Đếm khoảng trắng trong chuỗi C++ có sẵn header file cctype

 

Hướng dẫn cách đếm khoảng trắng trong chuỗi C++. Bạn sẽ học được cách kiểm tra một ký tự có phải là khoảng trắng hay không bằng hàm isspace trong C++, và ứng dụng hàm này để đếm khoảng trắng trong chuỗi C++ sau bài học này.

Kiểm tra một ký tự có phải là khoảng trắng hay không | hàm isspace()

Hàm isspace() trong C++ là một hàm có sẵn header file cctype, giúp chúng ta kiểm tra một ký tự có phải là khoảng trắng hay không.

Cú pháp tổng quát sử dụng hàm isspace để kiểm tra khoảng trắng trong C++ như sau:

int isspace(int C++);

Và đây là cách viết thường thì hay được dùng :isspace ( C + + ) ;

Trong đó C++ là ký tự cần được kiểm tra.

Hàm isspace() sẽ trả về 1 nếu như ký tự được chỉ định là khoảng trắng, và trả về 0 trong các trường hợp còn lại.

Các giá trị được coi là khoảng trắng trong C++ như bảng sau, và nếu ký tự được chỉ định thuộc một trong các giá trị này, thì hàm isspace() sẽ trả về 1.

Ký hiệu Code Ý nghĩa
\t 0x09 tab ngang (TAB)
\n 0x0A dòng mới(LF)
\v 0x0B tab doc(VT)
\f 0x0C Ngắt trang(FF)
\r 0x0D Hồi quy(CR)
‘ ‘ (0x20) khoảng trống (SPACE)

Ví dụ đơn cử, tất cả chúng ta kiểm tra những thành phần trong một mảng xem có phải là khoảng chừng trắng hay không như sau :Cách sử dụng hàm isspace để kiểm tra khoảng chừng trắng trong C + + như sau :

Ví dụ 1: Kiểm tra các phần tử trong mảng có phải là khoảng trắng không

using namespace std;

int main(){
  int chr[5] = {'\n', '2', 1, ' ', ','};
  for(int i = 0; i < 5; i++){
    if(isspace(chr[i])) {
        cout <<"Vi tri "<< i <<" la khoang trang" << endl;
    }
  }
}

Kết quả:

Vi tri 0 la khoang trang
Vi tri 3 la khoang trang

Ví dụ 2: Kiểm tra ký tự tại vị trí chỉ định trong chuỗi có phải là khoảng trắng không

using namespace std;

int main(){
  char str[] = "abc\teg";
  cout <
  int i = 3;
  if(isspace(str[i])) {
   cout << "Ky tu thu "<  }
  
  return 0;
}

Kết quả:

abc   eg
Ky tu thu 3 la khoang trang

Đếm khoảng trắng trong chuỗi C++

Trong C + + không sống sót phương pháp có sẵn nào giúp tất cả chúng ta đếm khoảng chừng trắng trong chuỗi C + + cả .

Tuy nhiên bằng cách ứng dụng hàm isspace() ở trên thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra một hàm đếm khoảng trắng trong chuỗi C++.

Ý tưởng ở đây là tạo ra một vòng lặp và kiểm tra từng thành phần trong chuỗi C + + xem có phải là khoảng chừng trắng không, và nếu là khoảng chừng trắng thì đếm nó là xong .

Cụ thể chúng ta viết hàm đếm khoảng trắng trong chuỗi C++ như sau:


using namespace std;

int main(){
 int n = 0;
 char str[100] = "27 thang 8\t2021";
 cout << str <<endl;
 
 const int len = strlen(str);

 for(int i = 0; i < len; i++){
  if(isspace(str[i])) n += 1;
 }
 
 cout << "So khoang trang: "<<n;
 return 0;
}
</n;
</endl;

Kết quả:

27 thang 8   2021
So khoang trang: 3

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm khoảng trắng trong chuỗi C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng khám phá những kỹ năng và kiến thức sâu hơn về C + + trong những bài học kinh nghiệm tiếp theo