Cách xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Siêu nhỏ mới nhất

Quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ như: Tiêu chí xác định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động, đặc điểm của Doanh nghiệp, tài liệu chứng minh doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.

Theo điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 quy định cụ thể như sau:

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Tuyển dụng, tìm việc làm Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu – 11/2021

Lĩnh vựcNông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựngThương mại, dịch vụ
Doanh nghiệp
Siêu nhỏ
Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
DN nhỏCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng
DN vừaCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

Giám đốc xổ số miền Bắc là ai? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng xổ số miền Bắc

Chú ý:
– Doanh nghiệp phải dựa vào các Tiêu chí trên để xác định quy mô của DN mình -> Tiếp đó là để lựa chọn Chế độ kế toán cho phù hợp, cụ thể như sau:

a, Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 132.

————————————————————–
b, Doanh nghiệp vừa, nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133.

—————————————————————

c, Doanh nghiệp lớn sẽ  áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 200.

———————————————————————————————–

 

DN vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng theo Thông tư 133 hoặc 200:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 133/201 6/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại công văn số 74970/CT-TTHT nêu trên:
Doanh nghiệp
vừa và nhỏ có thể được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.
Tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC nêu trên
không quy định thời hạn thông báo với cơ quan thuế, do đó trường hợp doanh nghiệp thông báo chậm hoặc chưa thông báo với cơ quan thuế khi áp dụng chế độ kể toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, cơ quan thuế chưa có cơ sở để không chấp nhận việc áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp.

 

Trường hợp có căn cứ xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán, cơ quan thuế quản lý trực tiếp chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử phạt theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Chi cục Thuế huyện Đông Anh căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp với thực tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật./.

Mô tả công việc Giám đốc xây dựng

(Theo Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế)

————————————————————————————————–

2. Cách xác định lĩnh vực hoạt động của DN:

– Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất.
– Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

 

————————————————————————–

3. Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

– Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH.
– Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

—————————————————————————————————
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!

4. Cách xác định Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

– Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

 

————————————————————————

5. Cách Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

– Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định bên trên.

—————————————————————————————————

6. Cách kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

Cách ly Ban giám đốc Xí nghiệp xe buýt nơi có nhân viên mắc COVID-19

– Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nội dung hỗ trợ.

– Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ.

– Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: www.business.gov.vn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tích hợp thông tin, dịch vụ và các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa,

————————————————————————-
TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA
(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………
Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………
Quận/huyện: …………tỉnh/thành phố: ………………………………
Điện thoại:………………….. Fax:……………. Email: ……………

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:…………………
Tổng nguồn vốn: ……………………………………
Tổng doanh thu năm trước liền kề:………………………

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ
□ Doanh nghiệp nhỏ
□ Doanh nghiệp vừa
Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

…..., ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Chủ Tịch hội đồng & Giám Đốc công ty xổ số Miền Bắc là ai?

——————————————————–

Tải Mẫu Tờ khai xác định DN vừa và nhỏ và siêu nhỏ như sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: kythuatbks@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

——————————————————————————————————-

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp – Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia; Lớp  học thực hành kế toán  thực tế

Cách xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Siêu nhỏ mới nhấtTổng thống Nga V. Putin: Làm ra làm, nghỉ ra nghỉ