Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì, Chủ Trương Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

Chủ trương đầu tư được dùng phổ cập trong đầu tư ở nước ta dưới thời kinh tế tài chính chỉ huy ( để chỉ sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền so với luận chứng kinh tế tài chính kỹ thuật sau khi đã xem xét hàng loạt quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng đầu tư gồm năm bước được liệt kê rất rõ ràng ). Bạn đang xem : Chủ trương tiếng anh là gìVậy chủ trương đầu tư là gì ? – Bạn dự kiến ​ ​ sẽ nhận được cống phẩm đầu tư cao hơn so với thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí, tất yếu không hề chắc như đinh bảo vệ điều này. Hãy cùng tìm hiểu thêm thêm qua bài viết dưới đây .

Chủ trương đầu tư tiếng anh là gì ?

Chủ trương đầu tư tiếng anh là: investment policy

*

Các từ vựng liên quan

– Investment securities ( n ) : Chứng khoán đầu tư– Imaginary profit ( n ) : Lãi dự trù, lãi phỏng tính– Monopoly profit ( n ) : Lợi nhuận lũng đoạn– Invest ( v ) : Đầu tư, đầu tư vốn– To invest capital in some undertaking ( v ) : Đầu tư vốn vào một việc kinh doanh thương mại– Investibility ( n ) : Tính hoàn toàn có thể đầu tư được– Investor ( n ) : Người đầu tư– Direct investment in Vietnam ( n ) : Sự đầu tư trực tiếp vào Nước Ta– Investment bank ( n ) : Ngân hàng đầu tư– Investment cost ( n ) : Chi tiêu đầu tư– Investment of capital ( n ) : Sự đầu tư vốn– Investment plan ( n ) : Kế hoạch đầu tư– Foreign trade profitability ( n ) : Doanh lợi ngoại thương– Investment expenditure ( n ) : Phí tổn đầu tư– Investment project ( n ) : Dự án đầu tư– Net profit ( n ) : Lãi tịnh, lãi ròng

– Profitability (n): Doanh lợi

– Investment financing ( n ) : Sự hỗ trợ vốn đầu tư– Investment law ( n ) : Luật đầu tư– Investment license ( n ) : Giấy phép đầu tư– Profitable ( adj ) : Sinh lãi, mang lợi, có lợi– Profitless : Không có lãi, không có lợi– Actual profit ( n ) : Lợi nhuận thu được– Investible ( adj ) : Có thể đầu tư được– Investment ( n ) : Sự đầu tư, vốn đầu tư– Forms of investment ( n ) : Các hình thức đầu tư– Industrial investment ( n ) : Sự đầu tư công nghiệp– Investment account ( n ) : Tài khoản đầu tư– Investment credit ( n ) : Tín dụng đầu tư– Capital investment ( n ) : Vốn đầu tư cơ bản– Direct investment ( n ) : Vốn đầu tư trực tiếp– Foreign investment ( n ) : Vốn đầu tư quốc tế– Investment programme ( n ) : Chương trình đầu tư

Chủ trương đầu tư là khái niệm rộng từ nhiều phía

Không có định nghĩa

Luật Đầu tư công không có định nghĩa khái niệm chủ trương đầu tư mà chỉ định nghĩa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (và báo cáo tiền khả thi) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả của chương trình dự án làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Hơn nữa, vì chỉ mới là nghiên cứu và điều tra sơ bộ, nên số liệu, tài liệu để cấu thành chủ trương đầu tư tất yếu là không khá đầy đủ, không đúng mực .

Không rõ tác dụng

Có nghĩa là bằng cách đưa ra một loại văn bản mà tính năng của nó rất không rõ ( là chủ trương đầu tư ), những cơ quan thuộc hệ thứ nhất nói ở trên ( đều là những cơ quan dân cử ) gần như chỉ có một cách duy nhất để ảnh hưởng tác động vào đầu tư công là phê duyệt văn bản đó. Vô hình trung, luật đã tước bỏ một loạt công dụng rất là quan trọng của những cơ quan này so với đầu tư công .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư