1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5 có đáp án | Bài tập ôn tập Toán lớp 5 có đáp án

1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5 chọn lọc, có lời giải

Tài liệu tổng hợp 1000 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 tinh lọc, có đáp án và lời giải chi tiết cụ thể được biên soạn theo từng bài học kinh nghiệm. Hi vọng với bộ bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp Thầy / Cô có thêm tài liệu giảng dạy môn Toán lớp 5, giúp những bận cha mẹ thuận tiện học cùng những con .

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5

I – Số thập phân

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Phép nhân

4. Phép chia

I – Số đo thời gian

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III – Ôn tập về hình học

IV – Ôn tập về giải toán

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án

Câu 1: Trong các các viết phân số sau, cách viết nào sai?

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải là các phân số vì có mẫu số khác 0.

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải không là phân số vì có mẫu số bằng 0.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 2: Tử số của phân số Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải là:

A. 25
B. 26
C. 37
D. 23

Hiển thị đáp án
Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang .

Vậy tử số của phân số Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải là 25.

Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình sau là:

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 20 ô vuông, trong đó có 11 ô vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải

Đáp án cần chọn là : B

Câu 4: Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là:

Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Ta có 9:14 = Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải

Vậy thương của phép chia 9:14 được viết dưới dạng phân số là Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 = Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải

A. 100
B. 98
C. 97
D. 99

Hiển thị đáp án

Ta có: 1 = Bài tập Ôn tập Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5 có lời giải. Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 99.

Đáp án cần chọn là : D

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số có đáp án

Câu 1: Con hay chọn đáp án đúng nhất:

Trong hai phân số có cùng mẫu só thì :
A. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn
B. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn .
C. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau .
D. Tất cả những đáp án trên đều đúng .

Hiển thị đáp án
Trong hai phân số có cùng mẫu số :
+ Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn .
+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn .
+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau .
Vậy cả ba phát biểu A, B, C đều đúng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 2: Để Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải (b khác 0, c khác 0) thì ta cần có thêm điều kiện gì của bc?

A. b = c

B. b > c

C. b < c

D. A và C đều đúng

Hiển thị đáp án

Ta thấy hai phân số Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải và có cùng tử số là ab khác 0. Do đó Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải khi có thêm điều kiện là b > c.

Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

A. >
B. < C. =
Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Chọn phân số lớn hớn trong hai phân số sau:

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án

Câu 1: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

A. Khi hai phân số đều bé hơn 1
B. Khi hai phân số đều lớn hơn 1
C. Khi một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1
D. Khi hai phân số đều bằng 1

Hiển thị đáp án
Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1 thì ta hoàn toàn có thể so sánh phân số bằng chiêu thức so sánh với 1 .

Câu 2: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A. Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai .
B. Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu của phân số thứ hai .
C. Cả A và B đều sai .
D. Cả A và B đều đúng .

Hiển thị đáp án
Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta hoàn toàn có thể so sánh hai phân số bằng giải pháp so sánh với phân số trung gian .
Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng .

Câu 3: Phần bù 1 của phân số Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Phần hơn với 1 của phân số Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Khi so sánh hai phân số Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải ta có thể chọn phân số trung gian là:

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Bài tập Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Phân số thập phân có đáp án

Câu 1: Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

A. Các số chẵn
B. Các số 10 ; 100 ; 1000 ; …
C. Các số lẻ
D. Mọi số tự nhiên khác 0

Hiển thị đáp án
Các phân số có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; … được gọi là những phân số thập phân .

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án
Các phân số có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; … được gọi là những phân số thập phân .

Vậy trong các phân số đã cho, phân số thập phân là Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải.

Câu 3: Phân số Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải được gọi là:

A. Ba bố năm phần nghìn
B. Ba trăm bốn mươi năm Xác Suất
C. Ba trăm bốn lăm phần nghìn
D. Ba trăm bốn mươi lắm phần nghìn

Hiển thị đáp án

Phân số Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải được đọc là ba trăm bốn mươi lăm phần nghìn.

Câu 4: Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là:

Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là: Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Cho các phân số sau: Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

A. 3 phân số
B. 4 phân số
C. 5 phân số
D. 6 phân số

Hiển thị đáp án

Trong các phân số đã cho có các phân số thập phân là Bài tập Phân số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp