‘freely’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” freely “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ freely, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ freely trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Forgive Freely: (5 min.) Discussion.

Sẵn lòng tha thứ : ( 5 phút ) Thảo luận với cử tọa .

2. His life he freely gave,

Ngài đã sẵn lòng phó mạng sống ,

3. When I pray, I can speak freely.

Khi cầu nguyện, mình tự do dốc đổ nỗi lòng cho ngài .

4. Triglycerides cannot pass through cell membranes freely.

Triglyceride không hề thẩm thấu qua màng tế bào .

5. Repression of the Rights to Freely Practice Religion

Tình trạng đàn áp quyền tự do thực hành thực tế tôn giáo

6. I just remember tears running freely down my face.

Tôi chỉ nhớ dòng nước mắt chảy dài trên má .

7. Yourselves? Can you yourselves move freely around the world?

Làm thế, những cậu có từ tốn đi dạo khắp nơi mà không ngó trước dòm sau ?

8. They freely share with each other their social network passwords.

Họ công khai minh bạch san sẻ với nhau mật khẩu của mạng xã hội của mình .

9. Wolves, leopards, lions, and bears now freely prowl those fields.

Chó sói, beo, sư tử và gấu tự do đi long dong khắp đồng ruộng .

10. A willing elder gives freely of his time and energies.

Một trưởng lão tự nguyện sốt sắng không câu nệ bỏ ra thì giờ và năng lượng của mình .

11. They also seem able to freely move in zero-gravity.

Chúng hoàn toàn có thể tự do vận động và di chuyển trong khối tinh thể .

12. Can we still approach the Sovereign of the universe freely?

Chúng ta hoàn toàn có thể dạn dĩ đến gần Đấng Tối Thượng của ngoài hành tinh không ?

13. 11 Those who felt burdened by guilt freely approached Jesus.

11 Những người mang nặng mặc cảm tội lỗi không ngại đến với Chúa Giê-su .

14. Being able to speak freely is the lifeblood of love.

Tâm sự chân thành với nhau thế mới là tình máu mủ ruột rà chứ .

15. When neither could repay, the lender “freely forgave them both.”

Khi cả hai người đều không trả được nợ, chủ nợ bèn “ tha cả hai ” .

16. * Permit activists to travel within the country and abroad freely.

* Cho phép những nhà hoạt động giải trí tự do đi lại trong nước và ra quốc tế .

17. Finally, she mustered up courage to talk freely about the Bible.

Cuối cùng, cô thu hết can đảm và mạnh mẽ để nói về Kinh-thánh một cách tự do .

18. Energy is something that should be given freely to the masses.

Năng lượng là một thứ cần được đưa không tính tiền cho quần chúng .

19. Jehovah’s spirit flows freely where there is such respect and unity.

Khi thấy tất cả chúng ta ủng hộ tổ chức triển khai ngài, Đức Giê-hô-va sẽ ban thần khí .

20. Laws also specified that citizens could not freely renounce their citizenship.

Pháp luật cũng lao lý rằng công dân không hề tự do từ bỏ quốc tịch của họ .

21. Previously, Microsoft had supplied such documentation freely but only on request.

Trước đó, Microsoft cũng đã phân phối hướng dẫn này không lấy phí nhưng chỉ khi được nhu yếu .

22. By the 1860s thousands of sheep grazed freely on the island.

Vào những năm 1860, hàng ngàn con cừu được chăn thả tự do trên hòn đảo .

23. But they treated the plots and wording of the originals freely.

Nhưng họ đã giải quyết và xử lý những diễn biến và từ ngữ của bản gốc một cách tự do .

24. The state or condition of being able to act and think freely.

Tình trạng hay điều kiện kèm theo hoàn toàn có thể hành vi và tâm lý một cách tự do .

25. The magazine now known as The Watchtower is freely available to visitors.

Tạp chí ngày nay được mọi người biết đến là Tháp Canh có sẵn miễn phí cho các du khách.

26. In theory, workers signed on freely for a term of three years.

Trên kim chỉ nan, họ tự nguyện ký vào bản hợp đồng thao tác ba năm .

27. In summer, bison roamed freely, almost continuously cropping the abundant green grass.

Vào mùa hè, bò rừng rong chơi tự do, phần nhiều ăn liên tục rất nhiều cỏ xanh .

28. Even though your leg is so strong, you can’t control it freely.

Công nhận chân cậu khoẻ thật nhưng cậu không trấn áp nó được .

29. On various occasions, individuals of differing ages and backgrounds freely approached him.

Có nhiều lần, người thuộc những lứa tuổi và quy trình khác nhau tự động hóa đến với ngài .

30. It comes with its own wine cellar that you can draw freely from.

Nó có cả một hầm rượu riêng mà bạn hoàn toàn có thể lấy bao nhiêu tùy thích .

31. This here’s a place where we all can come to express ourselves freely.

Đây là nơi mà tất cả chúng ta đến để tự do biểu lộ bản thân mà .

32. It’s the only paper that will ever be freely accessible by this journal.

Nó là tài liệu duy nhất được truy vấn vĩnh viễn không lấy phí của tạp chí này .

33. ● Sees classmates freely engaging in wrongdoing and seemingly not suffering any bad consequences

● Thấy bạn cùng lớp sống buông thả mà có vẻ như không gặp hậu quả gì

34. Also, they quoted freely from the Septuagint and employed many of its terms.

Họ cũng thường trích từ bản Septuagint và dùng nhiều từ trong bản đó .

35. 12 A third way we can promote unity is by freely forgiving others.

12 Cách thứ ba để tăng cường sự hợp nhất là sẵn sàng chuẩn bị tha thứ cho người khác .

36. My right leg will be unburdened, my right foot will freely meet the wire.

Chân phải của tôi sẽ bớt nặng nề để bước lên sợi dây

37. You freely expressed your thoughts and feelings, and you had confidence in their advice.

Bạn tự do giãi bày mọi tâm tư nguyện vọng và tin cậy lời khuyên của họ .

38. The delegates want to be able to speak freely without fear of offending anyone.

Các đại biểu muốn được bàn luận tự do mà không sợ mất lòng ai .

39. Global nomads also hold passports that allow them, more or less, to move freely.

Những người du mục toàn thế giới cũng giữ hộ chiếu được cho phép họ vận động và di chuyển tự do .

40. “But become kind to one another, tenderly compassionate, freely forgiving one another.” —4:32.

“ Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau ”. — 4 : 32, GKPV .

41. Declarations and statements can be freely intermixed within a compound statement (as in C++).

Các biến hoàn toàn có thể được khai báo ở bất kể chỗ nào ( như thể trong C + + ) .

42. The open world design lets players freely roam Anywhere City, the setting of the game.

Thiết kế trên quốc tế mở được cho phép người chơi tự do đi long dong ở Anywhere City, toàn cảnh chính trong game .

43. Jehovah’s spirit will be able to operate freely in the congregation, producing the spirit’s good fruitage.

Thánh linh của Đức Giê-hô-va sẽ hoạt động giải trí thuận tiện trong hội thánh, giúp mọi người trong hội thánh biểu lộ trái tốt đẹp của thánh linh .

44. Talk freely about loved ones who have died, including relatives whom your child has never met.

Hãy trò chuyện cởi mở về người thân trong gia đình đã khuất, kể cả những người mà con chưa khi nào gặp .

45. The hurtful actions of others caused David such pain of heart that his tears flowed freely.

Những hành vi gian ác của người khác khiến Đa-vít đau lòng đến nỗi nước mắt dầm dề .

46. My brother had this great Yamaha motorcycle that he was willing to borrow to me freely.

Anh trai tôi có một chiếc xe gắn máy Yamaha tuyệt vời và chuẩn bị sẵn sàng cho tôi mượn .

47. Rare is the infant who can learn to stand and walk about freely in a single day.

Hiếm khi thấy một em bé hoàn toàn có thể học đứng và đi một cách thuận tiện chỉ trong một ngày .

48. The three species are poorly defined biologically, in part because they hybridize freely when grown in proximity.

Ba loài được xác lập về mặt sinh học không rõ ràng, một phần là do chúng thuận tiện lai ghép với nhau khi mọc cận kề .

49. After we thread the catheter through his groin and into position, the blood will start flowing freely again.

Sau khi chúng tôi luồn ống trải qua háng anh và vào vị trí máu sẽ khởi đầu chảy tự do trở lại .

50. In some parts of the world, it is considered immodest for women to gesture freely with the hands.

Ở vài nơi trên quốc tế, phụ nữ quơ tay làm điệu bộ bị xem là thiếu nhã nhặn .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp