Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200

Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200. Như chúng ta đã biết, có rất nhiều Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết. Vậy, kế toán Doanh nghiệp hạch toán các khoản Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như thế nào?

Kế toán Thành Phố Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn về Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200. Cụ thể về Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200 .
Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200Mời những bạn theo dõi bài viết .

Mục lục

Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200Trước khi tìm hiểu Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung liên quan sau:Trước khi khám phá Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200, tất cả chúng ta sẽ khám phá 1 số ít nội dung tương quan sau :

 Thế nào là công ty liên doanh, liên kết?Thế nào là công ty liên doanh, liên kết ?

– Công ty liên doanh là Công ty do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hoặc Công ty có vốn đầu tư hợp tác với Công ty Việt Nam, hoặc Công ty liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

– Công ty liên kết là một dạng mô hình doanh nghiệp. Hình thức hoạt động là góp vốn giữa các công ty và doanh nghiệp để hình thành hoạt động của doanh nghiệp này. Công ty liên kết thực hiện các công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán như việc kiểm soát tài khoản, các khoản nợ, doanh thu và các thu nhập khác của doanh nghiệp được hưởng trong hợp đồng của công việc liên kết này. 

 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là gì ?

– Đầu tư vào công ty liên doanh là việc các bên tham gia liên doanh cùng tham gia góp vốn để thành lập cơ sở kinh doanh mới (công ty liên doanh) và có quyền đồng kiểm soát công ty liên doanh.

– Đầu tư vào công ty liên kết là khoản đầu tư mà bên đầu tư có quyền nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.

Trên đây là 1 số ít kiến thức và kỹ năng cơ bản tương quan đến Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Sau đây, mời những bạn khám phá Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200 .

Cách hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200 .

Kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính đa phần tương quan đến Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đơn cử như sau :

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi GÓP VỐN bằng tiền.Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi GÓP VỐN bằng tiền .

Khi Doanh nghiệp góp vốn liên doanh bằng tiền vào công ty liên doanh, liên kết, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá khoản vốn góp
Có những TK 111, 112 : Trị giá khoản vốn góp .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi phát sinh những CHI PHÍ tương quan .

Khi phát sinh những ngân sách tương quan trực tiếp tới việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, như : Chi tiêu thanh toán giao dịch, môi giới, tư vấn, truy thuế kiểm toán, lệ phí, thuế và phí ngân hàng nhà nước …, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá khoản ngân sách tương quan phát sinh
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112 : Tổng trị giá phải trả .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi GÓP VỐN bằng gia tài phi tiền tệ .

Khi Doanh nghiệp đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bằng gia tài phi tiền tệ như : Hàng tồn dư hoặc TSCĐ .
Căn cứ vào phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ ( so với vật tư, sản phẩm & hàng hóa ) hoặc giá trị còn lại ( so với TSCĐ ) và giá trị nhìn nhận lại của gia tài đem đi góp vốn do những bên nhìn nhận vào thu nhập khác hoặc ngân sách khác. Hạch toán theo 2 trường hợp :

 Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn NHỎ HƠN giá trị do các bên đánh giá lại.Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của gia tài đem đi góp vốn NHỎ HƠN giá trị do những bên nhìn nhận lại .

Kế toán thực thi phản ánh phần chênh lệch nhìn nhận tăng gia tài vào thu nhập khác, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá nhìn nhận lại
Nợ TK 214 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Có những TK 211, 213, 217 : Trị giá ghi sổ phần góp vốn bằng TSCĐ hoặc Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư
Có những TK 152, 153, 155, 156 : Trị giá ghi sổ phần góp vốn bằng hàng tồn dư
Có TK 711 : Trị giá phần chênh lệch nhìn nhận tăng .

 Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của gia tài đem đi góp vốn LỚN HƠN giá trị do những bên nhìn nhận lại .

Kế toán thực thi phản ánh phần chênh lệch nhìn nhận giảm gia tài vào ngân sách khác, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá nhìn nhận lại
Nợ TK 214 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Nợ TK 811 : Trị giá phần chênh lệch nhìn nhận giảm
Có những TK 211, 213, 217 : Trị giá ghi sổ phần góp vốn bằng TSCĐ hoặc Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư
Có những TK 152, 153, 155, 156 : Trị giá ghi sổ phần góp vốn bằng hàng tồn dư .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư MUA LẠI phần vốn góp .

Hạch toán theo 4 trường hợp :

 Trường hợp đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được giao dịch thanh toán bằng tiền, hoặc những khoản tương tự tiền .

Kế toán hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá khoản đầu tư giao dịch thanh toán bằng tiền
Có những TK 111, 112, 121, … : Trị giá khoản đầu tư giao dịch thanh toán bằng tiền .

 

Trường hợp đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được thực hiện bằng cách phát hành cổ phiếu.

– Khi giá phát hành ( theo giá trị hài hòa và hợp lý ) của CP tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá CP, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá phát hành CP ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 4111 : Mệnh giá CP
Có TK 4112 : Trị giá số chênh lệch giữa giá trị hài hòa và hợp lý lớn hơn mệnh giá CP .
– Khi giá phát hành ( theo giá trị hài hòa và hợp lý ) của CP tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá CP, hạch toán :
Nợ TK 222 : Trị giá phát hành CP ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Nợ TK 4112 : Trị giá số chênh lệch giữa giá trị hài hòa và hợp lý nhỏ hơn mệnh giá CP )
Có TK 4111 : Mệnh giá CP .
– Khi phát sinh ngân sách phát hành CP thực tiễn, hạch toán :
Nợ TK 4112 : Trị giá khoản ngân sách phát sinh
Có những TK 111, 112, … : Trị giá khoản ngân sách phát sinh .

 

Trường hợp đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được thanh toán bằng tài sản phi tiền tệ.

  • Khi trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, hạch toán :

Nợ TK 811 : Trị giá còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 2141 : Trị giá hao mòn TSCĐ
Có TK 211 : Nguyên giá TSCĐ .

– Kế toán ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư vào công ty liên doanh do trao đổi TSCĐ:

Nợ TK 222 : Tổng trị giá thanh toán giao dịch
Có TK 711 : Trị giá hài hòa và hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi
Có TK 33311 : Tiền thuế GTGT phải nộp ( nếu có ) .

  • Khi trao đổi bằng mẫu sản phẩm, hàng hoá, khi xuất kho loại sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi, hạch toán :

Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có những TK 155, 156, … : Giá vốn hàng bán .
– Kế toán phản ánh lệch giá bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, hạch toán :
Nợ TK 222 : Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Có TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Có TK 33311 : Tiền thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

 

Trường hợp đầu tư vào công ty liên doanh được bên mua thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu.

– Thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá, hạch toán :
Nợ TK 222 : Mệnh giá trái phiếu
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu .
– Thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu, hạch toán :
Nợ TK 222 : Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Nợ TK 34312 : Trị giá phần chiết khấu trái phiếu
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu .
– Thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội, hạch toán :
Nợ TK 222 : Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 34311 : Mệnh giá trái phiếu
Có TK 34313 : Trị giá phần phụ trội .
– Hạch toán những ngân sách tương quan trực tiếp đến việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như : Chi tiêu tư vấn pháp lý, thẩm định giá … :
Nợ TK 222 : Trị giá những khoản ngân sách
Có những TK 111, 112, 331, … : Trị giá những khoản ngân sách .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi phát sinh các khoản CHI PHÍ liên quan đến hoạt động vốn liên doanh, liên kết.

Khi phát sinh những khoản ngân sách tương quan đến hoạt động giải trí vốn liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ như lãi tiền vay để góp vốn, những ngân sách khác, hạch toán :
Nợ TK 635 : Trị giá khoản ngân sách kinh tế tài chính
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 152, … : Tổng trị giá phải trả .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi được CHIA CỔ TỨC, LỢI NHUẬN .

– Khi được chia cổ tức, doanh thu bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho quy trình tiến độ sau ngày đầu tư, hạch toán :
Nợ TK 1388 : Trị giá khoản cổ tức, doanh thu
Có TK 515 : Trị giá khoản cổ tức, doanh thu .
– Khi nhận được cổ tức, doanh thu của quá trình trước khi đầu tư hoặc cổ tức, doanh thu được chia ( bằng tiền ) đã sử dụng để nhìn nhận lại giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi xác lập giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, 138 : Trị giá khoản cổ tức, doanh thu
Có TK 222 : Trị giá khoản cổ tức, doanh thu .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, 131, 152, 153, 156, 211, 213, … : Trị giá thanh lý, nhượng bán thu được bằng tiền hoặc gia tài
Nợ TK 228 : Trị giá đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết còn lại không còn thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, chuyển thành đầu tư khác
Nợ TK 635 : Trị giá khoản lỗ
Có TK 222 : Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết .
Có TK 515 : Trị giá khoản lãi .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi phát sinh CHI PHÍ THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Nợ TK 635 : Trị giá khoản ngân sách thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có những TK 111, 112, 331 … : Tổng trị giá phải trả .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi ĐẦU TƯ THÊM .

Khi Doanh Nghiệp đầu tư thêm để công ty liên doanh, liên kết trở thành công ty con và nắm giữ quyền trấn áp, hạch toán :
Nợ TK 221 : Trị giá khoản đầu tư thêm và giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết chuyển sang
Có những TK 111, 112, 152, 153 … : Trị giá những khoản đầu tư thêm
Có TK 222 : Trị giá khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm .

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi GÓP VỐN liên doanh bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao.

Khi doanh nghiệp Nước Ta được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với những công ty quốc tế bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, hạch toán ;
Nợ TK 222 : Trị giá phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao

Có TK 411: Trị giá phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao.

Trên đây, Kế toán TP. Hà Nội đã hướng dẫn những bạn về Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200. Cảm ơn những bạn đã theo dõi .

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư