50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án chi tiết (phần 2)

50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án chi tiết (phần 2)

Câu 26. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

Quảng cáo

A. t = 8 ( phút ). B. t = 25 ( phút ) .
C. t = 30 ( phút ). D. t = 50 ( phút ) .
Hiển thị lời giải
Chọn D .
Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước, trong cả 3 trường hợp nhiệt lượng mà nước thu vào đều như nhau .
– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời hạn t1 = 10 ( phút ). Nhiệt lượng dây R1 toả ra trong thời hạn đó là :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời hạn t2 = 40 ( phút ). Nhiệt lượng dây R2 toả ra trong thời hạn đó là :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
– Khi dùng cả hai dây mắc tiếp nối đuôi nhau thì sẽ sôi sau thời hạn t .
Nhiệt lượng dây toả ra trong thời hạn đó là :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
với R = R1 + R2 ta suy ra t = t1 + t2 ↔ t = 50 ( phút )

Câu 27. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ( Ω ). B. R = 2 ( Ω ) .
C. R = 3 ( Ω ). D. R = 4 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải
Chọn B .
– Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 ( V ), điện trở trong r = 3 ( Ω ), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 ( Ω ) mắc song song với một điện trở R, khi đó mạch điện hoàn toàn có thể coi tương tự với một nguồn điện có E = 12 ( V ), điện trở trong r ’ = r / / R1 = 2 ( Ω ), mạch ngoài gồm có R
– Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị max khi R = r ’ = 2 ( Ω )

Câu 28. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng .
B.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch .
C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng .
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch .
Hiển thị lời giải
Chọn A .
Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có U = E – Ir với E = hằng số, khi I tăng thì U giảm .

Câu 29. Biểu thức nào sau đây là không đúng?

Quảng cáo

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Hiển thị lời giải
Chọn C .
– Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
– Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 30. Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện .
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện .
C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện .
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện .
Hiển thị lời giải
Chọn D .
– Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
khi R rất lớn thì I ≈ 0 khi đó E = U + Ir ≈ U
– Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện .

Câu 31. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

Quảng cáo

A. E = 4,5 ( V ) ; r = 4,5 ( Ω ). B. E = 4,5 ( V ) ; r = 2,5 ( Ω ) .
C. E = 4,5 ( V ) ; r = 0,25 ( Ω ). D. E = 9 ( V ) ; r = 4,5 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
– Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 ( V ). Suy ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 ( V ) .
– Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 ( A ) và U = 4 ( V ) ta tính được điện trở trong của nguồn điện là r = 0,25 ( Ω ) .

Câu 32. Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện .
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện .
C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện .
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Đo được hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong hai trường hợp

ta có hệ phương trình:
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

giải hệ phương trình ta được E và r .

Câu 33. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch:

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn .
B. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn .
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch .
D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn và điện trở ngoài .
Hiển thị lời giải
Chọn D .
Theo định luật Ôm với toàn mạch ta có :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Do đó cường độ dòng điện cho toàn mạch tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn và điện trở ngoài .

Câu 34. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch .
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng .
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng .
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Ta có : UN = E – Ir do đó hiệu điện thế mạch ngoài giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng .

Câu 35. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir B. UN = E – Ir
C. UN = I ( RN + r ) D. UN = E + Ir
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Ta có : UN = E – Ir

Câu 36. Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài tăng hai lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính:

A. giảm hai lần. B. tăng hai lần .
C. không đổi. D. Chưa đủ dữ kiện để xác lập .
Hiển thị lời giải

Chọn D.

Ta có:
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Do đó khi RN tăng hai lần

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
suy ra I’ = I.

Câu 37. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch:

A. tăng rất lớn. B. giảm về 0 .
C. tăng giảm liên tục. D. không đổi so với trước .
Hiển thị lời giải
Chọn A .
Hiện tưởng đoản mạch xảy ra khi
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Khi đó cường độ dòng điện tăng rất lớn .

Câu 38. Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng biểu thức:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 39. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 ( A ). B. I = 12 ( A ) .
C. I = 2,5 ( A ). D. I = 25 ( A ) .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Ta có :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 40. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 ( V ). B. E = 12,25 ( V ) .
C. E = 14,50 ( V ). D. E = 11,75 ( V ) .
Hiển thị lời giải
Chọn B .

Ta có:
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇒ E = I ( RN + r ) = 2,5. 4,9 = 12,25 V

Câu 41. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 ( V ) ; r = 4,5 ( Ω ). B. E = 4,5 ( V ) ; r = 2,5 ( Ω ) .
C. E = 4,5 ( V ) ; r = 0,25 ( Ω ). D. E = 9 ( V ) ; r = 4,5 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Khi biến trở rất lớn suy ra I = 0 .
Khi đó UN = E – Ir = E = 4,5 V .
Khi I = 2, UN = 4 .

Ta có:
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Mặt khác:
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇒ r = 0,25 Ω

Câu 42. Cho một mạch điện gồm một pin 1,5V có điện trở trong là 0,5Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

A. 3 ( A ). B. 0,6 ( A ) .
C. 0,5 ( A ). D. 2 ( A ) .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Cường độ dòng điện trong mạch là :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 43. Một mạch điện có nguồn là một pin 9V, điện trở trong 0,5Ω và mạch ngoài gồm hai điện trở 8Ω mắc song song. Cường độ dòng điện toàn mạch là:

A. 2 ( A ). B. 4,5 ( A ) .
C. 1 ( A ). D. 18/33 ( A ) .
Hiển thị lời giải
Chọn A .
Khi mắc song song 2 điện trở trên
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Cường độ dòng điện trong mạch là :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 44. Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10Ω, điện trở trong là 1Ω có dòng điện đi qua là 2A. Hiệu điện thế hai đầu nguồn và suất điện động của nguồn là:

A. 10 ( V ) và 12 ( V ). B. 20 ( V ) và 22 ( V ) .
C. 10 ( V ) và 2 ( V ). D. 2,5 ( V ) và 0,5 ( V ) .
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Ta có : U = RN.I = 20 ( V ), E = ( RN + r ) I = 22V .

Câu 45. Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là:

A. 5. B. 6 .
C. 4. D. Không xác lập được .
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Ta có :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Khi xảy ra đoản mạch :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 46. Một acquy có ghi 3V, điện trở trong 20 mΩ. Khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là:

A. 150 ( A ). B. 0,06 ( A ) .
C. 15 ( A ). D. 20/3 ( A ) .
Hiển thị lời giải
Chọn A .
Khi xảy ra đoản mạch :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 47. Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì

A. độ sụt thế trên R2 giảm. B. dòng điện qua R1 không biến hóa .
C. dòng điện qua R1 tăng lên. D. hiệu suất tiêu thụ trên R2 giảm .
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Khi R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số R2 thì hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 không đổi nên dòng điện qua R1 không đổi .

Câu 48. Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ( Ω ). B. R = 2 ( Ω ) .
C. R = 3 ( Ω ). D. R = 4 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Để hiệu suất tiêu thụ mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì R = r = 2 Ω .

Câu 49. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ( Ω ). B. R = 2 ( Ω ) .
C. R = 3 ( Ω ). D. R = 4 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải

Câu 49. Chọn B.

Để hiệu suất tiêu thụ mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì R1 + R = r ⇔ R = 2 Ω .

Câu 50. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ( Ω ). B. R = 2 ( Ω ) .
C. R = 3 ( Ω ). D. R = 4 ( Ω ) .
Hiển thị lời giải
Chọn C .
Công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất khi
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dinh-luat-om-doi-voi-toan-mach.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp