Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ : đường Bà Triệu – P3 – thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

– Điện thoại: 07813 952462

– E-Mail :

2.  Sơ đồ tổ chức của đơn vị:

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

3.1 Chức năng

3.1.1. Trực tiếp quản lý thực thi dự án Bất Động Sản so với những dư án do quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao làm Chủ đầu tư, theo lao lý tại Điều 41 Luật Xây dựng số 16/2013 / QH11 ngày 26/11/2003 .
3.1.2. Làm tư vấn quản lý dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Khoản a mục 2 Điều 45 Luật Xây dựng số 16/2013 / QH11 ngày 26/11/2003 .
3.1.3. Làm những dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho Chủ đầu tư trừ lập đầu tư và phong cách thiết kế công trình .

3.2 Nhiệm vụ

3.2.1 Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm được quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao, bảo vệ hiệu suất cao vốn đầu tư và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng .
3.2.2. Định kỳ hàng năm báo cáo giải trình với Ủy Ban Nhân Dân thành phố về tình hình hoạt động giải trí của đơn vị chức năng và chịu sự thanh, kiểm tra của những cơ quan chuyên nghành giúp Ủy Ban Nhân Dân thành phố về quản lý Nhà nước .
3.2.3. Thực hiện những trách nhiệm khác theo những lao lý của pháp lý .

3.3 Quyền hạn

3.3.1. Đối với những dự án Bất Động Sản được quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao trực tiếp làm Chủ đầu tư :
3.3.1. 1. Đàm phán, ký kết, giám sát thực thi hợp đồng .
3.3.1. 2. Yêu cầu những tổ chức triển khai có tương quan phân phối thông tin, tài liệu ship hàng cho việc lập dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng công trình .
3.3.1. 3. Đình chỉ triển khai hoặc chấm hết hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng .
3.3.1. 3. Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .

3.3.2.      Đối với các dự án làm Tư vấn quản lý dự án :

3.3.1. 1. Yêu cầu những tổ chức triển khai khảo sát, phong cách thiết kế, giám sát, xây lắp công trình thực thi đúng với chủ trương, qui mô, phong cách thiết kế cơ sở trong dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật và phong cách thiết kế kỹ thuật thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn phong cách thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được vận dụng, quá trình kỹ thuật và những lao lý về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Ý kiến của cán bộ giám sát kỹ thuật ghi trong nhật ký công trình là một nhu yếu bắt buộc những đơn vị chức năng khảo sát, phong cách thiết kế, tổ chức triển khai xây lắp công trình phải xem xét xử lý thỏa đáng, kịp thời .
3.3.1. 2. Việc nghiệm thu sát hoạch loại sản phẩm khảo sát, phong cách thiết kế thực thi trên nguyên tắc đơn vị chức năng khảo sát, phong cách thiết kế phải tự kiểm tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hàng loạt về chất lượng loại sản phẩm khảo sát phong cách thiết kế, tuân thủ những nhu yếu về chất lượng mẫu sản phẩm khảo sát, phong cách thiết kế đã ghi trong hợp đồng giao nhận thầu khảo sát, phong cách thiết kế .
3.3.1. 3. Không nghiệm thu sát hoạch, xác nhận những khối lượng xây lắp và ý kiến đề nghị không giao dịch thanh toán những khối lượng đã thực thi không đúng với phong cách thiết kế mà chưa được giải quyết và xử lý thỏa đáng, không bảo vệ chất lượng, những khối lượng chưa được kiểm tra, những công tác làm việc xây lắp đã hoàn thành xong có sử dụng những loại vật tư không bảo vệ nhu yếu của phong cách thiết kế, đồng thời tạm không giao dịch thanh toán khối lượng phát sinh khi chưa có cấp thẩm quyền phê duyệt .
3.3.1. 4. Ngừng có thời hạn phần việc xây lắp có chất lượng không bảo vệ hoặc phát hiện những biến dạng đáng ngờ, có rủi ro tiềm ẩn xảy ra sự cố đột biến đồng thời phải báo nhanh cho chỉ huy đơn vị chức năng xây lắp, phong cách thiết kế biết để xử lý và báo cáo giải trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, chủ đầu tư, cơ quan có công dụng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương theo phân cấp .

4. Lãnh đạo cơ quan

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyễn Bá Phước

Giám đốc

02

Huỳnh Thanh Lâm

Phó Giám đốc

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư