Cách nói giờ trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

ai khi học

tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

thì thường bài học đầu tiên thường là những câu nói thông dụng nhất trong cuộc sống như: ” What is your name?”, ” What do you do” hay ” What time is it?”. Vậy để trả lời cho câu hỏi “What time is it?” (mấy giờ rồi?) có những cách nào để trả lời? Có lẽ so với bất kỳì thường bài học kinh nghiệm tiên phong thường là những câu nói thông dụng nhất trong đời sống như : ” What is your name ? ”, ” What do you do ” hay ” What time is it ? ”. Vậy để vấn đáp cho câu hỏi ” What time is it ? ” ( mấy giờ rồi ? ) có những cách nào để vấn đáp ?

Để vấn đáp cho thắc mắc ” What time is it ? ” thì có nhiều cách để vấn đáp. Thông thường thì cách nói giờ cũng khá đơn thuần, ai cũng cảm thấy như rất quen và thuộc hết rồi. Tuy nhiên, đôi lúc khi tất cả chúng ta vấn đáp thắc mắc về giờ giấc vẫn bị sai, hay gặp ở trường hợp nói giờ hơn và kém. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách nói giờ nhé .

Trước khi học cách trả lời giờ học tiếng Anh, các bạn tham khảo thêm một số mẫu câu hỏi về thời gian nhé:

 • What’s the time ? Bây giờ là mấy giờ ?
 • What time is it ? Bây giờ là mấy giờ ?
 • Could you tell me the time, please ? Bạn hoàn toàn có thể xem giúp tôi mấy giờ rồi được không ?
 • Do you happen to have the time ? Bạn có biết mấy giờ rồi không ?
 • Do you know what time it is ? Bạn có biết mấy giờ rồi không ?

Kèm một số mẫu câu đứng trước khi trả lời về thờ​i gian:

 • it’s … giờ đây …
 • exactly … đúng mực là … giờ
 • about … khoảng chừng … giờ
 • almost … gần … giờ
 • just gone … hơn … giờ

Cách nói giờ trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày: 

my watch is … đồng hồ của tôi bị …

fast nhanh
slow chậm

that clock’s a little … đồng hồ đó hơi …

                          fast nhanh

slow chậm

1. Cách nói giờ hơn ( số phút hơn)

Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ “ past “. Công thức của nó như sau : số phút + past + số giờ
Ví dụ :

 • 7 h20 => twenty past seven
 • 10 h10 => ten past ten
 • 3 h15 => a quarter past three ( 15 phút = a quarter )

2. Cách nói giờ kém ( số phút >30)

Đối với giờ kém tất cả chúng ta dùng từ “ to “. Công thức của nó như sau : số phút + to + số giờ
Ví dụ :

 • 8 h40 => twenty to nine
 • 1 h55 => five to two
 • 11 h45 => a quarter to twelve

Chú ý : so với cách nói giờ kém, các bạn cần xác lập rằng :

 • số phút ( tiếng Anh ) = 60 – số phút ( tiếng Việt )
 • số giờ ( tiếng Anh ) = số giờ ( tiếng Việt ) + 1

Sơ đồ biểu lộ cách nói giờ hơn và giờ kém ( sử dụng ” to ” và ” past ” )

học tiếng anh

3. Cách nói chung cho cả giờ hơn và giờ kém

số giờ + số phút
Ví dụ :

 • 1 h58 => one fifty-eight
 • 3 h45 => three forty-five .

 

Xem thêm27 từ muốn học tiếng Anh thì phải đọc được:

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp