[Hỏi-đáp] Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

Trả lời:

Điều 7 của Nghị định số 79/2014 / NĐ-CP lao lý điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn về PCCC so với cơ sở như sau : Cơ sở có nguy hại về cháy, nổ lao lý tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn về PCCC sau đây : Có lao lý, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển hướng dẫn về PCCC, thoát nạn tương thích với đặc thù và đặc thù hoạt động giải trí của cơ sở ; Có lao lý và phân công chức trách, trách nhiệm PCCC trong cơ sở ; Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện ; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt ; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo vệ bảo đảm an toàn về PCCC .Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.

Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.

Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC. Điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.Các cơ sở thuộc diện quản trị về PCCC lao lý tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hại về cháy, nổ phải bảo vệ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn về PCCC theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này tương thích với quy mô, đặc thù hoạt động giải trí của cơ sở đó và tương thích với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC. Điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC pháp luật tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức triển khai triển khai và duy trì trong suốt quy trình hoạt động giải trí .Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp