Dự án đầu tư xây dựng công trình là gì?

Khác với báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, nội dung tư vấn đầu tư xây dựng khu công trình được phân định rõ thành hai phần : thuyết minh và phong cách thiết kế cơ sở trong đó phần phong cách thiết kế cơ sở phải bộc lộ được những giải pháp phong cách thiết kế hầu hết, bảo vệ đủ điều kiện kèm theo xác lập tổng mức đầu tư và tiến hành những bước phong cách thiết kế kiến trúc tiếp theoTheo từ điển Oxford của Anh định nghĩa : Dự án ( project ) là một ý đồ, một trách nhiệm được đặt ra, một kế hoạch vạch ra để hành vi .
Theo tiêu chuẩn của nước Australia ( AS 1379 – 1991 ) định nghĩa : Dự án là một dự kiến việc làm hoàn toàn có thể phân biệt được, có khởi đầu, có kết thúc bao hàm một số ít hoạt động giải trí có liên hệ mật thiết với nhau .

Dự án đầu tư xây dựng công trình là gì ? Tại sao phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình ? Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có gì khác với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ? Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân thì quy định như thế nào?

Theo pháp luật tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng thì quản trị dự án xây dựng khu công trình là tập hợp những đề xuất kiến nghị có tương quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, lan rộng ra hoặc tái tạo những khu công trình xây dựng nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng, duy trì, nâng cao chất lượng khu công trình hoặc mẫu sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định .
Lập dự án tư vấn đầu tư xây dựng khu công trình để chứng tỏ cho người quyết định hành động đầu tư thấy được sự thiết yếu, tiềm năng, hiệu suất cao đầu tư của dự án ; làm cơ sở cho người bỏ vốn ( cho vay vốn ) xem xét hiệu suất cao dự án và năng lực hoàn trả vốn .

Đồng thời để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch đô thị; đánh giá tác động về sự ảnh hưởng của dự án tới môi trường, mức độ an toàn đối với các công trình lân cận; các yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế xã hội; sự phù hợp với các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.

Khác với báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, nội dung tư vấn đầu tư xây dựng khu công trình được phân định rõ thành hai phần : thuyết minh và phong cách thiết kế cơ sở trong đó phần phong cách thiết kế cơ sở phải bộc lộ được những giải pháp phong cách thiết kế hầu hết, bảo vệ đủ điều kiện kèm theo xác lập tổng mức đầu tư và tiến hành những bước phong cách thiết kế kiến trúc tiếp theo. Thiết kế cơ sở của những loại dự án dù ở quy mô nào cũng phải được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá khi phê duyệt dự án, theo pháp luật tại khoản 4, 5 và 6 Điều 9 Nghị định số 16 / CP.

Mặt khác, về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án xây dựng công trình được quy định chặt chẽ và có yêu cầu cao hơn, đồng thời là một yêu cầu trong nội dung thẩm định dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 10, Điều 53 và 54 Nghị định 16/CP. 

4. Theo pháp luật tại khoản 5 Điều 35 Luật Xây dựng khi đầu tư xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau của dân chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng khu công trình hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật mà chỉ lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, trừ những khu công trình theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư