5 dạng toán hay của bài toán tìm x lớp 4 nâng cao

Bài toán tìm x lớp 4 nâng cao những em sẽ được ra mắt dạng lan rộng ra của toán tìm x, cọ xát với những bài toán khó giúp em tăng trưởng tư duy logic .

Dưới đây là 5 dạng toán hay nhất của bài toán tìm x lớp 4 nâng cao. Các em cần chăm chỉ luyện bài tập để học tập môn toán tốt hơn.

1. Giới thiệu về dạng bài tập tìm x lớp 4

Các kiến thức cần nhớ

2. 5+ dạng bài tập toán tìm x lớp 4 nâng cao.

2.1. Dạng 1. Cơ bản

2.1.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc đo lường và thống kê của phép nhân, chia, cộng, trừ
 • Triển khai thống kê giám sát
 • Kiểm tra hiệu quả và Kết luận

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết.

a ) x + 678 = 7818
b ) 4029 + x = 7684
c ) x – 1358 = 4768
d ) 2495 – x = 698

Bài 2: Tìm y biết.

a ) Y × 33 = 1386
b ) 36 × Y = 27612
c ) Y : 50 = 218
d ) 4080 : Y = 24

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a ) x + 678 = 7818
x = 7818 – 678
x = 7140
b ) 4029 + x = 7684
x = 7684 – 4029
x = 3655
c ) x – 1358 = 4768
x = 4768 + 1358
x = 6126
d ) 2495 – x = 698
x = 2495 – 698
x = 1797

Bài 2.

a ) y × 33 = 1386
y = 1386 : 33
y = 42
b ) 36 × y = 27612
y = 27612 : 36
y = 767
c ) y : 50 = 218
y = 218 x 50
y = 10900
d ) 4080 : y = 24
y = 4080 : 24
y = 170
Bài toán chia cho số có 2 chữ số là dạng toán những bé rất dễ gặp sai sót. Để ôn tập lại chắc như đinh kiến thức và kỹ năng phần này, con hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài giảng của thầy Tám nhé

tìm x lớp 4 nâng cao

Bài giảng chia cho số có 2 chữ số lớp 4 >>

2.2. Dạng 2. Vế trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số ít .

2.2.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc đo lường và thống kê của phép nhân, chia, cộng, trừ
 • Triển
 • Kiểm tra tác dụng và Tóm lại

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết.

a ) x + 1234 + 3012 = 4724
b ) x – 285 + 85 = 2495
c ) 2748 – x + 8593 = 10495
d ) 8349 + x – 5993 = 95902

Bài 2: Tìm Y biết.

a ) y : 7 x 34 = 8704
b ) y x 8 : 9 = 8440
c ) 38934 : y x 4 = 84
d ) 85 x y : 19 = 5839

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

a ) x + 1234 + 3012 = 4724
x + 4246 = 4724
x = 4724 – 4246
x = 478
b ) x – 285 + 85 = 2495
x – 200 = 2495
x = 2495 + 200
x = 2695
c ) 2748 – x + 8593 = 10495
11341 – x = 10495
x = 11341 – 10495
x = 846
d ) 8349 + x – 5993 = 95902
x + 2356 = 95902
x = 95902 – 2356
x = 93546

Bài 2.

a ) y : 7 x 34 = 8704
y : 7 = 8704 : 34
y : 7 = 256
y = 256 x 7
y = 1792
b ) y x 8 : 9 = 8440
y x 8 = 8440 x 9
y x 8 = 75960
y = 75960 : 8
y = 9495
c ) 38934 : y x 4 = 84
38934 : y = 84 : 4
38934 : y = 21
y = 38934 : 21
y = 1854
d ) 85 x y : 11 = 5839
85 x y = 5839 x 11
85 x y = 64229
y = 64229 : 85
y = 755 dư 54

2.3. Dạng 3. Vế trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

2.3.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc của phép cộng trừ, nhân chia
 • Thực hiện phép tính ở vế phải trước sau đó mới tới vế trái
 • Trình bày bài toán
 • Kiểm tra đáp án và Kết luận

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x

a ) x + 847 x 2 = 1953 – 74
b ) x – 7015 : 5 = 374 x 7
c ) x : ( 7 x 18 ) = 5839 + 8591
d ) x : 9 – 8399 = 4938 – 924

Bài 2. Tìm y

a ) 479 – y x 5 = 896 : 4
b ) 3179 : y + 999 = 593 x 2
c ) 1023 + y – 203 = 9948 : 12
d ) 583 x y + 8492 = 429900 – 1065

2.3.3. Cách giải

Bài 1: Tìm x

a ) x + 847 x 2 = 1953 – 74
x + 1694 = 1879
x = 1879 – 1694
x = 185
b ) x – 7015 : 5 = 374 x 7
x – 1403 = 2618
x = 2618 + 1403
x = 4021
c ) x : 7 x 18 = 5839 + 8591
x : 126 = 14430
x = 14430 x 126
x = 1818180
d ) x : 9 – 8399 = 4938 – 924
x : 9 = 4938 – 924 + 8399
x : 9 = 12413
x = 12413 x 9
x = 111717

Bài 2. Tìm y

a ) 479 – y x 5 = 896 : 4
Y x 5 = 479 – 224
Y x 5 = 255
Y = 255 : 5
Y = 51
b ) 3179 : y + 999 = 593 x 2
3179 : y = 1186 – 999
3179 : y = 187
Y = 3179 : 187
Y = 17
c ) 1023 + y – 203 = 9948 : 12
820 + y = 829
Y = 829 – 820
Y = 9
d ) 583 x Y + 8492 = 429900 – 1065
583 x Y = 429900 – 1065 – 8492
583 x Y = 420343
Y = 420343 : 583
Y = 721
Xem thêm :
>> Hướng dẫn phép tính nhân với số có ba chữ số
>> Hướng dẫn phép tính chia cho số có ba chữ số

2.4. Dạng 4. Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số .

2.4.1. Cách làm

 • Thực hiện theo quy tắc giám sát
 • Tính toán giá trị biểu thức ở ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau
 • Triển khai giám sát
 • Kiểm tra đáp án và Kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) (1747 + x) : 5 = 2840

b ) ( 2478 – x ) x 16 = 18496
c ) ( 1848 + x ) : 15 = 83
d ) ( 4282 + x ) x 8 = 84392

Bài 2. Tìm y biết

a ) ( 19429 – x ) + 1849 = 5938
b ) ( 2482 – x ) – 1940 = 492
c ) ( 18490 + x ) + 428 = 49202
d ) ( 4627 + x ) – 9290 = 2420

2.4.3. Cách giải

Bài 1.

a ) ( 1747 + x ) : 5 = 2840
1747 + x = 2840 x 5
1747 + x = 14200
x = 14200 – 1747
x = 12453
b ) ( 2478 – x ) x 16 = 18496
2478 – x = 18496 : 16
2478 – x = 1156
x = 2478 – 1156
x = 1322
c ) ( 1848 – x ) : 15 = 83
1848 – x = 83 x 15
1848 – x = 1245
x = 1848 – 1245
x = 603
d ) ( 4282 + x ) x 8 = 84392
4282 + x = 84392 : 8
4282 + x = 10549
x = 10549 – 4282
x = 6267

Bài 2.

a ) ( 19429 – x ) + 1849 = 5938
19429 – x = 5938 – 1849
19429 – x = 4089
x = 19429 – 4089
x = 15340
b ) ( 2482 – x ) – 1940 = 492
2482 – x = 492 + 1940
2482 – x = 2432
x = 2482 – 2432
x = 50
c ) ( 18490 + x ) + 428 = 49202
18490 + x = 49202 – 428
18490 + x = 48774
x = 48774 – 18490
x = 30284
d ) ( 4627 + x ) – 9290 = 2420
4627 + x = 2420 + 9290
4627 + x = 11710
x = 11710 – 4627
x = 7083

2.5. Dạng 5. Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

2.5.1. Cách làm

 • Tính toán giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó mới thực thi những phép tính bên vế trái. ở vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau
 • Triển khai bài toán
 • Kiểm tra đáp án và Kết luận

2.5.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a ) ( x + 2859 ) x 2 = 5830 x 2
b ) ( x – 4737 ) : 3 = 5738 – 943
c ) ( x + 5284 ) x 5 = 47832 + 8593
d ) ( x – 7346 ) : 9 = 8590 x 2

Bài 2. Tìm y biết

a ) ( 8332 – y ) + 3959 = 2820 x 3
b ) ( 27582 + y ) – 724 = 53839 – 8428
c ) ( 7380 – y ) : 132 = 328 – 318
d ) ( 9028 + y ) x 13 = 85930 + 85930

2.5.3. Cách giải

Bài 1:

a ) ( x + 2859 ) x 2 = 5830 x 2
x + 2859 = 5830
x = 5830 – 2859
x = 2971
b ) ( x – 4737 ) : 3 = 5738 – 943
( x – 4737 ) : 3 = 4795
x – 4737 = 4795 x 3
x – 4737 = 14385
x = 14385 + 4737
x = 19122
c ) ( x + 5284 ) x 5 = 47832 + 8593
( x + 5284 ) x 5 = 56425
x + 5284 = 56425 : 5
x + 5284 = 11285
x = 11285 – 5284
x = 6001
d ) ( x – 7346 ) : 9 = 8590 x 2
( x – 7346 ) : 9 = 17180
x – 7346 = 17180 x 9
x – 7346 = 154620
x = 154620 + 7346
x = 161966

Bài 2.

a ) ( 8332 – y ) + 3959 = 2820 x 3
( 8332 – y ) + 3959 = 8460
8332 – y = 8460 – 3959
8332 – y = 4501
y = 8332 – 4501
y = 3831
b ) ( 27582 + y ) – 724 = 53839 – 8428
( 27582 + y ) – 724 = 45411
27582 + y = 45411 + 724
27582 + y = 46135
y = 46135 – 27582
y = 18553
c ) ( 7380 – y ) : 132 = 328 – 318
( 7380 – y ) : 132 = 10
7380 – y = 10 x 132
7380 – y = 1320
y = 7380 – 1320
y = 6060
d ) ( 9028 + y ) x 13 = 85930 + 85930
( 9028 + y ) x 13 = 171860
9028 + y = 171860 : 13
9028 + y = 13220
y = 13220 – 9028
y = 4192

3. Bài tập thực hành toán lớp 4 tìm x

3.1. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a ) x : 30 = 853
b ) 753 – x = 401
c ) 4621 + x = 7539
d ) 742 x X = 11130

Bài 2. Tìm x biết:

a ) ( x + 208 ) x 127 = 31115
b ) ( x + 5217 ) : 115 = 308
c ) ( x – 3048 ) : 145 = 236
d ) ( 4043 – x ) x 84 = 28224

Bài 3. Tìm x biết

a ) x + 6034 = 13478 + 6782
b ) 2054 + x = 9725 – 1279
c ) x – 33254 = 237 x 145
d ) 1240 – x = 44658 : 54

Bài 4. Tìm x biết

a ) 12915 : x + 3297 = 3502
b ) 17556 : x – 478 = 149
c ) 15892 : x x 96 = 5568
d ) 117504 : x : 72 = 48

Bài 5. Tìm x biết

a ) x + 4375 x 4 = 59930 – 9583
b ) x : 8 x 19 = 281 + 129
c ) x – 7308 : 12 = 593 x 3
d ) 4036 + 824 : x = 72036 : 3

3.2. Đáp án

Bài 1.

a ) 25590
b ) 352
c ) 2918
d ) 15

Bài 2

a ) 37
b ) 30203
c ) 37268
d ) 3707

Bài 3.

a ) 14226
b ) 6392
c ) 67619
d ) 413

Bài 4.

a ) 205
b ) 28
c ) 274
d ) 34

Bài 5.

a ) 37222

b) 62320

c ) 2388
d ) 24

Để học tốt và phát triển khả năng toán học các em cần tích cực làm bài tập của bài toán tìm x lớp 4 nâng cao, bên cạnh đó thường xuyên theo dõi vuihoc.vn để có nhiều kiến thức toán bổ ích nhé.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp