Big C Việt Nam tuyển dụng mới nhất năm 2021

Nhân viên

Chức năng : Báo cáo
– Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc
– Lập báo cáo doanh số hàng ngày của siêu thị cho bộ phận kiểm soát quản lý
– Cập nhật hàng tháng niên giám và cơ cấu tổ chức của siêu thị
Chức năng : Hành chính
Các nhiệm vụ hành chính liên quan đến Ban giám đốc
– Sắp xếp, theo dõi lịch làm việc của Giám Đốc
– Soạn thảo công văn, giấy tờ, biên phiên dịch… theo yêu cầu của Ban Giám đốc siêu thị
– Tập hợp các công văn giấy tờ, thông tin… từ các bộ phận trình Ban Giám đốc để ký hoặc phê duyệt
– Quản lý con dấu
– Tổ chức các cuộc họp, hội thảo bằng cách phối hợp với các bộ phận có liên quan
– Tập hợp lịch làm việc tuần của các trưởng bộ phận, trưởng quầy chuyển cho Ban Giám đốc
– Quản lý các hợp đồng do Ban Giám đốc ký, thu thập hoá đơn chuyển sang bộ phận kế toán
– Trả lời email, điện thoại, fax
– Đặt vé máy bay, khách sạn cho Ban Giám đốc, các cán bộ của siêu thị và của tập đoàn
– Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc yêu cầu
– Các nhiệm vụ hành chính liên quan đến cửa hàng
– Sắp xếp lịch trực tháng cho các trưởng bộ phận, trưởng quầy, phó quầy
– Tổ chức kiểm kê định kỳ: sắp xếp lịch, lập danh sách người tham gia, thông báo đến các bộ phận có liên quan trong siêu thị
– Quản lý việc chuyển giao nước uống, văn phòng phẩm của nhân viên tổng đài
– Quản lý tài liệu, công văn, giấy tờ, báo cáo của đội bảo vệ, ca-ta-lô mẫu, hàng chuyển giao làm quà tặng và lên kế hoạch phát thưởng cho khách hàng của các đợt khuyến mại…
– Quản lý thẻ taxi chung của cửa hàng
– Đặt in danh thiếp, giấy tiêu đề, phong bì tiêu đề, con dấu cho các bộ phận định kỳ
Chức năng : Đối ngoại
– Với Sở Công thương: đăng ký thực hiện khuyến mại, làm thủ tục xin bán hàng lưu động, lập và gửi các báo cáo định kỳ
– Với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: lập các báo cáo thanh tra theo yêu cầu
Chức năng khác:
-Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Xem chi tiết