Top #10 Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Lê Sĩ Đồng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2022 # Top Trend | https://ta-ogilvy.vn

— Bài mới hơn —

Bài 1: Công ty kinh doanh nước sạch quay số thưởng trên máy tính cho các hóa đơn đã thanh toán bằng cách dùng hàm random chọn ngẫu nhiên $1$ số trong $10$ chữ số từ $0$ đến $9$. Số hóa đơn gồm $7$ chữ số. Tính xác suất xảy ra các tình huống sau:

a) Số hóa đơn trúng thưởng có chữ số $8$ đầu tiên và các chữ số sau khác nhau.

b ) Số hóa đơn trúng thưởng có chữ số USD 9 $ tiên phong và là 1 số ít đối xứng .

Bài 2: Đoàn tàu gồm $3$ toa tiến vào $1$ sân ga ở đó có $6$ hành khách đang chờ. Giả sử hành khách lên toa một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau, mỗi toa có ít nhất $6$ chỗ trống. Tính xác suất xảy ra các tình huống sau:

a ) Tất cả cùng lên USD 1 USD toa .b ) Toa USD I $ có USD 2 USD người, toa USD II $ có USD 1 USD người, còn lại lên toa USD III $ .

Bài 3: Biết rằng một người có nhóm máu $AB$ có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào. Nếu người đó có nhóm máu $A$, $B$ hoặc $O$ thì chỉ có thể nhận được máu của người cùng nhóm máu với mình hoặc người có nhóm máu $O$. Biết tỷ lệ người có nhóm máu $O$, $A$, $B$ và $AB$ tương ứng là $33,7%$, $37,5%$, $20,9%$, $7,9%$.

a ) Lấy ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất người cần tiếp máu có nhóm máu $ A $ và sự truyền máu được thực thi .b ) Lấy ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu được triển khai .

Bài 4: Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là $10%$. Lấy liên tiếp ra $2$ sản phẩm. Tính xác suất để nhận được:

a ) Cả USD 2 USD phế phẩm .b ) Có tối thiểu một phế phẩm .c ) Chỉ có cái thứ USD 2 USD là phế phẩm .d ) Có đúng USD 1 $ phế phẩm .

Bài 5: Một công ty có $3$ xe ôtô, khả năng xảy ra sự cố của mỗi xe tương ứng là $5%$, $20%$, $10%$. Các xe gặp sự cố là độc lập nhau. Tính xác suất xảy ra các tình huống sau:

a ) Cả USD 3 USD xe đều gặp sự cố .b ) Cả USD 3 USD xe cùng hoạt động giải trí tốt .c ) Có tối thiểu USD 1 USD xe hoạt động giải trí tốt .d ) Có đúng USD 1 USD xe hoạt động giải trí tốt .

Bài 6: Một lô hàng có $6$ sản phẩm. Mỗi lần kiểm tra chất lượng lấy ngẫu nhiên $2$ sản phẩm. Sau khi kiểm tra xong lại trả vào lô hàng. Tính xác suất để sau $3$ lần kiểm tra lô hàng thì tất cả sản phẩm đều được kiểm tra.

Bài 7: Bắn hai lần độc lập với nhau mỗi lần một viên đạn vào cùng một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất là $0,7$ và của viên đạn thứ hai là $0,4$.

a ) Tìm xác suất để chỉ có một viên đạn trúng bia .b ) Sau khi bắn, quan trắc viên báo có một vết đạn ở bia. Tìm xác suất để vết đạn đó là vết đạn của viên đạn thứ nhất .

Bài 8: Trong một trận không chiến giữa máy bay ta và máy bay địch, máy bay ta bắn trước với xác suất trúng là $0,6.$ Nếu bị trượt máy bay địch bắn trả với xác suất trúng là $0,5$, nếu không bị trúng đạn máy bay ta bắn trả với xác suất trúng là $0,4.$

a ) Tính xác suất để máy bay địch bị rơi .b ) Tính xác suất để máy bay ta bị rơi .

Bài 9: Có hai cái hộp, hộp thứ nhất có $80$ bi trắng và $20$ bi đen, hộp thứ hai có $90$ bi trắng và $10$ bi đen.

a ) Từ mỗi hộp ta lấy ra ngẫu nhiên ra một viên bi, tính xác suất để lấy được tối thiểu một bi trắng .b ) Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi từ hộp đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, tính xác suất để lấy được bi trắng .c ) Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp USD I $ bỏ vào hộp $ II $ trộn đều sau đó lấy từ hộp $ II $ một viên bi. Tính xác suất để lấy được bi trắng .

Bài 10: Có hai cái hộp, hộp thứ nhất có $3$ bi trắng và $4$ bi đen, hộp thứ hai có $4$ bi trắng và $6$ bi đen.

a ) Từ mỗi hộp ta lấy ra ngẫu nhiên ra một viên bi, tính xác suất để lấy được hai viên bi trắng .b ) Sau khi lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một viên bi, những viên bi còn lại trong hai hộp được dồn hết về một hộp thứ ba. Từ hộp thứ ba lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để viên bi lấy ra từ hộp thứ ba là bi đen .

Bài 11: Một sinh viên khi đi học có $2$ cách hoặc đi xe máy hoặc đi xe buýt, biết rằng số lần đi bằng xe máy chiếm $displaystylefrac{1}{3}$ tổng số lần đi, các trường hợp còn lại đi xe buýt. Nếu đi xe máy thì $75%$ trường hợp đến trường trước $6^h 50$, còn đi xe buýt thì $70%$ trường hợp đến trước $6^h 50$.

a ) Tìm xác suất để sinh viên đó đến trường trước USD 6 ^ h 50 USD .b ) Tìm xác suất để sinh viên đó đi xe buýt biết rằng sinh viên này đến trường trước USD 6 ^ h 50 USD .

Bài 12: Có bốn nhóm xạ thủ tập bắn. Nhóm thứ nhất có $5$ người, nhóm thứ hai có $7$ người, nhóm thứ ba có $4$ người và nhóm thứ tư có $2$ người. Xác suất bắn trúng đích của mỗi người trong nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và nhóm thứ tư lần lượt là $0,8$; $0,7$; $0,6$; $0,5$.

a ) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ, tính xác suất xạ thủ này bắn trượt .b ) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và biết rằng xạ thủ này bắn trượt. Hãy xác lập xem xạ thủ này có năng lực thuộc nhóm nào nhất .

Bài 13: Trong một bệnh viện có ba khoa điều trị. Khoa $A$ điều trị $50%$, Khoa $B$ điều trị $30%$ và Khoa $C$ điều trị $20%$ số bệnh nhân của bệnh viện. Xác suất chữa khỏi bệnh của các khoa $A, B, C$ lần lượt là $0,7; 0,8; 0,9$.

a ) Tính tỷ suất bệnh nhân của bệnh viện được chữa khỏi bệnh .b ) Hãy tính tỷ suất bệnh nhân được khoa $ A $ chữa khỏi bệnh trong tổng số bệnh nhân đã được bệnh viện chữa khỏi bệnh .
— Bài cũ hơn —

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp