư dự án Bất Động Sản và những CP KTCBkhác, kế toán ghi : Nợ TK 241 – XDCB dở dang ( 2412 – cụ thể tương quan ) Có TK 111,112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàngCó TK 341 – vay dài hạnKhi ứng tiền cho đơn vị xây đắp xây lắp theo hợp đồng giao nhận, kếtoán ghi : Nợ TK 331 – phải trả ngườiCó TK 112 – tiền gửi ngân hàngCó TK 341 – vay dài hạnKế toán chi phí ĐTXDCBtheo hình thức tự làmNội dung cơ bảnÁp dụng khi chủ đầu tư đủnăng lực hoạt động giải trí sản xuất, xâydựng, quản trị tương thích với yêucầu triển khai của dự án Bất Động Sản và dự ánsử dụng vốn hợp pháp của chủđầu tư như vốn tự có, vốn tự huyđộng của những tổ chức triển khai, cá thể, trừ vốn vay của những tổ chức triển khai tíndụng. Hạch toán chi phí ĐTXDCB + TH kế toán ĐTXDCB triển khai trên cùng mạng lưới hệ thống sổ kế toán, khi phátsinh CP ĐTXDCB, kế toán ghi : Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản ( 2412 ) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có ) Có TK 152, 153, 214, 334, 111, 112, … + TH kế toán ĐTXDCB thực thi trên mạng lưới hệ thống sổ kế toán riêngKhi nhận vật tư tiền vốn để ship hàng đầu tư : Nợ TK 111, 112, 152, 153, … Có TK 336 – phải trả nội bộKhi phát sinh CP ĐTXDCB, kế toán ghi : Nợ TK 241 – XDCB ( 2412 ) Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừCó TK 152, 153, 214, 334, 111, 112, … Khi PS khoản CP lãi vay trong thời hạn triển khai ĐTNợ TK 241 – Xây dựng cơ bảnCó TK 335 – Chi phí trả trước khácQuyết toán vốn ĐTXDCBVốn ĐT được quyết toán là hàng loạt CPhợp pháp đã thực thi trong quy trình ĐTđể đưa khu công trình vào khai thác sử dụng. Với những dự án Bất Động Sản có nhiều khuôn khổ côngtrình mà mỗi khuôn khổ khu công trình hoặcnhóm những khuôn khổ khu công trình khi hoànthành hoàn toàn có thể đưa vào khai thác sử dụng độclập thì chủ đầu tư lập báo cáo giải trình quyết toánvốn đầu tư theo khuôn khổ, công trìnhngười có thẩm quyền phê duyệt. Kế toánĐTXD trongtrường hợpDN có thànhlập ban quảnlý dự án Bất Động Sản và tổchức công táckế toán riêngquá trìnhĐTXDCB

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư