Giải bài tập Toán 10 Nâng cao, Toán 10 Nâng cao, đầy đủ đại số giải tích và hình học

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao
  Giải bài tập trang 9 bài 1 mệnh đề và mệnh đề chứa biến SGK Đại số 10 nâng cao. Câu 1 : Trong những câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề ? …
 • Giải bài 4, 5 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài tập trang 9 bài 1 mệnh đề và mệnh đề chứa biến SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 4: Xét xem mỗi mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai…

 • Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 12 bài 2 vận dụng mệnh đề vào suy luận toán học SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 6 : Mệnh đề hòn đảo đó đúng hay sai ? …
 • Giải bài 10, 11, 12, 14 trang 12, 13 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 12, 13 bài 2 vận dụng mệnh đề vào suy luận toán học SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 10 : Sử dụng thuật ngữ “ điều kiện kèm theo cần và đủ ” để phát biểu định lí …
 • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 13, 14 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 13, 14 bài 2 vận dụng mệnh đề vào suy luận toán học SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 14 : Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề …
 • Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 14, 15 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 14, 15 bài 2 vận dụng mệnh đề vào suy luận toán học SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 18 : Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau …
 • Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 20, 21 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 20, 21 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 22 : Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê những thành phần của nó …
 • Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 21 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 26 : Cho A là tập hợp những học viên lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp những học viên đang học môn Tiếng Anh ở trường em …
 • Giải bài 30, 31, 32, 33 trang 21, 22 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 21, 22 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 30 : Cho đoạn A = [ – 5, 1 ] và khoảng chừng B = ( – 3, 2 ). Tìm A ∪ B và A ∩ B. ..
 • Giải bài 34, 35, 36 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài tập trang 22 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 34 : Cho A là tập hợp những số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10 …

 • Giải bài 37, 38, 39 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 22 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 37 : Cho tập hợp A = [ a ; a + 2 ] và B = [ b ; b + 1 ] ….
 • Giải bài 40, 41, 42 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 22 bài 3 tập hợp và những phép toán trên tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 40 : Chứng minh rằng A = B, A = C và A ≠ D. ..
 • Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 29 bài 4 số gần đúng và sai số SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 43 : Hãy nhìn nhận sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này, biết …
 • Giải bài 47, 48, 49 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 29 bài 4 số gần đúng và sai số SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 47 : Biết rằng vận tốc ánh sáng trong chân không là 300 000 km / s …
 • Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 31, 32 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 31, 32 bài ôn tập chương 1 mệnh đề – tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 50 : Chọn giải pháp vấn đáp đúng trong những giải pháp đã cho sau đây …
 • Giải bài 54, 55, 56, 57 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 32 bài ôn tập chương 1 mệnh đề – tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 54 : Chứng minh những định lí sau đây bằng chiêu thức phản chứng ….
 • Giải bài 58, 59, 69 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài tập trang 33 bài ôn tập chương 1 mệnh đề – tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 58 : Cho biết giá trị gần đúng của số π với 10 chữ số thập phân là …

 • Giải bài 61, 62 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao
  Giải bài tập trang 33 bài ôn tập chương 1 mệnh đề – tập hợp SGK Đại số 10 Nâng cao. Câu 61 : Tìm m để A ∪ B là một khoảng chừng. Hãy xác lập khoảng chừng đó …

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp