Hướng dẫn 2106/HD-SXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 2106 / HD-SXD

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2007

HƯỚNG DẪN

LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 6248/UBND-CNN ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Sau khi thỏa thuận với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp; Sở Xây dựng Đồng Nai hướng dẫn cụ thể việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

A. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Chi phí đầu tư xây dựng công trình là hàng loạt chi phí thiết yếu để xây dựng mới hoặc thay thế sửa chữa, tái tạo, lan rộng ra công trình xây dựng. Chi phí đầu tư xây dựng công trình được bộc lộ qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản ở quá trình lập dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình, dự trù xây dựng công trình ở tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình, giá trị thanh toán giao dịch, quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. 2. Chi phí đầu tư xây dựng công trình được lập theo từng công trình đơn cử, tương thích với quy trình tiến độ đầu tư xây dựng công trình, những bước phong cách thiết kế và lao lý của Nhà nước. 3. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư công trình phải bảo vệ tiềm năng, hiệu suất cao đầu tư, đồng thời phải bảo vệ tính khả thi của dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ tính đúng, tính đủ, hài hòa và hợp lý, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn và nhu yếu khách quan của cơ chế thị trường. 4. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. 5. Hướng dẫn này pháp luật việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình so với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn nhà nước, gồm có vốn ngân sách nhà nước, vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( gọi tắt là vốn ODA ), vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn tín dụng thanh toán do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Đối với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn khác, chủ đầu tư quyết định hành động việc vận dụng những lao lý của hướng dẫn này. Riêng so với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA, nếu Điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những lao lý về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với pháp luật của Thông tư này thì triển khai theo những lao lý tại Điều ước quốc tế đó.

B. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

I. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (gọi tắt là tổng mức đầu tư).

1. Tổng mức đầu tư: là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Tổng mức đầu tư được đo lường và thống kê xác lập trong quá trình lập dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình tương thích với nội dung dự án Bất Động Sản và phong cách thiết kế cơ sở, so với trường hợp chỉ lập những kinh tế tài chính – kỹ thuật, tổng mức đầu tư được xác lập tương thích với phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế.

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng. Trong đó:

1.1. Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí xây dựng các công trình, hạ tầng công trình; chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

1.2. Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất gia công); chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển; chi phí bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan.

1.3. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất,…; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

1.4. Chi phí quản lý dự án bao gồm: Các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng gồm:

– Chi phí tổ chức triển khai lập báo cáo giải trình đầu tư, chi phí tổ chức triển khai lập dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ; – Chi phí tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc bồi thường giải phóng mặt phẳng, tái định cư thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư ; – Chi phí tổ chức triển khai thi tuyển phong cách thiết kế kiến trúc ; – Chi phí tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản đầu tư, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật, tổng mức đầu tư, chi phí tổ chức triển khai thẩm tra phong cách thiết kế kỹ thuật, phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết, dự trù xây dựng công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu trong hoạt động giải trí xây dựng ; – Chi phí tổ chức triển khai quản lý chất lượng, khối lượng, quy trình tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai bảo vệ bảo đảm an toàn và vệ sinh thiên nhiên và môi trường của công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai lập định mức, đơn giá xây dựng công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai kiểm tra chất lượng vật tư, kiểm định chất lượng công trình theo nhu yếu của chủ đầu tư ; – Chi phí tổ chức triển khai kiểm tra và ghi nhận sự tương thích về chất lượng công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, thanh toán giao dịch, quyết toán hợp đồng ; giao dịch thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ; – Chi phí tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao công trình ; – Chi phí khai công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo ; – Chi phí tổ chức triển khai thực thi một số ít việc làm quản lý khác. Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ địa thế căn cứ để xác lập chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ( chưa thể xác lập được tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản ) nhưng cần tiến hành những việc làm chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản thì chủ đầu tư lập dự trù chi phí cho việc làm này để trình người quyết định hành động đầu tư phê duyệt làm cơ sở dự trù kế hoạch vốn và tiến hành triển khai việc làm. Các chi phí trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án Bất Động Sản của tổng mức đầu tư.

1.5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

– Chi phí khảo sát xây dựng ; – Chi phí lập báo cáo giải trình đầu tư ( nếu có ), chi phí lập dự án Bất Động Sản hoặc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ; – Chi phí thi tuyển phong cách thiết kế kiến trúc ; – Chi phí phong cách thiết kế xây dựng công trình ; – Chi phí thẩm tra phong cách thiết kế kỹ thuật, phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế, dự trù xây dựng công trình ; – Chi phí lập hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí nghiên cứu và phân tích nhìn nhận hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây đắp xây dựng, nhà thầu phân phối vật tư thiết bị, tổng thầu xây dựng ; – Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát kiến thiết xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị ; – Chi phí lập báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường ; – Chi phí lập định mức, đơn giá xây dựng công trình ; – Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng : tổng mức đầu tư, dự trù, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng … – Chi phí tư vấn quản lý dự án Bất Động Sản ; – Chi phí kiểm tra chất lượng vật tư, kiểm định chất lượng công trình theo nhu yếu của chủ đầu tư ; – Chi phí kiểm tra và ghi nhận sự tương thích về chất lượng công trình ; – Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình so với dự án Bất Động Sản có thời hạn thực thi trên 3 năm ; – Chi phí triển khai những việc làm tư vấn khác.

1.6. Chi phí khác là: các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên, bao gồm:

– Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư ; – Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ ; – Chi phí bảo hiểm công trình ; – Chi phí chuyển dời thiết bị kiến thiết và lực lượng lao động đến công trường thi công ; – Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình ; – Chi phí bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải Giao hàng xây đắp những công trình ; – Chi phí truy thuế kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư ; – Các khoản phí và lệ phí theo pháp luật ; – Chi phí nghiên cứu và điều tra khoa học công nghệ tiên tiến tương quan dự án Bất Động Sản ; vốn lưu động bắt đầu so với những dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại, lãi vay trong thời hạn xây dựng ; chi phí cho quy trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến trước khi chuyển giao trừ giá trị loại sản phẩm tịch thu được ; – Một số chi phí khác. Một số chi phí khác của dự án Bất Động Sản nếu chưa có lao lý hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

1.7. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

– Đối với những dự án Bất Động Sản có thời hạn triển khai đến 2 năm : chi phí dự trữ được tính bằng 10 % trên tổng chi phí xây dựng ; chi phí thiết bị ; chi phí bồi thường giải phóng mặt phẳng, tái định cư ; chi phí quản lý dự án Bất Động Sản ; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. – Đối với những dự án Bất Động Sản có thời hạn thực thi trên 2 năm, chi phí dự trữ được xác lập bằng 2 yếu tố : + Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng việc làm phát sinh được tính bằng 5 % tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt phẳng và tái định cư, chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. + Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản và chỉ số giá xây dựng so với từng loại công trình theo từng khu vực xây dựng. Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá được tính trung bình của không ít hơn 3 năm gần nhất và phải kể đến năng lực dịch chuyển của những yếu tố chi phí, Chi tiêu trong khu vực và quốc tế. Thời gian để tính chi phí dự trữ cho yếu tố trượt giá là thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp xác lập chỉ số giá xây dựng thực thi theo công văn số 1599 / BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố chiêu thức xác lập chỉ số giá xây dựng hoặc tìm hiểu thêm chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng và những tổ chức triển khai tư vấn có năng lượng kinh nghiệm tay nghề công bố.

2. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:

2.1. Tính theo phong cách thiết kế cơ sở của dự án Bất Động Sản. Trong đó, chi phí xây dựng được tính theo khối lượng đa phần từ phong cách thiết kế cơ sở, những khối lượng khác dự trù và giá xây dựng tương thích với thị trường ; chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị tương thích với phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, giá thiết bị trên thị trường và những yếu tố khác, nếu có ; chi phí bồi thường giải phóng mặt phẳng, tái định cư được tính theo khối lượng phải đền bù, tái định cư của dự án Bất Động Sản và những chính sách của nhà nước có tương quan ; chi phí khác được xác lập bằng cách lập dự trù hoặc tạm tính theo tỷ suất Phần Trăm ( % ) trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị ; chi phí dự trữ được xác lập theo điểm 1.7 nêu trên ; 2.2. Tính theo diện tích quy hoạnh hoặc hiệu suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp theo bộ phận cấu trúc, theo diện tích quy hoạnh, công suất sử dụng ( sau đây gọi là giá xây dựng tổng hợp ), suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương ứng tại thời gian lập dự án Bất Động Sản có kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những chi phí chưa tính trong giá xây dựng tổng hợp và suất vốn đầu tư để xác lập tổng mức đầu tư. ( Suất vốn đầu tư được Bộ xây dựng công bố theo văn bản số 1600 / BXD-VP ngày 25/7/2007 ) ; 2.3. Tính trên cơ sở số liệu của những dự án Bất Động Sản có chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật tương tự như đã thực thi. Khi vận dụng giải pháp này phải tính quy đổi những số liệu của dự án Bất Động Sản tựa như về thời gian lập dự án Bất Động Sản và kiểm soát và điều chỉnh những khoản mục chi phí chưa xác lập trong tổng mức đầu tư ; 2.4. Kết hợp những chiêu thức theo pháp luật trên. 2.5. Đối với những công trình phải lập báo cáo giải trình đầu tư và những công trình vận dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay thì sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính trên cơ sở suất vốn đầu tư hoặc chi phí những công trình tương tự như đã triển khai và những yếu tố chi phí tác động ảnh hưởng tới tổng mức đầu tư theo độ dài thời hạn xây dựng công trình. ( Biểu xác lập tổng mức đầu tư xem phụ lục số 1 của Hướng dẫn này )

II. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nội dung dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình ( sau đây gọi là dự trù công trình ) được lập cho từng công trình, khuôn khổ công trình xây dựng.

Dự toán công trình bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng của công trình.

( Dự toán công trình được lập theo Phụ lục số 2 của hướng dẫn này )

2. Phương pháp xác định dự toán công trình

2.1. Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng trong dự trù công trình được lập cho công trình, khuôn khổ công trình, công trình phụ trợ, công trình tạm Giao hàng xây đắp hoặc bộ phận, phần việc, công tác làm việc của công trình, khuôn khổ công trình. Chi phí xây dựng được xác lập bằng cách lập dự trù. Đối với những công trình phụ trợ, những công trình tạm Giao hàng xây đắp hoặc những công trình đơn thuần, thông dụng thì dự trù chi phí xây dựng hoàn toàn có thể được xác lập bằng suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc bằng định mức chi phí tính theo tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( sau đây gọi là định mức tỷ suất ). Trường hợp chi phí xây dựng được tính cho từng bộ phận, phần việc, công tác làm việc của công trình, khuôn khổ công trình thì chi phí xây dựng trong dự trù công trình, khuôn khổ công trình là tổng số chi phí của từng bộ phận, phần việc, công tác làm việc nêu trên. Dự toán chi phí xây dựng gồm có chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và quản lý xây đắp. Dự toán chi phí xây dựng công trình, khuôn khổ công trình được lập theo Phụ lục số 2 của hướng dẫn này.

2.1.1. Chi phí trực tiếp:

Chi phí trực tiếp gồm có chi phí vật tư ( kể cả vật tư do chủ đầu tư cấp ), chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thiết kế và chi phí trực tiếp khác. a. Chi phí vật tư, nhân công, máy thiết kế trong chi phí trực tiếp được xác lập bằng một trong những chiêu thức sau đây : – Theo khối lượng và đơn giá xây dựng tổng hợp. – Theo khối lượng và đơn giá xây dựng cụ thể. – Kết hợp những giải pháp trên. a. 1. Xác định chi phí vật tư, nhân công, máy xây đắp theo khối lượng và đơn giá xây dựng tổng hợp. a. 1.1. Xác định khối lượng : Khối lượng công tác làm việc xây dựng được xác lập từ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật hoặc phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết, trách nhiệm việc làm phải triển khai của công trình, khuôn khổ công trình và được tổng hợp từ một nhóm những công tác làm việc xây lắp để tạo thành một đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận của công trình a. 1.2. Xác định đơn giá xây dựng tổng hợp : Đơn giá xây dựng tổng hợp được lập phải tương ứng với hạng mục và nội dung của khối lượng công tác làm việc xây dựng nêu ở mục a. 1.1 nêu trên. Đơn giá xây dựng tổng hợp được lập trên cơ sở đơn giá xây dựng cụ thể. Đơn giá xây dựng tổng hợp hoàn toàn có thể chỉ gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy thiết kế hoặc tổng hợp vừa đủ cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước. Phương pháp lập đơn giá tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của hướng dẫn này. Đơn giá xây dựng cụ thể dùng để xác lập đơn giá xây dựng tổng hợp được xác lập như mục a. 2.2 dưới đây. a. 2. Xác định chi phí vật tư, nhân công, máy thiết kế theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết cụ thể a. 2.1. Xác định khối lượng : Khối lượng những công tác làm việc xây dựng được xác lập từ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật hoặc phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế, trách nhiệm việc làm phải triển khai của công trình, khuôn khổ công trình tương thích với hạng mục và nội dung công tác làm việc xây dựng trong đơn giá xây dựng cụ thể. a. 2.2. Xác định đơn giá xây dựng chi tiết cụ thể : Đơn giá xây dựng chi tiết cụ thể được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của hướng dẫn này, gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công và chi phí máy kiến thiết được xác lập trên cơ sở định mức hao phí thiết yếu và giá vật tư, giá nhân công, giá máy xây đắp tương ứng. Đơn giá xây dựng cụ thể hoàn toàn có thể chỉ gồm có chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy xây đắp hoặc tổng hợp vừa đủ cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước. – Giá vật tư : là giá vật tư đến hiện trường xây dựng, được xác lập tương thích với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật tư phải hài hòa và hợp lý và tương thích với mặt phẳng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác lập trên cơ sở làm giá của những đơn vị sản xuất, thông tin giá của nhà sản xuất hoặc giá đã được vận dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do liên Sở Tài chính – Xây dựng công bố nhưng phải bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu. Trong trường hợp vật tư chưa có trên thị trường hoặc những nhà thầu tự sản xuất vật tư xây dựng theo nhu yếu của chủ đầu tư thì giá vật tư được lấy theo mức giá hài hòa và hợp lý với điều kiện kèm theo cung ứng được nhu yếu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, quy trình tiến độ đáp ứng, … và bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu. Đối với những vật tư cần phải tính chi phí luân chuyển thì triển khai theo Quyết định số 90/2005 / QĐ-UBT ngày 13/01/2005 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập cự ly luân chuyển vật tư. Đối với 1 số ít công trình mà cự ly luân chuyển vật tư tại hiện trường ngoài 30 m thì được tính thêm chi phí vận chuyển tiếp bằng xe thô sơ, hoặc gánh bộ, lao lý theo trong bộ đơn thay thế sửa chữa trong XDCB theo văn bản số : 10385 / UBND-CNN ngày 20/12/2007 về việc công bố mạng lưới hệ thống đơn giá công tác làm việc xây dựng cơ bản trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Khi lập đơn giá xây dựng công trình phải thực thi kiểm tra về sự tương thích giữa giá và chủng loại vật tư sử dụng vào công trình theo phong cách thiết kế. – Giá nhân công : được tính đúng, tính đủ tiền lương, những khoản lương phụ và phụ cấp lương ( kể cả những khoản tương hỗ lương ) trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố để bảo vệ tiền lương của người lao động có tính đến mặt phẳng giá của thị trường lao động phổ cập của từng khu vực theo từng loại thợ và điều kiện kèm theo lao động đơn cử của công trình, năng lực nguồn vốn và năng lực chi trả của chủ đầu tư. – Giá máy kiến thiết ( kể cả giá thuê máy ) : được sử dụng và vận dụng bảng giá ca máy theo văn bản số : 10385 / UBND-CNN ngày 20/12/2007 về việc công bố mạng lưới hệ thống đơn giá công tác làm việc xây dựng cơ bản trên địa phận tỉnh Đồng Nai để vận dụng cho công trình. Đối với công trình có nhu yếu kỹ thuật, giải pháp kiến thiết mà không sử dụng được bảng giá ca máy để vận dụng thì triển khai theo hướng dẫn giải pháp xác lập giá ca máy và thiết bị xây đắp tại Thông tư số 07/2007 / TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. b. Chi phí trực tiếp khác : là chi phí cho những công tác làm việc thiết yếu Giao hàng trực tiếp việc thiết kế xây dựng công trình như chuyển dời lực lượng lao động trong nội bộ công trường thi công, an toàn lao động, bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho người lao động và môi trường tự nhiên xung quanh, chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật tư … không xác lập được khối lượng từ phong cách thiết kế. Chi phí trực tiếp khác được tính bằng 1,5 % trên tổng chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy xây đắp. Riêng những công tác làm việc xây dựng trong hầm giao thông vận tải, hầm thủy điện, hầm lò thì chi phí trực tiếp khác ( kể cả chi phí quản lý và vận hành, chi phí thay thế sửa chữa liên tục mạng lưới hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện Giao hàng kiến thiết trong hầm ) được tính bằng 6,5 % tổng chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy kiến thiết. Trường hợp nếu chi phí trực tiếp khác tính theo tỷ suất pháp luật không tương thích thì địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo trong thực tiễn để xem xét kiểm soát và điều chỉnh mức tỷ suất cho tương thích.

2.1.2. Chi phí chung:

Chi phí chung gồm có : chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí quản lý và điều hành sản xuất tại công trường thi công, chi phí ship hàng công nhân, chi phí ship hàng kiến thiết tại công trường thi công và 1 số ít chi phí khác. Chi phí chung được tính bằng tỷ suất Phần Trăm ( % ) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ suất Xác Suất ( % ) trên chi phí nhân công trong dự trù theo lao lý so với từng loại công trình. Đối với những khuôn khổ công trình tương ứng với từng loại công trình thì mỗi khuôn khổ công trình đó được coi như một công trình độc lập và được vận dụng định mức tỷ suất chi phí chung theo mô hình công trình tương thích. Định mức chi phí chung được triển khai theo Thông tư số 05/2007 / TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng ( xem bảng 2.4 phụ lục số 2 )

2.1.3. Thu nhập chịu thuế tính trước:

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo quy định đối với từng loại công trình. Định mức thu nhập chịu thuế tính trước được thực hiện theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng (xem bảng 2.4 phụ lục số 2)

2.1.4. Thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị ngày càng tăng cho công tác làm việc xây dựng vận dụng theo lao lý tại Thông tư số 32/2007 / TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

2.1.5. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công:

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và quản lý và điều hành kiến thiết được tính bằng 2 % trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước so với những công trình đi theo tuyến ngoài đô thị và vùng dân cư như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông vận tải, kênh mương, đường ống, những công trình xây đắp dạng tuyến khác và bằng 1 % so với những công trình còn lại. Đối với những trường hợp đặc biệt quan trọng khác ( ví dụ như công trình có quy mô lớn, phức tạp, những công trình ngoài hải đảo, … ) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành quản lý xây đắp tính theo tỷ suất trên không tương thích thì chủ đầu tư địa thế căn cứ điều kiện kèm theo thực tiễn, lập dự trù xác lập chi phí này cho tương thích và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình. Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giá gói thầu, giá dự thầu và được giao dịch thanh toán theo giá hợp đồng đã được ký kết. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình hoàn toàn có thể dùng khoản chi phí này để xây dựng mới, thuê nhà tại hiện trường hoặc thuê xe đưa đón cán bộ công nhân, … tùy thuộc điều kiện kèm theo đơn cử của công trình.

2.2. Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị trong dự trù công trình gồm có chi phí shopping thiết bị công nghệ tiên tiến ( kể cả thiết bị công nghệ tiên tiến phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công ) ; chi phí giảng dạy và chuyển giao công nghệ tiên tiến ; chi phí lắp ráp thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh. Chi phí shopping thiết bị gồm có : giá mua ( gồm cả chi phí phong cách thiết kế và giám sát sản xuất ), chi phí luân chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Nước Ta ( so với những thiết bị nhập khẩu ), chi phí dữ gìn và bảo vệ, bảo trì tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. Chi phí shopping thiết bị được xác lập theo một trong hai cách dưới đây : – Đối với những thiết bị đã xác lập được giá hoàn toàn có thể tính theo số lượng, chủng loại từng loại thiết bị hoặc hàng loạt dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và giá một tấn, một cái hoặc hàng loạt dây chuyền sản xuất thiết bị tương ứng. – Đối với những thiết bị chưa xác lập được giá hoàn toàn có thể tạm tính theo làm giá của nhà sản xuất, đơn vị sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự như trên thị trường tại thời gian thống kê giám sát hoặc của công trình có thiết bị tương tự như đã triển khai. Đối với những thiết bị công nghệ tiên tiến phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác lập trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn ( hoặc một đơn vị chức năng tính ) tương thích với đặc thù, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc địa thế căn cứ và làm giá gia công sản phẩm của nhà phân phối được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự như của công trình đã thực thi. Chi phí đào tạo và giảng dạy và chuyển giao công nghệ tiên tiến được xác lập bằng lập dự trù tùy theo nhu yếu đơn cử của từng công trình. Chi phí lắp ráp thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dự trù như so với dự trù chi phí xây dựng. Trường hợp thiết bị được lựa chọn trải qua đấu thầu thì chi phí thiết bị gồm có giá trúng thầu và những khoản chi phí theo những nội dung nêu trên được ghi trong hợp đồng. Chi phí thiết bị của công trình được lập theo hướng dẫn tại ( Bảng 2.5 Phụ lục số 2 ).

2.3. Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản trong dự trù công trình gồm có những chi phí thiết yếu để chủ đầu tư tổ chức triển khai triển khai quản lý dự án Bất Động Sản được lao lý tại mục 1.4 phần B của Hướng dẫn này. Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản được tính theo định mức tỷ suất pháp luật tại văn bản số 1751 / BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hoặc bằng cách lập dự trù so với những việc làm có nhu yếu phải lập dự trù.

2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự trù công trình gồm có những chi phí pháp luật tại mục 1.5 phần B của Hướng dẫn này. Đối với những dự án Bất Động Sản có nhiều công trình thì chi phí lập báo cáo giải trình đầu tư, chi phí lập dự án Bất Động Sản hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật không tính trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình của dự trù công trình. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tính theo định mức tỷ suất pháp luật tại văn bản số 1751 / BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hoặc bằng cách lập dự trù so với những việc làm tư vấn có nhu yếu phải lập dự trù.

2.5. Chi phí khác

Chi phí khác trong dự trù công trình gồm có những chi phí lao lý tại mục 1.6 phần B của Hướng dẫn này, được xác lập bằng định mức tỷ suất ( % ) hoặc bằng cách lập dự trù. Đối với những dự án Bất Động Sản có nhiều công trình thì chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư ; chi phí nghiên cứu và điều tra khoa học công nghệ tiên tiến tương quan dự án Bất Động Sản ; vốn lưu động bắt đầu so với những dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại, lãi vay trong thời hạn xây dựng ; chi phí cho quy trình chạy thử không tải và có tải theo tiến trình công nghệ tiên tiến trước khi chuyển giao ( trừ giá trị loại sản phẩm tịch thu được ) và những khoản phí và lệ phí không tính trong chi phí khác của dự trù công trình. Đối với một số ít công trình xây dựng chuyên ngành có những yếu tố chi phí đặc trưng, công trình sử dụng vốn ODA, ngoài những chi phí lao lý tại những mục 2.3, 2.4 và 2.5 nêu trên nếu còn có những chi phí khác có tương quan thì được bổ trợ những chi phí này. Chủ đầu tư quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình. Trường hợp những công trình của dự án Bất Động Sản phải thuê tư vấn quốc tế thực thi thì chi phí tư vấn được lập dự trù theo lao lý tại Thông tư số 09/2007 / TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ Xây dựng hoặc giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết để ghi vào dự trù. Đối với 1 số ít chi phí khác được xác lập như sau : – Chi phí thanh tra rà soát bom mìn, vật nổ triển khai theo Định mức dự trù dò tìm giải quyết và xử lý bom mìn – vật nổ phát hành kèm theo Quyết định số 813 / 1999 / QĐ-BQP ngày 05/6/1999 của Bộ Quốc phòng, văn bản thỏa thuận hợp tác số 2022 / BXD-VKT ngày 08/7/1999 của Bộ Xây dựng. – Chi phí bảo hiểm công trình, triển khai theo Quyết định số : 33/2004 / QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính. – Chi phí truy thuế kiểm toán, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thực thi theo Thông tư số 33/2007 / TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính. – Lệ phí đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản đầu tư, thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế cơ sở, thực thi theo Thông tư số 109 / 2000 / TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và văn bản số 4784 / UBND-PPLT ngày 27/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ( Xem phụ lục số 5 ) – Lệ phí thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,01 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000,00 đ ( theo lao lý tại Nghị định số 111 / 2006 / NĐ-CP của nhà nước ).

2.6. Chi phí dự phòng

Chi phí dự trữ là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng việc làm phát sinh và những yếu tố trượt giá trong thời hạn xây dựng công trình. Đối với những công trình có thời hạn triển khai đến 2 năm : chi phí dự trữ được tính bằng 10 % trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Đối với những công trình có thời hạn thực thi trên 2 năm, chi phí dự trữ được xác lập bằng 2 yếu tố : – Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng việc làm phát sinh được tính bằng 5 % tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. – Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng theo khu vực và thời hạn xây dựng. Thời gian để tính trượt giá là thời hạn xây dựng công trình theo quá trình xây dựng công trình được phê duyệt. Đối với dự án Bất Động Sản có nhiều công trình, chủ đầu tư hoàn toàn có thể xác lập tổng dự toán của dự án Bất Động Sản để Giao hàng cho việc quản lý chi phí dự án Bất Động Sản. Tổng dự toán của dự án Bất Động Sản được xác lập bằng cách cộng dự trù của những công trình thuộc dự án Bất Động Sản và 1 số ít khoản mục chi phí thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác chưa tính trong dự trù công trình của dự án Bất Động Sản.

C. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Quản lý tổng mức đầu tư

1.1. Khi lập dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình hay lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật so với trường hợp không phải lập dự án Bất Động Sản, chủ đầu tư phải xác lập tổng mức đầu tư để thống kê giám sát hiệu suất cao đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực thi đầu tư xây dựng công trình. 1.2. Tổng mức đầu tư được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 99/2007 / NĐ-CP đơn cử như sau : a. Xuất hiện những yếu tố bất khả kháng : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất ; cuộc chiến tranh hoặc có rủi ro tiềm ẩn xảy ra cuộc chiến tranh và có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến công trình xây dựng ; b. Khi quy hoạch đã phê duyệt được kiểm soát và điều chỉnh có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới tổng mức đầu tư xây dựng công trình ; c. Do người quyết định hành động đầu tư đổi khác, kiểm soát và điều chỉnh quy mô công trình khi thấy Open những yếu tố mới đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội cao hơn. Đối với những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư kiểm soát và điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả biến hóa cơ cấu tổ chức những khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư ( gồm có cả sử dụng chi phí dự trữ ) thì chủ đầu tư tự điểu chỉnh, sau đó phải báo cáo giải trình người quyết định hành động đầu tư về hiệu quả kiểm soát và điều chỉnh ; Chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình. Trường hợp tổng mức đầu tư kiểm soát và điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo giải trình người quyết định hành động đầu tư được cho phép trước khi thực thi việc kiểm soát và điều chỉnh. Đối với công trình sử dụng vốn tín dụng thanh toán do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước thì chủ đầu tư tự quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc kiểm soát và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Phần tổng mức đầu tư kiểm soát và điều chỉnh biến hóa so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải được tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định theo pháp luật tại Điều 6 Nghị định 99/2007 / NĐ-CP. 1.3. Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản do chủ đầu tư xác lập để tổ chức triển khai thực thi những việc làm quản lý dự án Bất Động Sản. Đối với những dự án Bất Động Sản quy mô nhỏ, đơn thuần có tổng mức đầu tư dưới một tỷ đồng, nếu chủ đầu tư không xây dựng Ban quản lý dự án Bất Động Sản mà sử dụng những đơn vị chức năng trình độ của mình để quản lý thì chủ đầu tư sử dụng nguồn kinh phí đầu tư quản lý dự án Bất Động Sản để chi cho những hoạt động giải trí quản lý dự án Bất Động Sản, chi làm thêm giờ cho những cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án Bất Động Sản theo lao lý hiện hành. Đối với những dự án Bất Động Sản vận dụng hình thức tổng thầu phong cách thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và xây đắp xây dựng công trình ( tổng thầu EPC ), tổng thầu được hưởng một phần chi phí quản lý dự án Bất Động Sản tương ứng khối lượng việc làm quản lý dự án Bất Động Sản do tổng thầu triển khai. Chi phí quản lý dự án Bất Động Sản của tổng thầu do hai bên thỏa thuận hợp tác và được lao lý trong hợp đồng. Trường hợp Ban quản lý dự án Bất Động Sản có đủ năng lượng để triển khai 1 số ít việc làm tư vấn đầu tư xây dựng thì Ban quản lý dự án Bất Động Sản được hưởng chi phí triển khai những việc làm tư vấn đầu tư xây dựng. Khi thuê tư vấn quản lý dự án Bất Động Sản thì chi phí thuê tư vấn xác lập bằng dự trù trên cơ sở nội dung, khối lượng việc làm quản lý do chủ đầu tư thuê và những chính sách chủ trương theo pháp luật. Trường hợp thuê tư vấn quốc tế thì triển khai theo pháp luật của nhà nước.

2. Quản lý dự toán công trình

2.1. Dự toán công trình trước khi phê duyệt phải được thẩm tra. Dự toán công trình, khuôn khổ công trình phải được tính đủ những yếu tố chi phí theo pháp luật. Chủ đầu tư tổ chức triển khai thẩm tra dự trù công trình gồm có những nội dung được pháp luật tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2007 / NĐ-CP đơn cử như sau : a. Kiểm tra sự tương thích giữa khối lượng dự trù đa phần với khối lượng phong cách thiết kế ; b. Kiểm tra tính đúng đắn, hài hòa và hợp lý của việc vận dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức tỷ suất, dự trù chi phí tư vấn và dự trù những khoản mục chi phí khác trong dự trù công trình ; c. Xác định giá trị dự trù công trình. 2.2. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lượng thẩm tra thì thuê những tổ chức triển khai, cá thể có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thẩm tra dự trù công trình. Tổ chức, cá thể thẩm tra dự trù công trình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chủ đầu tư về hiệu quả thẩm tra của mình. Chi phí thẩm tra dự trù công trình do chủ đầu tư quyết định hành động. 2.3. Chủ đầu tư phê duyệt và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tác dụng phê duyệt dự trù công trình sau khi đã thẩm tra làm cơ sở xác lập giá gói thầu, giá tiền xây dựng và là địa thế căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán giao dịch với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. 2.4. Dự toán công trình được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 99/2007 / NĐ-CP đơn cử như sau : a. Các trường hợp lao lý tại điểm 1.2 mục I phần C của Hướng dẫn này. b. Các trường hợp được phép đổi khác, bổ trợ phong cách thiết kế không trái với phong cách thiết kế cơ sở hoặc đổi khác cơ cấu tổ chức chi phí trong dự trù nhưng không vượt dự trù công trình đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự trữ. Chủ đầu tư tổ chức triển khai thẩm tra, phê duyệt dự trù kiểm soát và điều chỉnh.

II. QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

1. Quản lý định mức xây dựng

1.1. Định mức xây dựng gồm có định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật và định mức tỷ suất theo pháp luật tại Điều 12 Nghị định 99/2007 / NĐ-CP đơn cử như sau : a. Định mức xây dựng gồm có định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật và định mức tỷ suất. b. Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật là địa thế căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp. c. Định mức tỷ suất dùng để xác lập chi phí của một số ít loại việc làm, chi phí trong đầu tư xây dựng gồm có : tư vấn đầu tư xây dựng, công trình phụ trợ, chuẩn bị sẵn sàng công trường thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và một số ít việc làm, chi phí khác. 1.2. Một số những định mức dự trù được công bố để vận dụng sau : – Định mức chi phí quản lý dự án Bất Động Sản và tư vấn đầu tư xây dựng theo văn bản số 1751 / BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần xây dựng theo văn bản số 1776 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần lắp ráp theo văn bản số 1777 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng theo văn bản số 1779 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần lắp ráp máy, thiết bị công nghệ tiên tiến theo văn bản số 1782 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp theo văn bản số 1781 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật tư cấu kiện và cấu trúc xây dựng kèm theo văn bản số 1780 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức dự trù công tác làm việc sửa chữa thay thế công trình xây dựng theo văn bản số 1778 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. – Định mức vật tư trong xây dựng theo văn bản số 1784 / BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 1.3. Riêng so với những định mức dự trù chuyên ngành đường dây tải điện và lắp ráp trạm biến áp do Bộ Công nghiệp phát hành, chủ đầu tư trong thời điểm tạm thời địa thế căn cứ vào những định mức này để vận dụng trong quy trình xác lập giá xây dựng công trình cho đến khi có công bố của Bộ Công nghiệp. Bao gồm những định mức dự trù như sau : – Định mức dự trù chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện phát hành kèm theo Quyết định số 2005 / QĐ-KHĐT ngày 7/9/1999 của Bộ Công nghiệp ; – Định mức dự trù chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện 500 KV phần xây lắp móng phát hành kèm theo Quyết định số 51/2002 / QĐ-BCN ngày 25/11/2002 của Bộ Công nghiệp ; – Định mức dự trù chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện 500 KV phần lắp dựng cột thép, lắp sứ, phụ kiện, kéo rải căng dây phát hành kèm theo Quyết định số 168 / 2002 / QĐ-NLDK ngày 03/02/2004 của Bộ Công nghiệp ; – Định mức dự trù chuyên ngành lắp ráp trạm biến áp phát hành kèm theo Quyết định số 1852 / QĐ-KHĐT ngày 12/8/1999 của Bộ Công nghiệp. 1.4. Đối với những định mức xây dựng đã có trong mạng lưới hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa tương thích với giải pháp, điều kiện kèm theo kiến thiết hoặc nhu yếu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư tổ chức triển khai kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cho tương thích hoặc vận dụng những định mức xây dựng tương tự như đã sử dụng ở công trình khác, thống nhất với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành để gửi Sở Xây dựng trình người quyết định hành động đầu tư quyết định hành động vận dụng. 1.5. Đối với những định mức xây dựng chưa có trong mạng lưới hệ thống định mức xây dựng đã được công bố lao lý trong mục 1.2 và 1.3 nêu trên thì chủ đầu tư địa thế căn cứ theo nhu yếu kỹ thuật, điều kiện kèm theo xây đắp và giải pháp xây dựng định mức pháp luật tại Phụ lục số 3 của hướng dẫn này để tổ chức triển khai xây dựng những định mức đó hoặc vận dụng những định mức xây dựng tựa như đã sử dụng ở những công trình khác, thống nhất với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành để gửi Sở Xây dựng trình người quyết định hành động đầu tư Quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản đầu tư do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định hành động. 1.6. Chủ đầu tư tự tổ chức triển khai hoặc thuê những tổ chức triển khai có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để hướng dẫn lập, kiểm soát và điều chỉnh định mức xây dựng như nội dung trong mục 1.4 và 1.5 nêu trên. Tổ chức tư vấn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hài hòa và hợp lý, đúng chuẩn của những định mức do mình xây dựng. 1.7. Chủ đầu tư quyết định hành động việc vận dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc kiểm soát và điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình.

2. Quản lý giá xây dựng công trình

2.1. Chủ đầu tư địa thế căn cứ đặc thù, điều kiện kèm theo đặc trưng của công trình, mạng lưới hệ thống định mức như nội dung tại mục 1 phần B nêu trên và giải pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của hướng dẫn này để xây dựng và vận dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác lập dự trù, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2.2. Đối với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA có nhu yếu sử dụng lao động quốc tế, vật tư, vật tư nhập khẩu, thiết bị xây đắp nhập khẩu và những nhu yếu đặc trưng khác thì đơn giá xây dựng được lập bổ trợ những chi phí này theo điều kiện kèm theo trong thực tiễn và đặc trưng công trình. 2.3. Chủ đầu tư xây dựng công trình được thuê những tổ chức triển khai, cá thể tư vấn trình độ có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thực thi những việc làm hoặc phần việc làm tương quan tới việc lập đơn giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá thể tư vấn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp lý trong việc bảo vệ tính hài hòa và hợp lý, đúng chuẩn của những đơn giá xây dựng công trình do mình lập. 2.4. Chủ đầu tư địa thế căn cứ vào đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây đắp xây dựng được những Bộ công bố, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố và giá vật tư thông tin hàng quý, của liên Sở Tài chính – Xây dựng, … để vận dụng trong quy trình xác lập giá xây dựng công trình. 2.4.1. Các bộ đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thiết kế xây dựng đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố vận dụng theo văn bản số : 10385 / UBND-CNN ngày 20/12/2007 về việc công bố mạng lưới hệ thống đơn giá công tác làm việc xây dựng cơ bản trên địa phận tỉnh Đồng Nai gồm có : – Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng ; – Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp ráp ; – Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng ; – Đơn giá công tác làm việc sửa chữa thay thế trong xây dựng cơ bản ; – Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường tự nhiên đô thị tập I ( gồm có những công tác làm việc thu gom, luân chuyển, giải quyết và xử lý rác ) ; – Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường tự nhiên đô thị tập II ( công tác làm việc sản xuất và duy trì cây xanh đô thị ) ; – Đơn giá công tác làm việc lắp ráp và bảo dưỡng mạng lưới hệ thống chiếu sáng đô thị ; – Đơn giá công tác làm việc lắp ráp máy và thiết bị trong xây dựng ; – Bảng giá ca máy và thiết bị kiến thiết xây dựng tỉnh Đồng Nai. 2.4.2. Riêng so với những đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành đường dây tải điện và lắp ráp trạm biến áp được phát hành kèm theo Quyết định số 285, 286 / QĐ-NLDK ngày 23/2/2004 của Bộ Công nghiệp ( Tập III khu vực III ) Chủ đầu tư trong thời điểm tạm thời địa thế căn cứ vào đơn giá này để vận dụng trên địa phận tỉnh Đồng Nai trong quy trình xác lập giá xây dựng công trình cho đến khi có công bố của Bộ Công nghiệp.

3. Quản lý chỉ số giá xây dựng

3.1. Chỉ số giá xây dựng gồm : chỉ số giá tính cho một nhóm hoặc một loại công trình xây dựng ; chỉ số giá theo cơ cấu tổ chức chi phí ; chi số giá theo yếu tố vật tư, nhân công, máy thiết kế. Chỉ số giá xây dựng là một trong những địa thế căn cứ để xác lập tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình, dự trù xây dựng công trình, giá gói thầu và giá giao dịch thanh toán theo hợp đồng xây dựng. 3.2. Bộ Xây dựng công bố chiêu thức xác lập chỉ số giá xây dựng theo công văn số 1599 / BXD-VP ngày 25/7/2007 và định kỳ công bố chỉ số giá xây dựng để chủ đầu tư tìm hiểu thêm vận dụng. Chủ đầu tư, nhà thầu cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm vận dụng chỉ số giá xây dựng do những tổ chức triển khai tư vấn có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề công bố. 3.3. Chủ đầu tư địa thế căn cứ khuynh hướng dịch chuyển giá và đặc trưng công trình để quyết định hành động chỉ số giá xây dựng cho tương thích.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kể từ ngày 01/01/2008, tổng thể những dự án Bất Động Sản đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng thanh toán do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước xây dựng trên địa phận tỉnh Đồng Nai đều phải vận dụng việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn này. 1. Những pháp luật trước đây trái với hướng dẫn này đều không còn hiệu lực hiện hành vận dụng. 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã có Quyết định phê duyệt nhưng chưa tiến hành triển khai hoặc đang thực thi những bước tiếp theo thì triển khai theo những pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định 16/2005 / NĐ-CP ngày 07/2/2005 của nhà nước về quản lý dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình, Nghị định 112 / 2006 / NĐ-CP ngày 29/9/2006 của nhà nước về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định 16/2005 / NĐ-CP ngày 07/02/2005 của nhà nước. Đối với chi phí quản lý dự án Bất Động Sản và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động giải trí xây dựng của những dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt, nếu chưa ký hợp đồng hoặc chưa triển khai thì Chủ đầu tư địa thế căn cứ Công bố về định mức chi phí quản lý dự án Bất Động Sản và tư vấn đầu tư xây dựng công trình phát hành kèm theo văn bản số 1751 / BXD-VP ngày 14/8/2007 và Thông tư số 06/2007 / TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng để kiểm soát và điều chỉnh và vận dụng. Trường hợp thiết yếu kiểm soát và điều chỉnh tổng mức đầu tư theo pháp luật tại Nghị định 99/2007 / NĐ-CP thì người quyết định hành động đầu tư sẽ xem xét quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh và phải bảo vệ không làm gián đoạn những việc làm triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và điều tra và nghiên cứu xử lý. /.

 

Nơi nhận:
– UBND tỉnh (báo cáo);
– Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
– Kho bạc Nhà nước tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP.Biên Hòa;
– Các Ban QLDA trong tỉnh;
– Cty Cổ phần tư vấn XD ĐN;
– TT. Tỉnh ủy (báo cáo)
– TT. HĐND Tỉnh (báo cáo);
– Bộ Xây dựng (báo cáo);
– Ban Giám đốc Sở;
– Lưu: VT, TĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Huy Hoàng

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư