Chi tiết bài viết giới thiệu

Chi tiết bài viết giới thiệu

 GIÁM ĐỐC : PHAN VĂN TUẤN

[external_link_head]

 –   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ  QTKD

   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

   Điện thoại di đông: 0969756783

 Chi tiết bài viết giới thiệu

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN PHÚC GIANG

    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học

   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

   Điện thoại di đông: 0969756783

   Email: kythuatbks@gmail.com

 Chi tiết bài viết giới thiệu

CHÁNH VĂN PHÒNG: VŨ THỊ HẢI YẾN

 (Phụ trách Kế toán trưởng)

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân;

   Trình độ lý luận chính trị:

   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

   Điện thoại văn phòng: 0969756783;

   Điện thoại di đông: 0969756783;

   Email: kythuatbks@gmail.com

 Chi tiết bài viết giới thiệu

CHUYÊN VIÊN: ĐÀO THỊ XUÂN

 –   Trình độ chuyên môn: Cử nhân

–   Trình độ lý luận chính trị:

[external_link offset=1]

–   Quản lý nhà nước: Chuyên viên

–   Điện thoại di đông: 0969756783;

–   Email:kythuatbks@gmail.com

Chi tiết bài viết giới thiệu

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI SƠN TÙNG

–   Trình độ chuyên môn: Cử nhân;

–   Trình độ lý luận chính trị:

–   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

–   Điện thoại di đông: 0969756783;

–   Email: kythuatbks@gmail.com

       Chi tiết bài viết giới thiệu

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI THỊ HỒNG

   Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Du lich – Khách sạn;

   Trình độ lý luận chính trị:

   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

   Điện thoại di động:  0969756783

        Chi tiết bài viết giới thiệu

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THÀNH TRUNG

 –   Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại;

 – Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh- B2;

   Trình độ lý luận chính trị:

   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

   Điện thoại di động: 0969756783

Chi tiết bài viết giới thiệu

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ THU HÀ

 –   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thương mại;

 – Trình độ ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh;

   Điện thoại di động:0969756783 

        Chi tiết bài viết giới thiệu

CHUYÊN VIÊN: VŨ ANH THƯ

 –   Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Quốc tế;

 – Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh- B2 (IELTS 6.5);

   Điện thoại di động:  0969756783

        Chi tiết bài viết giới thiệu

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

 –   Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiếng Pháp; Đại học Luật;

 – Trình độ ngoại ngữ: Đại học Tiếng Pháp;

   Điện thoại di động:  0969756783

 Chi tiết bài viết giới thiệu

CHUYÊN VIÊN: VŨ THỊ HIỀN

[external_link offset=2]

 –   Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch;

 – Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh- Bậc 3/6;

   Điện thoại di động:  0969756783

– Điện thoại cơ quan: 0969756783

       Chi tiết bài viết giới thiệu

CHUYÊN VIÊN: PHẠM THỊ MAI HƯƠNG

 –   Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục chính trị;

 – Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh- TOEFL ITP 387;

   Điện thoại di động: 0969756783

 CHỨC NĂNG: 

Cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, cung ứng các dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch Quảng Ninh;

2. Biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về du lịch của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá về du lịch của các địa phương, đơn vị khác ở trong và ngoài nước theo thỏa thuận, cam kết hợp pháp;

3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài thực hiện các chuyên mục, chuyên đề quảng bá về du lịch của tỉnh;

4. Tổ chức cung cấp thông tin du lịch cho khách du lịch và cho cộng đồng;

5. Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách du lịch về điểm đến, chuyển những kiến nghị, phản ánh của khách du lịch đến các cơ quan chức năng chuyên môn giải quyết;

6. Tổ chức dịch vụ dịch thuật, phiên dịch theo hợp đồng với khách hàng;

7. Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ về du lịch trong và ngoài nước theo chủ trương, kế hoạch được Lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền giao;

8. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm du lịch; tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong và ngoài nước theo hợp đồng cung cấp thông tin du lịch với bạn hàng và cung cấp thông tin du lịch cho khách du lịch;

9. Chào bán, cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch;

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ quảng cáo, tuyên truyền du lịch, cung cấp thông tin du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch;

11. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xúc tiến du lịch cho các doanh nghiệp;

12. Xây dựng và quan lý dữ liệu thông tin du lịch Quảng Ninh;

13. Quản lý hệ thống website: www.halongtourism.com.vn và các thiết bị khác được giao;

14. Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở Du lịch các biện pháp, giải pháp tổ chức hoạt động thông tin du lịch và xúc tiến du lịch;

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và của cấp trên;

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột  xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định đối với cơ quan Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh;

17. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc Trung tâm TTXTDL theo  phân cấp;

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

[external_footer]