Giấy phép hoạt động điện lực cần có những thông tin gì?

Giấy phép hoạt động điện lực cần có những thông tin gì?

Tại Điều 35 Luật Điện lực 2019 có lao lý những nội dung có trong giấy phép hoạt động giải trí điện lực như sau :
Điều 35. Nội dung của giấy phép hoạt động giải trí điện lực
1. Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép hoạt động giải trí điện lực .

2. Loại hình hoạt động điện lực.

3. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép hoạt động giải trí điện lực .
4. Phạm vi hoạt động giải trí điện lực .
5. Kỹ thuật, công nghệ tiên tiến sử dụng trong hoạt động giải trí điện lực .
6. Thời hạn của giấy phép hoạt động giải trí điện lực .

Như vậy, đối với giấy phép hoạt động điện lực sẽ có 6 nội dung được liệt kê tại Điều 35 Luật Điện lực 2004.

Cơ quan nào sẽ cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia?

Tại Điều 38 Luật Điện lực 2004, Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật điện lực sửa đổi 2012 có lao lý thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ trợ, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí điện lực như sau :
Điều 38. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ trợ, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí điện lực
1. Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động giải trí điện lực cho những đơn vị chức năng phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với mạng lưới hệ thống điện vương quốc, đơn vị chức năng bán sỉ điện, kinh doanh bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực .
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động giải trí điện lực cho tổ chức triển khai, cá thể có hoạt động giải trí điện lực với quy mô nhỏ trong khoanh vùng phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công thương .

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải phù hợp với khả năng thực hiện của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

4. Việc cấp giấy phép hoạt động giải trí điện lực về phát điện, truyền tải, phân phối điện phải tương thích với quy hoạch tăng trưởng điện lực đã được phê duyệt .

Như vậy, đối với các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì sẽ được Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Trân trọng !

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp