Báo Cáo Tổng Hợp của Chủ đầu tư – Tài liệu text

Báo Cáo Tổng Hợp của Chủ đầu tư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.26 KB, 5 trang )

UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225/BC-BQLDA

Mường Ảng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Trường mầm non Ngối Cáy, huyện Mường Ảng
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính
phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết
kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án thuộc Đề án kiên cố hóa trường,
lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng

giai đoạn 2012-2015 tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án kiên cố hóa trường,
lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng
giai đoạn 2012-2015 huyện Mường Ảng (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BQLDA ngày 04/10/2017 của Ban Quản lý dự án
huyện Mường Ảng về việc phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây
dựng công trình: Trường mầm non Ngối Cáy, huyện Mường Ảng;
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BQLDA ngày 05/10/2017 của Ban Quản lý dự án
huyện Mường Ảng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn: Lập
báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non Ngối Cáy,
huyện Mường Ảng;
Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2017 của Ban QLDA huyện
Mường Ảng phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu thực hiện khảo sát xây dựng công trình: Trường mầm non Ngối Cáy, huyện
Mường Ảng;
1

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BQLDA ngày 13/10/2017 của Ban QLDA huyện
Mường Ảng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát
xây dựng công trình: Trường mầm non Ngối Cáy, huyện Mường Ảng;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2017 của Ban QLDA huyện
Mường Ảng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình:
Trường mầm non Ngối Cáy, huyện Mường Ảng;
Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non
Ngối Cáy, huyện Mường Ảng do Công ty cổ phần DHC Điện Biên lập tháng
10/2017,
Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng trình Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình

thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non
Ngối Cáy, huyện Mường Ảng với các nội dung sau:
1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách hồ sơ thiết kế:
Cơ bản đơn vị tư vấn đã thực hiện và trình đầy đủ thành phần hồ sơ so với quy
định của hợp đồng và quy định của pháp luật bao gồm:
– Thuyết minh thiết kế BVTC đã nêu những nội dung chính theo yêu cầu của
nhiệm vụ thiết kế như: Địa điểm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công
trình, vị trí quy mô xây dựng, các hạng mục công trình; Thuyết minh đầy đủ các giải
pháp kỹ thuật, phương án kiến trúc, phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ
tầng kỹ thuật chủ yếu; thuyết minh biện pháp thi công các công tác, hạng mục công
trình; các tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng vào thiết kế; phương án báo vệ môi trường,
phòng cháy chữa cháy; các biểu phụ lục tính toán đầy đủ, chi tiết.
– Bản vẽ thiết kế thể hiện đầy đủ, chi tiết các bản vẽ tổng mặt bằng công trình;
Bản vẽ phương án kiến trúc; bản vẽ chi tiết các kết cấu, các hạng mục, hệ thống kỹ
thuật, hạ tầng kỹ thuật của công trình. Bản vẽ thiết kế có kích cỡ, tỷ lệ phù hợp,
khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng.
Trong khung tên từng bản vẽ có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm
tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của
nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.
– Dự toán xây dựng: Nêu đầy đủ thuyết minh, cơ sở tính toán; dự toán chi tiết
các hạng mục công trình rõ ràng, dễ hiểu được lập trên cơ sở khối lượng, biện pháp
thi công đề xuất, xây dựng đơn giá, định mức cùng các chế độ chính sách về xây
dựng hiện hành tiến hành tính toán giá trị xây dựng, vốn đầu tư cho từng hạng mục
công trình; các nội dung tổng dự toán, dự toán của công trình xây dựng theo Thông
tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định 79/QĐ-BXD
và một số văn bản liên…
– Quy trình bảo trì công trình: Đơn vị tư vấn thiết kế BVTC đã lập quy trình
bảo trì đầy đủ nội dung theo Điều 38 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
của Chính phủ và nêu rõ đầy đủ, chi tiết các nội dung và quy trình cần bảo trì công
trình lâu dài nhằm khai thác công trình hết và vượt tuổi thọ dự tính. Công tác bảo trì

nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công năng công trình đảm bảo công trình
được vận hành và khai thác phù hợp yêu cầu của thiết kế trong suốt quá trình vận
hành sử dụng. Đề xuất nguồn tài chính để thực hiện công tác bảo trì công trình. Quy
2

trình cũng đã nêu lên chi tiết, bộ phận cần thiết phải bảo trì, các điều kiện, tiêu
chuẩn sử dụng, đề xuất phương thức tổ chức.
– Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật: Đơn vị tư vấn đã lập chi tiết, cụ thể chỉ dẫn kỹ thuật
của công trình bao gồm phần chỉ dẫn chung và các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng
loại công việc xây dựng chủ yếu. Chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện rõ những yêu cầu kỹ
thuật mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện; trong đó có nêu các sai số cho
phép trong thi công xây dựng, các yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra đối với vật
liệu, sản phẩm xây dựng, lập biện pháp thi công tương ứng với dây chuyền thiết bị,
máy móc được sử dụng cho từng công tác, từng hàng mục công trình.
– Hồ sơ giao nộp gồm 10 bộ, mỗi bộ bao gồm:
+ Thuyết minh báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
+ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công.
+ Thiết kế bản vẽ thi công.
+ Hồ sợ dự toán xây dựng.
+ Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.
+ Hồ sơ quy trình bảo trì công trình.
2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong thiết kế:
– Quy chuẩn xây dựng Việt nam do Bộ xây dựng phát hành năm 1997.
– QCVN 02:2009/BXD – Quy chuyển kỹ thuật quốc gia, số liệu điều kiện tự
nhiên dùng trong xây dựng.
– QCVN06:2010/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cho nhà và
công trình.
– TCVN 375:2006 “Thiết kế công trình chịu động đất” Ban hành kèm theo
Quyết định số 28, 29, 30/QĐ-BXD.

– TCVN 9207:2012 – Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng Tiêu chuẩn thiết kế.
– TCVN 9379:2012 – Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính
toán.
– TCVN 5574:2012 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
– TCVN 5573:1991 – Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế.
– TCVN 2622-1995 Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
– Quyết định 355/QĐ-BXD ngày 28/3/2003 của ủa Bộ trưởng Bộ Xây dựng về
việc ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học trường học phục vụ chương trình kiên cố
hoá trường học của Chính phủ.
3. Thông tin năng lực của nhà thầu lập báo cáo KTKT.
a. Nhà thầu lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần DHC Điện Biên.
– Năng lực nhà thầu được thông báo tại Báo cáo số 184a/SXD-TTr ngày
02/3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả kiểm tra năng
lực hoạt động của các đơn vị tư vấn đóng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và
huyện Điện Biên; trong đó có:
+ Đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình dân dụng từ cấp III trở
xuống.
3

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600 228 069 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 26/10/2010; cấp thay đổi lần thứ nhất ngày
03/04/2015; cấp thay đổi lần thứ hai ngày 22/04/2016. Trong đó có đăng ký ngành
nghề kinh doanh: Khảo sát, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.
b. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì
thiết kế, lập dự toán:
– Chủ trì thiết kế :
+ Ông Đào Phi Hùng có chứng chỉ số KS-027-06483 do Sở Xây dựng tỉnh
Tuyên Quang cấp đến ngày trình thẩm định còn hiệu lực. Có đủ năng lực thiết kế
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

– Chủ trì dự toán:
+ Bà Bùi Thị Nhường có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 số 231-0036 do Sở
Xây dựng tỉnh Điện Biên cấp.
4. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng công trình.
a. Nhà thầu khảo sát xây dựng công trình: Công ty cổ phần DHC Điện Biên.
– Năng lực nhà thầu được thông báo tại Báo cáo số 184a/SXD-TTr ngày
02/3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả kiểm tra năng
lực hoạt động của các đơn vị tư vấn đóng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và
huyện Điện Biên; trong đó có:
+ Khảo sát địa hình, địa chất công trình công trình cấp II trở xuống.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600 228 069 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 26/10/2010; cấp thay đổi lần thứ nhất ngày
03/04/2015; cấp thay đổi lần thứ hai ngày 22/04/2016. Trong đó có đăng ký ngành
nghề kinh doanh: Khảo sát, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.
b. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, chủ trì khảo sát:
– Chủ trì khảo sát:
+ Ông Trần Nam Bình có chứng chỉ số KS-028-01443 do Sở Xây dựng tỉnh
Thái Nguyên cấp đến này trình vẫn còn hiệu lực. Có đủ năng lực khảo sát địa hình
công trình xây dựng.
Trên đây là báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định báo cáo KT-KT xây
dựng công trình: Trường mầm non Ngối Cáy, huyện Mường Ảng. Ban quản lý dự án
huyện Mường Ảng trình Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên xem xét thẩm định./.
BAN QLDA HUYỆN MƯỜNG ẢNG
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT.

Nguyễn Trung Chính

4

5

quy trình tiến độ 2012 – năm ngoái tỉnh Điện Biên ; Căn cứ Quyết định số 988 / QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ĐiệnBiên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án Bất Động Sản thuộc Đề án bền vững và kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu nhà nước dự phònggiai đoạn 2012 – năm ngoái huyện Mường Ảng ( đợt 2 ) ; Căn cứ Quyết định số 69 / QĐ-BQLDA ngày 04/10/2017 của Ban Quản lý dự ánhuyện Mường Ảng về việc phê duyệt trách nhiệm lập báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật và kếhoạch lựa chọn nhà thầu những gói thầu tư vấn thuộc quá trình sẵn sàng chuẩn bị đầu tư xâydựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyện Mường Ảng ; Căn cứ Quyết định số 76 / QĐ-BQLDA ngày 05/10/2017 của Ban Quản lý dự ánhuyện Mường Ảng về việc phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn : Lậpbáo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyện Mường Ảng ; Căn cứ Quyết định số 83 / QĐ-BQLDA ngày 09/10/2017 của Ban QLDA huyệnMường Ảng phê duyệt trách nhiệm, dự trù ngân sách khảo sát và kế hoạch lựa chọn nhàthầu triển khai khảo sát kiến thiết xây dựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyệnMường Ảng ; Căn cứ Quyết định số 86 / QĐ-BQLDA ngày 13/10/2017 của Ban QLDA huyệnMường Ảng về việc phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sátxây dựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyện Mường Ảng ; Căn cứ Quyết định số 89 / QĐ-BQLDA ngày 14/10/2017 của Ban QLDA huyệnMường Ảng về việc phê duyệt giải pháp kỹ thuật khảo sát thiết kế xây dựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyện Mường Ảng ; Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình : Trường mầm nonNgối Cáy, huyện Mường Ảng do Công ty CP DHC Điện Biên lập tháng10 / 2017, Ban quản trị dự án Bất Động Sản huyện Mường Ảng trình Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trìnhthẩm định Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình : Trường mầm nonNgối Cáy, huyện Mường Ảng với những nội dung sau : 1. Sự tương thích về thành phần, quy cách hồ sơ phong cách thiết kế : Cơ bản đơn vị chức năng tư vấn đã thực thi và trình rất đầy đủ thành phần hồ sơ so với quyđịnh của hợp đồng và pháp luật của pháp lý gồm có : – Thuyết minh phong cách thiết kế BVTC đã nêu những nội dung chính theo nhu yếu củanhiệm vụ phong cách thiết kế như : Địa điểm kiến thiết xây dựng, giải pháp phong cách thiết kế, tổng mặt phẳng côngtrình, vị trí quy mô kiến thiết xây dựng, những khuôn khổ khu công trình ; Thuyết minh không thiếu những giảipháp kỹ thuật, giải pháp kiến trúc, giải pháp cấu trúc chính, mạng lưới hệ thống kỹ thuật, hạtầng kỹ thuật đa phần ; thuyết minh giải pháp thiết kế những công tác làm việc, khuôn khổ côngtrình ; những tiêu chuẩn quy chuẩn vận dụng vào phong cách thiết kế ; giải pháp báo vệ môi trường tự nhiên, phòng cháy chữa cháy ; những biểu phụ lục đo lường và thống kê vừa đủ, cụ thể. – Bản vẽ phong cách thiết kế bộc lộ vừa đủ, cụ thể những bản vẽ tổng mặt phẳng khu công trình ; Bản vẽ giải pháp kiến trúc ; bản vẽ chi tiết cụ thể những cấu trúc, những khuôn khổ, mạng lưới hệ thống kỹthuật, hạ tầng kỹ thuật của khu công trình. Bản vẽ phong cách thiết kế có kích cỡ, tỷ suất tương thích, khung tên được biểu lộ theo những tiêu chuẩn vận dụng trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ có tên, chữ ký của người trực tiếp phong cách thiết kế, người kiểmtra phong cách thiết kế, chủ trì phong cách thiết kế, chủ nhiệm phong cách thiết kế, người đại diện thay mặt theo pháp lý củanhà thầu phong cách thiết kế và dấu của nhà thầu phong cách thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình. – Dự toán kiến thiết xây dựng : Nêu vừa đủ thuyết minh, cơ sở giám sát ; dự trù chi tiếtcác khuôn khổ khu công trình rõ ràng, dễ hiểu được lập trên cơ sở khối lượng, biện phápthi công đề xuất kiến nghị, thiết kế xây dựng đơn giá, định mức cùng những chính sách chủ trương về xâydựng hiện hành tiến hành đo lường và thống kê giá trị thiết kế xây dựng, vốn đầu tư cho từng hạng mụccông trình ; những nội dung tổng dự toán, dự trù của khu công trình thiết kế xây dựng theo Thôngtư số 06/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng ; Quyết định 79 / QĐ-BXDvà 1 số ít văn bản liên … – Quy trình bảo dưỡng khu công trình : Đơn vị tư vấn phong cách thiết kế BVTC đã lập quy trìnhbảo trì rất đầy đủ nội dung theo Điều 38 Nghị định 46/2015 / NĐ-CP ngày 12/5/2015 của nhà nước và nêu rõ rất đầy đủ, chi tiết cụ thể những nội dung và quá trình cần bảo dưỡng côngtrình lâu dài hơn nhằm mục đích khai thác khu công trình hết và vượt tuổi thọ dự trù. Công tác bảo trìnhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công suất khu công trình bảo vệ công trìnhđược quản lý và vận hành và khai thác tương thích nhu yếu của phong cách thiết kế trong suốt quy trình vậnhành sử dụng. Đề xuất nguồn kinh tế tài chính để thực thi công tác làm việc bảo dưỡng khu công trình. Quytrình cũng đã nêu lên chi tiết cụ thể, bộ phận thiết yếu phải bảo dưỡng, những điều kiện kèm theo, tiêuchuẩn sử dụng, yêu cầu phương pháp tổ chức triển khai. – Hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật : Đơn vị tư vấn đã lập chi tiết cụ thể, đơn cử hướng dẫn kỹ thuậtcủa khu công trình gồm có phần hướng dẫn chung và những hướng dẫn kỹ thuật đơn cử cho từngloại việc làm thiết kế xây dựng đa phần. Chỉ dẫn kỹ thuật bộc lộ rõ những nhu yếu kỹthuật mà nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng phải triển khai ; trong đó có nêu những sai số chophép trong xây đắp thiết kế xây dựng, những nhu yếu kỹ thuật và quy trình tiến độ kiểm tra so với vậtliệu, loại sản phẩm thiết kế xây dựng, lập giải pháp thiết kế tương ứng với dây chuyền sản xuất thiết bị, máy móc được sử dụng cho từng công tác làm việc, từng hàng mục khu công trình. – Hồ sơ giao nộp gồm 10 bộ, mỗi bộ gồm có : + Thuyết minh báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật. + Thuyết minh phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp. + Thiết kế bản vẽ xây đắp. + Hồ sợ dự trù thiết kế xây dựng. + Hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật. + Hồ sơ tiến trình bảo dưỡng khu công trình. 2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hầu hết vận dụng trong phong cách thiết kế : – Quy chuẩn kiến thiết xây dựng Việt nam do Bộ kiến thiết xây dựng phát hành năm 1997. – QCVN 02 : 2009 / BXD – Quy chuyển kỹ thuật vương quốc, số liệu điều kiện kèm theo tựnhiên dùng trong kiến thiết xây dựng. – QCVN06 : 2010 / BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về bảo đảm an toàn cho nhà vàcông trình. – TCVN 375 : 2006 ” Thiết kế khu công trình chịu động đất ” Ban hành kèm theoQuyết định số 28, 29, 30 / QĐ-BXD. – TCVN 9207 : 2012 – Đặt đường dẫn điện trong nhà tại và khu công trình công cộng Tiêu chuẩn phong cách thiết kế. – TCVN 9379 : 2012 – Kết cấu kiến thiết xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tínhtoán. – TCVN 5574 : 2012 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế. – TCVN 5573 : 1991 – Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép, tiêu chuẩn phong cách thiết kế. – TCVN 2622 – 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và khu công trình – Yêu cầu phong cách thiết kế. – Quyết định 355 / QĐ-BXD ngày 28/3/2003 của ủa Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc phát hành thiết kế mẫu nhà lớp học trường học Giao hàng chương trình kiên cốhoá trường học của nhà nước. 3. tin tức năng lượng của nhà thầu lập báo cáo KTKT.a. Nhà thầu lập báo cáo KTKT : Công ty CP DHC Điện Biên. – Năng lực nhà thầu được thông tin tại Báo cáo số 184 a / SXD-TTr ngày02 / 3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc báo cáo hiệu quả kiểm tra nănglực hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng tư vấn đóng trên địa phận thành phố Điện Biên Phủ vàhuyện Điện Biên ; trong đó có : + Đủ điều kiện kèm theo phong cách thiết kế ( hoặc thẩm tra ) khu công trình gia dụng từ cấp III trởxuống. – Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số 5600 228 069 do Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 26/10/2010 ; cấp biến hóa lần thứ nhất ngày03 / 04/2015 ; cấp biến hóa lần thứ hai ngày 22/04/2016. Trong đó có ĐK ngànhnghề kinh doanh thương mại : Khảo sát, phong cách thiết kế khu công trình gia dụng và công nghiệp. b. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lượng của chủ nhiệm, những chủ trìthiết kế, lập dự trù : – Chủ trì phong cách thiết kế : + Ông Đào Phi Hùng có chứng chỉ số KS-027-06483 do Sở Xây dựng tỉnhTuyên Quang cấp đến ngày trình thẩm định và đánh giá còn hiệu lực thực thi hiện hành. Có đủ năng lượng thiết kếcông trình kiến thiết xây dựng gia dụng, công nghiệp. – Chủ trì dự trù : + Bà Bùi Thị Nhường có chứng từ kỹ sư định giá hạng 2 số 231 – 0036 do SởXây dựng tỉnh Điện Biên cấp. 4. tin tức năng lượng của nhà thầu khảo sát kiến thiết xây dựng khu công trình. a. Nhà thầu khảo sát kiến thiết xây dựng khu công trình : Công ty CP DHC Điện Biên. – Năng lực nhà thầu được thông tin tại Báo cáo số 184 a / SXD-TTr ngày02 / 3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc báo cáo hiệu quả kiểm tra nănglực hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng tư vấn đóng trên địa phận thành phố Điện Biên Phủ vàhuyện Điện Biên ; trong đó có : + Khảo sát địa hình, địa chất khu công trình khu công trình cấp II trở xuống. – Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số 5600 228 069 do Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 26/10/2010 ; cấp đổi khác lần thứ nhất ngày03 / 04/2015 ; cấp biến hóa lần thứ hai ngày 22/04/2016. Trong đó có ĐK ngànhnghề kinh doanh thương mại : Khảo sát, phong cách thiết kế khu công trình gia dụng và công nghiệp. b. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lượng của chủ nhiệm, chủ trì khảo sát : – Chủ trì khảo sát : + Ông Trần Nam Bình có chứng chỉ số KS-028-01443 do Sở Xây dựng tỉnhThái Nguyên cấp đến này trình vẫn còn hiệu lực thực thi hiện hành. Có đủ năng lượng khảo sát địa hìnhcông trình kiến thiết xây dựng. Trên đây là báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định và đánh giá báo cáo KT-KT xâydựng khu công trình : Trường mần nin thiếu nhi Ngối Cáy, huyện Mường Ảng. Ban quản trị dự ánhuyện Mường Ảng trình Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên xem xét thẩm định và đánh giá. /. BAN QLDA HUYỆN MƯỜNG ẢNGGIÁM ĐỐCNơi nhận : – Như trên ; – Lưu VT.Nguyễn Trung Chính

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư