43 Câu hỏi và đáp án thi công chức Sở Giao thông vận tải | https://ta-ogilvy.vn – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

Tài liệu dài 41 trang, gồm 43 Câu hỏi và đáp án thi công chức Sở Giao thông vận tải.

Tài liệu bao gồm nội dung các văn bản:

– Nghị định số 11/2010 / NĐ-CP ngày 24/02/2010 của nhà nước

– Thông tư 50/2015/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

– Thông tư 35/2017 / TT-BGTVT Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 50/2015 / TT-BGTVT
– Nghị định 59/2015 / NĐ-CP Về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
– Luật giao thông đường bộ năm 2008
– Luật giao thông đường thủy trong nước năm 2004

– Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

– Quyết định số 52/2006 / QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 của Bộ Giao thông vận tải
– Nghị định 15/2013 / NĐ-CP Về quản trị chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng
– Quyết định số 22/2007 / QĐ-BXD ngày 30/5/2007 của Bộ Xây dựng
– Luật Đấu thầu năm 2013
– Nghị định 63/2014 / NĐ-CP Quy định cụ thể thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
– Nghị định 10/2021 / NĐ-CP Về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng

Tham khảo tài liệu:

43 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Câu 1: Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ thì Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định như sau:

– Tổ chức, chỉ huy việc tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi địa phương .
– Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi những pháp luật về bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi địa phương .
– Chỉ đạo và kiểm tra so với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giao thông vận tải thực thi những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hiên chạy bảo đảm an toàn đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi địa phương .

– Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đối với Sở Giao thông vận tải trong các lĩnh vực sau đây:

a ) Hoạt động của Thanh tra đường đi bộ ;
b ) Cấp, tịch thu Giấy phép xây đắp, đình chỉ hoạt động giải trí gây mất bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an toàn khu công trình đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ của địa phương ;
c ) Quản lý thực thi quy hoạch kiến trúc giao thông đường đi bộ ; quản trị và bảo dưỡng mạng lưới hệ thống đường địa phương .
– Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra so với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong những nghành nghề dịch vụ sau đây :
a ) Bảo vệ những khu công trình đường đi bộ trên địa phận huyện ;
b ) Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hiên chạy dọc bảo đảm an toàn đường đi bộ, đặc biệt quan trọng là việc giao đất, cấp Giấy phép kiến thiết xây dựng dọc theo đường đi bộ ;
c ) Giải tỏa những khu công trình vi phạm về bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi của huyện .
– Huy động lực lượng, vật tư, thiết bị để Phục hồi giao thông kịp thời khi bị thiên tai, địch họa .
– Lập kế hoạch và chỉ huy triển khai những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý vi phạm, giải tỏa hiên chạy dọc bảo đảm an toàn đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi địa phương .
– Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thiết kế xây dựng những khu công trình, những khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ, shop kinh doanh nhỏ xăng dầu tương quan đến đất dành cho đường đi bộ phải thực thi theo pháp luật của Nghị định này ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát triển khai và giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm theo pháp luật .
– Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo tương quan đến việc bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ trong khoanh vùng phạm vi địa phương theo lao lý của pháp lý .

Câu 2: Theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT, việc Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ GTVT:

Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác

– Việc lắp ráp biển quảng cáo trong hoặc ngoài hiên chạy bảo đảm an toàn đường đi bộ tuân theo những lao lý của pháp lý về quảng cáo và về quản trị, bảo vệ kiến trúc giao thông đường đi bộ. Cá nhân, tổ chức triển khai được phép lắp ráp biển quảng cáo chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan do việc lắp ráp biển quảng cáo gây ra .
– Giới hạn khoảng cách bảo đảm an toàn đường đi bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo tính từ mép đất của đường đi bộ đến điểm gần nhất của biển quảng cáo tối thiểu bằng 1,3 lần độ cao của biển ( điểm cao nhất của biển ) và không được nhỏ hơn 05 mét .
– Giới hạn khoảng cách bảo đảm an toàn đường đi bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo lắp ráp ngoài khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường đi bộ theo lao lý tại khoản 2 Điều này. Nếu số lượng giới hạn này bị vi phạm, đơn vị chức năng quản trị đường đi bộ ý kiến đề nghị cơ quan cấp phép thiết kế xây dựng biển quảng cáo nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể dừng việc lắp ráp biển quảng cáo .

– Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác được phân cấp như sau:

a ) Tổng cục Đường bộ Nước Ta đồng ý chấp thuận kiến thiết xây dựng biển quảng cáo so với mạng lưới hệ thống quốc lộ ;
b ) Cục Quản lý đường đi bộ hoặc Sở Giao thông vận tải cấp phép kiến thiết kiến thiết xây dựng biển quảng cáo so với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc khoanh vùng phạm vi được giao quản trị .
– Trình tự, phương pháp triển khai, hồ sơ, thời hạn xử lý thủ tục chấp thuận đồng ý thiết kế xây dựng, thủ tục cấp phép thiết kế thực thi như so với khu công trình thiết yếu .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp